Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 35/2021

Ogrē 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 13; 45.)
Par sociālās palīdzības pabalstiem
Precizēti 20.01.2022 (prot. Nr. 1; 2.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
7. punktu un 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
36. panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – Pabalstu) veidus un apmērus, piešķiršanas kārtību un mājsaimniecību loku, kurām ir tiesības tos saņemt, kā arī Pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt Pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī paredz atbalstu krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām un materiālu atbalstu citās dzīves situācijās konkrētām vajadzībām.

3. Tiesības saņemt Pabalstus ir mājsaimniecībām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Noteikumu 5.6. punktā noteikto pabalstu) un atbilst Noteikumos minētajiem nosacījumiem.

II. Pabalstu veidi

4. Pamata sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu izvērtējumu:

4.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

4.2. mājokļa pabalsts.

5. Papildus sociālās palīdzības pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, kurus piešķir pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu izvērtējumu, ja Noteikumos nav noteikts citādi:

5.1. pabalsts izglītības ieguves atbalstam;

5.2. pabalsts veselības aprūpei;

5.3. pabalsts inkontinences preču iegādei;

5.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

5.5. pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai;

5.6. vienreizējs pabalsts personām bez deklarētās dzīvesvietas;

5.7. vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma;

5.8. pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti.

6. Pabalsts krīzes situācijā, kurus piešķir neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli.

III. Pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

7. Lai saņemtu noteikumu 4., 5. vai 6. punktā noteikto Pabalstu, viens no mājsaimniecības pilngadīgajām personām (turpmāk – Pabalsta pieprasītājs) iesniedz rakstveida iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) Ogres novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests), atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, vienā no šādiem veidiem:

7.1. elektroniski – nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;

7.2. iesniedzot Iesniegumu Sociālajā dienestā;

7.3. nosūtot Iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu;

7.4. elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Iesniegumu Sociālajam dienestam uz elektroniskā pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv.

8. Iesniedzot Sociālajā dienestā Noteikumu 7. punktā minēto Iesniegumu, Pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie mājsaimniecības locekļi dod atļauju par visiem mājsaimniecības locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (turpmāk – programma SOPA).

9. Ja pieprasītais Pabalsts tiek piešķirts trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, bet Pabalsta pieprasītājam nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, Pabalsta pieprasītājs vienlaicīgi ar Noteikumu 7. punktā noteikto Iesniegumu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

10. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc Iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas:

10.1. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Noteikumu 7. un 8. punktā noteiktajām prasībām;

10.2. pārbauda Iesniegumā norādītās ziņas, izmantojot Pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par mājsaimniecību, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, vai, ja tas nepieciešams, pieprasot Pabalsta pieprasītājam papildus dokumentus un apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā, sastādot aktu par apsekošanu dzīvesvietā;

10.3. nepieciešamības gadījumā iegūst Pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

10.4. ja pieprasītais Pabalsts tiek piešķirts trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, veic mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

10.5. ja pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma nepieciešams, nosaka Pabalsta pieprasītāja un/vai mājsaimniecības locekļu līdzdarbības pienākumus savas materiālās un sociālās situācijas uzlabošanā, noslēdzot par to vienošanos (turpmāk – Vienošanās);

10.6. pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

11. Ja Sociālais dienests konstatē, ka iesniegtie dokumenti neatbilst Noteikumu 7. un 8. punktā vai konkrētā Pabalsta veida noteiktajām prasībām, vai lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija vai dokumenti, Sociālais dienests par to informē iesniedzēju.

12. Pabalstus izmaksā 10 dienu laikā no lēmuma par attiecīgā Pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas, ja Noteikumos nav noteikts citādi.

13. Noteikumu 4. un 5. punktā noteiktos Pabalstus atsaka piešķirt vai izbeidz to izmaksu, ja:

13.1. Pabalsta pieprasītājs neatbilst attiecīgā Pabalsta piešķiršanas nosacījumiem;

13.2. Pabalsta pieprasītājs atsakās noslēgt Vienošanos atbilstoši Noteikumu 10.5. apakšpunktam vai nepilda noteiktos līdzdarbības pienākumus;

13.3. Pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas vai noklusējis informāciju, kas raksturo mājsaimniecības spēju nodrošināt savas pamatvajadzības;

13.4. Sociālais dienests konstatē, ka piešķirtais Pabalsts netiek izmantots atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

IV. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

14. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk IV nodaļā – pabalsts) ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

15. Pabalstu piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmajā daļā noteiktajam.

16. Pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā 20 dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas. Pabalstu par katru nākamo mēnesi izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

17. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu. Pēc Sociālā dienesta izvērtējuma, izņēmuma gadījumos, pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

V. Mājokļa pabalsts

18. Mājokļa pabalsts (turpmāk V nodaļā – pabalsts) ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešajā daļā noteiktajiem izdevumiem, ja mājoklis atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

20. Pabalstu piešķir par mājokli, kurā mājsaimniecība faktiski dzīvo, un, kas ir īpašumā kādai no mājsaimniecības sastāvā esošām personām, vai ir Pašvaldības īpašums, vai mājsaimniecība īrē dzīvojamo telpu no trešās personas, pamatojoties uz rakstveidā noslēgtu dzīvojamās telpas īres vai patapinājuma līgumu, izņemot gadījumus, ja persona dzīvo vecākiem, bērniem vai vecvecākiem piederošā īpašumā.

21. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā, kā arī:

21.1. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina dzīvojamās telpas izmantošanas tiesības;

21.2. Iesniegumam pievieno izdevumu par mājokli attaisnojošus dokumentus, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 10. punktu.

22. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot pakalpojumu sniedzējam.

23. Pabalstu nepiešķir vai izbeidz tā izmaksu, ja:

23.1. Pabalsta pieprasītājs konkrētajā mājoklī nedzīvo un/vai izīrē to citām personām;

23.2. stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

VI. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

24. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam (turpmāk VI nodaļā – pabalsts) ir paredzēts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei.

25. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuru bērns (-i) mācās Ogres novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē no 1. līdz 12. klasei.

26. Pabalsta apmērs ir 50 euro bērnam kalendārajā gadā.

27. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

VII. Pabalsts veselības aprūpei

28. Pabalsts veselības aprūpei (turpmāk VII nodaļā – pabalsts) paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai:

28.1. par medikamentu iegādi;

28.2. par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;

28.3. par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;

28.4. par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;

28.5. par optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi;

28.6. par speciālās pārtikas iegādi;

28.7. par tehnisko palīglīdzekļu iegādi.

29. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

30. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā un pievieno:

30.1. ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti, ja izdevumi radušies sakarā ar redzes korekcijas līdzekļu iegādi;

30.2. ārsta speciālista izsniegtu dokumentu par speciāla uztura nepieciešamību, ja izdevumi radušies sakarā ar speciālās pārtikas iegādi;

30.3. ārsta speciālista izsniegtu dokumentu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, ja izdevumi radušies sakarā ar tehniskā palīglīdzekļa iegādi;

30.4. izdevumus apliecinošu dokumentu, kurā norādīti preces vai pakalpojuma saņēmēja personas dati, preces vai pakalpojuma atšifrējums.

31. Pabalsts tiek piešķirts Noteikumu 28. punktā noteikto izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 150 euro katrai personai mājsaimniecībā kalendārajā gadā.

32. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

33. Pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma (ievērojot objektīvu nepieciešamību un izdevumu apjomu), pabalstu var pieprasīt arī biežāk par Noteikumu 32. punktā noteikto.

34. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai to pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.

VIII. Pabalsts inkontinences preču iegādei

35. Pabalsts inkontinences preču iegādei (turpmāk VIII. nodaļā – pabalsts) paredzēts medicīnas un higiēnas (autiņbiksīšu, paladziņu, katetru u.c.) preču iegādes izdevumu segšanai. Ja inkontinences preču iegāde daļēji tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem, tad pabalstu piešķir par faktiski radušies izdevumiem.

36. Pabalstu piešķir personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

37. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā un pievieno:

37.1. reizi kalendārajā gadā - ārsta izsniegtu izziņu par funkcionālo traucējumu esamību, inkontinences preču lietošanas nepieciešamību;

37.2. izdevumus apliecinošu dokumentu, kurā norādīti preces vai pakalpojuma saņēmēja personas dati, preces vai pakalpojuma atšifrējums.

38. Pabalsts tiek piešķirts Noteikumu 35. punktā noteikto izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro personai kalendārajā gadā.

39. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

40. Pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma (ievērojot objektīvu nepieciešamību un izdevumu apjomu), pabalstu var pieprasīt arī biežāk par Noteikumu 39. punktā noteikto.

41. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

IX. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

42. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (turpmāk IX nodaļā – pabalsts) piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, kas balstīts uz mājsaimniecības sociālās situācijas un individuālo vajadzību izvērtējumu, un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas mērķiem, kuru sasniegšanai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

43. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, izņemot gadījumus, ja pabalsts nepieciešams dokumentu iegūšanai vai sakārtošanai, kas var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos vai to neesamība ir šķērslis trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanai.

44. Pabalstu piešķir mērķiem, kam nav paredzēti citi Noteikumos noteiktie pabalsti.

45. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā un:

45.1. Iesniegumā apraksta konkrēto situāciju, kas pamato, ka mājsaimniecība no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt konkrētās vajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība;

45.2. Iesniegumā norāda informāciju par izdevumiem.

46. Pabalsta saņēmēja pienākums ir iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pabalsta saņemšanas.

47. Pabalstu piešķir izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 250 euro kalendārajā gadā mājsaimniecībai.

48. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai apmaksājot pakalpojuma sniedzēja rēķinu.

X. Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai

49. Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai (turpmāk X nodaļā – pabalsts) paredzēts izdevumu segšanai par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

50. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un, ja 49. punktā minētais mājoklis atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir Pabalsta pieprasītāja deklarētā un faktiskā dzīvesvieta.

51. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā, kā arī:

51.1. norāda dzīvokļa parāda izveidošanās apstākļus un mājsaimniecības iespējamos resursus situācijas uzlabošanai;

51.2. pievieno dokumentus, kas apliecina dzīvokļa parāda veidošanās apstākļu atbilstību 54.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

51.3. pievieno dokumentus, kas apliecina objektīvus apstākļus, kuru dēļ mājsaimniecības pilngadīgās personas nevar iesaistīties prasmju veicināšanas pasākumos - strādā algotu darbu pilnu slodzi; ilgstoša darba nespēja; kopj slimu bērnu vai bērnu ar invaliditāti; atrodas pirmsdzemdību, pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā; visi pilngadīgie mājsaimniecības locekļi ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, vai viņu apgādībā ir nepilngadīgi bērni;

51.4. pievieno ar mājokļa lietošanu saistītus maksājumu rēķinus par iepriekšējiem trim kalendāra mēnešiem;

51.5. pievieno dokumentus par veiktajiem maksājumiem saistībā ar izdevumiem par mājokļa lietošanu 12 mēnešu periodā (pirms Iesnieguma iesniegšanas mēneša);

51.6. pievieno dokumentus, kas apliecina dzīvokļa parāda esamību un parāda apmēru.

52. Pabalsta apmērs ir līdz 50 euro mēnesī mājsaimniecībai.

53. Pabalsta kopējais apmērs nevar pārsniegt dzīvokļa parāda faktisko apmēru, kas fiksēts pabalsta pieprasīšanas brīdī.

54. Pabalstu piešķir dzīvokļa parāda apmaksai, ja parāds izveidojies iepriekš neparedzētu izdevumu vai citu objektīvu apstākļu dēļ un, ja:

54.1. mājsaimniecībā ir nepilngadīgi bērni;

54.2. mājsaimniecībā ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;

54.3. mājsaimniecībā ir personas ar sociālās funkcionēšanas traucējumiem un nav citu resursu mājokļa jautājuma risināšanā.

55. Pabalstu izmaksā:

55.1. pamatojoties uz trīspusēju sadarbības līgumu par dzīvokļa parāda segšanu (turpmāk – Līgums), kas rakstveidā noslēgts starp Pabalsta pieprasītāju, Sociālo dienestu un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, Pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības līdzmaksājumus un citus līdzdarbības pienākumus dzīvokļa parāda segšanā;

55.2. ja Pabalsta pieprasītājs un citas mājsaimniecības pilngadīgās personas ievēro Līgumā noteiktos līdzdarbības pasākumus un Vienošanās noteikumus.

56. Iesaistei darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos Līgumā tiek piemērots Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta ceturtās daļas 1. punktā noteiktais stundu skaits nedēļā.

57. Līguma izpildes gaitu kontrolē sociālā darba speciālists.

58. Pabalstu nepiešķir vai izbeidz tā izmaksu, ja spēkā stājies tiesas spriedums par Pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvojamās telpas, par kuru tiek pieprasīts vai maksāts pabalsts, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

59. Pabalsta izmaksa tiek izbeigta:

59.1. ja pabalsta saņēmējs vai citas mājsaimniecības pilngadīgās personas bez attaisnojoša iemesla nepilda Līguma nosacījumus;

59.2. ja ir segta parāda summa.

60. Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radusies Noteikumu 58. vai 59. punktā noteiktā situācija.

61. Tiesības mājsaimniecībai pieprasīt pabalstu un slēgt trīspusējo sadarbības līgumu ir ne vairāk kā reizi gadā.

62. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.

XI. Vienreizējs pabalsts personai bez deklarētās dzīvesvietas

63. Vienreizējs pabalsts personai bez deklarētās dzīvesvietas (turpmāk XI nodaļā – pabalsts) ir materiāla palīdzība personai, kura uzturas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un objektīvu apstākļu dēļ tai nav deklarētās dzīvesvietas.

64. Pabalstu piešķir izvērtējot personas materiālo situāciju.

65. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā, kā arī Iesniegumā:

65.1. apraksta konkrētā brīža situāciju un norāda pamatvajadzības, kuras nespēj sev nodrošināt;

65.2. norāda apstākļus, kuru dēļ nav deklarētās dzīvesvietas, kā arī informē par savu faktisko dzīvesvietu un cik ilgi tajā jau faktiski dzīvo.

66. Pabalstu aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, piemērojot garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķina formulu.

67. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu. Pēc Sociālā dienesta izvērtējuma, izņēmuma gadījumos, pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

XII. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma

68. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma (turpmāk XII nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas.

69. Ja personas dzīvesvieta ir deklarēta ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, tad pirms personas ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, tai bija jābūt deklarētai Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

70. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā un tam pievieno sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par pakalpojuma izbeigšanu.

73. Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro, pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus.

74. Pabalstu piešķir, ja Iesniegums un tam pievienotie dokumenti Sociālajā dienestā saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā no situācijas rašanās brīža.

75. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu. Pēc Sociālā dienesta izvērtējuma, izņēmuma gadījumos, pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

XIII. Pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti

76. Pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti (turpmāk XIII nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts mājsaimniecībai, kura audzina bērnu ar invaliditāti (turpmāk – bērns), lai uzlabot bērna sociālo funkcionēšanu, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli.

77. Pabalstu piešķir faktisko izdevumu segšanai par bērnam nodrošinātajiem medicīniskās un sociālās rehabilitācijas (turpmāk – rehabilitācijas) pakalpojumiem, kā arī medicīnas ierīču, tehnisko palīglīdzekļu iegādei un to apkopei, remontam, bet ne vairāk kā 500 euro bērnam kalendārajā gadā. Ja preču iegāde daļēji tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem, tad pabalstu izmaksā par faktiski radušies izdevumiem.

78. Pabalstu piešķir, ja rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, vai ārstniecības iestāžu reģistrā, vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

79. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā un tam pievieno sekojošus dokumentus, kas attiecināmi uz konkrēto pieprasījuma mērķi:

79.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izrakstu par rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību bērna veselības stāvokļa uzlabošanai, norādot pakalpojuma veidu, ilgumu un informāciju vai pakalpojums tiek kompensēts no valsts budžeta līdzekļiem;

79.2. ārsta speciālista izsniegtu dokumentu par medicīnas ierīču vai tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, ja izdevumi radušies sakarā ar to iegādi;

79.3. izdevumus apliecinošu dokumentu, kuru izsniegusi ārstniecības iestāde vai sertificēts speciālists, kurā norādīti preces vai pakalpojuma saņēmēja personas dati, preces vai pakalpojuma atšifrējums;

79.4. izdevumus apliecinošu dokumentu, par medicīnas ierīču vai tehnisko palīglīdzekļiem veikto apkopi vai remontu, kurā norādīti preces vai pakalpojuma saņēmēja personas dati, preces vai pakalpojuma atšifrējums.

80. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā reizi mēnesī no izdevumu rašanās brīža par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

81. Pabalstu par rehabilitācijas pakalpojumu, kuru plāno saņemt kursa veidā, piešķir uz visu pakalpojuma periodu, bet pabalstu izmaksā ne biežāk kā reizi mēnesī, nepārsniedzot Noteikumu 77. punktā noteikto pabalsta apmēru.

82. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai apmaksājot pakalpojuma sniedzēja rēķinu.

XIII. Pabalsts krīzes situācijā

83. Pabalstu krīzes situācijā (turpmāk XIII nodaļā – pabalsts) ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai:

83.1. katastrofu gadījumos;

83.2. citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos.

84. Pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, un, ja mājsaimniecība krīzes situācijas dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

85. Pieprasot pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz Iesniegumu Noteikumu 7. punktā norādītajā veidā, kā arī:

85.1. norāda informāciju par notikušo krīzes situāciju, tās radītajiem zaudējumiem un pamatvajadzībām, kuras mājsaimniecība krīzes situācijas dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt;

85.2. norāda vēlamo situācijas risinājumu, kas nepārsniedz Noteikumu 87.1. apakšpunktā noteikto pabalsta apmēru katastrofu gadījumos un Noteikumu 87.2. apakšpunktā noteikto pabalsta apmēru citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos;

85.3. norāda informāciju, vai krīzes situācijas radīto zaudējumu segšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt apdrošināšanas atlīdzību, un atlīdzības apmēru;

85.4. pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas rašanās apstākļus.

86. Pabalstu piešķir, ja Pabalsta pieprasītāja Iesniegums un tam pievienotie dokumenti saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

87. Pabalsta apmērs:

87.1. Noteikumu 83.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos – 1000 euro mājsaimniecībai;

87.2. Noteikumu 83.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos līdz 250 euro personai.

88. Noteikumu 83.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā pabalstu nepiešķir, ja krīzes situācijas radīto zaudējumu segšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt apdrošināšanas atlīdzību, bet, ja apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Noteikumu 83.1. apakšpunktā noteikto pabalsta apmēru, pabalsta apmērs tiek noteikts kā starpība.

89. Ja krīzes situācijas rezultātā ir cietis mājsaimniecības mājoklis, pabalstu piešķir, ja cietušais mājoklis ir mājsaimniecības faktiskā un vienīgā iespējamā dzīvesvieta, izņemot, ja mājsaimniecībai bez cietušā mājokļa pieder nekustamais īpašums vai tā domājamā daļa, taču tajā dzīvo pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums. Šādā gadījumā pēc Sociālā dienesta pieprasījuma pabalsta pieprasītājs rakstveidā sniedz ziņas par šajā apakšpunktā minētajā nekustamajā īpašumā vai tā domājamajā daļā dzīvojošajām personām.

90. Pabalstu izmaksā 10 dienu laikā no lēmuma par Pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

91. Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu. Pēc Sociālā dienesta izvērtējuma, izņēmuma gadījumos, pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

92. Sociālā dienesta amatpersonas lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam.

93. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

94. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

95. Ar 2022. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušiem:

95.1. Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 26/2017 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" 6.1., 6.2.1.–6.2.6., 6.2.8. apakšpunktus, III–XI un XIII nodaļu;

95.2. Ikšķiles novada pašvaldības 2020. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2020 "Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem" ("Ikšķiles Vēstis", 2020, 5. (310) nr.; 2021, 16. (320) nr.);

95.3. Ikšķiles novada pašvaldības 2020. gada 26. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2020 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem" 6.9. apakšpunktu un XII nodaļu "Pakalpojumi sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros";

95.4. Ķeguma novada pašvaldības 2021. gada 10. marta saistošos noteikumus Nr. KND1-6/21/5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem" ("Ķeguma Novada Ziņas", 2021, 4/2021 (562/563) nr.);

95.5. Ķeguma novada pašvaldības 2018. gada 14. februāra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/18/4 "Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 42. punktu;

95.6. Ķeguma novada pašvaldības 2019. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/19/11 "Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" 5.2. un 5.3. apakšpunktu, III nodaļu "Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai" un IV nodaļu "Pabalsts dokumentu sakārtošanai";

95.7. Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" ("Lielvārdes Novada Ziņas", 2015, 12 (460) nr.; 2017, 7 (482) nr.; 2018, 7 (495) nr.; 2021, 4 (529) nr.);

95.8. Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par pabalstiem Lielvārdes novadā" 8.5. apakšpunktu un 13. punktu.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 35/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Jaunizveidotā Ogres novadā šobrīd ir spēkā šādi saistošie noteikumi vai to punkti par sociālās palīdzības pabalstiem (turpmāk – sociālās palīdzības pabalsti), kas ir izvērtējami:

1) Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 26/2017 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" 6.1., 6.2.1.–6.2.6., 6.2.8. apakšpunkti, III–XI un XIII nodaļa;

2) Ikšķiles novada pašvaldības 2020. gada 25.marta saistošie noteikumi Nr. 6/2020 "Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem";

3) Ikšķiles novada pašvaldības 2020. gada 26. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2020 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem" 6.9. apakšpunkts un XII nodaļa "Pakalpojumi sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros";

4) Ķeguma novada pašvaldības 2021. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr. KND1-6/21/5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem";

5) Ķeguma novada pašvaldības 2018. gada 14. februāra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/18/4 "Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 42. punkts;

6) Ķeguma novada pašvaldības 2019. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/19/11 "Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" 5.2. un 5.3. apakšpunkts, III nodaļa "Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai" un IV nodaļa "Pabalsts dokumentu sakārtošanai";

7) Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem";

8) Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par pabalstiem Lielvārdes novadā" 8.5. apakšpunkts un 13. punkts,

(turpmāk visi kopā – spēkā esošie saistošie noteikumi).

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).

Līdz ar to jaunievēlētai Ogres novada pašvaldības domei ir jāizvērtē spēkā esošie saistošie noteikumi un tai ir jāpieņem jaunus saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstu noteikšanu, kas attieksies uz visu jaunizveidotā Ogres novada teritoriju.

Pieņemot saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstu noteikšanu, visā jaunizveidotajā Ogres novadā tiks noteikts vienāds sociālo palīdzības pabalstu apmērs apmērs un to saņemšanas kritēriji.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – Pabalstu) veidus un apmērus, piešķiršanas kārtību un mājsaimniecību loku, kurām ir tiesības tos saņemt, kā arī Pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību Ogres novada pašvaldībā no 2022. gada 1. janvāra.

Spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri attiecīgi tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus.

Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, kā arī normatīvajos aktos noteikto, Ogres novada pašvaldībā būtu nosakāmi šādi pabalsti un to apmēri:

1. pamata sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu izvērtējumu:

1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts – atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmajā daļā noteiktajam;

1.2. mājokļa pabalsts – atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajam;

2. papildus sociālās palīdzības pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, kurus piešķir pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu izvērtējumu:

2.1. pabalsts izglītības ieguves atbalstam – 50 euro bērnam kalendārajā gadā

2.2. pabalsts veselības aprūpei – izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 150 euro katrai personai mājsaimniecībā kalendārajā gadā;

2.3. pabalsts inkontinences preču iegādei – izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro personai kalendārajā gadā;

2.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 250 euro kalendārajā gadā mājsaimniecībai

2.5. pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai – līdz 50 euro mēnesī mājsaimniecībai;

2.6. vienreizējs pabalsts personām bez deklarētās dzīvesvietas – starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, piemērojot garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķina formulu

2.7. vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma – līdz 500 euro;

2.8. pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli – ne vairāk kā 500 euro bērnam kalendārajā gadā;

3. Pabalsts krīzes situācijā, kurus piešķir neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli – katastrofu gadījumos 1000 euro mājsaimniecībai, citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos – 250 euro personai.

Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, apmēru un to piešķiršanas kārtību visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvā teritorijā tiks piemēroti no 2022. gada 1. janvāra, savukārt spēkā esošie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti no 2022. gada 1. janvāra zaudēs spēku.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānots, ka 2021. gadā sociālie pabalsti tiks izmaksāti šādā apmērā ievērojot spēkā esošos saistošos noteikumus:

1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai:

1.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 47400 euro apmērā;

1.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 10464 euro apmērā;

1.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 6202 euro apmērā;

1.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 30683 euro apmērā.

Kopējā summa garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai 2021. gadā plānota 94749 euro.

2022. gadā pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai plānots izmaksāt 104224 euro apmērā.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 9475 euro gadā.

2. Mājokļa pabalsts:

2.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 250280 euro apmērā;

2.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 36860 euro apmērā;

2.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 22200 euro apmērā;

2.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 34500 euro apmērā.

Kopējā summa mājokļa pabalstam 2021. gadā plānota 343840 euro.

2022. gadā mājokļa pabalstu plānots izmaksāt 419762 euro apmērā.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 75922 euro gadā.

3. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam:

3.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 3780 euro apmērā, piešķirot 30 euro pabalstu skolēnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;

3.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 1300 euro apmērā, piešķirot 50 euro pabalstu skolēnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;

3.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 700 euro apmērā, piešķirot 50 euro pabalstu skolēnam no trūcīgas mājsaimniecības;

3.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 3289 euro apmērā, piešķirot 143 euro pabalstu skolēnam no trūcīgas mājsaimniecības.

Kopējā summa pabalstam izglītības ieguves atbalstam 2021. gadā plānota 9069 euro.

2022. gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam plānots izmaksāt 5400 euro apmērā skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu samazināšanās par 3669 euro gadā.

4. Pabalsts veselības aprūpei:

4.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 64700 euro apmērā, piešķirot pabalstu trūcīgām mājsaimniecībām – 100 euro, maznodrošinātām personām – 70 euro, maznodrošinātām ģimenēm – 100 euro;

4.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 9248 euro apmērā, piešķirot pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām medikamentu iegādei – līdz 150 euro personai, zobu protezēšanai līdz 150 euro personai un ārstniecības izdevumu segšanai līdz 150 euro personai;

4.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 6000 euro apmērā, piešķirot pabalstu medicīnas izdevumu segšanai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās nav personas darbspējīgā vecumā – 150 euro personai, kā arī bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 150,00 euro bērnam.

4.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 26308 euro apmērā, piešķirot pabalstu veselības aprūpei trūcīgām mājsaimniecībām – 143 euro mājsaimniecībai, maznodrošinātām mājsaimniecībām – 75 euro mājsaimniecībai.

Kopējā summa pabalstam veselības aprūpei 2021. gadā plānota 106256 euro.

2022. gadā pabalstu veselības aprūpei plānots izmaksāt 188310 euro apmērā personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 82054 euro gadā.

5. Pabalsts inkontinences preču iegādei:

5.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā šāds pabalsta veids nav;

5.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 450 euro apmērā, piešķirot līdz 150 euro pabalstu personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;

5.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā šāds pabalsta veids nav;

5.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 8170 euro apmērā, piešķirot 86 euro pabalstu personai ar funkcionāliem traucējumiem, nevērtējot materiālo situāciju.

Kopējā summa pabalstam inkontinences preču iegādei 2021. gadā plānota 8620 euro.

2022. gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam plānots izmaksāt 20000 euro apmērā personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 11380 euro gadā.

6. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai:

6.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 6814 euro apmērā;

6.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 250 euro apmērā;

6.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 500 euro apmērā;

6.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 894 euro apmērā.

Kopējā summa pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 2021. gadā plānota 8458 euro.

2022. gadā pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai plānots izmaksāt 20000 euro apmērā trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 11542 euro gadā.

7. Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai:

7.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 5000 euro apmērā;

7.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā šāds pabalsta veids nav;

7.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā šāds pabalsta veids nav;

7.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā šāds pabalsta veids nav.

Kopējā summa pabalstam ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai 2021. gadā plānota 5000 euro.

2022. gadā pabalstam ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai plānots izmaksāt 20000 euro apmērā.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 15000 euro gadā.

8. Vienreizējs pabalsts personām bez deklarētās dzīvesvietas.

Šāds pabalsta veids nav nevienā no šobrīd Ogres novadā ietilpstošajiem novadiem, bet to paredz Sociālo pabalstu un sociālo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta 3.1 daļa.

2022. gadā pabalstam personām bez deklarētās dzīvesvietas plānots izmaksāt 2180 euro apmērā, vērtējot materiālo situāciju.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 2180 euro gadā.

9. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma.

Šāds pabalsta veids nav nevienā no šobrīd Ogres novadā ietilpstošajiem novadiem, bet, ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28. panta 2. daļas otrajā punktā, 3. daļā un 3.1 daļā noteikto, konstatētā nepieciešamība šādu pabalstu ieviest, lai sniegtu materiālu atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstoša sociālās aprūpes centra, aprīkojot mājokli ar sadzīves priekšmetu minimumu.

2022. gadā pabalstam patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma plānots izmaksāt 2500 euro apmērā, nevērtējot personas materiālo situāciju, bet apzinot personas faktiskās vajadzības.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 2500 euro gadā.

10. Pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti:

10.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 11880 euro apmērā, apmaksājot portridžas pakalpojumu 9 bērniem, nevērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju;

10.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 10000 euro apmērā, apmaksājot rehabilitācijas pakalpojumus 18 bērniem, nevērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju;

10.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 700 euro apmērā, apmaksājot rehabilitācijas pakalpojumu 1 bērnam, vērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju;

10.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 2640 euro apmērā, piešķirot pabalstu 44 bērniem, nevērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

Kopējā summa pabalstam rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti 2021. gadā plānota 25220 euro.

2022. gadā pabalstam krīzes situācijā plānots izmaksāt 75000 euro apmērā, nevērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, bet apzinot bērnu ar invaliditāti faktiskās vajadzības.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 49780 euro gadā.

11. Pabalsts krīzes situācijā:

11.1. bijušā Ogres novada pašvaldībā 6052 euro apmērā, piešķirot pabalstu līdz 356 euro mājsaimniecībai, kā arī 10000 euro apmērā pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ;

11.2. bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 4000 euro apmērā, piešķirot pabalstu līdz 1000 euro mājsaimniecībai katastrofu gadījumos, līdz 100,00 euro mājsaimniecībai citos krīzes situācijas gadījumos;

11.3. bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 9200 euro apmērā, piešķirot pabalstu līdz 854 euro mājsaimniecībai;

11.4. bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 10321 euro apmērā, piešķirot pabalstu līdz 427 euro mājsaimniecībai.

Kopējā summa pabalstam krīzes situācijā 2021.gadā plānota 39573 euro.

2022.gadā pabalstam krīzes situācijā plānots izmaksāt 31000 euro apmērā.

Līdz ar to, plānotie budžeta izdevumi samazināsies par 8573 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ogres novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35/2021Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 04.02.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.34
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329631
04.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"