Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Limbažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 607 (prot. Nr. 10, 100. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 46 (prot. Nr. 1, 48. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Limbažu novadā, turpmāk – Saistošie noteikumi, nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Saistošos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un reģistrēšanas noteikumos.

4. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Limbažu novada administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

5. Saistošo noteikumu prasības attiecas uz teritorijām, kuras ir uzskaitītas Saistošo noteikumu 1. pielikumā.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

6. Limbažu novada pašvaldība:

6.1. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;

6.2. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatoru reģistrāciju, ja to darbība neatbilst šo noteikumu prasībām, vai pēc asenizatora iesnieguma;

6.3. savā tīmekļvietnē publicē informāciju par decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistru;

6.4. slēdz līgumu ar Limbažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Limbažu siltums", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Alojas saimniekserviss", turpmāk tekstā kopā – Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par Saistošo noteikumu 7. punktā minēto pienākumu veikšanu Saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajās teritorijās;

6.5. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei un uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai.

7. Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs tam noteiktajā teritorijā nodrošina:

7.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

7.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

7.3. notekūdeņu pieņemšanas punktu uzturēšanu un apkalpošanu;

7.4. līgumu slēgšanu ar reģistrētiem asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

7.5. informācija apkopošanu par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām;

7.6. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

7.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;

7.8. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

8. Limbažu novada administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI), kuru tehniskās iespējas paredz pieņemt šādus notekūdeņus un nosēdumus.

9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 8 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

10. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

10.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 9. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai Saistošajos noteikumos noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

10.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai, un decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas biežums ir nosakāms, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs, ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

Aprēķina piemēri:

1) A=3 m³; B= 0.5 m³/mēnesī; I=0.5/3=0.16, noapaļo ~ 0.2 reizes mēnesī jeb 5 mēnešos 1 reizi

2) A=3m³; B=8 m³/mēnesī; I=8/3=2,66, noapaļo 2.7 reizes mēnesī jeb 3 reizes mēnesī.

11. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 2 (divas) reize gadā.

12. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

13. Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, Limbažu novada pašvaldības policija vai Limbažu novada Būvvalde ir tiesīgi:

13.1. pieprasīt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

13.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

13.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

13.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

14. Ja Saistošo noteikumu 13. punktā minētām iestādēm ir radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tām ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

14.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

14.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

14.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

14.3.1. Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

14.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

14.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

15. Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs informē Limbažu novada pašvaldības policiju par īpašumiem, kuru īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:

15.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

15.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;

15.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu Saistošo noteikumu noteiktajā minimālajā biežumā.

V. Prasību minimums asenizatoriem

16. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Limbažu novada pašvaldībā.

17. Prasību minimums asenizatoram:

17.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

17.2. veikt Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

17.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar GPS iekārtu;

17.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

17.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

17.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

17.7. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētā Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja apkalpotajā teritorijā saskaņā ar Saistoši noteikumu 2. pielikumā pievienoto veidlapu. Veidlapu iesniedz konkrētam Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

17.8. katru mēnesi līdz 5. datumam asenizators iesniedz Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam elektronisku pārskatu no GPS kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanas vietām (apstāšanās laiks ilgāks par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā. Elektroniskais pārskats jāiesniedz konkrētam Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoši tā apkalpotajai teritorijai.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

18. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Limbažu novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (Saistošo noteikumu 3. pielikums), kuram pievieno Saistošo noteikumu 19. punktā norādīto rakstveida informāciju.

19. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

19.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

19.2. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.

20. Saistošo noteikumu 18. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

20.1. personīgi Limbažu novada pašvaldības administrācijā;

20.2. pa pastu;

20.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

21. Lai veiktu reģistrāciju, Limbažu novada pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona.

22. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Limbažu novada pašvaldībai Saistošo noteikumu 21. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

23. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis Saistošo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Limbažu novada pašvaldība ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

24. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi Saistošajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

25. Limbažu novada pašvaldības administrācija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Limbažu novada pašvaldības administrācija nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

26. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, Limbažu novada pašvaldība izpilddirektors anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai Saistošo noteikumu 17.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

27. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Limbažu novada domē, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur Saistošo noteikumu 26. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no Saistošo noteikumu 26. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

28. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

29. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

30. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts un šī informācija ir publicēta Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

31. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem, ir šādi:

31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

31.2. segt izmaksas Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

31.3. nodrošināt Saistošo noteikumu 13. punktā minēto iestāžu piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

31.4. pie decentralizētās kanalizāciju sistēmas pārbaudes, uzrādīt atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

31.5. uzrādīt Saistošo noteikumu 13. punktā minētām iestādēm decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma (pakalpojuma) summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

32. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums saskaņā ar Saistošiem noteikumiem pievienoto paraugu (4. pielikums) personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

33. Par Saistošo noteikumu neievērošanu administratīvā pārkāpuma procesu veikt ir tiesīgas Limbažu novada pašvaldības policijas amatpersonas vai Limbažu novada Būvvaldes amatpersonas savas kompetences robežās.

34. Par Saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.

35. Administratīvā pārkāpuma lietu vai materiālus par administratīvo pārkāpumu izskata Limbažu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

36. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Limbažu novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 20 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Limbažu novadā".

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā".

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Alojas novada domes 2019. gada 28. maija saistošos noteikumus Nr. 2 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
1. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
25.11.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr. 33 "Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Limbažu novadā"
Teritorijas uz kurām attiecas saistošie noteikumi un Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojuma sniedzēji, kuri tās apkalpo

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu siltums" apkalpo:

1.1. Limbažu pilsētu;

1.2. Pociemu, Katvaru pagasts;

1.3. Priedes, Katvaru pagasts;

1.4. Ozolaini, Limbažu pagasts;

1.5. Lādezeru, Limbažu pagasts;

1.6. Pāli, Pāles pagasts;

1.7. Mandagas, Skultes pagasts;

1.8. Umurgu, Umurgas pagasts;

1.9. Viļķeni, Viļķenes pagasts;

1.10. Vidrižus, Vidrižu pagasts;

1.11. Bīriņus, Vidrižu pagasts.

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alojas saimniekserviss" apkalpo:

2.1. Alojas pilsētu;

2.2. Staiceles pilsētu.

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" apkalpo:

3.1. Salacgrīvas pilsētu;

3.2. Ainažu pilsētu;

3.3. Svētciemu, Salacgrīvas pagasts;

3.4. Korģeni, Salacgrīvas pagasts;

3.5. Vecsalacu, Salacgrīvas pagasts;

3.6. Liepupi, Liepupes pagasts;

3.7. Tūju, Liepupes pagasts;

3.8. Jelgavkrastus, Liepupes pagasts;

3.9. Lembužus, Liepupes pagasts;

3.10. Papildus arī Jelgavkrastu ciema teritoriju:

2. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
25.11.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr. 33 "Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Limbažu novadā"

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

1. Objekta adrese 
  
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums (reizes gadā)
   
3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā m3

VAI

Nr.p.k.

Adrese

Datums, laiks

Transp.reģ. Nr.

Cisternas reģ. Nr.

Savākto notekūdeņu daudzums
m3

Notekūdeņu nodošanas vieta

Izvešanas reizes
gadā

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

        

2.

    

 

   

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 

(personiskais paraksts)

3. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
25.11.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr. 33 "Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Limbažu novadā"

___________________________ (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI LIMBAŽU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

20__. gada ______.__________________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese:_______________________ Reģ. Nr.________________

Tālr.: _________________ E-pasts:________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Limbažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.______________ lūdzu reģistrēt _____________________________ tīmekļvietnē _______________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju _______________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

Nr. p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports

T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš*

1

      

2

      

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

3. Līgums par GPS iekārtas uzturēšanu asenizatora transportlīdzeklim

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: ___________________________________________________________
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

4. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
25.11.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr. 33 "Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Limbažu novadā"
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese 
  
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits 
  
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits 
  
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
  ir nav 
    
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī m3
   
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

 Cits 
 

(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

 Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

 Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

 1 x mēnesī vai biežāk

 1 x 2 mēnešos

 1x ceturksnī

 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

 < 3m3

 3 līdz 5 m3

 5 līdz 10 m3

 > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

 1 x mēnesī vai biežāk

 1 x ceturksnī

 1x gadā

 retāk nekā 1x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

 jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu)

 nē

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

 2022. gada laikā

 2023. gada laikā

 līdz 2024. gadam

 līdz 2025. gadam

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds
  

(personiskais paraksts)

 
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Limbažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējām pašvaldībām noteikto deleģējumu;

1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pakalpojuma sniegšanas tiesiskā regulējuma atbilstību 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu".

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošo noteikumu mērķis:

2.1.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – komunālo kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.1.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka:

2.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

2.2.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

2.2.3. prasību minimumu asenizatoriem;

2.2.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

2.2.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

2.2.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

2.2.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

2.2.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.

3.2. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Limbažu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu siltums", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alojas saimniekserviss" šo noteikumu paredzētajā kārtībā un Limbažu novada pašvaldības policijas un Limbažu novada Būvvaldes amatpersonas.

5.2. privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Limbažu siltums", sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Alojas saimniekserviss".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Limbažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 04.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.32
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
329626
04.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)