Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Limbažu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par interešu izglītības programmu licencēšanu".
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 25.11.2021.
sēdes lēmumu Nr. 574 (prot. Nr. 10, 67. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 27.01.2022.
sēdes lēmumu Nr. 8 (prot. Nr.1, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu un 47. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī atsaka izsniegt, anulē licenci, izsniedz dublikātu, un arī citu šajos Noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs – pielikums Nr.1) izsniedz Limbažu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisiju izveido Limbažu novada dome (turpmāk tekstā – Dome), un tā darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu. Komisijai adresētie dokumenti iesniedzami Pašvaldībā uz oficiālo elektronisko adresi (vai nosūtāmi elektroniski: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv), licences saņemamas Limbažu novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4. Licenci var pieprasīt juridiskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, un fiziskas personas uz laiku līdz 3 (trijiem) gadiem.

5. Licences saņemšanai juridiskajai personai un fiziskajai personai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. iesniegums licences saņemšanai (paraugs – pielikums Nr. 2), pievienojot iesniegumā uzskaitītos dokumentus;

5.2. programmas apraksts datorrakstā (paraugi – pielikumos Nr. 3, 4)

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

6. Komisija izskata saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu par:

6.1. licences izsniegšanu;

6.2. atteikumu izsniegt licenci;

6.3. papildu informācijas pieprasīšanu;

6.4. izsniegtās licences anulēšanu;

6.5. dublikāta izsniegšanu.

7. Komisija izskata iesniegumus 1 (viena) mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas un pieņem vienu no 6. punktā minētajiem lēmumiem.

8. Ja tiek pieņemts 6.1. punktā minētais lēmums, 10 (desmit) darba dienu laikā Komisija noformē un izsniedz licenci, ko paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

9. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. iesniegtie dokumenti vai tajos norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo Noteikumu prasībām;

10.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

10.3. licencējamā programma neatbilst interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem (Interešu izglītības programmas kvalitātes kritēriji – pielikums Nr. 5, Pieaugušo neformālās izglītības programmas kvalitātes kritēriji – pielikums Nr. 6).

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

11.1. licences saņēmējs pusgada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu, par ko licences īpašniekam ir pienākums informēt Komisiju;

11.2. licencētās interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, neatbilstība iepriekš sniegtajai informācijai;

11.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana;

11.4. juridiskā persona vai fiziskā persona izbeigusi izglītojošo darbību;

11.5. licence ir nozaudēta un tās īpašnieks nav ziņojis par dublikāta nepieciešamību.

12. Informācija par interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības licences anulēšanu tiek paziņota tās īpašniekam un publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas, un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

13. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Licences pieteicējs iesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā tie netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka iesniegums par licences saņemšanu netiek izskatīts.

14. Licences nozaudēšanas gadījumā tiek izsniegts licences dublikāts.

15. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, īstenotāju kvalifikācijas un darba telpu atbilstību valstī noteiktajiem normatīviem atbild licences īpašnieks.

16. Licences īpašniekam ir pienākums informēt Komisiju par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences izsniegšanai, vismaz 10 darba dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.

17. Komisijai ir tiesības pārliecināties par interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti.

18. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Limbažu novada domē, bet tās pieņemtais lēmums ir apstrīdams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

19. Atbildība par komercdarbības veikšanu bez licences saņemšanas vai komercdarbības tu

20. Limbažu novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir atbildīga par Noteikumu izpildes ievērošanu un licencēto programmu īstenošanas kvalitātes kontroli.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

21. Noteikumi tiek apstiprināti Limbažu novada domes sēdē un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

23. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem Limbažu novada pašvaldības 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu", Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" un Alojas novada domes noteikumi "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu", kas apstiprināti ar Alojas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumu Nr. 218 (protokols nr. 10, 16 #).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
1. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu"
Interešu izglītības /pieaugušo neformālās izglītības programmas licences paraugs

Licences izsniedzēja veidlapa

LICENCE NR.................
izsniegta

 ,  
/Vieta/ /Datums/ 
 
/Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs /fiziskās personas vārds, uzvārds datīvā, personas kods/

par tiesībām īstenot interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmu:

 
/Interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits/

Īstenošanas vieta: ___________________________

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ___. gada ____.___________ Limbažu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanās komisijas sēdē, protokols Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz: _______________________.

Komisijas   
 /Atbildīgās personas amats/ /Vārds, uzvārds, paraksts/
2. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu"
Iesnieguma interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmas licences saņemšanai paraugs

Limbažu novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

 

/Juridiskās personas nosaukums /fiziskās personas vārds, uzvārds/

 

/Reģistrācijas numurs vai personas kods/

 

/Kontaktpersona (pilnvarotā persona)/

 

/Tālruņa Nr., e-pasta adrese/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai:

 
/programmas nosaukums/
Interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas vietas adrese/es:
 
Uz termiņu:  
 /Licences darbības laiks/ 

Pielikumā:

• pilnvara licences saņemšanai (ja attiecināms);

• licencējamās interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas apraksts valsts valodā;

• interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi apliecinoša dokumenta paraugs;

• dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopija.

     
/Datums/ /Vārds, uzvārds/ /Paraksts/
3. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu"
Interešu izglītības programmas apraksta paraugs

Apstiprinu:
juridiskās personas amatpersonas
pilns amata nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds
juridiskās personas amatpersonas / fiziskās personas
personiskais paraksts un tā atšifrējums
apstiprinājuma vieta un datums
zīmoga nospiedums

Interešu izglītības izglītības
programmas nosaukums

1. Programmas mērķis un uzdevumi.

2. Mērķa grupa (vecums/specializācijas grupas) un plānoto rezultātu apraksts.

3. Izglītības programmas īstenošanas adrese/adreses, materiālais nodrošinājums.

4. Izglītības programmas apjoms, satura plānojums:

Nr. p. k.Tēmas nosaukumsApakštēmas nosaukumsTeorijas stundu skaitsPraktisko nodarbību stundu skaitsKopējais stundu skaits
      

Kopā______stundas

5. Izglītības programmas īstenošanas personāla saraksts, pievienojot CV un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

4. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu"
Pieaugušo neformālās izglītības programmas apraksta paraugs
Izglītības programmas īstenotāja veidlapa
 
 

Apstiprinu:

  
 

/Izglītības programmas īstenotāja / iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts/

  
 

/Vieta un datums/

 
/Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums nominatīvā/
1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi
Mērķis:  
Uzdevumi:
1.  
2.  
[...]  
2. Izglītības programmas mērķa grupa
  
 
3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā, priekšzināšanu līmenis (ja attiecināms)
  
4. Izglītības programmas ieguves forma/as (atbilstoši Izglītības likuma 8. pantam)
  
5. Izglītības programmas īstenošanas valoda
  

6. Izglītības programmas satura apguves plāns

Nr. p.k.Sasniedzamais rezultāts*TematsApakštemati (ja attiecināms)Paredzētais stundu skaitsĪstenošanas forma (klātiene, neklātiene, tālmācība)**
1. 1. ________1.1. _________

1.2. _________

[…]__________

  
2.     
[…]     

* Sasniedzamo rezultātu (apgalvojumu (us), ko izglītības guvējs zina, prot un kādus uzdevumus spēj veikt pēc temata apguves) norāda katram tematam

** Norāda pie katra temata, ja tiem ir dažādas īstenošanas formas

7. Izglītības programmas īstenošanas vides (t. sk., īstenošanas vietas, mācību līdzekļu)apraksts
1.  
2.  
[...]  
 
8. Izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pieaugušo izglītotāju izglītība un darba pieredzes apraksts atbilstoši programmas saturam
1.  
2.  
[...]  
 
9. Izglītības programmas apguves novērtēšana / pārbaudījuma veids un forma
  
 
10. Izglītības programmas apguvi apliecinoša dokumenta iegūšanas nosacījumi
  
Programmas aprakstu* sagatavoja:  
 (Vārds, uzvārds, paraksts) 

* – ja programmas īstenotājs lieto citu veidlapu izglītības programmas izstrādei vai ja pieteikumu iesniedz fiziska persona un tas satur visu šajā paraugā norādīto informāciju, var iesniegt arī patstāvīgi izstrādātu izglītības programmas aprakstu.

5. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu"
Interešu izglītības programmas kvalitātes kritēriji
Lai saņemtu pašvaldības licenci interešu izglītības programmai, jāievēro šādi kvalitātes kritēriji:

• interešu izglītības programma sagatavota atbilstoši valsts un reģiona stratēģiskajos attīstības plānošanas un normatīvajos dokumentos noteiktajām prioritātēm interešu izglītībā. Limbažu novada prioritātes interešu izglītībā tiek noteiktas, sadarbojoties Limbažu novada Izglītības pārvaldei (turpmāk – Pārvaldei), novada pašvaldības izglītības iestāžu vadībai un attiecīgo jomu metodiķiem;

• interešu programmu realizācijas galvenās jomas:

kultūrizglītībā (deja, mūzika, folklora, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, radošās industrijas);

tehniskajā jaunrade (konstruēšana, tehniskā modelēšana, lego, lego robotika, datorika, programmēšana, elektronika, radioelektronika, automodelisms, lidmodelisms);

sporta interešu izglītība (vispusīgā fiziskā sagatavotība (VFS), galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles);

citas interešu izglītības programmu jomas (vides interešu izglītība, skauti, mazpulks, jaunsargi, novadpētniecība un citas apakšjomas);

• interešu izglītības programmā tiek ievērots kvalitatīvas izaugsmes princips – tiek paredzēts īstenot interešu izglītības programmu/programmas noteiktās pakāpēs – pamatpakāpē, pilnveides pakāpē, izaugsmes pakāpē, meistarības pakāpē atbilstoši darbības rezultatīvajam rādītājam katrā attiecīgajā pakāpē;

• interešu izglītības programmā iestrādāts pēctecīgums – tā paredz izveidot sistēmisku pieeju interešu izglītības programmas sasaistei gan ar izglītības standartu, gan profesionālās ievirzes izglītības programmām;

• interešu izglītības programma iespēju robežās veicina sadarbību un mobilitāti – izglītības programmas īstenošanā tiek izmantotas dažādas darba formas (piemēram – studijas, apvienotie pulciņi, radošās darbnīcas, meistarklases, nometnes, mācību ekskursijas u.c.), tiek izmantoti dažādi darba veidi (piemēram – klātienes, attālinātas nodarbības u.c.), programmas realizācija paredzēta vairākās īstenošanas vietās (piemēram – regulāras izbraukuma nodarbības, dota iespēja programmā iesaistīties skolēniem no vairākām skolām);

• tiek ievērots pieejamības princips – programma paredz interešu izglītības piedāvājumu padarīt katram skolēnam pieejamu neatkarīgi no dzīvesvietas;

• pievērsta uzmanība resursu racionalitātes un efektivitātes principiem – mērķtiecīgi tiek izvērtēti un izmantoti pieejamie resursi un materiāli tehniskā bāze.

6. pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu"
Pieaugušo neformālās izglītības programmas kvalitātes kritēriji

Lai saņemtu pašvaldības licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai, jāievēro šādi kvalitātes kritēriji:

• pieaugušo neformālās izglītības programma sagatavota atbilstoši valsts, darba tirgus un personas interesēm;

• pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums atspoguļo pieaugušo neformālās izglītības programmas saturu, un tas neietver profesionālās kvalifikācijas vai profesijas nosaukumu;

• pieaugušo neformālās izglītības programmas saturs atbilst pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukumam un mērķim;

• pieaugušo neformālās izglītības programmas aprakstā ir noteikti pieaugušo neformālās izglītības programmas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kā arī pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas forma un valoda;

• norādīts izglītojamo iepriekš iegūto prasmju un kompetenču apraksts atbilstoši pieaugušo neformālās izglītības programmas saturam;

• pieaugušo neformālās izglītības programmas saturs veidots kā vienots mācību tematu vai kursu satura kopums, norādot pieaugušo neformālās izglītības programmas apjomu, īstenošanas plānu, mācību pamatmetodes un mācīšanās rezultātu novērtēšanu;

• sniegts pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās vides, mācību līdzekļu, saturam atbilstošs pieaugušo izglītotāju izglītības un darba pieredzes apraksts;

• ir saprotami pieaugušo neformālās izglītības programmas apguves nosacījumi.

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka "novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai", 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka "Izglītības iestādes, (…), kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana, ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā" un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka "Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgās licences saņemšanas pašvaldībā".

Līdz ar to nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas vienādi visā jaunveidojamā Limbažu novadā, kas regulē pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt un regulēt pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, un ja tās tiek īstenotas Limbažu novadā. Saistošie noteikumi ir pamats Limbažu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas darbībai, ko reglamentē šīs komisijas nolikums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldībai finanšu līdzekļi nav jāiegulda.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, bet netiešā veidā var to sekmēt.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 04.02.2022.Zaudē spēku: 01.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.30
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329621
04.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"