Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/13

Kuldīgā 2021. gada 25. novembrī
Par pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātai izglītības iestādei Kuldīgas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
2021. gada 25. novembra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 8, p. 24.)

PRECIZĒTI
ar Kuldīgas novada domes
27.01.2022. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 1, p. 87.)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta 2.4 daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei (turpmāk – pašvaldības atbalsts).

2. Pašvaldība, īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz pašvaldības atbalstu privātai izglītības iestādei, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

3. Pašvaldības atbalstu piešķir par bērnu:

3.1. ja bērna un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.2. no pusotra gada vecuma līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

3.3. kurš ir reģistrēts pašvaldības rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, bet pakalpojumu izglītības iestādē nesaņem;

3.4. kurš nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē, un par šo bērnu pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

4. Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai to atteikumu pieņem pašvaldības Izglītības nodaļa. Par pieņemto lēmumu informē privāto izglītības iestādi, izglītojamā likumisko pārstāvi un pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļu.

5. Pašvaldības Izglītības nodaļas lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domē.

6. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un izglītojamā likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi izglītojamo Valsts izglītības informācijas sistēmā.

7. Pašvaldība atbalstu privātai izglītības iestādei aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteikta izmaksu noteikšanas metodika un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei.

8. Atbalsta aprēķinā tiek iekļauti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi par vienu izglītojamo mēnesī, aprēķinā neiekļaujot izglītojamā ēdināšanu. Atbalsta aprēķinu kārtējam gadam līdz 1. aprīlim apstiprina ar Kuldīgas novada domes lēmumu un publisko pašvaldības mājaslapā. Ja pašvaldības atbalsts tiek maksāts par nepilnu mēnesi, to aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.

9. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka nekā šo saistošo noteikumos minētais pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā starp attiecīgo privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.

10. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa vai citi gadījumi, par kuriem Likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gadā.

11. Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts, vienu reizi finanšu gadā noslēdzot līgumu starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi.

12. Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, pirms līguma ar pašvaldību un izglītojamā likumisko pārstāvi noslēgšanas, privātā izglītības iestāde iesniedz pašvaldībai izmaksu tāmi, atbilstoši tās apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Gadījumā, ja tiek dibināta jauna privāta izglītības iestāde, tā iesniedz pašvaldībai izmaksu tāmi atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, tāmē neiekļaujot izglītojamā ēdināšanas izmaksas.

13. Pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa pārbauda iesniegtās izmaksu tāmes atbilstību ekonomiskajai klasifikācijai un nosaka piešķiramā pašvaldības atbalsta summu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

14. Privātā izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pašvaldībai rēķinu un izglītojamo sarakstu pašvaldības atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi. Iesniegtos dokumentus pārbauda pašvaldības Izglītības nodaļa.

15. Pēc privātās izglītības iestādes iesniegto dokumentu pārbaudes, pašvaldības Izglītības nodaļa iesniedz rēķinu pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļai, kura 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārskaita pašvaldības atbalstu privātās izglītības iestādes kontā.

16. Likumiskais pārstāvis pašvaldības atbalsta saņemšanai, pašvaldības Izglītības nodaļā iesniedz:

16.1. iesniegumu, kurā norāda, atbalsta pieprasīšanas pamatojumu saskaņā ar šiem noteikumiem;

16.2. līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

17. Pašvaldības atbalsta sniegšana tiek pārtraukta, ja:

17.1. izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.2. tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā iestādē;

17.3. privātā izglītības iestāde iesniedz izglītojamo sarakstu, kurā norāda, ka bērna likumiskais pārstāvis izbeidz līgumu ar privāto izglītības iestādi;

17.4. Izglītības nodaļa informāciju pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā;

17.5. izglītojamais uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības izglītības iestādē.

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/1 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, p. 27.)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/13 "Par pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātai izglītības iestādei Kuldīgas novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stājas spēkā 01.07.2021., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi paredz vienotu kārtību, kādā sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei jaunizveidotajā Kuldīgas novadā pēc teritoriālās reformas ieviešanas.

Izglītības likuma 17. panta otrajā viens, otrajā četri daļā noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā tā nodrošina izmaksu segšanu privātai izglītības iestādei par pakalpojuma sniegšanu bērniem, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu (līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un kuru dzīvesvieta (un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta) deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kuriem pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Privātās izglītības iestādes izmaksas sedzamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izglītības likuma 17. panta otrajā trīs daļā noteikts, ka pašvaldība turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos ir iestrādāta Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" noteiktā metodika. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumisko pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.02.2022.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNo 2015. gada pašvaldība sniedza atbalstu privātajai pirmsskolas izglītības iestādei "Mazo bērnu skola" Kuldīgā, kur pirmsskolas izglītības programmu apgūst ne vairāk kā 30 bērni.

Ņemot vērā, ka pēc Ministru kabineta noteiktās metodikas aprēķinātais pašvaldību atbalsts vienam bērnam ir 227,92 EUR, tad provizoriski 2022. gadā no pašvaldības budžeta šim mērķim būs nepieciešami 82051,20 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kuldīgas novada pašvaldība. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.kuldiga.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātai izglītības iestādei Kuldīgas novada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Kuldīgas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: KNP/2021/13Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 03.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 02.02.2022. OP numurs: 2022/23.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329591
03.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"