Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26

Daugavpilī 2022. gada 13. janvārī (prot. Nr. 20, 2. &)
Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4., 6. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo kapsētu (turpmāk – kapsēta) darbību un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu un kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. aktēšana – nekoptu kapavietu apzināšana, apsekošana un akta noformēšana;

2.2. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā;

2.3. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmatas (arī elektroniskā formātā), apbedījumu vietu shēmas, par ko atbild kapsētas apsaimniekotājs;

2.4. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.5. bezpiederīgo mirušais – mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai citas personas, un kura apbedīšanu organizē Augšdaugavas novada Sociālais dienests;

2.6. daļēji slēgta kapsēta – kapsētā, kurā mirušo apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.7. kapavieta – zemes teritorija kapsētā ar noteiktām robežām viena vai vairāku mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai;

2.8. kapavietas uzturētājs – persona, kas nodrošina kapavietas izveidošanu un kopšanu;

2.9. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;

2.10. kaps – vieta, kurā tiek apbedīts mirušais;

2.11. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Pašvaldības teritorijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

2.12. kapsētas apsaimniekotājs – attiecīgā pagasta/pilsētas pārvalde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas Pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esoša kapsēta;

2.13. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda saistošajos noteikumos un amata aprakstā paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.14. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta trīs gadus pēc kārtas;

2.15. slēgta kapsēta – kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un virsapbedījumiem;

2.16. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

3. Augšdaugavas novadā ir atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Kapsētas statusu nosaka vai maina Augšdaugavas novada pašvaldības dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Augšdaugavas novada pašvaldības dome lemj par jaunas kapsētas izveidošanu un esošo paplašināšanu.

II. Kapsētu kārtības noteikumi

5. Kapsētās aizliegts:

5.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;

5.2. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;

5.3. iebraukt ar automašīnām vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja. Ja darbu veikšanai ir nepieciešams transports, drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transportlīdzekļu izmēriem;

5.4. veikt rakšanas, apbedīšanas vai pārapbedīšanas darbus bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini;

5.5. piesārņot un piegružot kapsētas un tām pieguļošās teritorijas ar atkritumiem, izmest tos neatļautās vietās;

5.6. patvaļīgi stādīt vai nozāģēt kokus bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini.

III. Kapsētu apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa pienākumi

6. Kapsētu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt:

6.1. kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu (iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, vēsturisko piemiņas vietu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo stādījumu un koku apkopšanu, atkritumu savākšanas vietas ierādīšanu, atkritumu izvešanu un tīrību laukumos pie konteineriem tualetes un ūdensvada ierīkošanu u.c.);

6.2. ievērojamu novada personību atdusas vietu uzturēšanu un kopšanu, ja nav piederīgo;

6.3. kapsētu topogrāfisko un inventarizāciju, apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī nodrošināt datu pieejamību;

6.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

6.5. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

6.6. apbedījumu uzskaiti kapu grāmatās un elektroniskā datu bāzē;

6.7. informācijas stendu izvietošanu pie kapsētām, kurā norādīta informācija par kapsētas apsaimniekotāju, kapsētas pārziņa kontaktinformācija, un šie saistošie noteikumi;

6.8. neuzraudzīto kapavietu aktēšanu;

6.9. veikt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem projektiem, kuros būtu apzīmēti zemes gabali apbedīšanai, gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums, zaļo stādījumu izvietojums, funkcionālo ēku un iekārtu (kapliča, sabiedriskā tualete, ūdensvads, iežogojums u.c.) izvietojums.

7. Kapsētas pārzinis nodrošina:

7.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā;

7.2. kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas un kapsētas teritorijas ikdienas uzturēšanu;

7.3. mirušo reģistrāciju kapu grāmatās un elektroniskā datu bāzē, kurā norāda datus par apbedīto personu, apbedīšanas datumu, kapavietas izmēru, kapavietu uzturētāju.

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība un uzturēšana

8. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta, pamatojoties uz:

8.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;

8.2. sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, ja tiek apbedīta sociālās aprūpes institūcijā dzīvojušā persona.

9. Kapavietas uzturētājam ir tiesības tikt apglabātam, kā arī apbedīt savus piederīgos, viņam piešķirtajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā. Daļēji slēgtās kapsētās gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par kapavietas piešķiršanu.

10. Apstādījumi ap kapavietu jāveido ierādītās teritorijas iekšpusē, kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu traucēti blakus esošie kapi.

11. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm, krūmu vainags nedrīkst pārsniegt 1 m.

12. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu. Kapavietas labiekārtošanas rezultātā aizliegts sašaurināt celiņu starp kapavietu rindām.

13. Bez kapsētas pārziņa atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs pārsniedz 12 cm, kā arī stādīt kokus, kuri augšanas laikā augstums lielāks par 1.5 m.

14. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā ierādītajās atkritumu savākšanas vietās vai uzstādītajos atkritumu savākšanas konteineros. Aizliegts veidot patvaļīgas atkritumu vietas kapsētās.

15. Pabeidzot kapavietas aprīkojuma montāžu, jānovāc visi būvatkritumi un tie jāizved no kapsētas teritorijas uz speciāli norādītām atkritumu izgāztuvēm.

16. Kapavietas uzturētājam jākopj ierādītā kapavietas teritorija.

17. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

18. Jaunveidojamo kapavietu nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus izstrādājumus). Kapavietas nožogojuma augstums nedrīkst pārsniegt 0.5 m.

19. Virsapbedījumu kapavietās var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

20. Ja tiek apbedīts bezpiederīgo mirušais, kapavieta tiek saglabāta piecus gadus un tās kopšanu organizē kapsētas apsaimniekotājs.

V. Apbedīšanas kārtība

21. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs.

22. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas datumu un laiku.

23. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazāk par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1.8 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

24. Urna ar mirušā pelniem jāierok ne mazāk kā 1 m dziļumā. Attālumam starp urnu kapu kopiņām jābūt ne mazāk kā 0.5 m.

25. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

26. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1.6 m līdz zārka vākam.

27. Jaunizveidots kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0.3 m līdz piemineklim.

28. Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta

 
Garums, m

 
Platums, m

 
Laukums, m2

 
Vienvietīga

 
3.00

 
1.75

 
5.25

 
Divvietīga

 
3.00

 
3.00

 
9.00

 
Trīsvietīga

 
3.00

 
4.50

 
13.50

 
Četrvietīga

 
3.00

 
6.50

 
19.50

 
Piecvietīga

 
3.00

 
7.50

 
22.50

 

29. Kapsētu apsaimniekotājs bēru gadījumos iznomā kapliču mirušā novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un atvadu ceremonijai. Mirušo, kas novietots kapličā, drīkst apmeklēt ar kapsētas pārziņa atļauju, pārējā laikā kapliča ir slēgta.

30. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot kapsētas apsaimniekotāja atļauju.

31. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to kapsētas apsaimniekotāju un kapavietas uzturētāju.

VI. Neuzraudzītas kapavietas aktēšana

32. Aktēšanas mērķis ir apzināt līdz tekošā gada 1.oktobrim kapavietas, kuras netiek koptas, lai Pašvaldība tās nākotnē izmantotu virsapbedījumu veikšanai.

33. Kapsētas pārzinis reizi gadā, apsekojot kapsētu, konstatē un nofotografē neuzraudzītās kapavietas.

34. Neuzraudzītās kapavietas tiek marķētas ar brīdinājuma zīmi, kur tiek norādīts apsekošanas datums un kapsētas pārziņa kontaktinformācija. Pēc neuzraudzītas kapavietas marķēšanas, kapsētas pārzinis sagatavo aktu un izdara atzīmi kapu grāmatā.

35. Saskaņā ar sagatavoto aktu, kapsētas pārzinis nosūta kapavietas uzturētajam (ja tāds ir norādīts) informāciju par neuzraudzītas kapavietas aktēšanu un par iespējamo kapa kopiņas nolīdzināšanu.

36. Ja akts par neuzraudzītu kapavietu tiek sastādīts 3 gadus pēc kārtas, tad kapavieta pāriet kapsētas apsaimniekotāja apsaimniekošanā, 30 dienas par to iepriekš brīdinot kapavietas uzturētāju.

37. Neuzraudzītām kapavietām, kur konstatēts, ka apbedījums veikts pirms divdesmit pieciem gadiem, var veikt virsapbedījumu.

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

38. Personas par šo saistošo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

39. Par šo saistošo noteikumu 5.1., 5.2., 5.4. apakšpunktā, 13. un 16. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 72 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

40. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības attiecīgā pagasta pārvalde, Ilūkstes pilsētas administrācija.

41. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības administratīvā komisija.

VIII. Noslēguma jautājumi

42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

43. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

43.1. Ilūkstes novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2012 Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā";

43.2. Daugavpils novada domes 2018. gada 23. augusta saistošie noteikumi Nr. 25 "Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 13. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – gādāt par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts).

Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas (pašvaldības īpašumā, valdījumā vai nomā esošas dzīvojamās telpas) jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību, reglamentē

Daugavpils novada domes 2018. gada 23. augusta saistošie noteikumi Nr. 25 "Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" un Ilūkstes novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2012 "Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā" reglamentē katras pašvaldības noteikto kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas kārtību.

Lai saistošie noteikumi būtu saistoši Augšdaugavas novada pašvaldībai, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta izklāstsSaistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietas piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētas pārziņu un kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus, kapsētu apsaimniekošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 13.01.2022.Stājas spēkā: 03.02.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 02.02.2022. OP numurs: 2022/23.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329574
03.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)