Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-2

Jelgavā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 1, 2. p.)
Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta
pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem
" 91. punktu

1. Apstiprināt lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums) un grafisko daļu - funkcionālo zonējumu (2. pielikums). Lokālplānojuma grafiskā daļa – funkcionālais zonējums pieejama Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19506.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" 2. pielikuma "Funkcionālais zonējums" daļā – zemes vienībā Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, ar kadastra apzīmējumu 0900 025 0008.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
2022. gada 27. janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 22-2

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000042516
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
pasts@jelgava.lv http://www.jelgava.lv
Lokālplānojums zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā

Redakcija 1.0.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības lokālplānojuma teritorijas – zemesgabala Kalnaciema ceļā 52, Jelgava (kadastra apzīmējums 0900 025 0008), izmantošanai un apbūvei atbilstoši grafiskajā daļā noteiktajam funkcionālajam zonējumam.

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļas apstiprināšana" (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) prasības, ciktāl Noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

3. "Zaļie" risinājumi – ilgtspējīgas apsaimniekošanas risinājumi lietus ūdens uzglabāšanai un novadīšanai (tvertnes, filtrācijas grāvji, ūdenscaurlaidīgie segumi, ievalkas, atklātās ūdens teknes un ūdenstilpes, dīķi, lietus dārzi, zaļie jumti, u.c).

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

2.3. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana

4. Visā lokālplānojuma teritorijā pirms būvniecības uzsākšana jāveic inženierizpētes darbi.

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

5. Nepieciešamo autonovietņu skaitu jānodrošina lokālplānojuma teritorijā kopumā. To skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai vai objektam nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu.

6. Nepieciešamo minimālo autostāvvietu skaitu no jauna būvējamiem vai ierīkojamiem objektiem nosaka, paredzot vismaz 1 autostāvvietu:

6.1. tirdzniecības objektiem uz katriem 40 m² tirdzniecības platības;

6.2. sadzīves un pakalpojumu objektiem uz katriem 30 m² kopējās platības;

6.3. kultūras iestādēm un sporta būvēm ar tribīnēm uz katrām 20 skatītāju vietām;

6.4. izglītības iestādēm uz 5 nodarbinātajiem.

7. Veicot publisku ēku būvniecību vai pārbūvi, jāparedz velonovietņu izvietošanu.

8. Nepieciešamo minimālo velonovietņu skaitu nosaka:

8.1. tirdzniecības objektiem ar tirdzniecības platību 51 – 300 m2 – 5;

8.2. tirdzniecības objektiem ar tirdzniecības platību 301 – 500 m2 – 10;

8.3. tirdzniecības objektiem ar tirdzniecības platību virs 501 m2 – 20;

8.4. kultūras iestādēm – 10.

9. Teritorijas iekšējos transporta organizācijas risinājumus precizē būvprojektā.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

10. Inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus, kas nepieciešami būvju inženiertehniskajai apgādei, projektē būvprojekta sastāvā.

11. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertehniskās infrastruktūras faktiskajam izvietojumam un saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.

12. Plānotajai apbūvei veidojami pieslēgumi pie esoša Kalnciema ceļa, Robežu ielas un/vai Druvu ielas ūdensvada, izbūvējot ārējo ūdensapgādes tīklu.

13. Sadzīves kanalizācijas novadīšana paredzama pilsētas centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas tīklos. Veidojami pieslēgumi esošajam Kalnciema ceļa, Robežu ielas un/vai Druvu ielas sadzīves kanalizācijas tīklam.

14. Lietus notekūdeņu savākšanu iespējams nodrošināt, veidojot pieslēgumus Robežu ielas un/vai Druvu ielas lietus kanalizācijas pašteces vadiem. Virszemes notekūdeņu un gruntsūdeņu ieplūdes samazināšanai centralizētajā lietus ūdens kanalizācijas sistēmā, paredzēt caurlaidīgos segumus ar lietus ūdeņu akumulēšanu vai citu "zaļo" risinājumu integrēšanu ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas nodrošināšanai.

15. Elektroapgādes nodrošināšanai lokālplānojuma teritorijai var tikt izmantots esošais vidējā sprieguma tīkls, nepieciešamības gadījumā to pārbūvējot vai paplašinot. Elektroapgādes inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-1 "Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai.

16. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".

17. Lokālplānojuma teritorijā perspektīvo gāzes pievadu ar spiedienu 0.4 MPa izbūvi izvērtē būvprojektu izstrādes ietvaros.

18. Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA "TET" par nekustamā īpašumā plānoto objektu celtniecību.

3.3. Prasības apbūvei

19. Jaunu publisku ēku apbūve veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

20. Projektējot lokālplānojuma teritorijas labiekārtojumu un vertikālo plānojumu, jāņem vērā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas un izbūves būvprojekta risinājumi.

21. Teritorijas iekārtošanas un labiekārtošanas un ielu iesegumu projektēšanā jāpiemēro taktilās brīdināšanas zīmes un sistēmas, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

22. Akustiskā trokšņa pieļaujamiem rādītājiem publisko ēku telpām un teritorijām jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem rādītājiem.

23. Trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi), ja tādi ir nepieciešami, projektējami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

24. Būvniecība nedrīkst pasliktināt apkārtējo zemesgabalu hidroloģisko stāvokli.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P7)

4.4.1.1. Pamatinformācija

25. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

26. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

27. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

28. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

29. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, muzeji, arhīvu un bibliotēkas ēkas, citi mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

30. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādes, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, pieaugušo un tālākizglītības iestādes.

31. Labiekārtota ārtelpa (24001): Apbūve, ko veido labiekārtoti parki, mežaparki, publiski pieejamas teritorijas, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšana.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

32. Rindu māju apbūve (11005).

33. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.Teritorijas izmantošanas veidsMinimālā jaunizv. zemes gabala platībaMaksimālais apbūves blīvums (%)Apbūves intensitāte (%)Apbūves augstums (m)Apbūves augstums (stāvu skaits)Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
34. 1000 m250 līdz 12līdz 3 130
1. Atļauts mansarda stāvs

4.4.1.5. Citi noteikumi

35. Atļauta atsevišķi iekārtotu atklātu autostāvvietu izvietošana.

36. No jauna būvējamu izglītības iestāžu zemesgabala minimālā neapbūvētā teritorija jāpieņem ne mazāka par šī objekta stāvu kopplatību.

37. Jaunu publisku ēku apbūve veicama pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot apkārtējās vides un pilsētbūvnieciskās struktūras īpatnības.

38. Būvlaide Kalnciema ceļam un Robežu ielai – 6 m, Druvu iela – 3 m.

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR4)

4.7.1.1. Pamatinformācija

39. Transporta infrastruktūras teritorija (TR4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

40. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Ielas un citas kompleksas transporta inženierbūves.

41. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

42. Lokālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Inženiertīklu izbūves secība jāprecizē būvprojektēšanas stadijā ar katru inženiertīklu turētāju atsevišķi.

43. Pirms ēkas vai būves nodošanas ekspluatācijā jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā ēkas ekspluatācijai nepieciešamie inženiertīkli un komunikācijas, jānodrošina ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde un jāierīko piebraucamais ceļš.

44. Lokālplānojuma teritorijā nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu teritoriju detālplānojumus, ja tiek ievēroti lokālplānojuma noteikumi.

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas

45. Aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā ir noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

46. Lokālplānojuma teritorijā ir šādas aizsargjoslas:

46.1. ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

46.2. ekspluatācijas aizsargjosla ap elektrisko tīklu sadales iekārtu;

46.3. ekspluatācijas aizsargjosla ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam;

46.4. ekspluatācijas aizsargjosla gar sadzīves kanalizācijas tīkliem;

46.5. ekspluatācijas aizsargjosla gar lietus kanalizācijas vadu;

46.6. ekspluatācijas aizsargjosla gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22-2Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 03.02.2022.Piemērojams ar: 06.04.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 02.02.2022. OP numurs: 2022/23.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329566
03.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"