Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 34/2021

Ogrē 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 13; 44)
Par apbedīšanas pabalstu
Precizēti 20.01.2022. (prot. Nr. 1; 1.)

Precizēti 27.01.2022. (prot. Nr. 2; 48.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kuru apbedīšanai ir tiesības saņemt vienreizēju Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) apbedīšanas pabalstu (turpmāk – Pabalsts), tā apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsta mērķis ir segt minimālos apbedīšanas izdevumus personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, nāves gadījumā.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu (turpmāk – Pabalsta pieprasītājs).

4. Pabalstu piešķir faktisko mirušās personas apbedīšanas izdevumu apjomā, bet ne vairāk kā 500 euro apmērā. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.

5. Pabalstu Pabalsta pieprasītājs var pieprasīt ar rakstveida iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) Ogres novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) vienā no šādiem veidiem:

5.1. elektroniski – nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;

5.2. iesniedzot Iesniegumu Sociālajā dienestā;

5.3. nosūtot Iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu;

5.4. elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Iesniegumu Sociālajam dienestam uz elektroniskā pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja šī informācija (dokumenti) nav Sociālā dienesta rīcībā;

6.2. apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošus dokumentus.

7. Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.

8. Pabalstu nepiešķir, ja Sociālais dienests konstatē, ka mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu, no kura izriet apdāvinātā pienākums apbedīt dāvinātāju.

9. Sociālais dienests lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas. Par pieņemto lēmumu informē Pabalsta pieprasītāju.

10. Pabalstu izmaksā 10 dienu laikā no lēmuma par Pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas, pārskaitot uz Pabalsta pieprasītāja Iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai pārskaitot uz apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja norēķinu kontu.

11. Pabalsts tiek izmaksāts:

11.1. pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem;

11.2. pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu.

12. Ja Pabalsts tiek izmaksāts pirms apbedīšanas, Pabalstu izmaksā to pārskaitot uz apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja norēķinu kontu.

13. Ja mirušai personai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Pašvaldība sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus šo noteikumu 4. punktā noteiktajā apmērā, izdevumus pārskaitot uz apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja norēķinu kontu.

14. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

16. Ar 2022. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 26/2017 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" 6.2.7. apakšpunktu un XII nodaļu "Apbedīšanas pabalsts";

16.2. Ikšķiles novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem" 3.2. apakšpunktu un III nodaļu "Pabalsts sakarā ar personas nāvi";

16.3. Ķeguma novada pašvaldības 2019. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/19/11 "Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" 5.1. apakšpunktu un II nodaļu "Apbedīšanas pabalsts";

16.4. Lielvārdes novada pašvaldības 2011. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai" ("Lielvārdes Novada Ziņas", 2012, 1. (400) nr.; 2013, 5 (424) nr., 9 (428) nr.);

16.5. Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par pabalstiem Lielvārdes novadā" 8.11. apakšpunktu un 19. punktu.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 34/2021 "Par apbedīšanas pabalstu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Jaunizveidotā Ogres novadā šobrīd ir spēkā šādi saistošie noteikumi vai to punkti par vienreizēja apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (turpmāk – apbedīšanas pabalsts), kas ir izvērtējami:

1) Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 26/2017 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" 6.2.7. apakšpunkts un XII nodaļa "Apbedīšanas pabalsts";

2) Ikšķiles novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem" 3.2. apakšpunkts un III nodaļa "Pabalsts sakarā ar personas nāvi";

3) Ķeguma novada pašvaldības 2019. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/19/11 "Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" 5.1. apakšpunkts un II nodaļa "Apbedīšanas pabalsts";

4) Lielvārdes novada pašvaldības 2011. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai";

5) Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par pabalstiem Lielvārdes novadā" 8.11. apakšpunkts un 19. punkts,

(turpmāk visi kopā – spēkā esošie saistošie noteikumi).

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).

Likuma "Par pašvaldībām" 12. pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, savukārt šī likuma 43. panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Apbedīšanas pabalsts ir bijušo Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldību brīvprātīgā iniciatīva šo pašvaldību administratīvo teritoriju iedzīvotāju – mirušā tuvinieku interesēs.

Līdz ar to jaunievēlētai Ogres novada pašvaldības domei ir jāizvērtē spēkā esošie saistošie noteikumi un tai ir tiesības pieņemt jaunus saistošos noteikumus par apbedīšanas pabalsta noteikšanu, kas attieksies uz visu jaunizveidotā Ogres novada teritoriju.

Pieņemot saistošos noteikumus par apbedīšanas pabalsta noteikšanu, visā jaunizveidotajā Ogres novadā tiks noteikts vienāds apbedīšanas pabalsta apmērs un tā saņemšanas kritēriji.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka personas, kuru apbedīšanai ir tiesības saņemt vienreizēju Ogres novada pašvaldības apbedīšanas pabalstu (turpmāk – Pabalsts), tā apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību Ogres novada pašvaldībā no 2022. gada 1. janvāra.

Spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri attiecīgi tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus apbedīšanas pabalstu apmērus un pabalsta piešķiršanas kritērijus.

Bijušā Ogres novada administratīvajā teritorijā noteikts apbedīšanas pabalsts līdz 400 euro apmērā, vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru un izmaksājot starpību.

Bijušā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā noteikts apbedīšanas pabalsts līdz 465 euro apmērā, vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru un izmaksājot starpību.

Bijušā Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā noteikts apbedīšanas pabalsts 150 euro apmērā, nevērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru.

Bijušā Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā noteikts apbedīšanas pabalsts 100 euro apmērā, nevērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru, savukārt vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru – līdz 427 euro apmērā.

Apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai analizēta apbedīšanas pakalpojumu izmaksu dinamika pēdējo gadu laikā un secināts, ka apbedīšanas pakalpojumu izmaksas ir pieaugušas.

Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, apbedīšanas pabalsts nosakāms faktisko mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 500 euro apmērā. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Saistošie noteikumi par apbedīšanas pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvā teritorijā tiks piemēroti no 2022. gada 1. janvāra, savukārt spēkā esošie saistošie noteikumi no 2022. gada 1. janvāra zaudēs spēku.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānots, ka 2021. gadā apbedīšanas pabalsts tiks izmaksāts šādā apmērā ievērojot spēkā esošos saistošos noteikumus:

1) bijušā Ogres novada pašvaldībā 66 personām 18100 euro apmērā, vidēji 250 euro personai, vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru;

2) bijušā Ikšķiles novada pašvaldībā 71 personai 15000 euro apmērā, nevērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru;

3) bijušā Ķeguma novada pašvaldībā 16 personām 6000 euro apmērā vidēji 375 euro personai, vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru;

4) bijušā Lielvārdes novada pašvaldībā 118 personām 11800 euro apmērā, nevērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet 5 personām 1756 euro apmērā, vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Kopējā apbedīšanas pabalsta summa 2021. gadā plānota 52656 euro.

2022. gadā apbedīšanas pabalstu plānots izmaksāt 180 personām 67440 euro apmērā, vidēji 342 euro personai.

Līdz ar to, plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 14784 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ogres novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par apbedīšanas pabalstu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 34/2021Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 02.02.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 01.02.2022. OP numurs: 2022/22.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329541
02.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"