Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. jūlijā.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8

Madonā 2021. gada 30. decembrī
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības 30.12.2021.
domes lēmumu Nr. 523 (prot. Nr. 18, 7. p.)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Rāceņu ezers (35,00 ha) atrodas Madonas novada Lazdonas pagasta administratīvajā teritorijā.

2. Rāceņu ezers saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Rāceņu ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību", kā arī Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus resursu pavairošanai, papildinātu zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu ezera, kā arī piekrastes antropogēno slodzi.

4. Licencētā makšķerēšana Rāceņu ezerā tiek ieviesta, pamatojoties uz ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, ko izstrādājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 2014. gada novembrī un ko apstiprinājusi Madonas novada pašvaldība.

5. Licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2015. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 336 un 2015. gada 1. jūlija ūdenstilpes nomas līgumu Nr. LAZ/1-18/15/2 organizē biedrība "Madonas makšķernieku klubs" (turpmāk – biedrība; reģ. Nr. 40008225042, juridiskā adrese: Saules iela 40-4, Madona, LV-4801, tālrunis 29734447 un 29491287, tīmekļa vietne – www.racenuezers.lv, e-pasts – mmklubs@gmail.com).

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

6. Licencētā makšķerēšana ir atļauta visā Rāceņu ezera platībā no ledus, no laivām (laivām jābūt aprīkotām atbilstoši normatīvajiem aktiem) un no krasta vai, iebrienot ūdenī.

7. Licencētā makšķerēšana Rāceņu ezerā notiek saskaņā ar spēkā esošiem Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – Makšķerēšanas noteikumi), ar šādām atkāpēm:

7.1. licencētā makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

7.2. vienas dienas laikā katram makšķerniekam atļauts paturēt:

7.2.1. ne vairāk kā trīs karpas, svarā no 1,5 līdz 5 kilogramiem;

7.2.2. ne vairāk kā divus zandartus, katra zandarta svars nedrīkst pārsniegt 3 kilogramus;

7.2.3. ne vairāk kā piecas līdakas, kuru katras svars nepārsniedz 5 kilogramus;

7.2.4. ne vairāk kā piecus līņus, katra līņa svars nedrīkst pārsniegt 3 kilogramus;

7.3. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 14 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas.

8. Ezerā nav atļauta vēžošana un zemūdens medības.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par makšķerēšanas licencēm

9. Licencētai makšķerēšanai Rāceņu ezerā ir paredzētas šādas licences:

9.1. Vienas dienas pilnas maksas licence makšķerēšanai, spiningošanai Rāceņu ezerā pavasara – rudens periodā, izņemot no laivas maija mēnesī – 5,00 euro (pieci euro);

9.2. Vienas dienas pilnas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā ledus periodā – 2,50 euro (divi euro, piecdesmit centi);

9.3. Vienas dienas samazinātas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā pavasara – rudens periodā, izņemot no laivas maija mēnesī – 2,50 euro (divi euro, piecdesmit centi);

9.4. Vienas dienas samazinātas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā ledus periodā – 1,50 euro (viens euro, piecdesmit centi);

9.5. Maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai, spingošanai Rāceņu ezerā no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam – 7,50 euro (septiņi euro, piecdesmit centi);

9.6. Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī;

9.7. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī;

9.8. Vienas dienas bezmaksas licence (100 (viens simts) licences kalendārajā gadā) makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta vai no ledus.

10. Licenču derīguma termiņi:

10.1. vienas dienas licence (jebkura veida, izņemot maija mēneša vienas dienas licenci) – derīga vienu diennakti makšķerēšanai Rāceņu ezerā (atbilstoši sezonai) no krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam;

10.2. maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas maija mēnesī – derīga vienu dienu makšķerēšanai Rāceņu ezerā no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31. maijam;

10.3. gada bezmaksas licence derīga visu kalendāro gadu makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam.

11. Licencētā makšķerēšana ar vienas dienas licenci ir atļauta tikai makšķerēšanas licencē norādītajā datumā un laikā, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs.

12. Iegādājoties vai saņemot makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

IV. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība

14. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Rāceņu ezerā ir tiesīgi saņemt:

14.1. Rāceņu ezera krastam piegulošo zemju īpašnieki. Zemes īpašnieka bezmaksas licenci vienlaicīgi atļauts izmantot ģimenes locekļiem (vecvecāki, vecāki un bērni), bet tie vienlaikus var makšķerēt no ne vairāk kā vienas viņiem piederošas laivas.

14.2. Biedrības biedri.

15. Vienas dienas samazinātas maksas licences ir tiesīgi saņemt personas, kuras vecākas par 65 gadiem.

16. Vienas dienas bezmaksas licences ir tiesīgi saņemt:

16.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;

16.2. personas ar I, II un III grupas invaliditāti;

16.3. politiski represētās personas;

16.4. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

(Grozīts ar Madonas novada domes 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

17. Madonas novada pašvaldība apstiprina Rāceņu ezera krastam piegulošo zemju īpašnieku sarakstu un iesniedz to licencētās makšķerēšanas organizētājam. Rāceņu ezera krastam piegulošo zemju īpašnieki licencētās makšķerēšanas organizētājam iesniedz to ģimenes locekļu sarakstu, kurām iespējams izmantot gada bezmaksas licenci.

18. Šī nolikuma 14.1., 14.2., 16.1., 16.2., 16.3. un 16.4. apakšpunktā un 15. punktā minētajām personām ir jāuzrāda savu vecumu vai statusu apliecinošs dokuments.

(Grozīts ar Madonas novada domes 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

V. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija

19. Katra licence satur sekojošus rekvizītus (2. pielikums A – H):

19.1. licences nosaukums un veids;

19.2. kārtas numurs;

19.3. derīguma termiņš;

19.4. licences cena;

19.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;

19.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;

19.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

19.8. izsniegšanas datums un laiks.

20. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

21. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski (izņemot elektroniskās licences), numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Grozīts ar Madonas novada domes 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

22. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas Madonas novadā, Madonā un Lazdonā:

22.1. veikalā "Unisports": Saules iela 1, Madona; darba laiks darbadienās: no 09:00 līdz 18:00; sestdienās: no 09:00 līdz 14:00; tālr. 64822911; svētdien – slēgts;

22.2. veikalā "Lats": Dārza iela 16, Lazdonas pagasts, Madonas nov., LV-4824; tālr. 20033760; darba laiks: katru dienu no 08:00 līdz 22:00; e-pasta adrese: birojs@latts.lv;

22.3. biedrības tīmekļa vietnē www.racenuezers.lv; vietnē www.manacope.lv.

(Grozīts ar Madonas novada domes 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

23. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā.

VI. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietošana

24. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs reizi pusgadā 20% pārskaita valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

25. Licencētās makšķerēšana organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, apkārtējās vides sakopšanai, uzturēšanai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

26. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:

26.1. visās vienas dienas licencēs – licences otrajā pusē norādītajā tabulā vai sūtot uz biedrības e-pastu mmklubs@gmail.com brīvā formā;

26.2. gada bezmaksas licencē – lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam paraugam vai lomu uzskaites tabulas sadaļā "Zivju lapa" interneta vietnē www.racenuezers.lv;

26.3. elektroniski iegādātajām licencēm interneta vietnēs www.racenuezers.lv, www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv.

27. Visu vienas dienas un gada bezmaksas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes vietās vai nosūtīt uz biedrības e-pasta adresi mmklubs@gmail.com, ievērojot šādus termiņus:

27.1. vienas dienas licences īpašniekiem – 10 (desmit) darba dienu laikā no licences izmantošanas dienas;

27.2. gada bezmaksas licences īpašniekiem – 1 (vienu) reizi mēnesī jāiesniedz atskaite par noķertajām zivīm līdz nākošā mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi, sūtot atskaiti elektroniski uz biedrības e-pastu mmklubs@gmail.com;

27.3. elektroniski tīmekļa vietnēs www.racenuezers.lv, www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv iegādāto licenču īpašniekiem – atskaites brīvā formā ir jānosūta uz biedrības e-pastu mmklubs@gmail.com 10 (desmit) darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

28. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

28.1. līdz kārtējā gada 1. februārim nodrošināt pārskata par realizētajām licencēm un licencētās makšķerēšanas rezultātiem nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR";

28.2. nodrošināt makšķerēšana licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šo nolikumu;

28.3. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

28.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

28.5. līdz attiecīgā gada 15. jūlijam un 15. janvārim iesniegt Lauku atbalsta dienestā pašvaldībā saskaņotu pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;

28.6. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2014. gadā izstrādātajiem Rāceņu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām;

28.7. reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā ar pašvaldību saskaņotu informāciju par veiktajiem pasākumiem Rāceņu ezera apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

28.8. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma prasībām;

28.9. uzskaitīt interneta vietnē www.racenuezers.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

28.10. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

28.11. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

28.12. sadarbībā ar novada pašvaldību sniegt informāciju Madonas novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Rāceņu ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

28.13. izstrādājot makšķerēšanas sacensību nosacījumus, saskaņo tos ar pašvaldību un Valsts vides dienestu;

28.14. reģistrēt makšķerniekus, kas ir pārkāpuši nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

28.15. informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpei;

28.16. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

IX. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

29. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Rāceņu ezera zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai:

29.1. nelikumīgas zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču esamības pārbaudes;

29.2. pasākumus zivju sugu krājumu pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai saskaņā ar Rāceņu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskām rekomendācijām.

X. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

30. Nolikuma ievērošanu kontrolē Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, kā arī to uzraudzībā piedalās Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.

31. Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Madonas novada pašvaldības pilnvarotas personas.

XI. Nolikuma darbības laiks

32. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir līdz 30.06.2025. (ieskaitot) no nolikuma spēkā stāšanās dienas.

XII. Nolikuma pielikumi

33. Rāceņu ezera shēma (1. pielikums).

34. Licenču paraugi (2. pielikums A - H).

35. Saskaņojumi (3. pielikums).

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
Licencētās makšķerēšanas vieta – Rāceņa ezers
Ugunskura vieta
Informācijas stends

 

2. pielikums A
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Vienas dienas pilnas maksas licence makšķerēšanai, spiningošanai Rāceņu ezerā pavasara – rudens periodā (izņemot no laivas maija mēnesī)

CENA 5,00 euroNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
  
2. pielikums B
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Vienas dienas pilnas maksas licence makšķerēšanai, Rāceņu ezerā ledus periodā

CENA 2,50 euroNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
2. pielikums C
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Vienas dienas samazinātas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā pavasara – rudens periodā (izņemot no laivas maija mēnesī)

CENA 2,50 euroNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
 
2. pielikums D
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Vienas dienas samazinātas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā ledus periodā

CENA 1,50 euroNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
  
2. pielikums E
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai, spiningošanai Rāceņu ezerā no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam

CENA 7,50 euroNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
2. pielikums F
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai no laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī)

BezmaksasNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
  
2. pielikums G
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai no laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī)

BezmaksasNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
  
2. pielikums H
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Biedrība "Madonas Makšķernieku Klubs" Saules iela 40 - 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, reģ. Nr. 40008225042

 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta vai no ledus

BezmaksasNr.____
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr. un e-pasts)

Derīga

 
 (datums, laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu, laiku ieraksta licences pārdevējs.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015 noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā zivis atbilstoši licencētās makšķerēšanas nolikumam.

4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29734447, 29491287.

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā, vai nosūtiet uz e-pastu - mmklubs@gmail.com.

Licenci saņēmu, ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Rāceņu ezerā esmu iepazinies/-usies:

Licenci izsniedza: 
 (paraksts, datums)
  (paraksts)
  
Lomu uzskaites tabula
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
3. pielikums
Madona novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
Saskaņojuma lapa

SASKAŅOTS:

1. Zemkopības ministrija:
 15.07.2020. vēstule Nr. 4.1-3/1476/2020 "Par "Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā" saskaņošanu"
   
2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR":
 11.09.2020. vēstule Nr. 30-3/1228-e "Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu"
   
3. Valsts vides dienests:
 23.12.2020. vēstule Nr. 2.4/5356/VI/2020 "Par nolikuma saskaņošanu"
   
4. Madonas novada pašvaldība:
 26.04.2021. vēstule Nr. MNP/2.1.3.1/21/1069 "Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu"
   
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 02.02.2022.Zaudē spēku: 01.07.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 01.02.2022. OP numurs: 2022/22.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329539
{"selected":{"value":"12.10.2022","content":"<font class='s-1'>12.10.2022.-30.06.2025.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.10.2022","iso_value":"2022\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2022.-30.06.2025.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2022","iso_value":"2022\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-11.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.10.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"