Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Alūksnes novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošos noteikumus "Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā".
Saistošie noteikumi Alūksnes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 01.02.2022.

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2016

Alūksnē 2016. gada 28. janvārī
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā
Apstiprināti ar Alūksnes novada domes
28.01.2016. lēmumu Nr. 20
(prot. Nr. 1, 20. p.)

Precizēti ar Alūksnes novada domes
24.03.2016. lēmumu Nr. 81
(prot. Nr. 5, 15. p.)

Grozījumi:
Saistošie noteikumi Nr. 17/2017 apstiprināti ar Alūksnes novada
domes 24.08.2017. lēmumu Nr. 285 (prot. Nr. 12, 10. p.);
Saistošie noteikumi Nr. 32/2021 apstiprināti ar Alūksnes novada
domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 377  (prot. Nr. 20, 18. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) piešķir un izmaksā stipendiju studentiem un rezidentiem (turpmāk tekstā – Pretendenti), veicinot tādu kvalificētu speciālistu piesaisti valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī komercsabiedrībām Alūksnes novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgas novada attīstības nodrošināšanai.

II. PERSONAS, KAS IR TIESĪGAS PRETENDĒT UZ STIPENDIJAS SAŅEMŠANU

2. Par atbalstāmo jomu, nepieciešamo speciālistu skaitu un šīm pašvaldības stipendijām nepieciešamo finansējumu lemj Alūksnes novada dome (turpmāk tekstā – Dome) vienu reizi gadā, apstiprinot nākamā gada budžetu un paredzot attiecīgu finansējumu šajā budžetā.

3. Ikvienai juridiskai personai, kuras saimnieciskā darbība reģistrēta un/vai notiek Alūksnes novadā, kā arī Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un Pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk tekstā – Ierosinātājs), ir tiesības rakstiski ierosināt Domei izskatīt jautājumu par atbalsta piešķiršanu attiecīgu kvalificētu speciālistu sagatavošanai, iesniedzot iesniegumu, kurā argumentēta attiecīgās nozares speciālista nepieciešamība novadā.

4. Ievērojot Pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma apmēru, novadā nepieciešamo attiecīgo kvalificēto speciālistu skaitu un šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību, uz stipendijas saņemšanu ir tiesīgi pretendēt:

4.1. pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi studējošie (ne zemāk kā 2. kursa (pēc 1. kursa pabeigšanas) studenti, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas) – līdz 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

4.2. pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi studējošie (ne zemāk kā 3. kursa (pēc 2. kursa pabeigšanas) studenti, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas) – līdz 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

4.3. maģistrantūrā sekmīgi studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas – līdz 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

4.4. rezidentūrā sekmīgi studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas – 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī.

III. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5. Stipendiju Dome piešķir uz vienu mācību gadu – 9 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūnijā, jūlijā un augustā), bet rezidentūrā – 11 mēnešus gadā (nepiešķir augustā).

6. Stipendiju uz visu atlikušo mācību laiku līdz 50% apmēram no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, pēc atkārtota pieteikuma iesniegšanas (pievienojot noslēgtā darba līguma kopiju), ir tiesīgi saņemt studējošie, kuri noslēguši līgumu par pastāvīgu darba attiecību nodibināšanu ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc studiju sekmīgas pabeigšanas uz laiku ne īsāku par 5 (pieciem) gadiem, apņemoties atmaksāt Pašvaldības ieguldītos līdzekļus šī nosacījuma neizpildīšanas gadījumā. Šis noteikums nosaka arī personas pienākumu nostrādāt augstāk minēto laiku nepieļaujot pārkāpumus, kas varētu būt par pamatu darba devēja uzteikumam.

7. Stipendiju uz visu atlikušo mācību laiku 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, ir tiesīgi saņemt rezidentūrā studējošie, kuri noslēguši līgumu par pastāvīgu darbu Alūksnes novada ārstniecības iestādēs pēc rezidentūras sekmīgas pabeigšanas (vai līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par ārsta privātprakses izveidošanu Alūksnes novadā) uz laiku ne īsāku par 5 (pieciem) gadiem, apņemoties atmaksāt Pašvaldības ieguldītos līdzekļus šī nosacījuma neizpildīšanas gadījumā. Šis noteikums nosaka arī personas pienākumu nostrādāt augstāk minēto laiku nepieļaujot pārkāpumus, kas varētu būt par pamatu darba devēja uzteikumam (līguma izbeigšanai).

8. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu Pretendents slēdz līgumu ar Pašvaldību par stipendijas saņemšanu.

9. Pretendentu izvērtēšanu veic Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras skaitlisko sastāvu un personālsastāvu nosaka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.

(Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 32/2021 redakcijā)

10. Komisija, ne vēlāk kā līdz katra gada 1. jūlijam, izsludina attiecīgās kvalifikācijas speciālistu stipendiju konkursu Pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. Ierosinātājs, kas nav Pašvaldība, ir tiesīgs par saviem līdzekļiem, Komisijas izstrādāto konkursa nolikumu publicēt vai citādi izplatīt arī citur.

11. Pretendenti, piesakoties konkursā iesniedz:

11.1. komisijai adresētu iesniegumu, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīves vietas adrese, augstākās izglītības iestāde, fakultāte un kurss (zinātniskais grāds, specializācija), kurā pretendents mācās, studiju uzsākšanas gads šajā mācību iestādē, iegūstamā specialitāte;

11.2. sekmju izrakstu par studiju periodu;

11.3. rekomendāciju no konkrētās studiju programmas vadītāja;

11.4. pretendenta apliecinājumu par gatavību stāties darba attiecībās ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas;

11.5. Ierosinātāja apliecinājumu par gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar pretendentu studiju laikā vai pēc to pabeigšanas;

11.6. informāciju par citiem studiju finansēšanas avotiem un to apmēru.

IV. KONKURSA UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

12. Komisija vērtē tikai tos Pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

13. 10 (desmit) darba dienu laikā no konkursa dokumentu pieņemšanas termiņa beigām Komisija izvērtē:

13.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;

13.2. Pretendentu atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem:

13.2.1. Domes atbalstāmajām darbības jomām,

13.2.2. Domes atbalstāmajās jomās nepieciešamo speciālistu skaitu un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru stipendijām;

13.2.3. Pretendentu labāka studiju sekmība un mācību procesa apmeklētība;

13.2.4. no citiem finanšu avotiem Pretendentam piešķirto finansējuma apmērs,

13.3. pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu attiecīgam Pretendentam, piešķiramās stipendijas apmēru, termiņu, kā arī atteikumu piešķirt stipendiju.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2017)

14. Kā priekšrocība, izvērtējot Pretendentu pieteikumus, tiks uzskatīti apstākļi, ka:

14.2. Pretendents ir Alūksnes novada iedzīvotājs;

14.3. ir pozitīva atsauksme par Pretendenta studiju praksi no Iesniedzēja.

15. Komisija, izvērtēšanas procesā, ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju no izglītības iestādes, iepriekšējās prakses vietām par Pretendentu.

16. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Dome.

17. Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā Domes lēmums ir pārsūdzams tiesā.

V. LĪGUMA SLĒGŠANA

18. Lai saņemtu stipendiju līdzfinansējumu stipendiāts slēdz līgumu ar Pašvaldību, kurā paredzēti:

18.1. līdzēju rekvizīti;

18.2. stipendijas apmērs un izmaksas kārtība;

18.3. līdzēju tiesības un pienākumi;

18.4. līdzēju atbildība – līgumā paredzot, ka stipendijas izmaksu Pašvaldība vienpusēji pārtrauc un ierosina atmaksāt jau saņemto stipendiju Pašvaldībai:

18.4.1. ja stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības, kavējumu vai nepienācīgas uzvedības dēļ;

18.4.2. ja stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot šo saistošo noteikumu 18.4.7. punktā paredzētajā gadījumā;

18.4.3. ja stipendiāts neuzsāk mācības rezidentūrā;

18.4.4. ja stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu studiju turpināšanu izvēlētajā specialitātē;

18.4.5. ja stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis šajos saistošajos noteikumos noteiktos pārskatus;

18.4.6. ja tiek konstatēts, ka stipendiāts ir sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

18.4.7. stipendiātam, atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu. Stipendija tiek saglabāta un tās izmaksas tiek atjaunotas pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ vai pabeidz studijas, stipendiju izmaksa tiek pārtraukta. Stipendiātam ir pienākums nekavējoties informēt Komisiju par iepriekš minēto un, līgumā noteiktā termiņā, pilnībā atmaksāt Pašvaldībai saņemto stipendiju.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2017)

19. Gadījumā, ja stipendiāts pienācīgi nepilda līgumu vai apšauba tā spēkā esamību Pašvaldība, var prasīt tā izpildi tiesas ceļā un piedzīt stipendiātam izmaksāto naudas summu, ar šīs naudas summas izmaksām saistītos izdevumus, kā arī procentus par svešas naudas turēšanu (6% no izmaksātās naudas summas gadā).

VI.  PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

20. Stipendiātam ir pienākums iesniegt pārskatu par sekmēm studijās, vai citiem, ar stipendijas izsniegšanu saistītiem, aspektiem. Balstoties uz stipendiāta iesniegtajiem pārskatiem:

20.1. pēc katra studiju semestra beigām Komisijai adresēta studiju sekmju apliecinoša dokumenta vai tā apstiprinātu noraksta;

20.2. līdz kārtējā gada 1. augustam Komisijai adresētu šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā noteikto dokumentu, kā arī izglītības iestādes izsniegta apliecinājuma, ka stipendiāts noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis pārbaudījumus,

Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt Pašvaldības piešķirto stipendiju.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Dukulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/2016Pieņemts: 28.01.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Zaudē spēku: 10.08.2022.Publicēts: Alūksnes Novada Vēstis, 3 (76), 31.03.2016.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329525
{"selected":{"value":"01.02.2022","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-09.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-09.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"