Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 62

Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa
8.2 panta septīto daļu, 9. panta piekto daļu,
10. panta pirmo daļu, 16. panta piekto daļu
un 27. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 99. nr.; 2008, 171. nr.; 2009, 26., 203. nr.; 2012, 173., 194. nr.; 2013, 151. nr.; 2017, 127. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Jūras administrācija) Latvijas Kuģu reģistra (turpmāk - Latvijas Kuģu reģistrs) un kuģu lietu vešanas kārtību, prasības elektroniskās datubāzes (turpmāk - kuģu reģistrs) grāmatās ierakstāmajai informācijai, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamos dokumentus kuģu un kuģu apgrūtinājumu reģistrācijai, pārreģistrācijai, izslēgšanai un dzēšanai, dokumentus, ko izsniedz Latvijas Kuģu reģistrs, kā arī Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajos kuģu reģistra izrakstos iekļaujamās informācijas apjomu, kuģa īpašnieka pārstāvja pienākumus, minimālo pilnvaru apjomu un tam izvirzāmās prasības, reģistrācijas kārtību buru jahtām bez īpašuma tiesību reģistrācijas, kā arī nosaka, kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem."

2. Svītrot 13. punktu.

3. Izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Lai reģistrētu kopīpašumā esošu kuģi, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz Jūras kodeksa 16. panta 3.1 daļā noteikto visu kopīpašnieku rakstveida vienošanos. Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai vienošanās dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."

4. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja saskaņā ar šo noteikumu 10.3., 10.13., 12.3. un 15.3. apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas, atpūtas kuģa vai zvejas laivas īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, tam jābūt apliecinātam šo noteikumu 16. punktā minētajā kārtībā vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."

5. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja kuģu reģistrā reģistrēta atpūtas kuģa vai zvejas laivas reģistrētais īpašnieks un ieguvējs ir fiziska persona un saskaņā ar šo noteikumu 12.3. un 15.3. apakšpunktu kā viens no īpašumtiesību iegūšanu apliecinošiem dokumentiem īpašumtiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, var nepiemērot šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, ja atsavināšanas līgumu abas šajā punktā minētās personas paraksta pašrocīgi un vienlaikus kuģu reģistratora klātbūtnē un uzrāda Latvijas Republikā izsniegtu personu apliecinošu dokumentu."

6. Papildināt ar 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.2 Ja kāda no darījuma pusēm ir juridiska persona un personas, kas parakstījusi šo noteikumu 19. punktā minēto dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, pārstāvības tiesības nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, tad papildus iesniedz pilnvaru attiecīgu darbību veikšanai, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un kuru izdevusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Šajā punktā noteiktā kārtība ir attiecināma uz visiem šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad dokumentu ar drošu elektronisko parakstu juridiskās personas vārdā paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros."

7. Papildināt ar 19.3 punktu šādā redakcijā:

"19.3 Ja jaunuzbūvēts, iepriekš nereģistrēts atpūtas kuģis tiek iegādāts no Latvijas Republikā reģistrēta komersanta, kas ir attiecīgā atpūtas kuģa būvētāja dīleris vai aģents Latvijā un kas būvētāja izsniegtajā kuģa būves sertifikātā ir norādīts kā atpūtas kuģa ieguvējs, minētā kuģa pirmreizējai reģistrācijai piemēro šo noteikumu 19. punktā minēto kārtību. Šādā gadījumā papildus iesniedz būvētāja izsniegtu apliecinājumu par dīlera vai aģenta tiesību spēkā esību atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdī."

8. Izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. kuģa obligāciju (7. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai kuģa obligācijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu;".

9. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Lai pārjaunotu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi pārjaunojuma līgumu, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai (8. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."

10. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Lai reģistrētu grozījumus kuģa hipotēkā, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai (9. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."

11. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Lai cedētu kuģa hipotēku (no kuģa hipotēkas izrietošās prasījuma tiesības), viena no personām, kas parakstījusi cesijas līgumu, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai (10. pielikums). Pušu parakstu īstumam jābūt notariāli apliecinātam vai iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu."

12. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

13. Izteikt 20. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
noteikumiem Nr. 62

"1. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 467

IESNIEGUMA PARAUGS
(kuģa reģistrācijai)

Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
LATVIAN SHIP REGISTER

IESNIEGUMS KUĢA REĢISTRĀCIJAI
APPLICATION FOR SHIP REGISTRATION

Reģistrācija
Registration
             
    Pirkuma līgums
Purchase agreement
  Berbouta līgums
Bareboat charter agreement
  Cits
Other
 
Īpašnieka maiņa
Change of Ownership
             
        Reģistra Nr.
Official No.
     
Datu izmaiņas
Change of registration data
             

Plānotās reģistrācijas datums, vieta
Planned registration date, place
 

1. Informācija par kuģi
Ship's data

Kuģa vārds
Ship's name
SJO numurs
IMO No.
Izsaukuma signāls
Call sign
Pieraksta osta
Port of Registry
Kuģa tips, kuģošanas rajons
Ship's type, Trading area
Kuģa iepriekšējais vārds
Previous name
Kuģa būves gads un vieta
The year and place of built
Kuģa iepriekšējās reģistrācijas valsts un izslēgšanas datums
The state of previous registry and the date of deletion
Pamatreģistrācijas valsts, reģistrs (aizpilda berbouta līguma gadījumā)
The state of underlying registry (fill in for bareboat registration)

2. Īpašnieks
Owner

Fiziska persona - vārds, uzvārds, pers. kods, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Natural person (name, surname, personal identity number), Ownership (on one's all or certain shares)
 
Juridiska persona - pilns nosaukums, vienotais / SJO reģistrācijas numurs, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Legal entity - company name, IMO registration number
Ownership (all or certain shares)
 
Adrese, telefons, fakss, e-adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail
 

3. Maksātāja informācija / rēķina informācija
Payer information / invoicing information

4. Pamats īpašuma tiesību iegūšanai uz kuģi (neaizpilda berbouta līguma gadījumā)
Ownership acquired on the basis of: (do not fill in for bareboat registration)

5. Ziņas par kuģa reģistrētajām hipotēkām un apgrūtinājumiem
Registrated mortgages and encumbrances

6. Latvijā reģistrētais operators / berbouta fraktētājs (nevajadzīgo nosvītrot)
Latvian registered Operator / Bareboat charterer (cross the needless off)

Fiziska persona - vārds, uzvārds, pers. kods
Natural person - name, surname, personal identity number
 
Juridiska persona - pilns nosaukums, vienotais / SJO reģistrācijas numurs,
Legal entity - company name, registration No. / IMO registration No.
 
Pasta adrese, telefons, fakss, e-adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail
 
Līguma nosaukums (berbouta vai menedžmenta) noslēgšanas un darbības laiks
Title of Agreement (BARECON or SHIPMAN) signing date and validity
 

7. Kuģa galvenie tehniskie dati
Ship's main technical data

Korpusa materiāls _______________________________; Ūdensizspaids: pilns ______________ t, bez kravas _______________ t
Hull material                                                                Displacement: full-loaded                    without cargo

 

Dedveits ______________ t; Ātrums _________ mezgli; Iegrime: ar pilnu kravu __________ m, bez kravas _________ m;
DW                                      Speed                    knots Summer draught: full loaded                  without cargo

 

Ūdensnecaurlaidīgo starpsienu skaits _________; Pasažieru vietu skaits _____________
Watertight bulkheads                                                Max No. of passengers

 

Galvenie kuģa dati pēc Tilpības apliecības Nr. _______________, kas izdota (kur, kad) _______________________________:
Main data as per Tonnage Certificate No                                        issued (where, when)

 

Garums ________ m; Platums ________ m; Sānu augstums ________ m; Tilpība: bruto _____________, neto _____________.
Length                      Breadth                      Depth moulded                      Tonnage: gross                      net

 

Galvenie dzinēji: Tips __________________; Apzīmējums __________________; Skaits _____________; Jauda _____________ kW;
Main engines: Type                                      Description                                    Number                      Output

 

Galveno dzinēju būves vieta, gads _______________________________.
Place and year of built of main engines

8. Informācija Kuģa vēstures pierakstiem
Information for Continuous Synopsis Record (CSR)

Kuģa tehnisko uzraudzību veic (klasifikācijas sabiedrība) ____________________________________________________________
Ship's technical survey is conducted by (Classification society)

 

Atbildīgais par Starptautiskā drošas pārvaldes kodeksa (ISM) prasību izpildi, adrese ________________________________
Name of Company (International Safety Management), address

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nozīmētā persona (kontakttelefons, fakss, interneta adrese) __________________________________________________________
Designated Person (phone, fax, e-mail)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Atbilstības dokumentu (DOC) izdeva _________________________________________________________________________________
Document of Compliance issued by

 

Drošas pārvaldes apliecību (SMC) izdeva _______________________________________________________________________________
Safety Management Certificate issued by

 

Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu (ISPS) izdeva ______________________________________________________________
International Ship Security Certificate issued by

9. Pievienotie dokumenti
Enclosed Documents

Vieta, datums _________________________________________________
Place, date

Esmu informēts, ka apzināti nepatiesu datu sniegšanas gadījumā iestājas atbildība LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
I am informed that in case of knowingly false declaration liability according to Latvian legislation comes into force.

  Z.v.
Seal

Kuģa īpašnieks / pilnvarots pārstāvis (paraksts, atšifrējums) _______________________________
Ship's Owner / Attorney (signature, name)

Oficiālie ieraksti

Kuģis ___________________________________________ ierakstīts Latvijas Kuģu reģistra ____________________________________

 

grāmatā ____________ gada _______________________ ar reģistrācijas Nr. _______________________________ un tam izsniegtas:

 

Reģistrācijas apliecība Nr. _______________________, Pagaidu reģistrācijas apliecība Nr. ________________________________,

 

Berbouta reģistrācijas apliecība Nr. _____________________________, Īpašuma apliecība Nr. _____________________________,

 

Karoga apliecība Nr. ______________________________,

 

SJO numurs _____________________________________, Kuģa izsaukuma signāls __________________________________________.

 

Rīgā, _____________ gada ____________________________

 

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

 

 

 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents."

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
noteikumiem Nr. 62

"20. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 467

KUĢA VĒSTURES PIERAKSTU PARAUGS

 

Mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Eiropas karoga attēls

LATVIJAS REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF LATVIA

KUĢA VĒSTURES PIERAKSTI
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)

 

Dokumenta numurs

 

kuģim ar SJO numuru

 

DOCUMENT NUMBER .... FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER: IMO ....


datumi jāraksta gggg/mm/dd

Dates should be in the format yyyy/mm/dd


Informācija/Information

1.

Dokuments ir spēkā no
This document applies from (date)
 

2.

Karoga valsts
Flag State
 

3.

Reģistrēts 2. punktā norādītajā valstī
Date of registration with the State indicated in 2
 

4.

Kuģa vārds
Name of ship
 

5.

Reģistrācijas osta
Port of registration
 

6.

Reģistrētā īpašnieka vārds
Reģistrācijas adrese
Name of current registered owner
Registered address
 

7.

Reģistrētā īpašnieka identifikācijas numurs
Registered owner identification number
 

8.

Reģistrētais berbouta fraktētājs, ja pielietojams, tā adrese
If applicable, name of current registered bareboat charterer, registered address
 

9.

Kompānijas vārds (Starptautiskais drošas pārvaldes kodekss)
Reģistrācijas adrese, darbības vietas adrese
Name of Company (International Safety Management)
Registered address, address of its safety management activities
 

10.

Kompānijas identifikācijas numurs
Company identification number
 

11.

Kuģa klasifikācijas sabiedrību nosaukumi
Name of all classification societies with which the ship is classed
 

12.

Administrācija/valdība/atzīta organizācija, kura ir izsniegusi Atbilstības dokumentu, kas veicis auditu
Administration/Government/Recognized Organisation which issued Document of Compliance, body which carried out audit
 

13.

Administrācija/valdība/atzīta organizācija, kura ir izsniegusi Drošas pārvaldes apliecību, kas veicis auditu
Administration/Government/Recognized Organisation which issued Safety Management Certificate, body which carried out audit
 

14.

Administrācija/valdība/atzīta aizsardzības organizācija, kura ir izsniegusi Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu, kas veicis auditu (ja atšķiras)
Administration/Government/Recognized Security Organisation which issued International Ship Security Certificate, body which carried out verification)
 

15.

Izslēgšanas datums (no 2. punktā minētās valsts kuģu reģistra)
Date on which the ship ceased to be registered with the state indicated in 2
 

16.

Piezīmes (ievietot atbilstošu informāciju)
Remarks (insert relevant information as appropriate)
 

Ar šo tiek apstiprināta sniegtās informācijas pareizība.
Izdevis Latvijas Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrs (Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija. Tel.: +371 67062165; e-adrese: kr@lja.lv).
THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects.
Issued by the Maritime Administration of Latvia, Latvian Ship Register (5 Trijadibas Str. Riga, LV-1048, Latvia. Phone: +371 67062165; e-mail: kr@lja.lv).

Izdošanas vieta un datums:
Place and date of issue:

Pilnvarotā pārstāvja paraksts:
Pilnvarotā pārstāvja vārds:
Signature of authorized person:
Name of authorized person:

Šis dokuments tika saņemts uz kuģa un iešūts Kuģa vēstures mapē:
This document was received by the ship and attached to the ship's CSR file on the following date

(aizpildīt):
(fill in): .................................................

Paraksts:
Signature: .................................................

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 25.01.2022.Stājas spēkā: 28.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 27.01.2022. OP numurs: 2022/19.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329451
28.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"