Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Ventspilī 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 11; 24. §)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
PRECIZĒTI
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes
2021. gada 23. decembra sēdē
(prot. Nr. 16; 6. §)

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, liela izmēra, bioloģisko un mājsaimniecībās radušos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu dalītās savākšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

2. Noteikumu mērķi ir šādi:

2.1. nodrošināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomo funkciju, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību pašvaldības teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt radīto atkritumu dalītu savākšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi vai reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī veicināt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem Noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu;

4.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons "Pentuļi", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Ventspils novada Vārves pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

4.3. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra vai sastāva dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros;

4.4. pilnvarotā persona – dzīvojamās mājas kopīpašnieku vai dzīvokļu īpašumu mājā dzīvokļu īpašnieku, pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvarota persona, kura slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

5. Visa pašvaldības administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Visus pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotājs uzreiz pēc to savākšanas nogādā atkritumu poligonā sagatavošanai apglabāšanai.

II. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā

7. Pašvaldība organizē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

8. Pašvaldība, papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā noteiktajiem pienākumiem:

8.1. informē atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē, tostarp norādot līguma darbības termiņu;

8.2. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informē atkritumu radītājus un valdītājus par pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidoto infrastruktūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī organizē sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumus;

8.3. plāno, organizē un kontrolē ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības pašvaldības administratīvajā teritorijā;

8.4. savas kompetences ietvaros izskata sūdzības un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

III. Prasības atkritumu savākšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā

9. Sadzīves atkritumu savākšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek nodrošināta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

9.1. nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu konteineru novietnes vai konteineru laukumi, tostarp pazemes (iebūvējamie) konteineri;

9.2. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (turpmāk – savākšanas punkts);

9.3. šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (turpmāk – savākšanas laukumi).

10. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar atkritumu radītāju vai valdītāju, vai pilnvaroto personu.

11. Sadzīves atkritumu savākšana tiek veikta, izmantojot atkritumu konteinerus, tajā skaitā sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, un atkritumu urnas. Teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana, sadzīves atkritumu savākšana tiek veikta, izmantojot priekšapmaksas marķētos atkritumu maisus.

12. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot plānotās darbības ar pašvaldību, var izveidot infrastruktūru atsevišķu sadzīves atkritumu veidu/plūsmu savākšanai, savākšanā izmantojot īpaši marķētus maisus, konteinerus vai citus atkritumu apsaimniekotāja izvēlētus savākšanas veidus.

13. Liela izmēra atkritumi un mājsaimniecībās radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, savākšanā izmantojot:

13.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;

13.2. īpaši šo atkritumu uzkrāšanai paredzētās vietas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, kas saskaņotas ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai pilnvaroto personu un atkritumu apsaimniekotāju un kas nodrošina šo atkritumu apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā;

13.3. savākšanas laukumus, ņemot vērā laukumos noteiktos nosacījumus šo atkritumu pieņemšanā, ar kuriem tuvāk var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē: www.ventspils.lv .

14. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

15. Publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus ir atļauts kompostēt tikai ar pašvaldību saskaņotās vietās un saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegtu atļauju.

16. Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

IV. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

17. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

17.1. iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par regulāru sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku vārdā līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz pilnvarotā persona;

17.2. neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības norēķināties par sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā bioloģisko atkritumu;

17.3. piedalīties atkritumu dalītā savākšanā un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri atkritumu dalītai vākšanai – savākšanas punktos vai savākšanas laukumos, vai noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par dalīti vākto sadzīves atkritumu individuālu savākšanu, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja norādījumus;

17.4. nešķirotos sadzīves atkritumus un bioloģiskos atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī neradītu atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumus.

18. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī segt izmaksas par šo atkritumu apsaimniekošanu. Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus atkritumu radītāji vai valdītāji var nodot savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a, Ventspilī, ņemot vērā noteiktos nosacījumus šo atkritumu pieņemšanā, ar kuriem tuvāk var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē: www.ventspils.lv .

19. Atkritumu radītājiem un valdītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

19.1. novietot jebkura veida atkritumus pie atkritumu konteineriem vai citās nesaskaņotās vietās un laikā, nomest tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

19.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un nesaskaņoti novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus;

19.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama tikai koksnes dedzināšana, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;

19.4. ievietot nešķirotus vai neatbilstošus atkritumus konteineros, kas paredzēti atkritumu dalītai vākšanai;

19.5. ievietot nešķirotos sadzīves atkritumus un bioloģiskos atkritumus konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai, kā arī ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

19.6. ievietot sadzīves atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus;

19.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros. Par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

19.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus un atkritumu urnas;

19.9. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;

19.10. veikt darbības, kas ir pretrunā ar Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

V. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas pienākumi

20. Nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus Noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

20.1. individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem:

20.1.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī;

20.1.2. nodrošināt, ka konteinera izvešanas dienā konteiners līdz plkst. 6.00 tiek novietots piebraucamā ceļa vai ielas malā, nodrošinot specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tam, kā arī pēc konteinera iztukšošanas novietot pastāvīgajā atrašanās vietā. Atkritumu apsaimniekotāja darbinieku pienākumos neietilpst iekļūšana īpašumā, nolūkā nodrošināt konteinera iztukšošanu, kā arī pēc iztukšošanas tā novietošana īpašumā;

20.1.3. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, informēt atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu izvešanas biežumu, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī attiecīgajā sezonā;

20.1.4. ja nekustamais īpašums netiek apdzīvots, rakstiski informēt par to atkritumu apsaimniekotāju, iesniedzot dokumentus, kas apliecina, ka nekustamais īpašums netiek apdzīvots;

20.1.5. ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi tiek savākti dalīti, vai arī ir citi objektīvi iemesli, atkritumu apsaimniekotājs var samazināt Noteikumu 20.1.1. un 20.1.3. apakšpunktos noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, nosakot to divas reizes mazāku.

20.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām:

20.2.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nosakot sadzīves atkritumu apsaimniekošanai nepieciešamo konteineru skaitu, tajā skaitā bioloģisko atkritumu un citu sadzīves atkritumu veidu dalītai vākšanai un šo konteineru izvešanas biežumu, ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Ja attiecīgos sadzīves atkritumu konteinerus izmanto vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - māju grupa, konteineru skaitu un izvešanas biežumu nosaka pēc faktiski radītā sadzīves atkritumu daudzuma attiecīgajā māju grupā šo māju pilnvarotajām personām savstarpēji vienojoties;

20.2.2. līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju tostarp ietver:

20.2.2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto norēķinu metodiku un kritērijus, pēc kādiem tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu;

20.2.2.2. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, mājsaimniecībās radušos būvniecības un būvju nojaukšanas un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas kārtību;

20.2.2.3. pilnvarotās personas rīcībā esošās informācijas, kas varētu ietekmēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamās daļas aprēķinu, kā arī informāciju par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, sniegšanas kārtību;

20.2.2.4. informāciju par konteinera novietnes vai laukuma, kas paredzēts attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai māju grupas radīto sadzīves atkritumu uzkrāšanai, atrašanās vietu;

20.2.3. nodrošināt vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai māju grupai konteineru novietni vai konteineru laukumu sadzīves atkritumu uzkrāšanai paredzētajiem konteineriem un specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tiem, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu sniega tīrīšanu. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem. Ēkās, kur nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi vai sadzīves atkritumu uzkrāšanai paredzētie konteineri atrodas noslēgtās telpās, nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem un to ērtu novietošanu pie specializētā transportlīdzekļa;

20.2.4. sadzīves atkritumu konteineru novietnes vai konteineru laukumus nodrošināt ar konteinera pārvietošanai piemērotu segumu;

20.2.5. saskaņot jaunu konteineru novietņu vai konteineru laukumu atrašanās vietu ar atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu, kā arī ar zemes īpašnieku, ja konteinera novietne vai laukums neatrodas uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem piederošas zemes;

20.2.6. nodrošināt nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu konteineru tīrību un to uzturēšanu lietošanas kārtībā, kā arī nodrošināt kārtību (tajā skaitā veicot savlaicīgu sniega tīrīšanu) dalīti vākto sadzīves atkritumu, nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu konteineru novietnēs un laukumos, neatkarīgi no konteineru, konteineru novietnes vai konteineru laukuma zemes piederības;

20.2.7. veikt ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto izmaksu segšanu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki vienojas par norēķinu veikšanu ar pilnvarotās personas starpniecību.

20.3. saimnieciskās darbības veicējiem:

20.3.1. pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas vienoties ar nekustamā īpašuma, kurā tiks uzsākta saimnieciskā darbība, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana;

20.3.2. ja saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par tā darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt:

20.3.2.1. regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Ja saimnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas preču tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu u.c. ar pārtiku saistītiem darbības veidiem – ne retāk kā vienu reizi nedēļā, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts līgums par bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu;

20.3.2.2. konteinera izvešanas dienā līdz plkst. 6.00 konteinera novietošanu ārpus teritorijām vai slēgtiem pagalmiem un specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tam, kā arī pēc konteinera iztukšošanas tā novietošanu pastāvīgajā atrašanās vietā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineram.

20.4. garāžu un dārzkopību kooperatīvajām sabiedrībām:

20.4.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

20.4.1.1. dārzkopību kooperatīvajām sabiedrībām – vienu reizi nedēļā periodā, kas obligāti ietver laika posmu no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim;

20.4.1.2. garāžu kooperatīvajām sabiedrībām – vienu reizi mēnesī;

20.4.2. nodrošināt, ka konteinera izvešanas dienā konteiners līdz plkst. 6.00 tiek novietots piebraucamā ceļa vai ielas malā, nodrošinot specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tam, kā arī pēc konteinera iztukšošanas tā novietošanu pastāvīgajā atrašanās vietā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineram;

20.4.3. nodrošināt nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru tīrību un to uzturēšanu lietošanas kārtībā, kā arī nodrošināt kārtību konteineru novietnēs un laukumos, tajā skaitā veicot savlaicīgu sniega tīrīšanu.

20.5. dārza māju (vasarnīcu) valdītājiem vai lietotājiem, kas nav kooperatīvās sabiedrības biedri:

20.5.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

20.5.1.1. dārza māju (vasarnīcu) īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem – vienu reizi mēnesī par laika periodu, kas obligāti ietver laika posmu no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim;

20.5.2. nodrošināt, ka konteinera izvešanas dienā konteiners līdz plkst. 6.00 tiek novietots piebraucamā ceļa vai ielas malā, nodrošinot specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tam, kā arī pēc konteinera iztukšošanas tā novietošanu pastāvīgajā atrašanās vietā;

20.5.3. gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana vai tā izvešanas dienā nav iespējams atkritumu konteineru novietot tā, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tiem, dārza māju (vasarnīcu) īpašnieki, valdītāji, lietotāji regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu nodrošināt, izmantojot priekšapmaksas marķētos atkritumu maisus:

20.5.3.1. laika periodā, kas obligāti ietver laika posmu no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, izpērkot un izmantojot vismaz divus priekšapmaksas marķētos atkritumu maisus mēnesī;

20.5.3.2. nodrošinot priekšapmaksas marķēto atkritumu maisu novietošanu tuvākajā iespējamā specializētam transportlīdzeklim pieejamā vietā, par ko iepriekš vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju un nepieciešamības gadījumā arī ar zemes īpašnieku.

20.6. dzīvokļu īpašniekiem vai valdītājiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēta pilnvarotā persona, ir pienākums ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un, savstarpēji vienojoties, nodrošināt regulāru nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu izvešanu, ievērojot 20.2. punktā minētos nosacījumus, kā arī patstāvīgi norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju;

20.7. neapbūvētas zemes īpašniekiem vai nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru īpašumā prettiesiski novietoti atkritumi:

20.7.1. bīstamos atkritumus – nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, kā arī segt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

20.7.2. sadzīves atkritumus – nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā arī segt attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

20.8. organizēt visu nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu un atkritumu dalītu vākšanu, informējot un brīdinot atkritumu radītājus par pieejamo pakalpojumu, tostarp informējot, ka nešķirotie sadzīves atkritumi un bioloģiskie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai un, ka atkritumu konteineros drīkst ievietot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumus;

20.9. izvietot atkritumu urnas pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā transporta pieturu vietās, publiskās atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām (piemēram, izglītības iestādes, bibliotēkas, ārstniecības iestādes utt.). Šajā punktā norādīto urnu izvietošanu veic nekustamā īpašuma īpašnieks;

20.10. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo un dalīti savākto sadzīves atkritumu, apsaimniekošanu. Pienākums veikt maksājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un beidzas ar minēto tiesību izbeigšanās brīdi. Līdz brīdim, kamēr nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu radītājs un valdītājs izmaksas sedz saskaņā ar spēkā esošo maksu par atkritumu apsaimniekošanu;

20.11. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi) apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos un Noteikumos minētajai kārtībai.

VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

21. Publisko pasākumu organizētājam ir pienākums:

21.1. pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā (nepieciešamības gadījumā arī dalīti vākto atkritumu savākšanai), kā arī par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu;

21.2. pasūtīt konteinerus pietiekamā daudzumā, nodrošinot savlaicīgu to iztukšošanu;

21.3. sakopt attiecīgo teritoriju pēc pasākuma noslēguma:

21.3.1. piecu stundu laikā, ja pasākums notiek dienas laikā;

21.3.2. vienas stundas laikā vietās, kur pēc pasākuma beigām ir jāatjauno transporta kustība;

21.3.3. līdz plkst. 8.00, ja pasākums noris laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00.

21.4. segt izmaksas, kas saistītas ar pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atkritumu konteineru uzstādīšanu/ novākšanu vai nomu.

22. Tirgotājam izbraukuma tirdzniecības vietās ir pienākums:

22.1. atbilstoši realizējamai preču grupai pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu tirdzniecības vietā un tirdzniecības laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

22.2. segt izmaksas, kas saistītas ar tirdzniecības laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atkritumu konteineru uzstādīšanu/ novākšanu vai nomu.

VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

23. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina, koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem Noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību un Valsts vides dienestu.

24. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

24.1. pirms savas darbības uzsākšanas saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās atļaujas atkritumu apsaimniekošanai;

24.2. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši faktiski izvestajam atkritumu apjomam;

24.3. atbilstoši saskaņotiem grafikiem veikt regulāru visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto nešķiroto sadzīves atkritumu, bioloģisko atkritumu vai dalīti vākto sadzīves atkritumu izvešanu no konteineriem, savākšanas punktiem un savākšanas laukumiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju noslēgto līgumu noteikumiem;

24.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

24.5. slēgt līgumu ar tirgotājiem par izbraukuma tirdzniecības laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

24.6. nodrošināt atkritumu radītājus vai valdītājus ar marķētiem atkritumu konteineriem vai priekšapmaksas marķētiem atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā. Ja Atkritumu apsaimniekotājs izveido papildus infrastruktūru atsevišķu sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, nodrošināt ar atkritumu uzkrāšanai paredzēto aprīkojumu nepieciešamā daudzumā;

24.7. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju vai Pilnvaroto personu;

24.8. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

24.9. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

24.10. pēc atkritumu valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu;

24.11. uzreiz pēc savākšanas nogādāt nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;

24.12. transportēt dalīti savāktos sadzīves atkritumus uz šķirošanas, pārstrādes, reģenerācijas vai realizācijas vietām;

24.13. sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz atkritumu dalīto savākšanu, izpildi;

24.14. nolūkā sekmēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, tostarp dalītās savākšanas, attīstību, sadarbībā ar pašvaldību vai citiem sadarbības partneriem organizēt sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumus, veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, piedalīties informatīvo materiālu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izveidē;

24.15. izvietot savā tīmekļa vietnē informāciju par savākšanas punktu un savākšanas laukumu adresēm un citu aktuālo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

24.16. piedalīties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un nodrošināt šo plānošanas dokumentu realizāciju apsaimniekojamajā teritorijā;

24.17. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

24.18. sadarbībā ar pašvaldību un/vai citiem sadarbības partneriem vismaz reizi gadā organizēt liela izmēra atkritumu, videi kaitīgo un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas u.c.) savākšanas akcijas. Lai veicinātu atsevišķu atkritumu veidu dalītu savākšanu, atkritumu apsaimniekotājs var organizēt arī citu atkritumu veidu savākšanas akcijas;

24.19. saskaņot pilnvarotās personas sastādīto grafiku liela izmēra atkritumu izvešanai un nepieciešamības gadījumā par to informēt pašvaldību;

24.20. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

24.21. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;

24.22. periodiski informēt pašvaldību par sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā atkritumu konteineru novietošanas vietām.

25. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot atkritumu radītāju un valdītāju, ja:

25.1. atkritumu radītājs un/vai valdītājs nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

25.2. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

25.3. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām;

25.4. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas nešķiroti sadzīves atkritumi vai bioloģiskie atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un atkritumu radītājam vai valdītājam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo nešķiroto sadzīves atkritumu vai bioloģisko atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

25.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to savstarpēji vienojoties ar atkritumu valdītāju.

26. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai

27. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos savākšanas punktus, savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja organizētajās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

28. Atkritumu apsaimniekotājs nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai un informē par tām atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

29. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības atkritumu dalītai savākšanai.

30. Atkritumu apsaimniekotājs uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

30.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

30.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

31. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju. Atkritumu apsaimniekotājs vienu mēnesi iepriekš, informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

IX. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošana

32. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumi jānodala atsevišķi no citiem atkritumiem.

33. Liela izmēra atkritumu un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai atkritumu radītājs vai valdītājs izvēlas pakalpojuma sniedzēju, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ieguvis atbilstošu atļauju šo atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību (mājsaimniecībās radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi).

34. Sadzīves atkritumu konteineros aizliegts ievietot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus un liela izmēra atkritumus, kā arī aizliegts tos novietot blakus konteineriem vai citās neatļautās vietās. Minētie atkritumi novietojami nekustamā īpašuma īpašnieka vai pilnvarotās personas norādītā vietā un laikā.

35. Par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir atbildīga pilnvarotā persona.

36. Pilnvarotās personas pienākums ir:

36.1. izveidot grafiku, kas nosaka liela izmēra atkritumu savākšanas biežumu. Grafiku sastāda vienam gadam un līdz katra gada 10. janvārim iesniedz to atkritumu apsaimniekotājam saskaņošanai;

36.2. kāpņu telpās izvietot informāciju par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas kārtību un izvešanas grafiku. Informāciju par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu var sniegt arī citos pilnvarotās personas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka, valdītāja vai lietotāja atrunātos saziņas veidos;

36.3. nodrošināt vietu liela izmēra atkritumu īslaicīgai (no plkst. 6.00 dienā pirms grafikā noteiktās liela izmēra atkritumu izvešanas dienas) novietošanai un attiecīgās vietas sakopšanu vienas stundas laikā pēc liela izmēra atkritumu savākšanas. Grafikā noteiktajā dienā liela izmēra atkritumu savākšana jānodrošina ne vēlāk kā līdz plkst. 17.00;

36.4. pēc liela izmēra atkritumu savākšanas nodrošināt otrreizējai izmantošanai vai pārstrādei nederīgu atkritumu tūlītēju transportēšanu uz atkritumu poligonu.

37. Par mājsaimniecībās radīto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, nodrošinot šo atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai (mājsaimniecībās radītajiem būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem ) un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par šo atkritumu apsaimniekošanu vai ar savu transportu, transportējot uz savākšanas laukumu, ņemot vērā laukumos noteiktos nosacījumus šo atkritumu pieņemšanā, vai atkritumu poligonu.

38. Par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu individuālās dzīvojamās mājās ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, nodrošinot šo atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par šo atkritumu apsaimniekošanu (mājsaimniecībās radītajiem būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem).

39. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanai paredzētie konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustībai.

40. Iespēju robežās ir jāveic būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu šķirošana atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.

41. Nododot būvi ekspluatācijā, pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Būvniecības administratīvai inspekcijai ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina būvniecībā radušos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu nodošanu, un kurā norādīts nodoto atkritumu apjoms, to rašanās vieta un pieņemšanas vieta.

X. Noslēguma jautājumi

42. Noteikumos ietverto prasību izpilde attiecībā uz pienākumu veikt atkritumu dalītu savākšanu jānodrošina šādos termiņos:

42.1. līdz 2023. gada 1. janvārim tekstilmateriāliem;

42.2. līdz 2023. gada 31. decembrim bioloģiskajiem atkritumiem;

42.3. līdz 2024. gada 31. decembrim bīstamajiem sadzīves atkritumiem.

43. Kontrolēt Noteikumu izpildi, uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās institūcijas un personas.

44. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2013. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā".

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā"

Sadaļa

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punkts, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošana pakalpojumu.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta trešā daļa, kas nosaka nepieciešamību izdot saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Ņemot vērā pieņemtos grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, Ventspils pilsētas domes 2013. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, līdz ar ko ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem noteikts:

1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, liela izmēra, bioloģisko un mājsaimniecībās radušos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu dalītās savākšanas kārtība Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

2. teritorijas dalījums atkritumu apsaimniekošanas zonās;

3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

4. Ventspils valstpilsētas pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā, atkritumu radītāju un valdītāju, nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas, publisko pasākumu organizētāju, atkritumu apsaimniekotāja pienākumi;

5. prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, kā arī būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanai;

6. kārtība, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tie nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas atkritumu radītājiem un valdītājiem tiktāl, ciktāl to paredz normatīvie akti, un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Likumības komisijā 2021. gada 12. augustā, 2021. gada 16. decembrī, Vides aizsardzības komisijā 2021. gada 15. oktobrī, Ekonomikas un budžeta komisijā 2021. gada 15. oktobrī un Sociālo jautājumu komitejā 2021. gada 25. oktobrī un 2021. gada 20. decembrī.

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", adrese: Pils iela 12, Ventspils, tālrunis: 63626920, e-pasts: vlk@ventspils.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 26.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 25.01.2022. OP numurs: 2022/17.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329416
26.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"