Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2021

Balvos 2021. gada 23. decembrī
Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes 2021. gada 23. decembra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 18, 55. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošo fizisko personu un dzīvokļu īpašnieku kopībai piederošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmai (turpmāk tekstā – kanalizācija).

2. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai izbūvi.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja vai atsevišķs dzīvoklis, ja mājā dzīvokļi pieder dažādiem īpašniekiem, kā arī ar to funkcionāli saistītas ēkas (būves), zeme, uz kuras tās atrodas, ja zeme kopā ar dzīvojamo māju veido vienotu nekustamo īpašumu vai ietilpst dzīvojamo māju veidojošo dzīvokļu īpašumu sastāvā.

3.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu:

3.2.1. ūdensvads līdz ūdensvada ievada noslēgventilim;

3.2.2. kanalizācija līdz ievadpunktam ēkā vai būvē.

3.3. Pretendents – dzīvojamās mājas, kuru ir iespēja pieslēgt pie centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas, īpašnieks vai, gadījumā ja dzīvojamās mājas īpašnieks nav deklarējies Balvu novada administratīvajā teritorijā, persona kura ir norādīta dzīvojamās mājas īpašnieka pieteikumā un kura ir deklarēta attiecīgajā īpašumā.

4. Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

5. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, Pašvaldība līdzfinansē pieslēgumu līdz vienai dzīvojamajai mājai.

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts materiālu iegādei nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai Pašvaldības administratīvajā teritorijā Pašvaldības gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

7. Pretendēt uz līdzfinansējuma piešķiršanu var arī personas, kuras ir izbūvējušas Pieslēgumu iepriekšējā gadā un var iesniegt dokumentus, kas apliecina izdevumus par materiāliem, kas izlietoti būvniecības procesā.

II. Pasūtītājam izvirzāmās prasības

8. Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts Pretendentam šādos gadījumos:

8.1. ja pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

8.2. ja pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

8.3. ja pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

9. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

9.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

9.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus un krājtvertnes, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

9.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

9.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 500 (pieci simti euro) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Gadījumos, kad ir nepieciešama kanalizācijas spiedvada sistēmas izbūve – ne vairāk kā EUR 750 (septiņu simti piecdesmit euro).

11. Ja Pašvaldības piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai apmierinātu visu iesniegto pretendentu pieteikumus, līdzfinansējums tiek piešķirts šādā prioritārā secībā:

11.1. personām, kurām netika piešķirts līdzfinansējums iepriekšējā gadā un kurš ir iesniedzis pieteikumu atkārtoti;

11.2. personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu;

11.3. ģimenēm, kurās ir persona ar 1. un 2. invaliditātes grupu vai bērns ar invaliditāti, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un deklarējis dzīvesvietu;

11.4. daudzbērnu ģimenēm.

11.5. maznodrošinātām (trūcīgām) personām, ģimenēm;

11.6. politiski represētām personām;

11.7. pensionāriem;

11.8. pārējām fiziskām personām un dzīvokļu īpašnieku kopībām, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

IV. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi

12. Ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu 1 (vienu) reizi gadā tiek izsludināta pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai, par visam tekošajam gadam pieejamo finansējumu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc ikgadējā Pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne īsāks kā viens mēnesis.

13. Ja pieteikumu atlases laikā netiek noslēgti līgumi par visu gadam pieejamo Pašvaldības līdzfinansējumu, Pašvaldības izpilddirektors izsludina nākamo pieteikumu atlases kārtu.

14. Ja piešķirtais budžetā plānotais finansējums netiek izlietots, un ir Pretendenti, kuri ir iesnieguši pieteikumu, bet tiem nav piešķirts līdzfinansējums, tad pieteikumi tiek izskatīti komisijā atkārtoti.

15. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Pašvaldība izsludina Pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu novada ziņas" un Pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.

16. Lai uzsāktu līdzfinansējuma saņemšanas procesu, Pretendents Pašvaldībā iesniedz:

16.1.  pieteikumu (pielikums Nr. 1);

16.2. saistošo noteikumu 11. punktā norādīto kategoriju apliecinošu dokumentu (ja tas nav Pašvaldības rīcībā).

17. Dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

18. Pēc pieteikuma saņemšanas, Pašvaldība apkopo informāciju par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru un Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

19. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai, pieņem ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija.

20. Ja Pašvaldībā iesniegtais pieteikums neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt Pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam.

21. Pēc lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu saņemšanas pretendents griežas Balvu novada Pašvaldības aģentūrā "SAN – TEX" vai attiecīgajā pagasta vai pilsētas pārvaldē (turpmāk tekstā minētās iestādes – Pakalpojuma sniedzējs), lai saņemtu tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izveidei, kurus iesniedz Pašvaldībā.

22. Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis 10 (desmit) dienu laikā apseko objektu un izstrādā tehniskos noteikumus, kuros norāda pieslēgumu izbūves nosacījumus un katra nepieciešamā pieslēguma aptuveno garumu (metru skaitu) ūdensvada un/vai kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.

23. Pretendents sagatavotos tehniskos noteikumus, iesniedz Pašvaldībā.

24. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas un izvērtēšanas, Pašvaldība 20 (divdesmit) dienu laikā sagatavo un piedāvā pretendentam slēgt rakstisku Vienošanos ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanas noteikumiem un kārtību.

25. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentam pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (triju) mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.

26. Pēc pieslēguma izbūves Pretendents sagatavo ziņojumu (pielikums Nr. 2) un iesniedz to Pakalpojuma sniedzējam, kurš pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un izsniedz Pretendentam atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pretendents minēto atzinumu iesniedz Pašvaldībā.

27. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā. Pretendentam paredzētais finansējums tiek pārskaitīts uz Pretendenta kontu.

V. Noslēguma jautājumi

28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
1. pielikums
Balvu novada domes
2021. gada 23. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2021 "Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai"

Balvu novada pašvaldībai

Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV–4501

 No 
  (vārds, uzvārds)
   
  (personas kods)
   
  (dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs)

Pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu (aizpildīt atbilstošo sadaļu)

(aizpilda Pretendents, ja ir deklarēts Balvu novada teritorijā)

 • man piederošā nekustamā īpašuma 
  (īpašuma adrese)
   Balvu novadā, pieslēgšanai;

(aizpilda Pretendents, ja nav deklarēts Balvu novadā)

 • man piederošā nekustamā īpašuma 
   
 Balvu novadā, pieslēgšanai, kurā dzīvo 
   
 (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs)
   
   
  
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
   
  
sadzīves kanalizācijas sistēmai 

Atbilstoši 2018. gada 8. marta saistošo noteikumu Nr.____/2018 "Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai" 11. punktam atbilstu šādai personu kategorijai:

  
persona ar 1. un 2. invaliditātes grupu;
  
ģimene, kurā ir persona ar 1. un 2. invaliditātes grupu, kura nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un deklarējusi dzīvesvietu;
  
daudzbērnu ģimene;
  
maznodrošināta (trūcīga) persona, ģimene;
  
politiski represēta persona;
  
pensionārs;
  
dzīvokļu īpašnieku kopība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieslēgšanai, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu

Apliecinu, ka līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā, Pieslēguma izbūvi veikšu līdz šī gada 31. oktobrim.

Pielikumā: 
  
  
Datums  Paraksts 
2. pielikums
Balvu novada domes
2021. gada 23. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2021 "Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai"

Pakalpojumu sniedzējam:

  
 (Pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

No

 
 (vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (pieslēguma adrese, tālruņa numurs)

Pretendenta ziņojums

Lūdzu izmaksāt līdzfinansējumu _________ EUR īpašuma ________________________, Balvu novadā, pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijai. Pieslēguma garums:

• Centralizētajam ūdensvadam – _____ m;

• Sadzīves kanalizācijai – _____ m.

Pieslēguma izveidei nepieciešamo materiālu iegādei tika veikti šādi maksājumi (darījumu apliecinošie dokumenti ar Pretendenta rekvizītiem jāpievieno pielikumos):

1.  
  ;
2.  
  ;
3.  
  ;
4.  
  ;
5.  
  ;
6.  
  ;
Pielikumā: 
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
Datums  Paraksts 
Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2021. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2021 "Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŪdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa paredz, ka pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. Balvu pilsētā, Viļakas pilsētā un Balvu novada pagastos vairākas dzīvojamās ēkas nav pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, neskatoties uz to, ka šāds pakalpojums ir pieejams. Nepieslēgšanās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai iemesls bieži ir līdzekļu trūkums.

Izmantojot likumdošanā paredzēto iespēju, pašvaldība ar šo noteikumu pieņemšanu plāno veicināt minētā pakalpojuma pieslēgšanu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz iespēju personām, kuras nolēmušas veikt sava īpašuma pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, saņemt līdzfinansējumu.

Noteikumi paredz iedzīvotāju kategoriju prioritāro secību, kādā līdzfinansējums tiek piešķirts un arī citus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus un kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuKatru gadu pašvaldības budžetā tiek paredzēts finansējums līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Pašvaldības līdzfinansējuma pieaugums par 25 procentiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāŠie noteikumi veicinās uzņēmējdarbības vidi, jo tiks veikti papildus pieslēgumi centralizētajai udensapgādes un kanalizācijas ssistēmai. Tas radīs pieprasījumu pēc lielāka pakalpojumu apjoma un palielinās pieprasījumu pēc dažādiem materiāliem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras tiek papildinātas ar jaunām darbībām, kas saistītas ar pieprasījumu līdzfinansējuma saņemšanai izskatīšanu, izvērtēšanu un piešķiršanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20/2021Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 25.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 24.01.2022. OP numurs: 2022/16.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
329402
25.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"