Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 52/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. decembrī
Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr. 39
(prot. Nr. 24/2021)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir finansējumu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un sporta sacensību organizēšanai, tai skaitā sportistu un treneru dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, finansējuma saņemšanas kritērijus un pieteikšanās kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt sporta pasākumu organizēšanu, iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sportistu rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Ķekavas novadā.

3. Finansējums tiek sadalīts:

Finansējuma mērķis
Paredzētais finansējums (%)
3.1. Sacensībām un treniņnometnēm
25
3.2. Sporta sacensību organizēšana
10
3.3. Sporta organizāciju darbības nodrošināšanai
65

II. Finansējums dalībai sporta sacensībām un treniņnometnēm

4. Pretendēt uz finansējuma saņemšanu sporta sacensībām un treniņnometnēm var Latvijas Sporta federāciju padomes reģistrā iekļautas un attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā atzītas Latvijas nacionālās sporta federācijas un to juridiskie biedri (turpmāk – pretendents), ko pārstāv:

4.1. sportisti, ja viņu dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 0:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā vai sporta organizācija (sporta klubi, biedrības u.c.), kuru sastāvā ir vismaz 70 % sportistu, kuriem dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 0:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

4.2. sportistu treneri, kuri tiesīgi strādāt attiecīgā sporta veida jomā, ja viņu trenētie sportisti atbilst noteikumu 4.1. punktā noteiktajam.

5. Finansējumu nepiešķir pašvaldības dibinātu sporta iestāžu darbiniekiem un izglītojamajiem.

6. Pretendents var pieteikties uz finansējuma saņemšanu, ja sporta sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Latvijas sporta federāciju vai starptautisko federāciju sacensību kalendārā.

7. Finansējums paredzēts individuālo un komandu sporta veidu sportistiem, kuri atbilst kādam no kritērijiem:

7.1. ja iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists ir ieguvis 1.–6. vietu Latvijas, Baltijas vai starptautiska mēroga sacensībās (kurās piedalījās vismaz 3 dalībvalstis) savā vecuma grupā, sporta disciplīnā, svara kategorijā utt., un tajās piedalījās ne mazāk kā 6 dalībnieki, vai ir piedalījies tāda paša mēroga (kādā tiek prasīts finansējums) starptautiskajās sacensībās valstsvienības sastāvā;

7.2. ja sportists kārtējā gadā neguva noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktos sasniegumus, bet sportistam ir pretendenta rekomendācija piedalīties šāda līmeņa sacensībās;

7.3. ja sportists iekļauts valsts izlases sastāvā vai arī saņemts pretendenta apstiprinājums, ka sportista sagatavotības līmenis atbilst kvalifikācijas prasību izpildei starptautiskās atlases sacensībās un dalībai sagatavošanās nometnēs, un viņš varētu tikt iekļauts valstsvienībā.

8. Pretendents var pieteikties uz finansējumu sportistam vai komandai dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs.

9. Finansējumu piešķir izdevumu apmaksai dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas kārtējā gadā. Finansējumu drīkst izlietot:

9.1. dalības maksai un akreditācijas izdevumiem;

9.2. ceļa izdevumiem (biļešu iegādei);

9.3. naktsmītnēm;

9.4. sporta sacensību inventāra (ekipējuma) iegādei;

9.5. treniņu telpu un inventāra nomai;

9.6. apdrošināšanai sacensību norises dienās.

10. Pretendents pieprasa finansējumu, iesniedzot iesniegumu (1. pielikums) Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: novads@kekava.lv ne vēlāk, kā 2 mēnešus pirms kārtējā gada sacensībām, pievienojot iepriekšējā gada sacensību protokolu kopijas un dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību noteikumu 7. punkta prasībām.

11. Iesniegumus (1. pielikums) izskata Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisija finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem (turpmāk – komisija) reizi mēnesī.

III. Finansējums sporta sacensību organizēšanai

12. Pretendēt uz finansējumu saņemšanu sporta sacensību organizēšanai var Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, individuāli komersanti vai fiziskas personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, izņemot pašvaldības iestādes un to darbiniekus.

13. Finansējumu piešķir sacensību organizēšanas izdevumu apmaksai, kas tiek organizētas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas kārtējā gadā.

14. Finansējumu drīkst izlietot:

14.1. sporta bāžu īrei;

14.2. tiesnešu atalgojumam;

14.3. uzvarētāju apbalvošanai;

14.4. poligrāfiskiem materiāliem (reklāmas plakāti, baneri, diplomi, utt.);

14.5. apsardzes pakalpojumiem;

14.6. operatīvā medicīniska dienesta pakalpojumiem;

14.7. pasākumu apdrošināšanai;

14.8. citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

15. Finansējuma saņēmējs nodrošina Ķekavas novada pašvaldības reklāmas baneru un informatīvo materiālu bezmaksas izvietošanu sacensību norises vietā, kā arī iespēju Ķekavas novada iedzīvotājiem piedalīties organizētājās sacensībās, nodrošinot atlaidi.

16. Finansējuma saņemšanai pretendents iesniedz iesniegumu (2. pielikums) Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: novads@kekava.lv. Komisija iesniegumus izskata reizi mēnesī.

17. Finansējums nav komercdarbības atbalsta pasākums.

IV. Finansējums sporta organizāciju darbības nodrošināšanai

18. Pretendēt uz finansējumu var sporta organizācijas, biedrības un klubi, kas veicina sporta attīstību novadā (turpmāk – organizācija) savas darbības nodrošināšanai, ja organizācija:

18.1. reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tās juridiskā adrese reģistrēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

18.2. darbojas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu;

18.3. nodrošina sporta aktivitātes organizācijas dalībniekiem, kuri vismaz vienu gadu deklarēti Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un apmeklē organizācijas nodarbības saskaņā ar nodarbību grafiku;

18.4. veicina Ķekavas novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu;

18.5. veicina sporta attīstību Ķekavas novadā;

18.6. nav saimnieciskās darbības veicējs.

19. Atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības budžeta iespējām, organizācijas var saņemt finansējumu savas darbības nodrošināšanai kārtējā gadā, ievērojot noteikumu 18. punktā noteiktos kritērijus.

20. Izvērtējot finansējuma apmēru, tiek piemērota šāda proporcija:

20.1. par vienu bērnu – jaunieti no 7 gadu vecuma līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot) – 65 % apmērā no pieejamā finansējuma summas;

20.2. par vienu pieaugušu personu (no 26 gadu vecuma) – 35 % apmērā no pieejamā finansējuma summas.

21. Finansējumu drīkst izlietot:

21.1. treniņu telpu vai vietas un inventāra nomai;

21.2. sporta sacensību inventāra iegādei;

21.3. dalības maksai sacensībās;

21.4. sportistu un komandu licencēm;

21.5. vienotu formas tērpu izgatavošanai ar Ķekavas novada pašvaldības simboliku;

21.6. citu ar organizācijas darbību saistītu izdevumu apmaksai.

22. Līdz kārtējā gada 25. janvārim un 25. septembrim organizācijas pilnvarotais pārstāvis iesniedz finansējuma pieprasījuma iesniegumu (3. pielikums) Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: novads@kekava.lv., pievienojot:

22.1. reģistrācijas apliecības kopiju;

22.2. organizācijā faktiski darbojošos dalībnieku sarakstu, pievienojot dalībnieku apliecinājumus par dalību organizācijā (4. pielikums);

22.3. sporta darbinieku un speciālistu sarakstu;

22.4. treneru un sporta speciālistu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ja organizācijā darbojas bērni līdz 18 gadu vecumam;

22.5. informāciju par organizācijas rīkotajām sporta sacensībām pašvaldībā;

22.6. informāciju par organizācijas dalībnieku treniņprocesu norises vietu vai sporta bāzi (organizācijas īpašumā vai lietošanā nodota treniņu procesam piemērota būve vai vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas, u.tml.)).

23. Finansējumu nepiešķir par dalībniekiem, kuri apmeklē Ķekavas novada pašvaldības izveidotās sporta iestādes.

V. Sportistu un organizāciju godināšana

24. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra tās organizētā svinīgajā sarīkojumā "Ķekavas novada sporta laureāts" (turpmāk – pasākums) pasniedz piemiņas balvas sportistiem, sporta komandām un organizācijām par panākumiem sportā, kā arī izsaka atzinību personām, kuras atbalstīja vai veicināja sporta attīstību Ķekavas novadā.

25. Pasākumu organizē vienu reizi kalendāra gadā.

26. Balvas saņēmējus nosaka pašvaldības konkursa "Ķekavas novada sporta laureāts" nolikumā noteiktajā kārtībā.

VI. Finansējuma piešķiršanas un izmaksas kārtība

27. Iesniegumu atbilstību noteikumiem izvērtē komisija un piešķirtā finansējuma izpildi kontrolē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk – pārvalde). Administratīvo darbu un uzskaiti veic katram individuālajam sportistam vai komandai, vai klubam atsevišķi Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Komisijai, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai un pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju vai paskaidrojumus par piešķirtā finansējuma izlietojumu no sporta organizācijas pārstāvjiem.

28. Iesniegumus neizskata:

28.1. par notikušu pasākumu;

28.2. ja iesniegums neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām;

28.3. ja pretendents pārkāpis iepriekš piešķirtās finansējuma izmantošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību.

29. Iesnieguma iesniegšana negarantē finansējuma piešķiršanu.

30. Finansējumu summu Ķekavas novada pašvaldības dome nosaka kārtējā gada budžetā.

VII. Finansējuma saņēmēju pienākumi

31. Finansējuma saņēmējs iesniedz atskaiti (5. pielikums) un izdevumu attaisnojuma dokumentus vismaz divas reizes gadā:

31.1. par finansējumu dalībai sacensībās un treniņu nometnēs, kā arī sporta sacensību organizēšanai – mēneša laikā pēc sacensībām;

31.2. par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai – līdz kārtējā gada 31. decembrim.

32. Finansējuma saņēmējs:

32.1. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sacensībām iesniedz komisijai informāciju par sporta rezultātiem: sacensību rezultātu protokolu un sacensību nolikumu;

32.2. nodrošina pašvaldības publicitāti, regulāri sniedzot informāciju komisijai par organizāciju rīkotajām aktivitātēm un rezultātiem;

32.3. ieskaita finansējumu Ķekavas novada pašvaldības norēķinu kontā mēneša laikā no sacensību dienas, ja finansējuma saņēmējs nav piedalījies sacensībās vai sacensības nav notikušas, vai arī finansējums nav ticis izmantots noteikumos noteiktajiem mērķiem;

32.4. izvieto Ķekavas novada simboliku uz sacensību sporta tērpiem vai inventāra. Sacensību nolikumā noteikto ierobežojumu gadījumā reklāmu izvieto uz iesildīšanās tērpiem, somām vai cita aprīkojuma. Sagatavota informācija publikācijām masu medijos;

32.5. piedalās sporta sacensībās kā Ķekavas novada pārstāvis, ja novads ir dalībnieks attiecīgajās sporta sacensībās.

VIII. Komisija

33. Komisijas sastāvu apstiprina ar Ķekavas novada domes lēmumu.

34. Komisijas sastāvā ietilpst:

34.1. divi Ķekavas novada pašvaldības domes deputāti;

34.2. viens pārstāvis no pārvaldes;

34.3. viens pārstāvis no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras;

34.4. viens pārstāvis no Ķekavas novada sporta skolas;

34.5. viens pārstāvis no Baldones Sporta kompleksa;

34.6. viens Ķekavas novada iedzīvotājs.

35. Komisija darbojas saskaņā ar noteikumiem.

36. Komisija sniedz atskaiti Ķekavas novada domes komitejai, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par sporta jomu Ķekavas novada pašvaldībā, par sporta atbalsta finansējuma izlietojumu reizi ceturksnī.

37. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Ķekavas novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Ķekavas novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

38. Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi finansējumu saņem Ķekavas novada sporta skolā.

39. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

39.1. Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 23. maija saistošie noteikumi Nr. 9/2013 "Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem";

39.2. Baldones novada pašvaldības 2020. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 3 "Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2021

Ķekavas novada pašvaldībai

Iesniegums finansējuma saņemšanai
SPORTISTA/SPORTA ORGANIZĀCIJAS DALĪBAI SACENSĪBĀS UN TRENIŅNOMETNĒS

1. INFORMĀCIJA PAR ORGANIZĀCIJU (IESNIEDZĒJU)
Nosaukums 
Juridiskā adrese 
reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā 
Kontaktpersona (vārds, uzvārds) 
Tālruņa numurs 
e-pasta adrese 
Korespondences adrese 
2. INFORMĀCIJA PAR SPORTISTU
Vārds, uzvārds 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Personas kods 
Sportista iepriekšējā gada sasniegumi Latvijas vai Baltijas čempionātos, meistarsacīkstēs, kausos (pievieno kā pielikumu) 
Sportista iepriekšējā gada sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās
(pievieno kā pielikumu)
 
Interneta vietnes adreses, kur atspoguļoti pieteikumā minētie sportista rezultāti 
Plānotais rezultāts 
Treneris (vārds, uzvārds) 
3. INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM VAI TRENIŅU NOMETNI
Nosaukums 
Norises laiks 
Norises vieta 
Interneta vietnes norāde ar informāciju par sacensībām 
Organizācijas nosaukums, kas rīko sacensības 
Sacensību mērogs 
 
4. IZDEVUMU TĀME
Izdevumu pozīcijasKopējie izdevumi (EUR)Pieprasītais finansējuma apmērs (EUR)
Ceļa izdevumi (biļetes, norādot kādam transporta līdzeklim)  
Dalības maksas sacensībās un akreditācijas izdevumi  
Naktsmītnes  
Apdrošināšana (sacensību dienā)  
Sporta sacensību inventāra (ekipējuma) iegāde  
Treniņa telpu un inventāra noma (treniņnometnēm)  
KOPĀ  
 
5. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM, TRENIŅNOMETNI1
 
 
6. ORGANIZĀCIJAS REKVIZĪTI
Saņēmējs 
Bankas nosaukums 
Bankas konta numurs 
SWIFT kods 
SPORTISTAM/SPORTA ORGANIZĀCIJAI IEPRIEKŠ PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS dalībai sacensībās un treniņnometnēs pēdējo divu gadu laikā:
DatumsApmērs
(EUR)
MērķisAtskaite iesniegta (datums)
    
    
    

Finansējuma piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

     
Amats Paraksts Vārds, Uzvārds

1 Pretendents sniedz papildu paskaidrojošu informāciju par pasākumu, kas pamato pieprasītā finansējuma apjomu.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2021

Ķekavas novada pašvaldībai

Iesniegums finansējuma saņemšanai
SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAI

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU
Nosaukums, vai pašnodarbinātās personas vārds, uzvārds 
Juridiskā adrese 
reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā, pašnodarbinātai personai arī personas kods 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 
e-pasta adrese 
Korespondences adrese 
2. INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU
Nosaukums 
Sporta veids 
Norises datums, laiks 
Norises vieta 
Sacensību mērogs 
Plānotais dalībnieku skaits 
Kuru reizi tiek rīkots šāds pasākums 
Pasākuma apraksts 
NolikumsPievienot kā pielikumu
 
4. IZDEVUMU TĀME
Izdevumu pozīcijasKopējie izdevumi (EUR)Pieprasītais finansējuma apmērs (EUR)
Sporta bāžu īrei  
Tiesnešu atalgojumam  
Uzvarētāju apbalvošanai  
Poligrāfiskiem materiāliem (reklāmas plakāti, baneri, diplomi utt.)  
Apsardzes pakalpojumiem  
Mediķu pakalpojumiem  
Pasākuma apdrošināšanai  
Citiem, ar pasākuma organizēšanu saistītiem izdevumiem (minēt kādiem):  
KOPĀ  
 
5. KREDĪTIESTĀDES REKVIZĪTI
Saņēmējs 
Bankas nosaukums 
Bankas konta numurs 
SWIFT kods 
IEPRIEKŠ PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS pēdējo divu gadu laikā:
DatumsApmērs
(EUR)
MērķisAtskaite par izlietošanu iesniegta (datums)
    
    
    

Finansējuma piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

     
Amats Paraksts Vārds, Uzvārds
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
3. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2021

Ķekavas novada pašvaldībai

Iesniegums finansējuma saņemšanai
SPORTA ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI

1. INFORMĀCIJA PAR ORGANIZĀCIJU (IESNIEDZĒJU)
Nosaukums 
Juridiskā adrese 
reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 
e-pasta adrese 
Korespondences adrese 
Interneta vietnes adrese vai sociālo tīklu profils (ja ir) 
Sporta veids 
Organizācijas apraksts, darbības veids 
 
2. IZDEVUMU TĀME
Izdevumu pozīcijasKopējie izdevumi (EUR)Pieprasītā finansējuma apmērs (EUR)
Treniņu telpu, vietas un inventāra nomai  
Sporta sacensību inventāra iegāde  
Dalības maksas sacensībās  
Sportistu un komandas licencēm  
Vienotu formas tērpu izgatavošanai ar pašvaldības simboliku  
Citiem ar organizācijas darbību saistītiem izdevumiem (minēt kādiem)  
Organizācijas sporta bāžu uzturēšanas izdevumiem  
KOPĀ  
 
3. BANKAS REKVIZĪTI
Saņēmējs 
Bankas nosaukums 
Bankas konta numurs 
SWIFT kods 
IEPRIEKŠ PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS organizācijas darbības nodrošināšanai pēdējo divu gadu laikā:
DatumsApmērs
(EUR)
MērķisAtskaite par izlietošanu iesniegta (datums)
    
    
    

Informācija par organizētajām sacensībām

Sacensību nosaukums 
Norises vieta 
Norises datums 
Dalībnieku skaits 
Īss sacensību apraksts 

Informācija par Organizācijas treniņprocesu norises vietām un sporta bāzēm

Treniņprocesa norises vietas, Sporta bāzes adrese 
Atsauce uz īpašumtiesībām vai lietošanas tiesībām
(ja attiecināms)
 
Sporta bāzes apraksts 

Organizācijā darbojošos dalībnieku saraksts (pievienot arī klāt kā atsevišķu excel failu)

Nr.p.k.VārdsUzvārdsPers.kodsDeklarētā dzīvesvietas adreseTālr.E-pasta adreseDatums, no kura darbojas organizācijā
        
        
        
        
        
        
        

Organizācijā darbojošos sporta darbinieku un speciālistu saraksts

Nr.p.k.VārdsUzvārdsPers.kodsTālr. un e-pastsSporta speciālista Izglītību apliecinoša dokumenta Nr.
      
      
      

Finansējuma piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

     
Amats Paraksts Vārds, Uzvārds
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
4. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2021

Ķekavas novada pašvaldībai

APLIECINĀJUMS par dalību Sporta organizācijā
(aizpilda katrs Organizācijas dalībnieks individuāli)

SPORTA ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS: 
 
1. INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
Vārds, uzvārds 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Personas kods 
Tālrunis 
E-pasta adrese 
Nepilngadīgas personas gadījumā Vecāka vai aizbildņa Vārds, Uzvārds 
Vecāka vai aizbildņa Tel.nr. 
Vecāka vai aizbildņa E-pasta adrese 
PARAKSTS 
Finansējuma piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
5. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2021

Ķekavas novada pašvaldībai

FINANŠU ATSKAITE
par Ķekavas novada pašvaldības finansējuma izlietojumu

Atskaites iesniedzējs:
 
 
Finansējuma izlietojuma apraksts/pamatojums:
 
 
 
 
 
Līdzekļu apmērs EUR___________ par kuriem iesniegta atskaite.

Finansējuma izlietojums:

Nr.Attaisnojuma dokumentiMaksājuma saņēmējsSumma
EUR
Par ko maksātsEEK
(čeki)
datumsnosaukums un numurs
1.      
2.      
3.      

PAVISAM KOPĀ: ___________ EUR

  
(summa vārdiem) 

Pielikumā pievienoti izdevumu attaisnojuma dokumenti.

Apstiprinu, ka Ķekavas novada pašvaldības finansējums tika izlietots tikai tās piešķiršanas mērķiem, atbilstoši iesniegumam un šai atskaitei.

Iesniedzējs:     
 (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2021 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķekavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir finansējumu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un sporta sacensību organizēšanai, tai skaitā sportistu un treneru dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, finansējuma saņemšanas kritērijus un pieteikšanās kārtību.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir finansējumu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un sporta sacensību organizēšanai, tai skaitā sportistu un treneru dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, finansējuma saņemšanas kritērijus un pieteikšanās kārtību. Noteikumu mērķis ir veicināt sporta pasākumu organizēšanu, iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sportistu rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Ķekavas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un komisija.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav nepieciešamas.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķekavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 52/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 25.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 24.01.2022. OP numurs: 2022/16.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329392
25.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"