Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33/2021

Mārupē 2021. gada 22. decembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 28 (sēdes prot. Nr. 16)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
1. un 13. punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datu bāzes noteikumu" 69. un 79. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām sagatavošana, izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrācija ADTI datu bāzē. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Mārupes novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju projektēšanu un būvniecību.

3. Mārupes novada administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izvēlēta juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem pret trešajām personām saņemt samaksu.

4. Maksa par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju ADTI par Mārupes novada administratīvo teritoriju datubāzē (turpmāk – Pašvaldības ADTI datubāze), sagatavošanu un izsniegšanu no minētās datubāzes ir noteikta šo noteikumu pielikumā. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

5. Datubāzes turētājs, pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu, topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas, kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg formātā), LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 (trīs) viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

6. Ģeodēzisko darbu veicējiem topogrāfiskajā plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.

7. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs autorizētiem lietotājiem sniedz bez maksas interneta vietnē tiešsaistē.

8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei Datubāzes turētājam, kas to saskaņo no 2 (divu) līdz 5 (piecu) darba dienu laikā, ievērojot nosacījumu, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Pašvaldības institūcijas, tai skaitā Pašvaldības būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

9. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Pašvaldības ADTI datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

10. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības ADTI datubāzē to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

10.1. SIA "Tet";

10.2. AS "Sadales tīkls";

10.3. AS "Gaso";

10.4. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa;

10.5. VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs";

10.6. Pašvaldības īpašuma pārvalde;

10.7. SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi";

10.8. SIA "Babītes siltums".

11. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas saskaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

12. Ja veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas inženierkomunikācijas vai citas būves, tad jāfiksē to novietojums dabā, jāuzmēra un jāattēlo izpildshēmā vai topogrāfiskajā plānā.

13. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

14. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas (būves) un inženierkomunikāciju faktiskā novietojuma uzmērījums, kas iesniedzams Pašvaldības būvvaldē, objektu nododot ekspluatācijā.

15. Pašvaldības būvvalde saskaņo vai akceptē tikai tādas būvniecības ieceres, kuras izstrādātas uz licencētu vai sertificētu personu sagatavota topogrāfiskā plāna, kas reģistrēts Pašvaldības ADTI datubāzē, ievadīts vienotajā ADTI digitālajā kartē. ADTI digitālajā kartē ievadītais topogrāfiskais plāns jāiekļauj būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā.

16. Pie būvju nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešams licencētu vai sertificētu personu sagatavots izpildmērījums, kas reģistrēts Pašvaldības ADTI datubāzē. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu attēloto elementu atbilstību specifikācijai. Pašvaldība lēmumu par turpmāku rīcību ar iesniegto zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Datubāzes turētāja.

17. Ja starp Datubāzes turētāju un mērniecības darbus veikušo sertificēto vai licencēto personu rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita mērniecībā sertificēta vai licencēta persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās puses pārkāpumu tiek informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija.

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

19.1. Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā";

19.2. Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā".

20. Līdz brīdim, kad Pašvaldība noslēdz deleģēšanas līgumu ar Datubāzes turētāju saskaņā ar saistošo noteikumu 3. punktu, Mārupes novada Babītes pagastā, Salas pagastā un Mārupes pagastā katrā atsevišķi piemēro augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību, kādā bija spēkā līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, izņemot maksas cenrādi.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Pielikums
Mārupes novada pašvaldības
2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā"
Maksa par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju Mārupes novada pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena,

EUR (bez PVN)*

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

Ceļu izpildmērījumiem pielieto koeficentu 1,2.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

21,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

24,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

31,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

10,50

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē un reģistrācija datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

1 objekts

7,50

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

1 objekts

10,50

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts

3,50

3.

Izpildmērījuma plāna par ēkas nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija datubāzē

1 objekts

7,50

4.

Galveno būvasu reģistrācija datubāzē

1 objekts

12,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1.punkta nosacījumi.

1 objekts

12,00

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

piemēro

1. punktu

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pārbaude un reģistrācija datubāzē (ielu sarkanās līnijas)

1 objekts

12,00

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

1 objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 zemes vienība

32,50

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 zemes vienība

9,50

9.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos.

1 karšu lapa***

3,00

*Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

**Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

***1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Paskaidrojuma raksts
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktam, dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumu" 69. un 79. punktu, vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Un vietējā pašvaldība nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

Ar Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 16 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 20/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu (protokols Nr. 4, 30. §) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 5 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā", kas noteic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas un pārbaudes kārtību, kā arī nosaka maksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību Babītes novada pašvaldībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdot jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošos Mārupes un Babītes novadu pašvaldību saistošos noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību.

2. Projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā notiks augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija datu bāzē, sagatavošana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Mārupes novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju projektēšanu un būvniecību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Mārupes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 22.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 21.01.2022. OP numurs: 2022/15.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329358
22.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"