Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2021

Balvos 2021. gada 23. decembrī
Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes 2021. gada 23. decembra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 18, 54. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4., 5. punktu un piekto daļu
I. Noteikumos lietotie termini

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā trīs dzīvokļi.

2. Pašvaldības līdzfinansējums – Balvu novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai vai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Balvu novada pašvaldības teritorijā.

3. Pretendents – dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, biedrība, fiziska vai juridiska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

4. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai, saskaņā ar šiem noteikumiem, Balvu novada Dome var piešķirt līdzfinansējumu.

II. Vispārīgie jautājumi

5. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Balvu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, kā arī piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus.

6. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

III. Pretendentiem izvirzāmās prasības

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas līdzfinansējuma saņemšanas Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

7.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

7.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu parāds par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās summas;

7.3. vismaz 51 % dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes pasākumus;

7.4. vismaz 51 % dzīvokļu īpašnieku balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus;

7.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

7.6. vienai juridiskai (izņemot Pašvaldību) vai fiziskai personai pieder ne vairāk kā 20 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

7.7. dzīvojamā māja, kurā plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un tā ir nodota ekspluatācijā līdz 2002. gadam ieskaitot;

7.8. pretendents vai tā pilnvarota persona Pašvaldībai nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar plānoto energoefektivitātes vai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanu vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto lēmumu tiesiskumu.

IV. Atbalstāmās izmaksas un līdzfinansējuma apjoms

8. Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu (energoaudita izmaksas, ēkas apsekošanas izmaksas, tehniskā projekta izmaksas, iesniegšanas dokumentu sagatavošanas izmaksas) ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne vairāk kā 4000,00 euro.

9. Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50 % no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 8000 euro. Pašvaldība var līdzfinansēt ar finanšu līdzekļiem, ja ir ieplānots budžetā, vai ar Pašvaldībai pieejamiem otrreizējās izmantošanas materiāliem nepieciešamajā apjomā bez piegādes uz vietas.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

10. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu (1. pielikums) un reģistrācijas anketu (2. pielikums) Pašvaldībai līdz katra gada 30. aprīlim, pievienojot tam sekojošus dokumentus:

10.1. tiesiskā kārtā noslēgta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

10.2. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie un samaksātie maksājumi par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem;

10.3. dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv ne mazāk kā 51 % no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaita, kopsapulcē, vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā un veidā, balsojot "par", ir pieņemts lēmums par mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu vai teritorijas labiekārtošanu protokola kopija (uzrādot oriģinālu);

10.4. tirgus izpētes kopsavilkuma kopija, sertificēta būvinženiera apstiprināta kopējo darbu tāmes kopija un, ja normatīvie akti to pieprasa, Pašvaldības būvvaldē apstiprināta būvniecības ieceres dokumentācijas kopija.

11. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

11.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

11.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

12. Pieteikumus izvērtē ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotai komisijai (turpmāk tekstā – komisija) reģistrācijas secībā. Katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus un šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

13. Ja atbalstīto iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam Pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām (atbilstoši reģistram), tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

14. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un informācija tiek publicēta Pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Līgumā norāda, kādā kārtībā tiek segtas izmaksas, ņemot vērā ikgadējā Pašvaldības budžetā noteiktos apmērus, samaksas termiņus un kārtību, kādā tiek pieņemts veiktais darbs.

15. Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanai tiek segts pēc projekta apstiprināšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Ja projekts netiek īstenots 2 (divu) gadu laikā, līdzfinansējums ir jāatmaksā atpakaļ Pašvaldības budžetā.

16. Pretendents pēc līdzfinansējuma saņemšanas, iesniegt pieteikumu jauna līdzfinansējuma saņemšanai var ne agrāk, kā pēc trīs gadiem, skaitot no dienas, kad tika iesniegts iepriekšējais līdzfinansējuma saņemšanas pieteikums.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
1. pielikums
Balvu novada domes
2021. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
"Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjoma
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

Dzīvojamās mājas

  
 (adrese)
  
 (iesniedzēja tiesiskais statuss)
  
 (vārds, uzvārds/ nosaukums)
  
 (personas kods/ reģistrācijas Nr.)
  
 (iesniedzēja adrese)
  
 (tālrunis, e-pasts)

PIETEIKUMS

Lūdzam piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamajai mājai 
 (adrese)

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu veikšanai.

Iesniegtie obligātie pielikumi:
1. Reģistrācijas anketa
  lpp.
2. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija
  lpp.
3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija
  lpp.
4. Izziņas par apsaimniekošanas maksas, komunālo pakalpojumu, nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem
  lpp.
5. Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins
  lpp.
6. Pašvaldības būvvaldē apstiprināta būvniecības ieceres dokumentācija
  lpp.
7. Tirgus izpētes rezultātu kopsavilkums
  lpp.

Balvos, 20 ___ . ____ . _____________

 

2. pielikums
Balvu novada domes
2021. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
"Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjoma
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
REĢISTRĀCIJAS ANKETA LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
1.Mājas adrese 
2.Mājas sērijas Nr. 
3.Dzīvokļu īpašumu platības:Dzīvojamās telpas (m2) Nedzīvojamās telpas (m2) 
4.Pārvaldnieks: DzĪKS Biedrība Pilnvarotā persona Cits
5.Pārvaldnieka

Vārds, uzvārds/ nosaukums

 
6.Pārvaldnieka

Personas kods/ reģistrācijas Nr.

 
7.Pārvaldnieka

Adrese/ juridiskā adrese

 
8.Pārvaldnieka e-pasta adrese 
9.Pārvaldnieka telefons 
10.Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti
Banka: 
Kods: 
Konta Nr. 
11.Mājas stāvu skaits 
12.Mājas apkurināmā platība (m2) 
13.Mājas kopējā platība (m2) 
14.Piesaistītā zemes gabala kopējā platība (m2) 
15.Zemes gabala juridiskais statuss privatizēts pieder citai personai cits
16.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā 
17.Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m2) 
18.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas datumu (euro) 
19.Mājas īrnieku, nomnieku, īpašnieku parādi uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro) 

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību

Balvos, 20 ___ . ____ . _____________

     
(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)
Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2021. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021 "Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punktam pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un 5. punktam pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Taču, lai šādu palīdzību sniegtu, nepieciešami pašvaldības izdoti saistošie noteikumi.
2. Īss projekta satura izklāstsProjekts nosaka prasības pretendentam, kuram ir tiesības saņemt līdzfinansējumu un kārtību un nosacījumus līdzfinansējuma saņemšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžeta izdevumi palielināsies.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vide uzlabosies, jo pieaugs veicamo darbu un pasūtījumu uzņēmējiem apjoms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmTiks izveidota pieteikumu izvērtēšanas komisija. Uz citām procedūrām ietekmes nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav.
Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19/2021Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 21.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.34
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329331
21.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"