Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 52

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 11. §)
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu
(prot. Nr. 26, 11. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietu, laika periodu, kad atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnes vietā, un maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs.

2. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Tukuma novadā (turpmāk – Saskaņojums) (1. pielikums), tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē).

3. Saskaņojumu izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā uz vienu gadu.

4. Saskaņojumu izsniedz Tukuma novada domes Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

5. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnē, ir 13 %.

II. Saskaņojuma saņemšanas kārtība

6. Komersants Saskaņojuma saņemšanai Pašvaldībā iesniedz pieteikumu (2. pielikums), kurā norādīts:

6.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

6.2. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

6.3. novietnes atrašanās vieta.

7. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus tirdzniecības licences kopija;

7.2. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;

7.3. saskaņojums ar Tukuma novada būvvaldi par novietnes izvietošanu.

8. Komisija izskata iesniegumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un pieņem lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu.

9. Komisija atsaka izsniegt Saskaņojumu, ja:

9.1. komersants nav iesniedzis visus šajos noteikumos minētos dokumentus;

9.2. komersants sniedzis nepatiesas ziņas;

9.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim.

III. Saskaņojuma anulēšana

10. Komisija ir tiesīga anulēt izsniegto Saskaņojumu, ja:

10.1. komersants sniedzis nepatiesas ziņas;

10.2. alkoholisko dzērienu tirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, ja par to saņemta informācija no Valsts vai pašvaldības policijas;

10.3. Saskaņojums nodots citai personai;

10.4. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu tirdzniecības jomā;

10.5. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

10.6. gada laikā pēc Saskaņojuma izsniegšanas nav uzsākta komercdarbība norādītajā vietā.

11. Lēmumu par Saskaņojuma anulēšanu nekavējoties paziņo Saskaņojuma saņēmējam, komersantam.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

12. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

13. Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

14. Noteikumu prasību izpildes kontroli veic Tukuma novada pašvaldības policija.

15. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

15.1. Tukuma novada domes 2010. gada 23. decembra saistošie noteikumi Nr. 50 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā";

15.2. Engures novada domes 2010. gada 15. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Engures novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 29.12.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 52
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnēs Tukuma novadā"

TUKUMA NOVADA DOME

LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Reģistrācijas Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

SASKAŅOJUMS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ

Tukumā, Tukuma novadā

____.____.__________________.

Nr. _________

Tukuma novada domes Licencēšanas komisija saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Tukuma novada:

Komersantam 
 

komersanta nosaukums

 

juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

 
Novietnes atrašanās vieta (adrese) 

Alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos

 
 
 
Laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
 no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.
 no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.
Atļauja derīgano ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.

Saskaņojums izsniegts saskaņā ar Tukuma novada domes 2021. gada ____.__________________ saistošo noteikumu Nr. "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā" ____. punktu.

Saskaņojuma saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu.

  

/Tukuma novada domes Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vietnieks, vārds, uzvārds/

 
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 29.12.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 52
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnēs Tukuma novadā"
KOMERSANTA PIETEIKUMS

SASKAŅOJUMA
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ
SAŅEMŠANAI

_______________________________
(vieta)

___.___._______.

 

(datums)

 

Tukuma novada pašvaldībai

Lūdzu saskaņot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. Iesniedzu Tukuma novada domes Licencēšanas komisijai šo pieteikumu, norādot sekojošu informāciju un pievienojot tam šādus dokumentus:

(atzīmēt ar "X")

komersanta nosaukums (firma), juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas
 numurs 
  
 

plānotā novietnes atrašanās vieta (adrese) 
  
  
 

mazumtirdzniecībai paredzēto alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos (ja nepieciešams plašāks uzskaitījums, pievienot sarakstu):
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plānotais laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
 novietnes vietā 
  
 

vēlamais atļaujas derīguma termiņš (līdz vienam gadam) 
  
 

komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija

plānotās novietnes atrašanās vietas (izņemot, ja novietnes atrašanās vieta tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta (zemesgrāmatu akts vai zemesgrāmatu apliecība, zemes nomas līgums u.tml.) kopija

ar Tukuma novada Būvvaldi saskaņota novietnes izvietošana
 

komersanta un/vai komersanta pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs,
 e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir 
  
 

dokumenti un/vai informācija, kuru komersants vēlas sniegt papildus 
  
  
  

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Komersants  
 

(vārds, uzvārds)

 
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 52 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka bijušā Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, nepieciešams pieņemt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un tā, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus par:

1) laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;

2) kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnes vietu (īslaicīgas lietošanas būvē), laika periodu, kad atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnes vietā, un maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNerada būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Tukuma novada domes Licencēšanas komisija.

Saskaņojuma saņemšanai komersants Tukuma novada pašvaldības Vienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā pasts@tukums.lv iesniedz pieteikumu, pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notiku
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 21.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.38
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329329
21.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"