Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 51

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 10. §)
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 10. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – komersants), kuras Tukuma novada administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholiskos dzērienus (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā pieņem Tukuma novada domes Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Atļauja) (1. pielikums) tiek izsniegta bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldībā vai elektroniski e-pastā: pasts@tukums.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz iesniegumu (noteikumu 2. pielikums), kuru parakstījusi komersanta paraksttiesīgā amatpersona un kurā norāda

4.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, komersanta amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālruni un e-pasta adresi;

4.2. ražošanas vietu (adresi);

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) kalendārajā gadā un saražotā absolūtā alkohola daudzumu (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējo apjomu (litros) kalendārajā gadā;

4.4. laika periodu, uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav komersanta īpašums;

5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu);

5.3. informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

6. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Komisija izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

7. Komisija pieņem lēmumu atteikt izsniegt Atļauju, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;

7.2. komersants Atļaujas saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu vai ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās vai teritorijā,

7.4.2. ēkā, kurā atrodas valsts vai pašvaldības iestāde, vai to teritorijās,

7.4.3. daudzdzīvokļu mājā.

III. Atļaujas anulēšana

8. Komisija ir tiesīga anulēt izsniegto Atļauju šādos gadījumos:

8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

8.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, ja par to saņemta informācija no Valsts vai pašvaldības policijas.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Komisija nekavējoties rakstveidā paziņo Komersantam.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

10. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

11. Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumu prasību izpildes kontroli veic Tukuma novada pašvaldības policija.

13. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

13.1. Tukuma novada domes 2010. gada 23. decembra saistošie noteikumi Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā";

13.2. Engures novada domes 2013. gada 19. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Engures novadā";

13.3. Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā"


TUKUMA NOVADA DOME
LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Reģistrācijas Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

ATĻAUJA
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Nr._________________

20__. gada ___._____________
Komersants 
  
  
Juridiskā adrese 
  
Komersanta vienotais reģistrācijas Nr. 
  
Ražošanas vietas adrese 
  

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā un /vai absolūtā alkohola daudzums (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējais apjoms (litros) kalendārajā gadā:

 

Atļauja derīga no 20__. gada __.________ līdz 20__. gada __._______________

Tukuma novada domes Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/ priekšsēdētāja vietnieks(personiskais paraksts)paraksta atšifrējums
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā"

Tukumā, 20__. gada __._____________

 

(komersanta nosaukums)

 

(juridiskā adrese)

IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

Ražošanas vieta (adrese)
Tukuma novadā, 

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā un absolūtā alkohola daudzums (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējais apjoms (litros) kalendārajā gadā:

 Laika periods, uz kādu izsniedzama Atļauja:

Pielikumā:

1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja telpas nav komersanta īpašums;

2. telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu;

3. informāciju par termiņu, kurā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai.

Komersanta amatpersonas amats 
Komersanta amatpersonas kontaktinformācija 
  
Vārds, uzvārds 

Paraksts

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka bijušā Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, bija nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa noteic, ka, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada domes Licencēšanas komisija.

Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības atļaujas saņemšanai mazajām alkoholisko dzērienu darītavām vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

Atļaujas saņemšanai komersants Tukuma novada pašvaldības Vienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā pasts@tukums.lv iesniedz iesniegumu, pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātp
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 21.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.37
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329328
21.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"