Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 113

Rīgā 2022. gada 12. janvārī (prot. Nr. 44, 13. §)
Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums), kā arī funkcionālo zonējumu – grafisko daļu (2. pielikums).

(Punkta numerācija grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 118)

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_22444 izstrādātie teritorijas Juglas ielā 95 lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 118 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
1. pielikums
Rīgas domes 2022. gada 12. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 113

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90011524360
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
riga@riga.lv http://www.riga.lv

Teritorijas Juglas ielā 95 lokālplānojums
Redakcija 1.1.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

6.1. Lokālplānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas un aprobežojumi

7.2. Zemes vienību veidošanas noteikumi

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves prasības lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi" norādītajā teritorijā – zemesgabalā Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 01000922010) un tai piegulošā zemesgabala bez adreses (kadastra apzīmējums 01000922319) daļā (turpmāk – lokālplānojuma teritorija).

2. Funkcionālās zonas un atļautā izmantošana lokālplānojuma teritorijā tiek noteikta saskaņā ar saistošo noteikumu grafiskās daļas karti "Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi". Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" prasības, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

3. Minimālā būvlaide – būvlaides veids, kur ēkas ielas fasādi (t. sk. fasādes izvirzījumus) nedrīkst izvietot tuvāk ielai par noteikto būvlaides līniju, bet ir atļauts to izvietot uz būvlaides vai ar atkāpi no noteiktās būvlaides līnijas.

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

4. Piekļuvi teritorijai organizē no Juglas ielas.

5. Lokālplānojuma teritorijas iekšējo satiksmes organizāciju risina būvprojektēšanas ietvaros.

6. Projektējot un izbūvējot Juglas ielai paralēlo piebraucamo ceļu/vietējās kustības joslu, paredz iespēju tā turpinājumam, neierobežojot kaimiņu zemes vienību pieslēgšanos pie tās.

7. Auto novietņu skaitu un izvietojumu nosaka būves būvprojekta sastāvā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Objekta normatīvi nepieciešamas autostāvvietas izvietot gruntsgabala robežās, ārpus Juglas ielas sarkanajām līnijām.

8. Ēkām un citām būvēm paredz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametrus pieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

9. Gājēju un velosipēdistu satiksmes risinājumu detalizē būvniecības ieceres dokumentācijā. Velosipēdu novietnes izvieto pie objekta ieejas mezgliem tā, lai tiktu nodrošināta ērta piekļūšana no velosipēdistu ceļiem, nekonfliktējot ar gājēju ceļiem.

10. Piebrauktuvju, autostāvlaukumu, velosipēdistu un gājēju zonu segumu veidus precizē būvniecības ieceres dokumentācijā.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

11. Inženierkomunikācijas, kas nepieciešamas būvju inženiertehniskajai apgādei, projektē būvprojekta sastāvā.

12. Projektējot būves, veic teritorijā paredzēto objektu slodžu orientējošos aprēķinus un izstrādā objektu perspektīvās apgādes shēmas.

13. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu konkrētos risinājumus nosaka būvprojektā, ievērojot normatīvo aktu prasības un aktuālos institūciju tehniskos noteikumus.

14. Projektējot kanalizācijas tīklus un būves, paredz lietusūdens dalīto sistēmu – sadzīves un ražošanas notekūdeņu tīkls atdalīts no lietusūdens tīkla.

15. Lietusūdeņu kanalizācijas sistēmu izbūvē ar tādu aprēķinu, lai nodrošinātu lietusūdeņu savākšanu un novadīšanu tādā apmērā, lai lokālplānojuma teritorijai piegulošajos zemesgabalos apbūves rezultātā netiktu paaugstināts gruntsūdens līmenis. Transportlīdzekļu novietnē ar 50 un vairāk transportlīdzekļu stāvvietām pirms lietusūdeņu novadīšanas vidē (Dauguļupītē) nodrošina lietusūdeņu savākšanu un attīrīšanu, izveidojot uztvērējakas un filtrus (naftas produktu uztvērējus u. tml.).

16. Siltumapgādes veidu izvēlas atbilstoši RD 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" prasībām, ievērojot, ka attiecīgajā pilsētas teritorijas daļā ir aizliegts būvēt vai ierīkot iekārtas, kas izmanto ogles siltumenerģijas ražošanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

3.3. Prasības apbūvei

17. Ēkas un citas būves izvieto grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi" attēlotajā jauktas centra apbūves teritorijas JC apakšzonā JC79, ņemot vērā lokālplānojumā noteiktās būvlaides un apbūves līnijas. Grafiskajā daļā attēlotās būvlaides nosaka ēku minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas.

18. Apbūvi izvieto atbilstoši brīvstāvošu ēku plānojuma principam.

19. Attālumus starp ēkām un būvēm paredz atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, kā arī nodrošinot netraucētas piekļūšanas iespējas operatīvo dienestu transportam, t. sk. ugunsdzēsības tehnikai. Konkrēto būvju izvietojumu nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā.

20. Būvprojekta izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 330 kV elektrolīnijas aizsargjoslā, saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskos noteikumus.

21. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 330 kV elektrolīnijas malējiem vadiem darbu izpildes projektu izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls".

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

22. Projektējot publiskas ēkas lokālplānojuma teritorijā, paredz speciālus pasākumus (arī speciālu aprīkojumu) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

23. Labiekārtojuma elementu izvietojumu nosaka attiecīgā objekta būvprojektā. To vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veido, harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar projektēto ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.

24. Teritorijas apzaļumošanas un labiekārtojuma risinājumiem ir jābūt savstarpēji saistītiem un kompozicionāli saskanīgiem ar ēku arhitektūru un apkārtējo teritorijas ainavu. Apstādījumus ierīko, izvēloties klimatiskajiem un vides apstākļiem atbilstošu koku un augu sugas.

25. Izbūvējot atklātu transportlīdzekļu novietni ar 50 vai vairāk autostāvvietām, to labiekārto, ierīkojot vairākpakāpju stādījumus un paredzot tajos vismaz vienu koku uz katrām piecām autostāvvietām. Stādījumu minimālā platība ir 10 % no transportlīdzekļu stāvvietu kopējās platības.

26. Jaunizbūvējamam Juglas ielai paralēlajam piebraucamajam ceļam ierīko apstādījumus, ņemot vērā inženierkomunikāciju izvietojumu (piemēram, pamīšus ar ceļa apgaismojuma izvietojumu), risinājuma iespējas precizējot būvniecības ieceres dokumentācijā.

27. Funkcionāli nepieciešamos nožogojumus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā. Nožogojuma gar teritorijas rietumu pusi risinājumu pamato, papildus izvērtējot tā vizuālo uztveramību no Kaivas ielas savrupmāju apbūves kvartāla puses.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC79)

4.5.1.1. Pamatinformācija

28. Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) apakšzona JC79 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu daudzfunkcionālas teritorijas izmantošanas iespējas publiskai apbūvei, prioritāri komercobjektu apbūvei.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

29. Biroju ēku apbūve (12001).

30. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

31. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

32. Sporta būvju apbūve (12005).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

33. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta apbūve: darbībai, kuras veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nav nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja, un tā tiek veikta atbilstoši paredzētās un aprīkotās iekštelpās.

34. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistīta apbūve: būves transporta satiksmes nodrošināšanai, tostarp garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas, autotransporta apkopes objekti – autoservisi, speciālās mazgātavas (slēgta tipa) u. tml.

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.Teritorijas izmantošanas veidsMinimālā jaunizv. zemes gabala platībaMaksimālais apbūves blīvums (%)Apbūves intensitāte (%)Apbūves augstums (m)Apbūves augstums (stāvu skaits)Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
35.Biroju ēku apbūve  līdz 220 līdz 610
36.Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve  līdz 220 līdz 410
37.Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve  līdz 220 līdz 610
38.Sporta būvju apbūve  līdz 220 līdz 410
39.Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve  līdz 220 līdz 410
40.Transporta apkalpojošā infrastruktūra  līdz 220 līdz 410

4.5.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA33)

4.9.1.1. Pamatinformācija

41. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) apakšzona DA 33 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ekoloģisko funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijā.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

42. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.1.5. Citi noteikumi

43. Atļautais labiekārtojums: dabas taka, labiekārtojuma risinājumu konkretizējot plašāka mēroga labiekārtojuma projekta ietvaros, ja tāds projekts tiek iniciēts no pašvaldības vai kaimiņu zemes īpašnieku puses. 

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū11)

4.12.1.1. Pamatinformācija

44. Ūdeņu teritorijas (Ū) apakšzona Ū11 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu meliorācijas un lietusūdeņu novadīšanai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

45. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001): dabiskas izcelsmes ūdens akvatorija, kas tiek izmantota galvenokārt meliorācijas un lietusūdeņu novadīšanai.

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

6.1. Lokālplānojuma īstenošanas kārtība

46. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši šī lokālplānojuma prasībām.

47. Lokālplānojumā nenosaka lokālplānojuma teritorijas izbūves kārtas. Ēku un būvju būvniecību īsteno būvprojektā noteiktā secībā.

48. Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvprojektēšanas stadijā.

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas un aprobežojumi

49. Aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un attēlotas grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi".

50. Jaunveidojamo inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam un saskaņā ar būvprojektu un izpildmērījumiem.

7.2. Zemes vienību veidošanas noteikumi

51. Zemes vienības sadali vai citu zemes vienības robežu pārkārtošanu veic normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 12.01.2022.Stājas spēkā: 21.01.2022.Piemērojams ar: 25.03.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.31
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329291
{"selected":{"value":"16.02.2022","content":"<font class='s-1'>16.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.02.2022","iso_value":"2022\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2022","iso_value":"2022\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2022.-15.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.02.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"