Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26

Valmierā 2021. gada 30. decembrī (prot. Nr. 18, 16. §)
Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam (turpmāk – līdzfinansējums) un līdzfinansējuma apmēru par vienu bērnu.

2. Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk – aukle), kurš ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izpildās visi šie nosacījumi:

3.1. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.2. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

3.3. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;

3.4. izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;

3.5. bērnam Pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē.

4. Pašvaldības līdzfinansējums mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu, izmantojot šādu formulu, kur:

 

L

÷ 12
 

B

L – kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, bez valsts piešķirtās mērķdotācijas

B – kopējais bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

5. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kuram ir piešķirta vieta Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta atzinumu (ģimenes ārsts, pediatrs vai psihologs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu aukles pakalpojumam līdz obligātās izglītības uzsākšanai.

7. Lai aukle pretendētu uz Pašvaldības līdzfinansējumu, aukle Pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

8. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

9. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība rakstiski informē aukli un bērna likumisko pārstāvi.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts auklei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi.

11. Pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts no brīža, kad aukle Pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts noteikumu 10. punktā noteiktais līgums.

12. Lai saņemtu Pašvaldības līdzfinansējumu, aukle Pašvaldībā katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pieprasījumu – rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kuram pievienotas dokumentu kopijas, kas attaisno bērna kavējumu.

13. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc aukles pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības līdzfinansējumu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās aukles kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 10. punktā noteiktajā līgumā.

14. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa vai bērna likumiskā pārstāvja rakstīts iesniegums, ja kavējums ir līdz trīs dienām.

15. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta ar dienu, kad bērns ir uzņemts Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts. Ja bērns tiek uzņemts Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ.

16. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

16.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

16.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;

16.3. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka aukles darbība ir apturēta vai pārtraukta.

17. Aukles pienākums ir atmaksāt Pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz Pašvaldības līdzfinansējumu. Aukle 14 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus Pašvaldības kontā, kas norādīts Pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

18. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Pašvaldības domē.

19. Atzīt par spēku zaudējušu Burtnieku novada pašvaldības 22.01.2020. saistošos noteikumus Nr. 4/2020 "Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Burtnieku novada pašvaldības dome 2020. gada 22. janvārī izdeva saistošos noteikumus Nr. 4/2020 "Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam". Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai Valmieras novadā deklarētam bērnam, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam Valmieras novadā, kā arī noteikta kārtība, kādos gadījumos pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības pārvalde.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Valmieras novada Izglītības pārvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām2021. gada janvāra mēnesī ir notikusi iedzīvotāju aptauja. No 100 respondentiem 80 atbildējuši, ka šāds pakalpojums ir nepieciešams.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 20.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 19.01.2022. OP numurs: 2022/13.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329282
20.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)