Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23

Valmierā 2021. gada 30. decembrī (prot. Nr. 18, 7. §)
Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 2., 3., 4. un 5. punktu un piekto daļu
I. Noteikumos lietotie termini

Šo saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) izpratnē:

Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Valmieras novada pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

Atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu un nesošo konstrukciju nestspēju;

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa;

Energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas projekts, kā rezultāts ir enerģijas patēriņa samazināšana, panākot enerģijas lietderīgāku izmantošanu un uzlabojot komforta stāvokli telpās;

Kvartāls – pilsētas teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas vai zemes vienību robežas un kurā atrodas ne mazāk kā trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Ārpus pilsētas administratīvās teritorijas – teritorija, kurā atrodas vismaz divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

Pašvaldības līdzfinansējums – Valmieras novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamo māju atjaunošanai un/vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;

Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā;

Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, vai fiziska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā arī līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septītās daļas pamata.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamās mājas) energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un izlietojams attiecīgajā saimnieciskajā gadā, kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

III. Pretendentiem izvirzāmās prasības

3. Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

3.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

3.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

3.4. dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju (6. punktā noteiktajos gadījumos);

3.5. dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

3.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus;

3.7. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

4. Pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.

5. Līdzfinansējums var tikt piešķirts jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

5.1. ēkas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no ēkas kopējās platības;

5.2. dzīvojamam namam piesaistītais zemesgabals (gabali) ir dzīvojamā nama īpašnieka (īpašnieku) īpašums vai par tā izmantošanu ir noslēgts līgums;

5.3. dzīvojamā nama īpašniekam (īpašniekiem) nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tas neatrodas likvidācijas procesā.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 7., 8. un 9. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

IV. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

7. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. ēkas energosertifikācijas izmaksas;

7.2. būvprojekta izstrāde atbilstoši ēkas energosertifikāta pielikumā pievienotajam pārskatam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;

7.3. energoefektivitātes pasākumu īstenošana atbilstoši 7.2. punktā minētajam būvprojektam:

7.3.1. ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai nomaiņa koplietošanas telpās;

7.3.2. ārējo sienu siltināšana;

7.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārsegumu siltināšana;

7.3.4. karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana;

7.3.5. citi ēkas energosertifikāta pielikumā minētie pasākumi;

7.3.6. būvuzraudzības izmaksas;

7.3.7. autoruzraudzības izmaksas.

8. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

8.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas izmaksas;

8.2. zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrāde;

8.3. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), ja tiek nodrošināta operatīvā transporta piekļuve;

8.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);

8.5. zaļo zonu labiekārtošana;

8.6. pagalma apgaismojuma atjaunošana un/vai būvniecība;

8.7. vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām;

8.8. būvuzraudzības izmaksas;

8.9. autoruzraudzības izmaksas;

8.10. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīgas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde, kas atbilst šādām prasībām:

8.10.1. būvprojekta risinājumi aptver vismaz vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju un teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona pieļauj attiecīgu izmantošanas veidu;

8.10.2. kvartāla ietvaros kompleksi risināti transporta infrastruktūras jautājumi, tajā skaitā nodrošinot operatīvo tranportlīdzkļu piekļuves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, autostāvvietas un velonovietnes;

8.10.3. paredzēti risinājumi vides pieejamībai;

8.10.4. paredzēti risinājumi iedziļināto atkritumu savākšanas tvertņu izbūvei;

8.10.5. paredzēti risinājumi bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izbūvei;

8.10.6. paredzēta teritorijas apstādījumu, tajā skaitā kokaugu stādījumu, ierīkošana, palašināšana vai atjaunošana un to kopšanas plāns.

9. Dzīvojamo māju atjaunošanas darbu atbalstāmās izmaksas, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu, stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai, ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, ir šādas:

9.1. sertificēta speciālista atzinuma izstrādes izmaksas par mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu, tehnisko stāvokli, ja vizuāli ir konstatēti konstruktīvo elementu bojājumi vai deformācijas;

9.2. būvprojekta izstrāde;

9.3. mājas vai tās daļas atjaunošanas darbi;

9.4. bīstamo vai bojāto tehnisko sistēmu atjaunošana vai nomaiņa;

9.5. būvuzraudzības izmaksas;

9.6. autoruzraudzības izmaksas.

10. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

10.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

10.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

10.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumu, soda procenti, maksa par dinanšu transakcijām;

10.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi u.c., izņemot šo noteikumu 9.1. punktā minētās izmaksas;

10.5. visas citas izmaksas, kas šajos Noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

V. Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma apjoms

11. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

11.1. ēkas energosertifikācijai – 80 % apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikācijas izmaksām, bet ne vairāk kā 300 euro;

11.2. būvprojekta izstrādei – 50 % apmērā, be ne vairāk kā 1500 euro;

11.3. energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo Noteikumu 7.3. punktā – 50 % apmērā no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000 euro.

VI. Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

12. Līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

12.1. mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošanai vai izbūvei – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 euro;

12.2. mājas servitūtu ceļu seguma atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 6000 euro;

12.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 90 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 euro;

12.4. zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu ierīkošana – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000 euro;

12.5. topogrāfijas un inženierģeoloģijas darbiem – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 200 euro;

12.6. zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrādei – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 euro;

12.7. pagalma apgaismojuma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 euro;

12.8. vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām – 100 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 euro;

12.9. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīga kompleksa labiekārtošanas būvprojekta izstrādei – 90 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 18 000 euro.

VII. Māju atjaunošanas darbu līdzfinansējuma apjoms

13. Līdzfinansējums māju atjaunosanai, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko ierīču tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai, ja jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts šādiem darbiem:

13.1. sertificēta speciālista atzinuma par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli sagatavošanai 9.1. punktā minētajos gadījumos – 50 %, bet ne vairāk kā 150 euro;

13.2. būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā 1 500 euro;

13.3. dzīvojamās mājas atjaunošanas darbiem, ieskaitot būvuzraudzību un autoruzraudzību, – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 euro;

13.4. liftu nomaiņa – 90 %, bet ne vairāk kā 29 000 euro;

13.5. ārkārtas situācijas novēršanai Pašvaldības dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu.

VIII. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

14. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Pašvaldībai pieteikumu ar pielikumiem (1. un 2. pielikums).

15. Līdzfinansējuma saņemšanai 8.10. punktā noteiktajam pasākumam pieteikumu (1. un 2. pielikums), kuru parakstījušas visu kvartāla daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, iesniedz visu dzīvojamo māju kopīgi pilnvarotā persona (Līdzfinansējuma saņēmējs). Pieteikumam pievienojama 1. un 2. pielikumā noteiktā informācija par katru projektā iesaistīto dzīvojamo māju atsevišķi.

16. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

16.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

16.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

17. Pieteikuma vērtēšana notiek saņemšanas secībā. Komisija katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

18. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

19. Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu reģistrētajiem pieteikumiem to reģistrācijas secībā atbilstoši Pašvaldības budžetā līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

20. Līdzfinansējuma saņēmējs 3 mēnešu laikā pēc 17. punktā noteiktā lēmuma stāšanās spēkā organizē iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai veic cenu aptauju (ja iepirkuma procedūra nav nepieciešama) par darbu izpildi, sagatavo un iesniedz Pašvaldībai (Līdzfinansētājam) parakstīšanai trīspusēju līgumu, ko parakstījuši līdzfinansējuma saņēmējs un darbu izpildītājs. Līguma neiesniegšanas gadījumā Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķīruma atcelšanu. Neizlietotie līdzfinansējuma līdzekļi tiek piešķirti nākamajiem reģistrētajiem pretendentiem.

21. Pašvaldības līdzfinansējums darbu izpildītājam tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Avansa maksājumi netiek paredzēti.

22. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

23. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

24. Pašvaldības atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto, pretendents Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

25. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas pieprasījuma ir pienākums informēt par atbalstīto darbu gaitu.

IX. Noslēguma jautājumi

26. Pieteikumi Pašvaldības līdzfinansējumam, kas saņemti Pašvaldībā līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatīti atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, kādas bija spēkā pieteikumu iesniegšanas dienā.

27. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

27.1. Beverīnas novada pašvaldības 30.06.2016. saistošos noteikumus Nr. 4/2016 "Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

27.2. Burtnieku novada pašvaldības 17.11.2015. saistošos noteikumus Nr. 17/2015 "Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesabalau labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai";

27.3. Kocēnu novada domes 10.10.2012. saistošos noteikumus Nr. 23/2012 "Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

27.4. Naukšēnu novada pašvaldības 27.12.2012. saistošos noteikumus Nr. 8/2012 "Par Naukšēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai";

27.5. Valmieras pilsētas pašvaldības 29.10.2020. saistošos noteikumus Nr. 356 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai";

27.6. Valmieras pilsētas pašvaldības 27.09.2012. saistošos noteikumus Nr. 130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesasitīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
1. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23
"Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un māju renovācijai"
  
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

  
 

(personas kods vai reģistrācijas numurs)

  
 

(adrese, juridiskā adrese)

   

/

 
  

(tālrunis)

 

(elektroniskā pasta adrese)

  
 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

PIETEIKUMS
pašvaldības līdzfinansējumam

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas 

.

 

(adrese)

 
   

Pasākuma nosaukums

Līdzfinansējuma summa, euro

 

energoefektivitātes pasākumu veikšana 

piesaistītā zemesgabala labiekārtošana 

dzīvojamās mājas atjaunošana 

Iesnieguma obligātie pielikumi:

Npk.

Atzīme

Dokumenta nosaukums

lpp. skaits

1.

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai 

2.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija 

3.

Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām) 

4.

Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu un/vai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas atjaunošanai, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu 

5.

Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk, kā 1 mēnesi pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina, ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

6.

Uzņēmuma reģistra izziņa, kas apliecina, ka pārvaldniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā (juridiskām personām) 

7.

Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu 2 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas 

8.

Sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini 

Papildus pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

Npk.

Atzīme

Dokumenta nosaukums

lpp. skaits

1.

Ēkas energosertifikāts ar pielikumiem 

2.

Valmieras novada Būvvaldes saskaņojums veicamajiem darbiem 

Papildus pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

Npk.

Atzīme

Dokumenta nosaukums

lpp. skaits

1.

Zemes robežu plāna kopija 

2.

Darba zīmējums/darba veikšanas projekts 

3.

Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki) 

Papildus pielikumi dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai:

Npk.

Atzīme

Dokumenta nosaukums

lpp. skaits

1.

Kompetentas iestādes/speciālista slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli 

2.

Būvprojekts, kas saskaņots Valmieras novada Būvvaldē 

Papildus pielikums:

Npk.

Atzīme

Dokumenta nosaukums

lpp. skaits

1.

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai 
    
20___.gada ____._______________  
  

(paraksts)*

  * Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.
2. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23
"Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un māju renovācijai"
Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai

Vispārēja informācija

1.

Mājas kadastra apzīmējums

 
2.

Mājas adrese

 
3.

Mājas sērijas Nr.

 
4.

Mājas stāvu skaits

 
5.

Mājas kopējā platība

 
6.

Mājas apkurināmā platība

 
7.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā

 
8.

Dzīvokļu īpašumu sadalījums:

atsevišķo īpašumu kopplatība, m2

 

t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / %

 

nedzīvojamās telpas, m2 / %

 
9.

Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2)

 
10.

Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR)

 
11.

Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem

ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)

nav saņemts

12.

Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu

ES fondi

(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

valsts

(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

citi finanšu instrumenti

(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Informācija par zemesgabalu
(mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu gadījumā)

13.

Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2:

13.1. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2

 

13.2. pašvaldības īpašumā:

 

platība, m2

 

zemes nomas līguma noslēgšanas datums

 

zemes nomas līguma darbības laiks

 
13.3. citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi katram īpašniekam) 

platība, m2

 

zemes nomas līguma noslēgšanas datums

 

zemes nomas līguma darbības laiks

 
14.

Projektā paredzētie darbi un apjomi

 
15.

Plānotais projekta realizācijas laiks

 
16.

Plānotais projekta finansējums:

projekta kopsumma, EUR

 

pašvaldības līdzfinansējums, EUR

 

pašu finansējums, EUR

 
   
20___. gada ____._______________  
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)*

  * Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsApvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 27.2 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem mājas renovācijai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Šī panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamās mājas) energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos paredzēto darbību finansēšanai tiek plānots izmantot Valmieras novada pašvaldības ikgadējā budžetā paredzētos finanšu līdzekļus noteiktajā apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi paredz veicamo darbību kārtību pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, kā arī piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek izskatīti ar pašvaldības domes lēmumu izveidotā komisijā, kura pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru, ievērojot saistošo noteikumu nosacījumus.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 20.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 19.01.2022. OP numurs: 2022/13.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329271
20.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"