Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2024. gada 11. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 7 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā".
Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Rēzeknē 2022. gada 13. janvārī (prot. Nr. 25, 21. p., lēmums Nr. 276)
Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā.

2. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Rēzeknes valstspilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi:

3.1. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai:

3.1.1. ēdināšanas pabalsts izglītojamajam;

3.1.2. ēdināšanas pabalsts trūcīgai mājsaimniecībai;

3.2. Pabalsts krīzes situācijā

4. Lēmumu par papildu sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma un šajos saistošajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanas.

5. Papildu sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām un faktiski dzīvojošām personām.

II. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai

6. Ēdināšanas pabalsts izglītojamam.

6.1. Ēdināšanas pabalstu ēdināšanas nodrošināšanai izglītojamam piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kura audzina bērnu:

6.1.1. skolēnu, kurš mācās no 5. līdz 9. klasei vispārizglītojošajā skolā, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts;

6.1.2. audzēkni, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē.

6.2. Ēdināšanas pabalsta izglītojamam apmērs ir 100 % ēdināšanas pakalpojuma apmaksa.

6.3. Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu izglītojamam, tā pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un citus dokumentus pēc Sociālā dienesta darbinieka pieprasījuma, ja informācija nav pieejama pašvaldības un valsts datu reģistros un tā ir nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

6.4. Ēdināšanas pabalstu izglītojamam piešķir ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas uz trīs vai sešiem kalendāriem mēnešiem, ņemot vērā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa ilgumu.

6.5. Ēdināšanas pabalstu izglītojamam izmaksā, pārskaitot pabalsta summu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu par apmaksu un sarakstiem par bērnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu un Sociālā dienesta un pakalpojuma sniedzēja savstarpējiem norēķiniem.

7. Ēdināšanas pabalsts trūcīgai mājsaimniecībai.

7.1. Ēdināšanas pabalstu trūcīgai mājsaimniecībai piešķir natūrā:

7.1.1. kā pusdienas (zupa un maize) – visa gada garumā darba dienās;

7.1.2. kā pusdienas (otrais ēdiens, karsts dzēriens, smalkmaizīte) – Lieldienu periodā un Ziemassvētku periodā.

7.2. Ēdināšanas pabalstu izsniedz Sociālā dienesta Patversmē, 7.1.1. punktā minēto pabalstu izsniedz katru darba dienu, 7.1.2. punktā minēto ēdināšanas pabalsta vietu un laiku nosaka Sociālā dienesta vadītājs ar rīkojumu.

7.3. Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu tā pieprasītājs ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam uzrāda izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam.

III. Pabalsts krīzes situācijā

8. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir mājsaimniecībai, kurai krīzes situācijas radīto apstākļu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

9. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, tā pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, krīzes situāciju pamatojošus dokumentus (piemēram, izziņu, aktu, protokolu, čekus, kvītis, kuros norādīts pieprasītāja personas kods) un citus dokumentus pēc Sociālā dienesta darbinieka pieprasījuma, ja informācija nav pieejama pašvaldības un valsts datu reģistros un tā ir nepieciešama lēmuma pieņemšanai, triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies krīzes situācija. Ja ģimene (persona) objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, persona iesniedz Sociālajā dienestā dokumentu, kas to apliecina.

10. Sociālais dienests izvērtē katastrofas vai citu ārēju notikumu radīto seku ietekmi uz mājsaimniecības spēju nodrošināt savas pamatvajadzības.

11. Pabalsta krīzes situācijā apmēru nosaka ņemot vērā katastrofas vai cita ārējā notikuma radītās sekas (zaudējumus):

11.1. stihiskas nelaimes (katastrofas) un citas nelaimes gadījumā – līdz 1000 euro vienai mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;

11.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos – līdz 100 euro vienai mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

12. Pabalstu izmaksā, pārskaitot pabalsta summu pakalpojuma sniedzējam vai pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, tad izmaksā skaidrā naudā, norādot pamatojumu.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par papildu sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes valstspilsētas domē.

14. Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 34).

16. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojumsŠobrīd nosacījumus trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus un to piešķiršanas kārtību, klienta pienākumus un atbildību nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 5).

2021. gada 1. janvārī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā stājās spēkā grozījumi, kuri paredz būtiskas izmaiņas sociālās palīdzības jomā.

2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtībaSaistošie noteikumi ir izstrādāti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā, kas stājušās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Lai harmonizētu saistošos noteikumus ar augstāka spēka tiesību aktiem, un ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu Nr. 5 grozījumu normu apjoms pārsniegtu vairāk nekā pusi no saistošo noteikumu Nr. 5 normu apjoma, ir izstrādāti jauni Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība turpinās izmaksāt ēdināšanas pabalstu izglītojamajam un ēdināšanas pabalsts trūcīgai mājsaimniecībai.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek noteikts ņemot vērā katastrofas vai cita ārējā notikuma radītās sekas un tiek noteikts nepārsniedzot zaudējumu apmēru vai seku novēršanai nepieciešamos izdevumus. Pabalsta apmērs nemainās.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuNeietekmē.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmNeietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavotiSociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa, 35. panta otrā daļa, 36. panta sestā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 13.01.2022.Stājas spēkā: 19.01.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Zaudē spēku: 25.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 18.01.2022. OP numurs: 2022/12.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329261
19.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"