Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. decembrī
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021.
lēmumu Nr. 540 (prot. Nr. 15, 9. §)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža
" 22. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Persona, kura vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojams īpašnieku kopsapulces lēmums par koka ciršanu.

3. Koku izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) izskata iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža tiesību aktos noteiktajos gadījumos un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru, vai sniedz motivētu atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.

4. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu ar attiecīgo instrumentu un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību tiesību aktiem.

5. Koku ciršanas atļauju izsniedz Komisija. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža, ievērojot tiesību aktos noteiktus aizliegumus koku ciršanai.

6. Lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai atteikums izsniegt atļauju ir apstrīdams Jēkabpils novada domē. Jēkabpils novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

7. Publiskās apspriešanas procedūru rīko šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:

7.1. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;

7.2. parkā un alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);

7.3. atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam teritorijā, kur ir jāizstrādā detālplānojums;

7.4. ja ēkai (būvei) vai tās iecerei tiek veikta sabiedriskā apspriešana;

7.5. ja paredzēta koku retināšana publiskos apstādījumos un parkos.

8. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība. Par publisko apspriešanu atbildīgā persona ir iestādes "Jēkabpils novada Attīstības pārvalde" Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļas ainavu arhitekts, kas to organizē. Atsevišķu publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana ir nepieciešama pirms būvniecības, kura ir paredzēta spēkā esošā detālplānojumā, vai par kuru tiek rīkota publiskā apspriešana gadījumos, kad tas noteikts citos tiesību aktos.

9. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Novada Vēstis" un pašvaldības interneta mājaslapā www.jekabpils.lv. Iesniegumi par ierosinājumiem jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā, publikācijā norādītajā termiņā.

10. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā.

11. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par tiesību aktos noteikto termiņu.

12. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

13. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes pieņem Komisija pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējuma.

14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

= KD x Ks x Ki x KA x Kv x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa),

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas,

Ki – koka ciršanas iemesla koeficients,

KA – apdzīvotas vietas koeficients,

Kv – koka atrašanās vietas koeficients,

PK – pašvaldības koeficients – 0,5.

15. Koeficienti tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu. Gadījumos, kad patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai nav iespējams noteikt koka sugu, par koeficientu "Ks" pieņem 1,5 vai koeficienta "Ks" noteikšanai strīdus gadījumā sugas noteikšanai pieaicina ekspertu.

16. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

17. Gadījumos, kad ar apsekošanas aktu tiek konstatēta koku patvaļīga ciršana, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 14. un 15. punktu, pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, uzliekot pienākumu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumus.

18. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu veic koku apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu ar attiecīgo instrumentu un noformē protokolu.

19. Komisijas lēmums par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu ir apstrīdams Noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā.

20. Administratīvā pārkāpuma procesu par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ārpus meža Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils novada domes Administratīvā komisija.

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. martā.

22. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

22.1. Jēkabpils pilsētas domes 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, nr. 96; nr. 247; 2016, nr. 22; 2017, nr. 183; 2018, nr. 74; 2020, nr. 26);

22.2. Krustpils novada domes 20.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 2013/5 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Krustpils novadā";

22.3. Viesītes novada domes 17.07.2013. saistošie noteikumi Nr. 7 "Par koku ciršanu ārpus meža Viesītes novada administratīvajā teritorijā";

22.4. Salas novada domes 27.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 8 "Par koku ciršanu ārpus meža Salas novada administratīvajā teritorijā";

22.5. Aknīstes novada domes 27.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 7 "Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā";

22.6. Jēkabpils novada domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 21 "Par koku ciršanu ārpus meža zemes".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 31 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsMeža likuma 2. panta ceturtā daļa nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildu nosacījumus paredz arī pašvaldību saistošie noteikumi. Savukārt 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts nosaka, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPar saistošo noteikumu piemērošanu jāvēršas Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 18.01.2022. OP numurs: 2022/12.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329253
01.03.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"