Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2024. gada 23. maija saistošos noteikumus Nr. 16 "Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā".
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Cēsīs 2021. gada 29. decembrī
Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 458

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pabalsta mājokļa vides pielāgošanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un finansēšanas kārtību vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem un bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.

2. Noteikumu mērķis ir daļēji palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi, lai nodrošinātu iespēju personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī un atvieglotu šo personu ikdienas aprūpes veikšanu.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. persona – persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir kustību funkcionālie traucējumi, vai bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kuram noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

3.2. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

3.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;

3.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā vai uz īres līguma pamata lietošanā esošas dzīvojamās telpas;

3.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietošanā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija;

3.6. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas paredzēta riteņkrēslu pārvietošanai ar vai bez personas;

3.7. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;

3.8. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, kā arī aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem) un pielāgošana personas vajadzībām, lai atvieglotu personai iekļūšanu mājoklī vai izkļūšanu no tā, kā arī pārvietošanos mājoklī;

3.9. tehniskais palīglīdzeklis – iekārta vai mehānisms, kurš nav neatdalāmi savienots ar personas mājokli un kura izmantošana atvieglotu personas ikdienas funkcionēšanu;

3.10. pabalsts – Cēsu novada pašvaldības finanšu līdzekļi tehnisko palīglīdzekļu iegādei, mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai, t.sk. pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādei un tās saskaņošanai būvvaldē, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība;

3.11. reģistrs – pabalsta saņēmēju saraksts, ko veido hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma un laika.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai personai, kura:

4.1. pamata dzīvesvietu deklarējusi un faktiski dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.2. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījumā esošā mājoklī, vai uz īres līguma, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, pamata, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

4.3. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

5. Persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var saņemt pabalstu šādiem mērķiem:

5.1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvei;

5.2. iekštelpu aprīkošanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

5.3. ārējās vides pielāgošanai – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai vai pacēlāja iegādei un ierīkošanai, ja persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā.

6. Pabalstu nepiešķir:

6.1. tādu vides pielāgojumu veikšanai vai aprīkošanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kurus personai ir tiesības saņemt vai tā saņem, izmantojot valsts finansējumu vai valsts finansētu atbalsta programmu vai pasākumus;

6.2. ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja personai vai tās ģimenes locekļiem ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei, pārbūvei vai atjaunošanai, lai to pielāgotu un atvieglotu piekļuvi tam.

7. Cēsu novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests) veido pabalsta saņēmēju reģistrus pabalsta saņēmēju mērķa grupām:

7.1. personām ar kustību traucējumiem, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte;

7.2. bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.

8. Pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz personas iesniegto ergoterapeita atzinumu un sertificēta būvspeciālista sagatavotu izdevumu tāmi, bet nepārsniedzot 12 000 euro mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanai, 3000 euro – tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

9. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas materiālo situāciju, un pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu administrē Dienests.

10. Dienests pabalstu nodrošina rindas kārtībā.

11. Atkārtoti pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā piecus gadus pēc iepriekšējā pabalsta izmaksāšanas dienas, izņemot, ja:

11.1. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā persona, saņemot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošu dzīvojamo telpu saskaņā ar noslēgto īres līgumu;

11.2. ir iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus persona iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst un kuru rezultātā persona vairs nevar lietot pielāgoto mājokli, ko apliecina sertificēta būveksperta atzinums. Par šādiem apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēks, eksplozija, kā rezultātā mājoklis ir neatgriezeniski bojāts un lietošanai vai atjaunošanai nederīgs.

II. Pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

12. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

12.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

12.2. dokumenta atvasinājumu, kas apliecina pārstāvības tiesības (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās pilnvarotais pārstāvis;

12.3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

12.4. sertificēta būvspeciālista sagatavotu dokumentu par pielāgojamā mājokļa telpu atbilstību vides pieejamības prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem;

12.5. sertificēta būvspeciālista sagatavotu izdevumu tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;

12.6. dzīvojamās platības īres līguma kopiju;

12.7. mājokļa īpašnieka rakstveida piekrišanu vides pielāgošanai, ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī.

13. Pēc visu Noteikumu 12. punktā un 20.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests viena mēneša laikā:

13.1. izvērtē iesniedzēja vai tā pārstāvētās personas atbilstību Noteikumu 3.1. apakšpunkta un 4. punkta noteiktajām prasībām;

13.2. pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un iesniedzēja vai tā pārstāvētās personas iekļaušanu reģistrā vai par atteikumu piešķirt pabalstu un iekļaut iesniedzēju vai tā pārstāvēto personu reģistrā;

13.3. reģistrē personu atbilstošās pabalsta mērķa grupas reģistrā.

14. Ja Dienests ir pieņēmis lēmumu par personas iekļaušanu reģistrā, reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:

14.1. personas kārtas numurs reģistrā;

14.2. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

14.3. datums un laiks, kad saņemts iesniegums, un iesnieguma reģistrācijas numurs.

15. Persona tiek izslēgta no reģistra, ja:

15.1. zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu tās iekļaušanai reģistrā;

15.2. saņemts personas vai tās pārstāvja iesniegums, kurā tā atsakās no pabalsta saņemšanas un lūdz to izslēgt no reģistra;

15.3. persona ir mirusi;

15.4. personai vai personas norādītajam mājokļa pielāgošanas vai ar mājokļa pielāgošanu saistītā pakalpojuma sniedzējam tiek pārskaitīts personai piešķirtais pabalsts.

16. Par personas izslēgšanu no reģistra Dienests pieņem lēmumu.

17. Dienests rakstveidā paziņo personai vai tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim par personas iespēju saņemt piešķirto pabalstu, un persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var uzsākt mājokļa pielāgošanas darbus, nodrošinot būvniecības nozari reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

18. Pabalsta izmaksāšanu var pieprasīt pēc mājokļa vides pieejamības darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Noteikumu 17. punktā minētā paziņojuma saņemšanas.

19. Iesniegumam par pabalsta izmaksāšanu jāpievieno:

19.1. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis vai internetbankas izdrukas par maksājuma veikšanu, kurās norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums un kas izsniegtas pēc Noteikumu 17. punktā noteiktā paziņojuma nosūtīšanas;

19.2. pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja izsniegts neapmaksāts rēķina oriģināls, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas termiņš un kas izsniegts pēc Noteikumu 17. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas.

20. Ja nepieciešams lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai izmaksāšanu, Dienestam ir tiesības pieprasīt Cēsu novada būvvaldei:

20.1. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešamas būvatļauja;

20.2. apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu ar ziņām par visu tajā ietverto nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts.

21. Dienests izmaksā pabalstu desmit darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

III. Tiesības un pienākumi

22. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu ar atbilstošu rūpību atbilstoši tā funkcijām.

23. Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis bez Dienesta rakstveida piekrišanas nedrīkst pārdot vai nodot lietošanā trešajai personai par pabalstu pilnībā vai daļēji iegādātos tehniskos palīglīdzekļus, pandusu vai pacēlāju.

24. Dienestam ir tiesības, saskaņojot ar personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, apsekot personas dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un tā funkcionalitāti.

IV. Apstrīdēšana un pārsūdzēšana

25. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

26. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojumsŠobrīd Cēsu novadā personām ar kustību traucējumiem netiek sniegts pašvaldības atbalsts mājokļa vides pielāgošanai, lai gan mājokļa vides pielāgošana ir īpaši būtiska personu ar kustību traucējumiem, bērnu, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, un viņu tuvinieku dzīves kvalitātes uzlabošanai un šo personu integrēšanai sabiedrībā.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtībaCēsu novadā ir kopumā ir 52 personas ar kustību traucējumiem un bērni, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai. Lai atvieglotu šo personu un viņu tuvinieku ikdienu un sekmētu šo personu integrēšanu sabiedrībā, pašvaldībai ir lietderīgi brīvprātīgās iniciatīvas kārtā sniegti materiālu atbalstu minētajām personām viņu mājokļa vides pielāgošanai.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projektā paredzēts Cēsu novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts – pabalsts mājokļa vides pielāgošanai, pabalsta apmērs, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un finansēšanas kārtība.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos paredzēto pabalstu finansēšanai pašvaldības 2022. gada budžetā būs nepieciešami 15 000 euro (12 000 euro mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanai, 3000 euro – tehnisko palīglīdzekļu iegādei).
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmAtbilstoši Cēsu novada pašvaldības sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavotiLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuSaistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams:

Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu nov.;

Amatas apvienības pārvaldē, "Ausmas" Drabešu pagasts, Cēsu nov.;

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests", Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu nov.;

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu nov.;

Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu nov.;

Pārgaujas apvienības pārvaldē, "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu nov.;

Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu nov.;

Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu nov.;

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 19.01.2022.Zaudē spēku: 06.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 18.01.2022. OP numurs: 2022/12.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329245
19.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"