Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22

Madonā 2021. gada 30. decembrī
Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
30.12.2021. lēmumu Nr. 535 (prot. Nr. 18, 19. p.)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža
" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – "noteikumi") nosaka kārtību, kādā ar Madonas novada pašvaldību (turpmāk – "pašvaldība") saskaņojama koku ciršana ārpus meža pašvaldības teritorijā, koku ciršanas ārpus meža pašvaldības teritorijā publiskās apspriešanas procedūras kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā pašvaldības teritorijā.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras veic koku ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā.

3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (turpmāk – "Ministru kabineta noteikumi Nr. 309".

II. Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža pašvaldības teritorijā

4. Attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotas personas (turpmāk – "iesniedzējs"), kurš vēlas veikt koka ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā, iesniedz rakstveida iesniegumu iestādei "Madonas novada Centrālā administrācija" vai attiecīgajai apvienības vai pagasta pārvaldei. Iesniegumam pievieno grafisko informāciju ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.

5. Iesniegumu par koka ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā izskata un lēmumu pieņem:

5.1. Madonas pilsētas teritorijā – Madonas pilsētas koku ciršanas komisija;

5.2. Madonas novada pašvaldības pagastu un Cesvaines, Lubānas pilsētu teritorijās – attiecīgās apvienības vai pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk 5.1. un 5.2. punktā minētās institūcijas – "institūcija").

6. Institūcija lēmumu par koka ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā pieņem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309. Institūcija pirms lēmuma par koka ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā pieņemšanas, apseko koku dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un nosaka zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – "zaudējumu atlīdzība") apmēru.

7. Institūcija lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža pašvaldības teritorijā vai par atteikumu izsniegt atļauju paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

8. Institūcija aprēķina un nosūta iesniedzējam maksāšanas paziņojumu par zaudējumu atlīdzību.

9. Institūcija atļauju koku ciršanai ārpus meža pašvaldības teritorijā izsniedz pēc zaudējumu atlīdzības samaksas.

10. Institūcijas izsniegtā atļauja koka ciršanas ārpus meža pašvaldības teritorijā ir derīga vienu gadu no izsniegšanas dienas.

11. Institūcijas lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža pašvaldības teritorijā vai par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

III. Koku ciršanas ārpus meža pašvaldības teritorijā publiskās apspriešanas procedūras kārtība

12. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā rīko sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, kas ir:

12.1. koku retināšana pašvaldības teritorijā publiskos skvēros, parkos un kapsētās;

12.2. koku ciršanas ārpus meža pašvaldības teritorijā, kas būtiski ietekmē apkārtējās vides ainavisko, dendroloģisko un/vai ekoloģisko kvalitāti.

13. Publisko apspriešanu nerīko, ja pašvaldības teritorijā paredzēts nocirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Kokus, kuru augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, nosaka atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīviem aktiem.

14. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem institūcija. Lēmumā nosaka publiskās apspriešanas laiku, atbildīgo sekretāru, nepieciešamo materiālu un informācijas apmēru (plāns ar projektēto situāciju un cērtamiem kokiem, situācijas fotofiksācija), kas jāsagatavo iesniedzējam, un citas prasības.

15. Informāciju par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, attiecīgās apvienības vai pagasta pārvaldes ēkā un pašvaldības mājas lapā internetā.

16. Publiskās apspriešana noris ne mazāk kā piecas darba dienas. Publiskā apspriešana uzskatāma par uzsāktu no dienas, kad paziņojums par publisko apspriešanu publicēts pašvaldības mājas lapā internetā.

17. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar publiskās apspriešanas informāciju un līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt institūcijai atsauksmes, priekšlikumus vai ierosinājumus.

18. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo institūcija un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža pašvaldības teritorijā vai par atteikumu izsniegt atļauju.

IV. Zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība

19. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā pašvaldības teritorijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 III daļu.

20. Papildu Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 3. pielikumā noteiktajiem koeficientiem tiek noteikti šādi pašvaldības koeficienti:

20.1. Koks būtiski ietekmē ainavu, tās vērtība tiks samazināta – 1;

20.2. Koks būtiski ainavu neietekmē – 0,5;

20.3. Koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, ar koka nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota – 0.

21. Institūcija pieņem lēmumu, kuru no noteikumu 17.1.–17.3. apakšpunktā noteiktajiem pašvaldības koeficientiem piemēro.

V. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Cesvaines novada domes 2013. gada 18. aprīļa (sēdes protokols Nr. 6, 6. §) saistošos noteikumus Nr. 8 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes Cesvaines novadā", Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra (protokols Nr. 2, 11. §) saistošos noteikumus Nr. 10 "Par koku ciršanu ārpus meža Ērgļu novadā", Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 "Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā", kas apstiprināti ar Lubānas novada domes sēdes 2015. gada 26. februāra 15. § lēmumu (protokols Nr. 2), Madonas novada pašvaldības 2014. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā", kas apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 2014. gada 12. novembra lēmumu Nr. 668 (protokols Nr. 23, 9. p.).

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami, lai saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikto, pieņemtu jaunus saistošos noteikumus, kas aizstāj novadu veidojošo bijušo Cesvaines novada, Ērgļu novada, Lubānas novada un Madonas novada pašvaldību saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", 22. punktu pieņemtos saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar Madonas novada pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža pašvaldības teritorijā, koku ciršanas ārpus meža pašvaldības teritorijā publiskās apspriešanas procedūras kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā pašvaldības teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuZaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā atlīdzība tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajai personai ir jāsaskaņo koku ciršana ārpus meža pašvaldības teritorijā, kā arī jātalīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad tiek rīkota publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanai ārpus meža pašvaldības teritorijā, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Madonas novada Centrālā administrācija vai attiecīgā pagasta vai apvienības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 19.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 18.01.2022. OP numurs: 2022/12.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329237
19.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"