Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35

Siguldā 2021. gada 22. decembrī
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra lēmumu (prot. Nr. 15, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izīrē dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvoklis) uz pagaidu laiku kvalificētam speciālistam (turpmāk – speciālists), kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.

2. Ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomas:

2.1. veselības aprūpe;

2.2. sabiedriskā kārtība;

2.3. sociālā palīdzība;

2.4. izglītība;

2.5. kultūra;

2.6. sports;

2.7. pārvalde.

3. Ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomās dzīvoklis var tikt izīrēts personai, kura:

3.1. strādā pašvaldības administrācijā, pašvaldības iestādē, pašvaldības aģentūrā, pašvaldības kapitālsabiedrībā;

3.2. uzaicināta stāties darba tiesiskajās attiecībās pašvaldības administrācijā, pašvaldības iestādē, pašvaldības aģentūrā, pašvaldības kapitālsabiedrībā;

3.3. ģimenes ārstiem, kuru prakses vieta ir reģistrēta Siguldas novadā.

4. Noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, pieteikumu par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa izīrēšanā pašvaldībā sniedz speciālista darba devējs, pieteikumā ietverot pamatojumu, kas apstiprina nepietiekamo kvalificēto speciālistu nodrošinājumu jomā, kurā darbojas/darbosies speciālists, kuram nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pieteikumam pievienojams speciālista iesniegums, kurā norādīts ģimenes sastāvs, kas dzīvos kopā ar speciālistu, un pašreizējo dzīvesvietu un pamatojumu palīdzības nepieciešamībai dzīvokļu jautājumu risināšanā.

5. Noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā pieteikumu par palīdzības sniegšanu sniedz pats ģimenes ārsts, pieteikumā norādot ģimenes sastāvu, kas dzīvos kopā ar speciālistu, un pašreizējo dzīvesvietu un pamatojumu palīdzības nepieciešamībai dzīvokļu jautājumu risināšanā.

6. Lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu un/vai īres līguma pagarināšanu pieņem pašvaldības dome, ja ir sniegts atzinums no pašvaldības domes attiecīgās komitejas (atbilstoši to darbības jomai).

7. Pašvaldība atsaka palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā, ja:

7.1. speciālista vai tā laulātā, vai personas, kas dzīvos dzīvoklī kopā ar speciālistu, īpašumā ir dzīvojamā telpa pašvaldības administratīvajā teritorijā;

7.2. speciālistam dzīvoklis ir izīrēts noteikumos noteiktā kārtībā uz maksimālo izīrēšanas termiņu, kāds noteikts 9. punktā;

7.3. Siguldas novadā šim speciālistam ir pastāvīgā dzīvesvieta vairāk kā divus gadus. Ar pastāvīgo dzīvesvietu šī apakšpunkta izpratnē tiek saprasta vieta, kurā persona dzīvo un personīgu saistību dēļ parasti pavada dienas atpūtas daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni. Minētais nosacījums nav attiecināms uz tām pastāvīgajām dzīvesvietām Siguldas novadā, kas iegūtas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" III1 nodaļā noteiktajā kārtībā un gadījumiem, kad speciālistam, kuram nav iespējams nodrošināt darbu attālināti un darbs klātienē nedēļas ietvaros ir vismaz 60 %, dzīvojamā platība nepieciešama dēļ tā, ka pastāvīgā dzīvesvieta atrodas teritoriālajā vienībā, kurā nav pieejams sabiedriskais transports nokļūšanai uz teritoriālo vienību, kurā atrodas darba vieta, un atpakaļ;

7.4. speciālistam vai tā laulātajam, vai kādam no pieteikumā norādītajiem ģimenes locekļiem:

7.4.1. pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;

7.4.2. pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;

7.4.3. pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā par diviem mēnešiem pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros.

8. Dzīvoklis izīrējams uz darbiniekiem uz darba tiesisko attiecību laiku un ģimenes ārstiem uz ārsta prakses laiku Siguldas novadā, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem. Ja pēc trim gadiem speciālists nav zaudējis tiesības īrēt dzīvokli, speciālistam ir tiesības lūgt pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu, mēnesi pirms speciālistam izīrētā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām, iesniedzot pašvaldībai iesniegumu un darba devēja piekrišanu. Šajā gadījumā pašvaldības domei ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu ne vairāk kā līdz trīs gadiem, papildus atkārtoti izvērtējot speciālista atbilstību noteikumu 7. punkta prasībām.

9. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, ieskaitot līguma termiņa pagarinājumus, nevar pārsniegt:

9.1. pilsētas teritorijā izīrētajām dzīvojamām platībām – 6 (sešus) gadus;

9.2. pagastu teritorijās izīrētajām dzīvojamām platībām – 10 (desmit) gadus.

10. Ar noteikumu 3.2. apakšpunktā noteikto speciālistu īres līgums slēdzams, ja speciālists ir noslēdzis darba līgums.

11. Speciālistam ir pienākums viena mēneša laikā no dzīvokļa īres līguma noslēgšanas brīža deklarēt savu dzīvesvietu Siguldas novada teritorijā.

12. Ja speciālists, kuram izīrēts dzīvoklis, pārtraucis darba tiesiskās attiecības, dzīvokļa īres līgums izbeidzams un dzīvoklis ir atbrīvojams darba tiesisko attiecību pēdējā dienā.

13. Ja attiecībā uz speciālistu iestājas kāds no noteikuma 7. punktā noteiktajiem gadījumiem, īres līgums ir izbeidzams un speciālistam dzīvoklis ir jāatbrīvo viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par īres līguma izbeigšanu un dzīvokļa atbrīvošanu.

14. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Speciālistam, kuram dzīvoklis izīrēts līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai:

15.1. ar noteikumu spēkā stāšanās dienu īres attiecībās piemērojamas noteikumos noteiktās prasības dzīvokļa īrēšanā;

15.2. noteikumu 9. punktā minētais termiņš īres līgumiem aprēķināms no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

16. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

16.1. Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 16/2010 "Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību" VI1 nodaļa "Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas piedāvāšanas un piešķiršanas kārtība";

16.2. Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 33 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam"
Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu uz pagaidu laiku kvalificētam speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam".

Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu uz pagaidu laiku kvalificētam speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums. Noteikumos noteiktā palīdzības sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīvojamo platību speciālistam uz pagaidu laiku, kamēr speciālists atrod sev pastāvīgu dzīvesvietu.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldībā.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 18.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.21
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329230
18.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)