Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2023. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 39 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā".
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 505 (prot. Nr. 13, 79. §)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes
13.01.2022. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 1, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Attālinātās mācības – klātienes izglītības procesa daļa, kurā, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, izglītojamie saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam mācās, tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu;

2.2. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma.

3. Materiālā atbalsta veidi bārenim:

3.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

3.4. mājokļa pabalsts.

4. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei:

4.1. pabalsts bērna uzturam;

4.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs;

4.4. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs;

4.5. atlīdzība par audžuģimenes un krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

5. Materiālā atbalsta saņemšanai, izņemot šo noteikumu 3.3. apakšnodaļā minētā pabalsta saņemšanai, persona Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) iesniedz iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju, norēķinu kontu un nepieciešamā materiālā atbalsta veidu. Bārenis iesniegumā papildus norāda arī izglītības iestādi, kurā apgūst izglītības vai studiju programmu, ja tiek pieprasīts pabalsts ikmēneša izdevumiem. Iesniegumam pievienojami attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti, ja tie neatrodas valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai, izņemot izziņu par sekmību, kuru no attiecīgās izglītības iestādes izprasa sociālais dienests.

6. Šo noteikumu 3.3. apakšnodaļā minētā pabalsta saņemšanai, persona Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

7. Persona iesniegumu un citus dokumentus iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

8. Iesniedzot sociālajā dienestā, Izglītības pārvaldē šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto iesniegumu, persona sociālajam dienestam un Izglītības pārvaldei dod atļauju iegūt un izmantot valsts un pašvaldības datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par attiecīgā materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo atbalstu, veikt datu apstrādi SOPA, Valsts izglītības informācijas sistēmā un pašvaldības grāmatvedībai veikt datu apstrādi materiālā atbalsta izmaksas nodrošināšanai.

9. Saistošo noteikumu 3. punktā minēto materiālo atbalstu bārenis var pieprasīt un saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Materiālais atbalsts netiek piešķirts, ja bārenis atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījuma vietā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām, u.c.).

10. Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt sociālo dienestu, Izglītības pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

11. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu sociālais dienests un Izglītības pārvalde pieņem desmit darbdienu laikā no šo noteikumu 5. un 6. punktā minētā iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

12. Piešķirto materiālo atbalstu izmaksā naudā, pārskaitot uz šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajā iesniegumā norādīto materiālā atbalsta pieprasītāja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. Materiālā atbalsta izmaksai sociālais dienests, Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz pašvaldības grāmatvedībā pabalstu izmaksas sarakstus, kuros norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un konta numurs, ja pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu, kā arī izmaksājamā pabalsta summa.

2. Materiālais atbalsts bāreņiem
2.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

13. Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa.

14. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 327 euro.

2.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

15. Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa.

16. Pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 825 euro.

2.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

17. Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa.

18. Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Pabalsta izmaksa tiek apturēta un atjaunota Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc pilngadības sasniegšanas" noteiktajos gadījumos.

19. Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs ir 109 euro, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 163 euro. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

20. Pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā reizi mēnesi līdz katra mēneša 15. datumam.

2.4. Mājokļa pabalsts

21. Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim, kurš nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī, sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa.

22. Lai saņemtu pabalstu, bārenis kopā ar šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu sociālajā dienestā iesniedz likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikto ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem un uzrāda mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, īres vai apakšīres līgums, patapinājuma līgums), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā.

23. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts un piešķirts uz trim kalendāra mēnešiem, ņemot par pamatu Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi) 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

24. Ja mājokli kopā ar bāreni lieto citas personas, pabalsta aprēķinā tiek iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā mājoklī, nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas un faktiskos izdevumus.

25. Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķinātais pabalsts tiek izmaksāts MK noteikumos noteiktajā kārtībā tādā apmērā, kas nepārsniedz faktiskos un MK noteikumu 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus jeb Pmaj ≤ K, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu).

3. Materiālais atbalsts audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei
3.1. Pabalsts bērna uzturam

26. Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un kura noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

27. Pabalsta izmaksa vai tā izmaksas pārtraukšana tiek veikta ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" (turpmāk – Audžuģimenes noteikumi) noteikto kārtību.

28. Pabalsta apmērs mēnesī, izņemot šo noteikumu 29. punktā noteiktajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, par katru audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietoto bērnu ir 300 euro, bet par bērnu ar invaliditāti – 400 euro.

29. Pabalsta apmērs mēnesī audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā, par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ir 325 euro, bet par bērnu ar invaliditāti – 400 euro.

30. Ja bērns audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 28. vai 29. punktā noteikto pabalsta apmēru mēnesim.

31. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25. datumam.

3.2. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

32. Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un kura noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

33. Pabalsta izmaksa vai tā izmaksas pārtraukšana tiek veikta ievērojot Audžuģimenes noteikumos noteikto kārtību.

34. Pabalsta apmērs ir 50 euro mēnesī. Ja bērns audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalsta apmēru mēnesim.

35. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, par Jēkabpils novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

36. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25. datumam.

3.3. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs

37. Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā un ir noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē par izglītojamajiem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un apmeklē Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

38. Pabalsts tiek piešķirts ar mēnesi, kurā saņemts šo noteikumu 6. punktā minētais iesniegums, nodrošinot šo noteikumu 37. punktā minētajā līgumā norādītajā laikposmā bezmaksas ēdināšanu, ja izglītojamais pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē klātienē vai apmaksājot audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei izglītojamā ēdināšanas izdevumus attālināto mācību laikā.

39. Audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei izmaksājamā pabalsta apmēru par attālināto mācību laiku aprēķina, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un attālināto mācību dienu skaitu, un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, pamatojoties uz Izglītības pārvaldes sagatavoto pabalsta izmaksu sarakstu, kas iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

40. Audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā noteikto pabalstu un pašvaldības saistošajos noteikumos par papildu sociālās palīdzības pabalstiem vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē vai, ja izglītojamajam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu par brīvpusdienām vai sniegts atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā.

41. Izglītības pārvalde pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu atceļ, ja izglītojamā uzturēšanās audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Audžuģimenes noteikumos noteiktajos gadījumos.

3.4. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs

42. Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā un ir noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē par izglītojamajiem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs.

43. Pabalstu piešķir līdz katra mācību semestra beigām, nepārsniedzot ar sociālo dienestu noslēgtajā līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē noteikto bērna uzturēšanās termiņu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē. Sociālais dienests informē attiecīgo izglītības iestādi par izglītojamajiem, kuriem piešķirts pabalsts.

44. Pabalsta apmēru nosaka, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un klātienes un/vai attālināto mācību dienu skaitu.

45. Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegto izglītojamo sarakstu (pielikums). Izglītības iestāde izglītojamo sarakstu iesniedz sociālajā dienestā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

46. Pabalstu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem klātienes mācību laikā pārskaita:

46.1. izglītības iestādei, ja ēdināšanu nodrošina izglītības iestāde pati;

46.2. ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šo noteikumu 45. punktā minēto sarakstu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ja izglītības iestāde izglītojamo ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma veidā.

47. Pabalstu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai attālināto mācību laikā izmaksā iesniedzējam.

48. Ja izglītības iestāde izglītojamo ēdināšanu organizē izsniedzot ēdināšanas talonus, ēdināšanas talons ir derīgs tikai uz tā norādītajā datumā.

49. Audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā noteikto pabalstu un pašvaldības saistošajos noteikumos par papildu sociālās palīdzības pabalstiem vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs vai, ja izglītojamajam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu par brīvpusdienām vai sniegts atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā.

50. Sociālais dienests pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu atceļ, ja izglītojamā uzturēšanās audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Audžuģimenes noteikumos noteiktajos gadījumos.

3.5. Atlīdzība par audžuģimenes un krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu

51. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai:

51.1. kura Audžuģimenes noteikumos noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu;

51.2. kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novadā;

51.3. kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts starp sociālo dienestu un audžuģimeni, nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

52. Atlīdzību par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai:

52.1. kura Audžuģimenes noteikumos noteiktajā kārtībā ieguvusi specializētās audžuģimenes statusu ar specializāciju krīzes audžuģimene;

52.2. kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novadā;

52.3. kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu krīzes audžuģimenē vai policijas lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes un līgumu, kas noslēgts starp sociālo dienestu un krīzes audžuģimeni nodots bērns.

53. Audžuģimenes loceklim (personai), kurš noslēdzis līgumu ar sociālo dienestu, papildus Audžuģimenes noteikumos noteiktajai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksājamai atlīdzībai ir tiesības saņemt pašvaldības finansētu atlīdzību par audžuģimenes vai krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu no dienas, kad bērns faktiski ievietots audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.

54. Atlīdzības apmērs par audžuģimenes pienākumu pildīšanu atkarībā no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 150 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu.

55. Atlīdzības apmērs par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 300 euro par 30 kalendārajām dienām.

56. Ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēma nepilnu mēnesi vai krīzes audžuģimenē mazāk par 30 kalendārajām dienām, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, kad bērns faktiski saņēma ārpusģimenes pakalpojumu audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.

57. Atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laikposmu, kurā bērns nodots viesģimenes aprūpē Latvijā vai ārvalstī vai pirmsadopcijas aprūpē. Atlīdzības izmaksu izbeidz, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai bērna uzturēšanās audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Audžuģimenes noteikumos noteiktajos gadījumos vai ja audžuģimene vai krīzes audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā pašvaldībā.

58. Atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

4. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

59. Sociālais dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

60. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu sociālā dienesta lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, sociālais dienests nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

61. Sociālā dienesta un Izglītības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

62. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājumi

63. Ja audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei līdz šo noteikumus spēkā stāšanās dienai ar pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts pabalsts bērna uzturam saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2017. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 14/2017 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības" 8.1. apakšpunktu vai Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 14. marta saistošo noteikumu Nr. 9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013., 80., 224., 247. nr.; 2014., 5., 102., 255. nr.; 2018., 74. nr.; 2019., 225. nr.; 2021., 35., 114. nr.) 19. punktu, izsakot to procentuālā apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, pašvaldības sociālais dienests turpina tā izmaksu sociālā dienesta lēmumā un līgumā, kas noslēgts ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē norādītajā apmērā un termiņā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. augustam. No 2022. gada 1. augusta piešķirtā pabalsta apmērs tiek pārskatīts, nosakot tā apmēru atbilstoši šo noteikumu 28. un 29. punkta noteikumiem.

64. Atzīt par spēku zaudējušiem:

64.1. Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 14. marta saistošos noteikumus Nr. 9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013., 80., 224., 247. nr.; 2014., 5., 102., 255. nr.; 2018., 74. nr.; 2019., 225. nr.; 2021., 35., 114. nr.);

64.2. Salas novada domes 2015. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

64.3. Aknīstes novada domes 2015. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 23/2015 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

64.4. Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 11/2017 "Par pabalstiem Viesītes novadā";

64.5. Jēkabpils novada domes 2017. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr.14/2017 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības";

64.6. Aknīstes novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2018 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā";

64.7. Jēkabpils novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6/2019 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam";

64.8. Krustpils novada domes 2019. gada 18. septembra saistošos noteikumus Nr. 2019/9 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā";

64.9. Salas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2021/3 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Salas novadā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Pielikums
Jēkabpils novada domes
2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
 

(izglītības iestādes nosaukums)

IZGLĪTOJAMO SARAKSTS
par 20___. gada ____________

Nr. p.k.

Izglītojamā uzvārds, vārds

Izglītojamā personas kods

Mācību dienu skaits klātienē

Mācību dienu skaits attālināti

Kavējumi (dienu skaits)

      
      
      

Sagatavotāja pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums

Datums

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojot Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldības tikai izveidota jauna Jēkabpils novada pašvaldība, kas, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam, ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi pārņēma attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūcijas, finanses, mantu un saistības.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētajai novada domei ir jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi un jāpieņem jauni novada saistošie noteikumi. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSociālo garantiju pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās nodrošināšanai nepieciešamo summu nevar prognozēt, bet provizoriski 2022. gadā budžetā tiek plānoti 66 535 EUR.

Audžuģimenēm izmaksājamā materiālā atbalsta nodrošināšanai 2022. gada budžeta izdevumu sadaļā tiek plānoti 202 495 EUR, t.sk.:

1) Pabalstam bērna uzturam – 154 800 EUR;

2) Pabalstam bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei – 19 680 EUR;

3) Atlīdzībai par audžuģimenes un krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu – 23 400 EUR;

4) Pabalstam ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs – 2115 EUR;

5) Pabalstam ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs – nepieciešamo summu nevar prognozēt, bet provizoriski izdevumi varētu sastādīt 2500 EUR.

Kopējie izdevumi 2022. gadā varētu sastādīt 269 030 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 18.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329218
18.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"