Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 30/2021

Mārupē 2021. gada 24. novembrī
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 28
(sēdes prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tesktā – pašvaldība) nosaka pašvaldības palīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk tekstā – bērns).

II. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

2. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pievieno vai uzrāda dokumentus, kuri saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem nepieciešami konkrēta pabalsta piešķiršanai. Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina elektroniskais paraksts.

3. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

4. Sociālais dienests lēmumu sagatavo rakstveidā un paziņo par to pabalsta pieprasītājam.

5. Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt pieprasīto pabalstu, ja:

5.1. Persona, kuras vajadzību apmierināšanai pabalsts pieprasīts un pabalsta pieprasītājs atbilst Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pabalstu;

5.2. Pabalsta pieprasītājs iesniedzis vai uzrādījis visus dokumentus saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pabalstu.

6. Sociālais dienests pieņem lēmumu atteikt piešķirt pieprasīto pabalstu, ja:

6.1. nav izpildītas Saistošo noteikumu 5.punkta apakšpunktu prasības;

6.2. ir konstatēti apstākļi, kas saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pabalstu, liedz to piešķirt.

7. Sociālais dienests pārtrauc piešķirtā pabalsta izmaksu, ja ir zudusi pabalsta pieprasītāja vai tā izlietotāja atbilstība Saistošo noteikumu 5. punkta 5.1. apakšpunkta prasībām.

8. Sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas un lēmuma izpildes gaitā ir tiesīgs iegūt papildu informāciju, to pieprasot no pabalsta pieprasītāja (saņēmēja vai izlietotāja), citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ieskatoties Sociālajam dienestam pieejamās datu bāzēs. Visu noskaidroto informāciju Sociālais dienests norāda lēmumā, kura pieņemšanai tā tika iegūta.

9. Pabalstu izmaksā personai iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, pasta norēķinu sistēmas kontā, skaidrā naudā vai pakalpojuma sniedzēja rēķinā norādītajā norēķinu kontā.

(Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 12/2022 redakcijā)

III. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, kas saistīts ar bērna izglītības ieguvi

10. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas saistīts ar bērna izglītības ieguvi (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts) ir bērna aizbildnim, pamatojoties uz Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu vai cita novada bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo, ja:

10.1. bērna un viņa aizbildņa dzīvesvieta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti deklarēta ne mazāk kā vienu gadu un lēmumu ir pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa;

10.2. bērna un viņa aizbildņa dzīvesvieta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti deklarēta ne mazāk kā vienu gadu un lēmumu ir pieņēmusi cita novada bāriņtiesa, un par šo bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam mērķim pašvaldība, kuras teritorijā atrodas piekritīgā bāriņtiesa.

(Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 12/2022 redakcijā)

11. Pabalsta apmērs ir 100,00 euro mēnesī.

12. Lai saņemtu Pabalstu, bērna aizbildnis Sociālajā dienestā uzrāda lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo. Ja lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, lēmums nav jāuzrāda.

13. Pabalstu sāk izmaksāt ar nākamo mēnesi no lēmuma par Pabalsta piešķiršanu brīža un tiek izmaksāts līdz bērna pilngadības sasniegšanai vai līdz ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās brīdim.

IV. Mājokļa pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam

14. Mājokļa pabalstu bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk tekstā – Mājokļa pabalsts), piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

15. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts, lai segtu dzīvojamās telpas īri vai pārvaldīšanas maksu un maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

16. Lai saņemtu Mājokļa pabalstu, bērns Sociālajā dienestā uzrāda apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai un iesniedz:

16.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bērns iesniedz Sociālajā dienestā attiecīgu grozījumu vai jauna īres līguma kopijas;

16.2. reizi trijos mēnešos dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot oriģinālus.

17. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts ņemot vērā Saistošo noteikumu 16. punkta apakšpunktos minētos dokumentus, bet nepārsniedzot Saistošo noteikumu pielikumā ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

18. Mājokļa pabalstu reizi mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bērnam.

19. Mājokļa pabalstu atceļ ar Sociālā dienesta lēmumu, ja tiek konstatēts, ka:

19.1. beidzies iesniegtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņš un nav iesniegtas attiecīgu īres līguma grozījumu vai jauna dzīvojamās telpas īres līguma kopijas;

19.2. bērna īpašumā iegūta dzīvojamā platība.

V. Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

20. Tiesības saņemt pabalstu audžuģimenē vai specializētajā audžu ģimenē ievietota bērna uzturam un pabalstu mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei vai specializētajai audžu ģimenei, ja tā ar pašvaldību noslēgusi līgumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

21. Pabalsts bērna uzturam noteikts 350,00 euro apmērā mēnesī.

22. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam noteikts 50,00 euro apmērā mēnesī.

23. Par nepilnu mēnesi pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

24. Audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei ir pienākums pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas sniegt pašvaldībai pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.

25. Pabalstu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietota bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir uz lēmuma pamata un izmaksā reizi mēnesī no brīža, kad stājies spēkā ar pašvaldību noslēgtais līgums par bērna ārpusģimenes aprūpi līdz bērna pilngadības sasniegšanai vai līdz ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās brīdim.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

26. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē.

27. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

29.1. Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas";

29.2. Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 22/2010 "Par pabalsta apmēru audžuģimenēm";

29.3. Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 18/2015 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Pielikums
Mārupes novada pašvaldības
2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021
"Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kuri ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

Aprēķinot Mājokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi:

1. Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, kas nodrošināta visam namam, ne vairāk kā par dzīvojamās telpas kopējās platības 50 m2. Pabalstu aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām saskaņā ar noslēgtā īres vai pārvaldīšanas līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 5,00 euro par 1 m2.

3. Par gāzi atbilstoši skaitītāju rādījumiem, tai skaitā fiksētā maksa mājsaimniecībai, bet ne vairāk kā:

3.1. mājoklī ar gāzes plīti – 6 m3 izmaksas mēnesī;

3.2. mājoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot gāzi, papildus šā pielikuma 3.1. apakšpunktā noteiktajām normām – 3 m3 izmaksas mēnesī;

3.3. mājoklī, kur apkuri nodrošina ar gāzi, – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 euro par mājokļa 1 m2 mēnesī, papildus šā pielikuma 3. punkta 3.1. un 3.2. apakšpunktos noteiktajām normām.

4. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, ietverot sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma komponenti (OIK) un pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet ne vairāk kā:

4.1. 100 kWh izmaksas mēnesī;

4.2. ja mājoklī ir stacionārā elektriskā plīts – 150 kWh izmaksas mēnesī;

4.3. mājoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot elektroenerģiju, – papildus šā pielikuma 4. punkta 4.1. vai 4.2. apakšpunktā noteiktajām normām 50 kWh izmaksas mēnesī;

4.4. mājoklī, kur apkuri nodrošina ar elektroenerģiju, – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 euro par mājokļa 1 m2 sešus mēnešus gadā (apkures sezonā) papildus šā pielikuma 4. punkta 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktos noteiktajām normām.

5. Par individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas):

5.1. atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai, bet ne vairāk kā 6 euro par mājokļa 1 m2 (nepārsniedzot šā pielikuma 1. punktā norādītās normas) kalendāra gadā;

5.2. mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos.

6. Par izdevumiem par auksto ūdeni, kanalizāciju un karsto ūdeni atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai vai, ja mājoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 3 m3 – karstā ūdens izmaksas mēnesī.

7. Atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai mēnesī par citiem ar dzīvokļa apsaimniekošanu saistītajiem izdevumiem (tai skaitā atkritumu izvešana, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana, zemes nomas maksa, nekustamā īpašuma nodokļa samaksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā personai noteiktos nodokļa atvieglojumus, izdevumi par mājokļa apdrošināšanu, asenizācijas pakalpojumi).

8. Par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 15 euro, bet ne vairāk kā norādīts izdevumus apliecinošajā dokumentā.

9. Par gāzes balonu ar tilpumu ne vairāk kā 50 litri – iegādes izmaksas summa reizi sešos mēnešos.

10. Par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 euro mēnesī, bet ne vairāk kā norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 18.01.2022.Zaudē spēku: 29.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329206
{"selected":{"value":"15.03.2022","content":"<font class='s-1'>15.03.2022.-28.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.03.2022","iso_value":"2022\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2022.-28.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2022","iso_value":"2022\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2022.-14.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.03.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"