Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Talsos 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 14, 32. p., lēmums Nr. 349)
Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā
PRECIZĒTI
2021. gada 29. decembrī
(prot. Nr. 16, 64. p., lēmums Nr. 425)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
5. un 6. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500
"Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana Talsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī uzturamas tajā esošās ēkas, paredzot administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Piegulošā teritorija saistošo noteikumu izpratnē ir publiskā lietošanā esoša teritorija starp neapbūvētu zemesgabalu vai apbūvētu zemesgabalu, kas sastāv no zemesgabala un ēkas (turpmāk – nekustamais īpašums) līdz publiskā lietošanā esošas gājēju ietves tuvākajai malai (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), tai skaitā piebrauktuves, grāvji, caurtekas, zālieni un citi apstādījumi, vai brauktuves tuvākajai malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu. Vietās, kur brauktuve nav nodalīta ar ceļa infrastruktūras elementiem (bortakmeņi, apmales, u.c.), brauktuves mala ir 1,5 metru platumā.

II. Nekustamo īpašumu un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

3. Nekustamā īpašuma, tam piegulošo un pagalma teritorijas kopšanu nodrošina:

3.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs;

3.2. ēkas īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un ēkas, kas pieder dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība. Ja ēkas īpašnieks nav noskaidrojams, nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks;

3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai pārvaldnieks;

3.4. dalītā īpašuma gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai vai pārvaldniekam ir pienākums kopt tikai mājai noteikto (piesaistīto) funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, turpmāk – piederīgā teritorija, kā arī šim zemesgabalam piegulošo teritoriju. Kopt mājām funkcionāli nepiesaistīto zemesgabala daļu un šim zemesgabalam piegulošo teritoriju ir zemes īpašnieka pienākums.

4. Noteikumu 3. punktā minētajām personām nekustamā īpašuma piegulošajā teritorijā (līdz 1,5 metru platā joslā no nekustamā īpašuma robežas) ir pienākums:

4.1. sakopt teritoriju – uzturēt apstādījumus, savākt atkritumus, tai skaitā bioloģiski noārdāmos – nokritušās lapas un zarus, nepieļaujot šo atkritumu uzkrāšanos un pārvietošanos uz blakus esošo teritoriju un nepievilcīgas ainavas veidošanos;

4.2. neuzglabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus, transportlīdzekļu vrakus un tamlīdzīgus priekšmetus, ja šie priekšmeti bojā pilsētvides ainavu vai traucē blakus esošo nekustamo īpašumu lietošanu;

4.3. regulāri pļaut zālienu:

4.3.1. pilsētās, kā arī ciemu teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus;

4.4.2. pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zemes apsaimniekošanas pasākumi veicami, lai nepieļautu kūlas veidošanos.

4.4. apzāģēt krūmu, dzīvžogu un koku zarus gar ietvēm un brauktuvēm, ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem;

4.5. veikt dzīvžoga sakopšana tā, lai tas netraucē gājēju un transporta kustību pa publiskā lietošanā esošās teritorijas gājēju ietvēm un brauktuvēm.

4.6. nepieļaut uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu izmešanu neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos.

5. Lapu savākšana un zāliena pļaušana nav jāveic zemesgabalu piegulošajās teritorijās, kuru izmantošanas veids ir lauksaimniecības, meža, krūmāju, purvu un ūdens objektu zemes.

6. Pilsētās un ciemos, kuros atrodas pagastu vai to apvienību pārvaldes, mehānisko transportlīdzekļu īpašniekam (turētājam) jānodrošina sniega un nokritušo lapu tīrīšana 1,5 m platā joslā ap transportlīdzekli, ja tas tiek turēts uz ceļa. Ja automašīna tiek turēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, tad ir jānodrošina attiecīgās teritorijas attīrīšana no sniega un lapām ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar ielu tīrīšanas tehniku.

7. Noteikumu 3. punktā minētajām personām daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu publiskajos pagalmos, t.sk., tirdzniecības ēkām piederīgajās teritorijās vai piesaistītajās zemēs, ir pienākums ziemas periodā attīrīt ietves, iekšpagalma un piebraucamos ceļus no sniega un ledus, ievērojot šādus noteikumus:

7.1. sniega un apledojuma laikā sniega tīrīšanu no ietvēm katru dienu jānodrošina līdz plkst. 8.00 vai 12 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām;

7.2. ietvju attīrīšana jāveic līdz cietajam segumam;

7.3. aizliegta sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un iekšpagalma ceļiem, ja tā rezultātā tiek bojāts ietves vai ceļa cietais segums;

7.4. nedrīkst veidot sniega vaļņus sabiedriskā transporta pieturvietās, krustojumos, kur tie apdraud ceļu satiksmes drošību, un citās vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi;

7.5. apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, katru dienu jānodrošina regulāra cietā seguma ietvju, iekšpagalma ceļu un laukumu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem;

7.6. grantēto un bez cietā seguma ietvju, iekšpagalma ceļu un laukumu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem jānodrošina pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām;

7.7. aizliegta ietvju un ceļu kaisīšana ar kaitīgām ķīmiskām vielām.

III. Prasības ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanai

8. Talsu novada pilsētās Noteikumu 3. punktā minētās personas ēku fasādes un citas ārējas konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu, ievērojot šādas prasības:

8.1. nepieļaut ēku fasādes daļu, ēku nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

8.2. nepieļaut ēku pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būvju konstruktīvo un telpisko noturību, daļēju neesamību, sabrukšanu vai deformāciju;

8.3. nojaukt vai atjaunot ēku ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē ēku konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās ēku konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu;

8.4. neizmantot ilgāk par divpadsmit mēnešiem dažāda veida aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus uz ēku fasādēm, vai citām ārējām konstrukcijām;

8.5. nepieļaut bojājumus būvju jumtu segumos (piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, seguma elementu neesamību u.c.);

8.6. nepieļaut bojājumus ēku lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

8.7. ēku sienās vai cokola stāvā novērst plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķēlumus, piesātināšanos ar mitrumu vai saistvielu izskalojumus, kā arī koka sienām papildus novērst koka materiāla trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma izspiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu deformācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa konstrukciju ieliekumus vai izspiedumus;

8.8. nepieļaut ēku vēsturisko un dekoratīvo elementu bojājumus;

8.9. nepieļaut un likvidēt uz ēku fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošus krūmus, kokus, sūnas, vīteņaugus, stiebrzāli vai citus augus;

8.10. ēku apdares materiālu plaisāšanas, nodrupšanas, erozijas vai trupes gadījumā veikt apdares atjaunošanu;

8.11. veikt ēku fasāžu un/vai jumta ieseguma krāsošanu saskaņā ar Būvvaldē saskaņotu fasādes krāsu pasi vai būvprojektā akceptētu krāsojumu;

8.12. nodrošināt ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši ēkas arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai, nepieļaujot nesakoptas fasādes stāvokli – fasādi, kurai ir bojāts krāsojums (samelnējis, plankumains vai pilnīgi zudis), ir atsegts ārējo konstrukciju pamatmateriāls, plaisas, izdrupumi vai apdares materiālu atslāņojumi;

8.13. bez Talsu novada Būvvaldes saskaņojuma neizvietot uz ēkām un būvēm dekoratīvos pārsegus ar reklāmu un citiem informatīviem materiāliem;

8.14. nodrošināt ēku, būvju jumtu, karnīšu, notekcauruļu savlaicīgu attīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, un norobežot bīstamo (darba) zonu.

9. Ēkai, kurai paredzēts izvietot dekoratīvo pārsegu atbilstoši Noteikumu 8.13. apakšpunktam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par vienreizējas nepagarināmas atļaujas izsniegšanu, var izvietot dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā tiek ievērots ēkas arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.

10. Lai saņemtu Noteikumu 9. punktā noteikto atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, Noteikumu 3. punktā minētā persona iesniedz Talsu novada Būvvaldei rakstveida iesniegumu, kuram pievieno:

10.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas, pirmsavārijas vai neapmierinošā tehniskajā stāvoklī;

10.2. Būvvaldē saskaņotu dekoratīvā pārsega skici.

11. Būvvalde izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz būves fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

12. Svītrots (Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmums (protokols Nr. 16, 1.1. punkts, lēmums Nr. 425)

13. Svītrots (Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmums (protokols Nr. 16, 1.1. punkts, lēmums Nr. 425)

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

14. Par noteikumu II nodaļas 4., 6. un 7. punktā, III nodaļas 8. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 2 naudas soda vienībām līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai no 2 naudas soda vienībām līdz 300 naudas soda vienībām.

15. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu II nodaļas 4., 6. un 7. punktu pārkāpšanu veic Talsu novada pašvaldības policijas amatpersonas.

16. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu III nodaļas 8. punkta prasību pārkāpšanu veic Talsu novada Būvvaldes amatpersonas.

17. Saistošo noteikumu 15. un 16. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

18. Lietas par noteikumu pārkāpumiem izskata Talsu novada Administratīvā komisija.

IV.1 Atvieglojumi

18.1 Pilsētas vai pagasta un to apvienību pārvaldes vadītājs pēc īpašnieka – fiziskas personas iesnieguma, var noteikt, ka pašvaldība fiziskas personas vietā pati organizē šo noteikumu 4.1. līdz 4.5. apakšpunktā noteikto pienākumu izpildi attiecībā uz piegulošo koplietošanas teritoriju uz laiku līdz 24 mēnešiem, ja:

18.11. attiecīgā teritorijas daļa atrodas stāvā nogāzē, kuras pļaušanai nepieciešamas specifiskas prasmes, iemaņas, nepieciešams izmantot speciālu aprīkojumu un persona pati nevar izpildīt noteikto pienākumu;

18.12. attiecīgā teritorijas daļa ir nopļaujama tikai izmantojot speciālu tehniku un specifisku aprīkojumu (lieli un dziļi grāvji, nogāzes vai tās apstādījumu nobrukuma risks);

18.13. fiziska persona ir viendzīvokļa mājas īpašnieks un ir trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene), ja īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un, ja šīs personas ir:

18.13.1. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

18.13.2..pensijas vecuma persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu, kurai ir 1. vai 2. grupas invaliditāte.

18.2 Ja atvieglojuma saņēmējam, kas minēts 18.13. punktā ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski paziņot pilsētas vai pagasta un to apvienību pārvaldes vadītājam.

18.3 Lēmumu par atteikumu noteikt atvieglojumu pieguļošās teritorijas kopšanā var apstrīdēt Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

V. Noslēguma jautājums

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Saistošo noteikumu Nr. 39 "Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5., 6., punkti nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par namu un to teritoriju un ēku uzturēšanu, kā arī par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. 2021. gada 27 decembrī tika saņemts VARAM atzinums, kurā tā norāda, ka savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Talsu novada domes 25.11.2021. saistošos noteikumus Nr. 39 "Talsu novada ēku un būvju uzturēšanas, kopšanas un inženierbūvju aizsardzības noteikumi", izsakot vairākus būtiskus iebildumus, t.sk. 12. punkts saistīts ar nekustamā īpašuma aizsardzības jautājumu, ko pašvaldība atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktam, nav tiesīga regulēt. Savukārt Ugunsdrošības prasību ievērošanu regulē Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, savukārt atkritumu apsaimniekošanas jautājumus regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums. Ministrija arī lūdza izskatīt iespēju saistošajos noteikumos Nr. 39 noteikt regulējumu, kas nosaka personu kategorijas, kas var pretendēt uz piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas atvieglojumiem.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek paredzēts noteikt kārtību, kādā kopjama Talsu novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās būves, paredzot administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Papildus tiek noteiktas kompetentās institūcijas, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī piemērojamos naudas sodus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPašvaldības policijas amatpersonas ir pilnvarotas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, savukārt izskatīt administratīva pārkāpuma lietu ir pilnvarota Pašvaldības Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 39Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.37
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329117
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"