Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 36

Talsos 2021. gada 25. novembrī
(prot. Nr. 14, 3. p., lēmums Nr. 320)
Par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas
PRECIZĒTI
2021. gada 29. decembrī
(prot. Nr. 16, 18. p., lēmums Nr. 381)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un iekasēta daļēja maksa (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde), kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas.

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem vai izglītojamajiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu (turpmāk tekstā abi kopā – izglītojamā vecāks) par:

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi;

2.2. interešu izglītības programmu apguvi bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

3. Līdzfinansējums var tikt izlietots:

3.1. mācību līdzekļu un inventāra, tai skaitā formas un skatuves tērpu, iegādei un uzturēšanai;

3.2. izglītojamo un pedagogu dalības maksu segšanai pasākumos, kuri tiešā veidā saistīti ar izglītības procesa īstenošanu;

3.3. koncertu, konkursu, sacensību, meistarklašu un nometņu īstenošanā.

4. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību un izglītības programmu īstenošanu vecāki un izglītības iestāde slēdz savstarpēju līgumu.

II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

5. Līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu vai atsevišķu interešu izglītības programmu apguvi, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu, nosaka Talsu novada dome ar atsevišķu lēmumu.

6. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts vienam mēnesim par visiem kalendārajiem mēnešiem, kuros izglītības iestāde īstenojusi attiecīgo izglītības programmu, bet ne vairāk kā par:

6.1. 10 kalendārajiem mēnešiem gadā sporta profesionālās ievirzes izglītības programmās un interešu izglītības programmās;

6.2. 9 kalendārajiem mēnešiem gadā mākslas, mūzikas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās.

7. No līdzfinansējuma 100 % apmērā saskaņā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo:

7.1. ja saņemts izglītojamā vecāka iesniegums un izglītojamais:

7.1.1. ir persona ar invaliditāti, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

7.1.2. ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

7.1.3. apmeklē Talsu novada profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā un vispārējās izglītības iestādi, profesionālās vidējās izglītības iestādi vai augstākās izglītības iestādi ārpus Talsu novada administratīvās teritorijas;

7.2. kurš iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā Latvijas izlases dalībnieku vai kandidātu sarakstā;

7.3. kurš profesionālās ievirzes izglītības programmas ietvaros guvis izcilus panākumus valsts konkursos, skatēs vai sacensībās, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmumu.

8. No līdzfinansējuma 50 % apmērā saskaņā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo, ja saņemts izglītojamā vecāka iesniegums un izglītojamais ir no Talsu novada administratīvās teritorijas mājsaimniecības, kurā kopā dzīvo divi vai vairāk bērni, un tas atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

8.1. vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir izglītojamie Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmās;

8.2. vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir izglītojamie Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmās, par kurām noteikts līdzfinansējums.

9. Atbrīvojums no līdzfinansējuma tiek piemērots no tā mēneša, kurā saņemts vecāka iesniegums vai izdots izglītības iestādes vadītāja rīkojums, ja izglītojamā vecāka iesniegums nav nepieciešams.

10. Izglītības iestāde, piešķirot 7.3. punktā minēto atbrīvojumu no līdzfinansējuma, ievēro šādus nosacījumus:

10.1. no līdzfinansējuma atbrīvoto izglītojamo skaits nepārsniedz 3 % no kopējā iestādes profesionālās ievirzes programmu izglītojamo skaita;

10.2. atbrīvojuma termiņš no līdzfinansējuma nepārsniedz 5 mēnešu periodu.

11. Pamatojoties uz izglītības iestādes direktora izdotu rīkojumu, līdzfinansējums netiek aprēķināts un nav jāmaksā par attiecīgo mēnesi, ja izglītojamais attaisnoti (ko apliecina ārsta izziņa, kas iesniegta ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc izveseļošanās) nav apmeklējis nodarbības un minētais kavējuma periods ir ilgāks par trim kalendārajām nedēļām. Ja nepārtraukts kavējuma periods ietver divus kalendāros mēnešus, bet katrā no tiem kavējuma ilgums ir īsāks par 3 nedēļām līdzfinansējums netiek aprēķināts un nav jāmaksā par vienu no šiem mēnešiem.

12. Izglītojamā vecākam ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja ir mainījušies fakti, kas bija par pamatu līdzfinansējuma atvieglojumu saņemšanai. Nepaziņošanas gadījumā vai, ja sniegta nepatiesa informācija atvieglojuma saņemšanai, izdevumi, kas radušies, var tikt piedzīti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Ja audzēknis ir nesekmīgs vai neattaisnoti neapmeklē nodarbības ar izglītības iestādes direktora rīkojumu var tikt atsaukti šajos noteikumos minētie atbrīvojumi no līdzfinansējuma (izņemot 7.1.1. minētais).

14. Lēmumu par līdzfinansējuma atcelšanu uz laiku, ja izglītības programmu īstenošana tiek uz laiku ierobežota ārēju apstākļu dēļ, profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmās pieņem Talsu novada pašvaldības izpilddirektors.

III. LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBA

15. Līdzfinansējums maksājams pamatojoties uz pašvaldības izsniegtu rēķinu.

16. Izglītojamā vecākam jāinformē pašvaldības grāmatvedība vai izglītības iestāde, ja rēķins nav saņemts.

17. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams līdz nākamā mēneša 30. datumam.

18. Līdzfinansējumu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu.

19. Līdzfinansējums tiek aprēķināts līdz brīdim, kad izglītojamais izstājas no izglītības iestādes (to apliecina izglītojamā vecāka iesniegums) vai izglītojamais ar pedagoģiskās padomes lēmumu tiek atskaitīts no izglītības iestādes. Šajā punktā minētajos gadījumos avansā pārmaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts, pamatojoties uz vecāka iesniegumu.

20. Piešķirtās līdzfinansējuma maksu atlaides, izņemot 7.1.3. punktā noteiktās, izglītības iestādei tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

21. Ja līdzfinansējums nav maksāts par 5 mēnešiem, audzēknis tiek atskaitīts no Izglītības iestādes. Ja parāda summa sasniedz 3 mēnešu līdzfinansējuma apmēru, izglītības iestāde brīdina vecāku par parāda esamību un iespēju slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma parāda nomaksu.

22. Situācijās, ja līdzfinansējums netiek maksāts un nav iespējams panākt vienošanos par tā samaksu, parāda piedziņa tiek risināta Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

23. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma samaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina attiecīgās izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz pašvaldības grāmatvedības sniegtajiem datiem.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

24. Līdzfinansējuma maksas par noteikumos minēto izglītības programmu īstenošanu, kuras attiecīgajai izglītības programmai apstiprinātas uz 01.11.2021., ir piemērojamas līdz jaunu līdzfinansējuma maksu noteikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 01.09.2022.

25. Lēmumu par atbrīvojumu vai daļēju atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, bet ne ātrāk kā ar 2022. gada 1. janvāri.

27. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem:

27.1. Talsu novada domes 2015. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas";

27.2. Rojas novada domes 2016. gada 16. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/2016 "Par mācību maksu Rojas Mūzikas un mākslas skolā";

27.3. Dundagas novada domes 2019. gada 22. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Talsu novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 36 "Par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIzglītības likuma 12. panta otrā prim daļa un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punkts. Papildu finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības pieejamību un kvalitatīvāku īstenošanu Talsu novada pašvaldībā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu izstrādes nepieciešamība pamatota ar administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā no 2021. gada 1. jūlija izveidots vienots Talsu novads (bijušo 4 novadu vietā). Saistošo noteikumu izstrādē apvienoti un pēc iespējas ņemti vērā iepriekšējo novadu saistošajos noteikumos minētie nosacījumi.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un iekasēta daļēja maksa par izglītības ieguvi Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas.

Interešu izglītība un tā līdzfinansējumu šajos noteikumos apskatīta īstenojot interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

Saistošo noteikumu trešā nodaļa nosaka līdzfinansējuma samaksas kārtību un termiņus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu nosacījumi nerada būtisku papildus ietekme salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu nav plānota, jo atbrīvošana no pilnīga vai daļēja līdzfinansējuma maksas sasitošajos noteikumos minētajām mērķgrupām jau bijusi paredzēta iepriekšējos saistošajos noteikumos (Dundagas novada, Rojas novada, Talsu novada).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot savus bērnus profesionālās ievirzes izglītības programmās vai interešu izglītības programmās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 14.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.35
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329113
14.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"