Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2023. gada 19. oktobra saistošos noteikumus "Par Aizkraukles novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem".
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/13

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī
Par Aizkraukles novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra
sēdes lēmumu Nr. 304 (prot. Nr. 14, 37. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 9. decembra
ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 566 (prot. Nr. 21, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu – materiālo pabalstu veidus un apmēru, personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kur personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

2.2. izdevumus apliecinoši dokumenti šo noteikumu izpratnē ir kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina kopija (uzrādot oriģinālu), kurā norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums.

3. Tiesības saņemt saistošos noteikumos noteiktos pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, neizvērtējot mājsaimniecību materiālo stāvokli, izņemot šo noteikumu 10. un 11. apakšpunktos minētos pabalstus.

4. Tiesības saņemt saistošo noteikumu 10. un 11. apakšpunktos noteiktos pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kurām Aizkraukles novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir veicis mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtējumu.

5. Šo noteikumu 17. apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības pieprasīt personām, kuras ziedo asinis Valsts asinsdonoru centra izbraukuma donoru dienās Aizkraukles novadā, neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas.

6. Pabalstu izmaksu organizē sociālais dienests

II. Materiālo pabalstu veidi un apmērs

7. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, ģimenēm ar bērnu aizbildnībā, bērniem ar invaliditāti – pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē – bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādi Aizkraukles novadā un tajā netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Pabalstu piešķir uz mācību gadu. Pabalsta apmērs ir faktiskie izdevumi par saņemto ēdināšanas pakalpojumu, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam

(Aizkraukles novada domes 15.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-282022/28 redakcijā, kas piemērojami ar 01.10.2022.)

8. Pabalsts personām ar 1. invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti ārstēšanās, medikamentu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu segšanai. Pabalsta apmērs kalendārā gada laikā ir līdz 120 euro. Pabalsta izmaksas pamats ir izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti kalendāra gada laikā.

9. Ikmēneša pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei. Pabalsta apmērs ir 100 euro mēnesī. Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu. Pabalsta piešķiršanas pamats ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikta invaliditāte bērnam un atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas bērnam noteiktās invaliditātes vai atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību termiņš vai tiek nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums.

10. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem līdz 100 euro mēnesī. Pabalstu piešķir aprūpējamai personai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu. Pabalsta piešķiršanas pamats ir Sociālā dienesta lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu un par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību, nosakot aprūpes līmeni un termiņu. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja tiek nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma saņemšana vai beidzas pakalpojuma nepieciešamības termiņš.

11. Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai, (dokumentu atjaunošanai, transporta izdevumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nodrošināšanai, u.c.). Pabalstu piešķir līdz minimālās darba algas apmēram mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, sociālās rehabilitācijas plānu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

12. Apbedīšanas pabalsts. Pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir Aizkraukles novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās personas nāves gadījumā tās tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto apbedīšanas pabalstu. Ja nav personas, kas uzņemtos apbedīšanu, apbedīšanu veic pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi pakalpojuma līgumus.

13. Pabalsts aizgādnim. Pabalsts tiek piešķirts aizgādņiem pilngadīgām personām, kurām ar tiesas nolēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība vai kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju un Aizkraukles novada bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu ir:

13.1. 30 euro apmērā mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. 50 euro apmērā gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē un tās deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir bijusi Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

14. Bērna piedzimšanas pabalsts. Pabalsta apmērs par katru jaundzimušo bērnu ir 250 euro. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura pamata dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir vienam no viņa vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem un, ja vismaz vienam no vecākiem pamata dzīvesvieta pēdējos 9 (deviņus) mēnešus ir bijusi deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu pieprasa Aizkraukles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna piedzimšanu. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

15. Pabalsts politiski represētajām personām. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 euro gadā. Pabalstu izmaksā novembrī uz iesnieguma pamata, kuru līdz kārtējā gada 31. oktobrim iesniedz Sociālajā dienestā, uzrādot politiski represētas personas statusu apliecinošu dokumentu. Pēc pabalsta pieprasītāja lūguma, pabalstu var nogādāt dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts.

16. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Pabalsta apmērs ir 50 euro gadā. Pabalstu izmaksā aprīlī uz iesnieguma pamata, kuru iesniedz līdz kārtējā gada 31. martam Sociālajā dienestā, uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību.

17. Pabalsts donoriem. Pabalsta apmērs par vienu asins nodošanas reizi ir 5 euro. Pabalstu piešķir donoram, kurš ziedo asinis Valsts asinsdonoru centra izbraukuma donoru dienās Aizkraukles novadā. Pabalsts var tikt izmaksāts pašvaldības kasē.

III. Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

18. Lai saņemtu šajos noteikumos noteiktos pabalstus, persona vai tās likumiskais pārstāvis (turpmāk – persona) sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, kā arī citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

19. Parakstot iesniegumu, persona dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

20. Pabalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz personas norādīto norēķinu kontu, skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.

21. Par nepilnu mēnesi 13. punkta apakšpunktos noteiktos pabalstus izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteiktā pabalsta apmēram. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību, beidzies Bāriņtiesas lēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu vai Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

22. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

23. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Aizkraukles novada domē.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

25.1. Aizkraukles novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 2019/31 "Par materiālajiem pabalstiem Aizkraukles novadā";

25.2. Aizkraukles novada pašvaldības domes 25.02.2015. saistošie noteikumi Nr. 2015/4 "Par Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem";

25.3. Aizkraukles novada pašvaldības domes 25.02.2015. saistošie noteikumi Nr. 2015/3 "Par Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu aizbildnim";

25.4. Kokneses novada pašvaldības 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 13/2017 "Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem";

25.5. Skrīveru novada domes 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 3 "Skrīveru pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi";

25.6. Jaunjelgavas novada domes 27.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 5/2015 "Par pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtību daudzbērnu ģimenēm neizvērtējot ģimenes ienākumus";

25.7. Neretas novada domes 28.09.2017. saistošie noteikumi Nr. 8/2017 "Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā";

25.8. Pļaviņu novada domes 27.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 4 "Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus";

25.9. Pļaviņu novada domes 26.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 8 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

25.10. Aizkraukles novada pašvaldības domes 29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 2012/21 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

25.11. Aizkraukles novada pašvaldības domes 24.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 2014/2 "Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Aizkraukles novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/13Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 08.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 11.01.2022. OP numurs: 2022/7.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329054
{"selected":{"value":"04.10.2022","content":"<font class='s-1'>04.10.2022.-07.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.10.2022","iso_value":"2022\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2022.-07.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-03.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"