Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 31/2021

Ogrē 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 13; 33. §)
Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
Precizēti 30.12.2021. (prot. Nr. 14; 3. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 24. daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības izglītības iestādē (turpmāk – pašvaldības atbalsts).

2. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kuru iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja:

3.1. bērna un viena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.2. ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē pašvaldības noteiktajā kārtībā;

3.3. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, un pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē atbilstoši likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam;

3.4. pēc noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās pašvaldības rīcības bērnam ir piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, bet bērna likumiskais pārstāvis no vietas ir atteicies, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātajā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

4. Pašvaldība aprēķina un sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikto metodiku un kārtību.

5. Pašvaldība slēdz līgumu un veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās ne mazāk kā 12 stundas dienā, un īsteno licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

II. Pašvaldības atbalsta sniegšanas kārtība privātajai izglītības iestādei

6. Vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs katru budžeta gadu līdz 31. janvārim apstiprina Ogres novada pašvaldības dome saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

7. Privātās izglītības iestādes tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības atbalstu izvērtē Ogres novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde).

8. Izglītības pārvalde pārbauda likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto informāciju un piešķir pašvaldības atbalstu vai atsaka atbalsta piešķiršanu, ja faktiskie apstākļi pašvaldības atbalsta saņemšanai neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām. Izglītības pārvalde informē bērna likumisko pārstāvi un privāto izglītības iestādi par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

9. Pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pašvaldībā rēķinu un Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk - VIIS) reģistrē informāciju par katra izglītojamā izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

10. Rēķinu iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. Pašvaldība izvērtē privātās izglītības iestādes iesniegto rēķinu un VIIS reģistrēto informāciju, un 10 darbdienu laikā pārskaita pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

12. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

13. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pārtraukta un līgums tiek izbeigts, ja:

13.1. bērna vai neviena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

13.3. privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību, tiek reorganizēta vai likvidēta.

(Grozīts ar Ogres novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2022)

14. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums paziņot pašvaldībai par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības atbalsta saņemšanu. Ja likumiskais pārstāvis nepaziņo, ka ģimene neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām pašvaldības atbalsta saņemšanai, vai pašvaldības atbalsta saņemšanai sniegusi nepatiesu informāciju, pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesīga no bērna likumiskajiem pārstāvjiem piedzīt nepamatoti segtos izdevumus.

15. Izglītības pārvaldes vadītāja faktisko rīcību vai pieņemtos lēmumus var apstrīdēt, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram, bet pašvaldības izpilddirektora lēmumu par sūdzību par Izglītības pārvaldes vadītāja faktisko rīcību vai pieņemtajiem lēmumiem – pārsūdzēt tiesā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

III. Noslēguma jautājumi

16. Ar noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 7/2016 "Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm" (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 11, protokols Nr. 2) ("Ikšķiles vēstis", 15.04.2016. Nr. 4 (264));

16.2. Ķeguma novada domes 2016. gada 1. jūnija saistošos noteikumus Nr. 8/2016 "Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" (apstiprināti ar Ķeguma novada domes 2016. gada 1. jūnija sēdes lēmumu Nr. 197, protokols Nr. 16, 11. §) ("Ķeguma novada ziņas", 01.07.2016. nr. 08/09 (512/513));

16.3. Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada 31. marta noteikumus Nr. 9 "Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē" (apstiprināts ar Lielvārdes novada domes 2016. gada 31. marta lēmumu, protokols Nr. 7, punkts Nr. 2) ("Lielvārdes Novada Ziņas", 13.05.2016. nr. 5 (466));

16.4. Ogres novada pašvaldības 2014. gada 20. februāra saistošos noteikumus Nr. 13/2014 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" (apstiprināti ar Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 20. februāra lēmumu, protokols Nr. 4; 37. §) ("Ogrēnietis", 31.03.2014. nr. 6).

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31/2021Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 11.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 10.01.2022. OP numurs: 2022/6.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329034
{"selected":{"value":"09.02.2022","content":"<font class='s-1'>09.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.02.2022","iso_value":"2022\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2022","iso_value":"2022\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2022.-08.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.02.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"