Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 49

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 8. §)
Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukuma novada pašvaldību tirgus noteikumus
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 8. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8.1 un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, tiek piešķirts, mainīts vai atcelts tirgus statuss, tiek apstiprināts tirgus pārvaldītājs un kārtība, kā tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Noteikumu izpratnē tirgus statusa piešķiršana ir situācijas izvērtēšana teritorijā ar noteiktām robežām, lai noteiktu tās atbilstību prasībām, kādas izvirzītas tirdzniecībai tirgū, kā arī tirgus jaunbūves atbilstību akceptētam būvprojektam, to apstiprinot ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācija noformēšanu.

II. Kārtība, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība

3. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību, noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas tirgus statusa piešķiršanai, ierosinātājs iesniedz iesniegumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) vai uz Pašvaldības e-pasta adresi: pasts@tukums.lv elektroniski nosūta iesniegumu, kurš sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kurā norāda komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja iesniegumu iesniedz saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska persona), kā arī, norādot plānoto tirgus darbības vietu (adresi), papildus iesniegumam pievienojot:

3.1. tirgus projektu ar situācijas plānā vai zemesgrāmatā (ja nav paredzēta jauna būvniecība) un uz topogrāfiskā plāna (ja ir paredzēta jauna būvniecība) atbilstoši mērogam iezīmētām plānotā tirgus teritorijas robežām (mērogs 1:500), kurā norādīts tirdzniecības vietu izvietojums un autostāvvietas, transporta un gājēju kustības shēmas (tai skaitā pieslēgumi ielām, ceļiem un inženierkomunikācijām), pievienojot tirdzniecības vietu dizaina un vizuālā noformējuma risinājumu vides kontekstā (tai skaitā grafiskas norādes, izkārtnes un reklāmas objekti);

3.2. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas.

4. Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā tirgus projektā jāparedz šādas prasības:

4.1. visai teritorijai, kurā tiek organizēta tirdzniecība, ir jābūt klātai ar cieto segumu;

4.2. tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto stacionāri galdi un noteiktas vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem vai tirdzniecības teltīm;

4.3. tirgū jānodrošina sanitāro un higiēnas normu ievērošana to pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai, kuras ātri bojājas.

5. Saņemot Noteikumu 3. punktā minētos dokumentus, Pašvaldības administrācija tos izvērtē un Tukuma novada dome (turpmāk – Dome) pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, vai atteikumu saskaņot jauna tirgus izveidošanu konkrētajā teritorijā.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirts, mainīts un atcelts tirgus statuss

6. Lai labiekārtotajai teritorijai tiktu piešķirts tirgus statuss, pēc tirgus būvniecības pabeigšanas ierosinātājs iesniedz KAC vai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi pasts@tukums.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

6.1. iesniegumu, kurā jānorāda tirgus pārvaldītāja nosaukumu, juridisko adresi, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, tirgus darbības vietas adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, ja iesniegumu iesniedz saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska persona;

6.2. Tukuma novada būvvaldes izdots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai cits dokuments, kas apliecina būvdarbu pabeigšanu (ja veikta būves būvniecība), vai atzinums, ka nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceri tirgū esošo būvju būvniecībai (atjaunošanai vai pārbūvei).

7. Lai mainītu teritorijas platību un/vai adresi, kurai piešķirts tirgus statuss, tirgus pārvaldītājs iesniedz KAC vai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi pasts@tukums.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

7.1. iesniegumu, kurā norāda tirgus pārvaldītāja nosaukumu, juridisko adresi, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, tirgus darbības vietas adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, ja iesniegumu iesniedz saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska persona;

7.2. situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā atbilstoši mērogam iezīmētas plānotā tirgus teritorijas robežas un būvniecības ieceres mets (M 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas;

7.3. plānotā paplašinātā tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas.

8. Pašvaldības administrācija, saņemot Noteikumu 7. punktā minētos dokumentus par tirgus teritorijas, kurai ir piešķirts tirgus statuss, platības izmaiņām, tos izvērtē un Dome pieņem lēmumu par tirgus teritorijas platības izmaiņu lietderību, nosakot tirgus mainītās teritorijas robežas, vai atteikumu saskaņot tirgus teritorijas platības izmaiņas konkrētajā teritorijā.

9. Tirgus statuss tiek piešķirts, mainīts vai atcelts ar Domes lēmumu.

10. Dome ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

10.1. ir saņemts tirgus pārvaldītāja attiecīgs iesniegums;

10.2. izbeigta tirgus darbība;

10.3. tirgus pārvaldītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

10.4. saņemts zemes, teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums;

10.5. tirgus teritorijā netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī netiek novērsti uzraugošo un kontrolējošo institūciju atklātie pārkāpumi.

11. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Dome pieņem pēc Noteikumu 10. punktā minēto apstākļu konstatēšanas, par to nekavējoties rakstveidā paziņojot tirgus pārvaldītājam.

IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi

12. Pirms tirgus darbības uzsākšanas tirgus pārvaldītājs iesniedz KAC vai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi pasts@tukums.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu saskaņošanai tirgus noteikumus divos eksemplāros. Pašvaldības izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu noteikumu eksemplāru izsniedzot tirgus pārvaldītājam, vai arī rakstiski sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot laiku to novēršanai.

13. Noteikumu 12. punktā minētā kārtība piemērojama arī tad, ja tirgus pārvaldītājs izdara grozījumus tirgus noteikumos, kas ar Pašvaldības izpilddirektoru saskaņojami 30 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

V. Noteikumu izpildes kontrole, administratīvā akta apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Noteikumu izpildes kontroli veic Pašvaldības izpilddirektors.

15. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību tirgus pārvaldītājs var apstrīdēt Domē.

16. Domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

17. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2020. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukuma novada pašvaldību tirgus noteikumus".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 49 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukuma novada pašvaldību tirgus noteikumus"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.1 un 9. punktu.

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukuma novada pašvaldību tirgus noteikumus, kā arī paredz gadījumus, kad pašvaldība var atcelt piešķirto tirgus statusu.

2. Īss projekta satura izklāstsMinistru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.1 punkts paredz, ka pašvaldībai jānosaka kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus. Atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumu 9. punktam pašvaldība 8.1 punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi neparedz pašvaldības nodevas ieviešanu par tirdzniecību teritorijā, kurai ar Tukuma novada domes lēmumu ir piešķirts tirgus statuss. Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir saistošs uzņēmējiem, kas nodarbojas ar tirgus attīstību Tukuma pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ar saistošajiem noteikumiem komersantiem būs radīti skaidri nosacījumi un definēta noteikta kārtība, kādā tiek lemts par tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada pašvaldība.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 43. punktā noteiktajam, pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus izveidošanas lietderību konkrētajā adresē, nosaka tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, kā arī piešķir tirgus statusu vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt tirgus statusu. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukuma novada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 11.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 10.01.2022. OP numurs: 2022/6.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329019
11.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"