Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. septembra saistošos noteikumus "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā".
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/14

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī
Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 305 (prot. Nr. 14, 38. p.)


PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 9. decembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 567 (prot. Nr. 21, 3. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 27., 28., 30.31. un 31.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bērns) pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Aizkraukles novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa).

3. Aizkraukles novada pašvaldība, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, bērnam piešķir:

3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bērnam – mācību iestādes audzēknim;

3.4. mājokļa pabalstu.

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Aizkraukles novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) mēneša laikā, pamatojoties uz bērna iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo pabalstu.

5. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā ir 218,00 euro apmērā un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro apmērā.

6. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir 820,05 euro apmērā. Pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

7. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

7.1. ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pabalsts ir 109,00 euro apmērā un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro apmērā;

7.2. ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pabalsta apmērs ir 109,00 euro un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro apmērā. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

8. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts ar mājokļa lietošanu saistītu izdevumu segšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju normām. Pabalsta apmērs nepārsniedz faktiskos maksājumus par īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un/vai kurināmo. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bērns Sociālajā dienestā iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā iesniedz attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu. Reizi trijos mēnešos iesniedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu rēķinu kopijas, uzrādot oriģinālus.

9. Bērnam ir tiesības pieprasīt pabalstus un pabalsti tiek nodrošināti ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

10. Bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas var būt par iemeslu pabalstu pārtraukšanai.

11. Sociālais dienests pabalstus izmaksā bērna iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

12. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem:

13.1. Aizkraukles novada pašvaldības domes 2019. gada 29. augusta saistošos noteikumus Nr. 2019/13 "Par Aizkraukles novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas";

13.2. Jaunjelgavas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

13.3. Jaunjelgavas novada domes 2019. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2019 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

13.4. Pļaviņu novada domes 2014. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Pļaviņu novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

13.5. Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 12/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā";

13.6. Neretas novada pašvaldības 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā";

13.7. Skrīveru novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2021/14 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā Aizkraukles novada domei ir noteikts pienākums izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas" nosaka Aizkraukles novada pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalstu ikmēneša izdevumiem bērnam – mācību iestādes audzēknim un mājokļa pabalstu, pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" un Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju minimālajām normām. Saistībā ar izmaiņām likumdošanā, no 01.01.2021. valstī ir noteiktas minimālās šo pabalstu normas un saistošie noteikumi nosaka tām atbilstošus pabalsta apmērus Aizkraukles novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu2020. gadā sociālo garantiju pabalstus saņēma 32 bērni, šiem mērķiem izlietoti 25588 euro,

Saistošajos noteikumos minētie pabalsti tiks nodrošināti sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas plānoto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrībuNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInformāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Aizkraukles novada sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts paredz administratīvās procedūras, pabalstu saņemšanai pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem veicama iesnieguma iesniegšana, kam seko lēmuma pieņemšana. Atbildīgās institūcijas pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aizkraukles novada domē. Aizkraukles novada domes lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu un 189. panta pirmo daļu, var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/14Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 14.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 07.01.2022. OP numurs: 2022/5.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328998
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"