Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 38/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 3. novembrī
Par Ķekavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 3. novembra sēdes lēmumu Nr. 2.
(prot. Nr. 17/2021)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr. 13
(prot. Nr. 21/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 6. panta otro daļu,
7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu,
15. pantu, 17. panta pirmo daļu un 24. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā reģistrē personas, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 3 (trīs) gadus, iesniedz iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībai, norādot vēlamo palīdzības veidu. Iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību.

3. Pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" Īpašumu pārvalde (turpmāk – pārvalde) sniedz rakstisku atbildi uz personas iesniegumu par iespēju saņemt iesniegumā norādīto palīdzību.

4. Lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā pieņem Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors), pamatojoties uz Ķekavas novada domes komitejas, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – komiteja) atzinumu. Ja konstatē likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta piektajā daļā norādītos apstākļus, izpilddirektors pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

5. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līguma pagarināšanu vai dzīvojamās platības maiņu pieņem izpilddirektors, pamatojoties uz komitejas atzinumu.

6. Izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Ķekavas novada domē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

II. Palīdzības reģistri un palīdzības saņemšanai iesniedzamie dokumenti

7. Pārvalde iekārto palīdzības reģistru atsevišķi katram likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 3. pantā noteiktās palīdzības veidam.

8. Pārvalde veido sekojošu uzskaiti:

8.1. ārkārtas grupa – 1. reģistrs;

8.2. pirmās kārtas grupa – 2. reģistrs;

8.3. vispārējās kārtas grupa – 3. reģistrs.

9. Ārkārtas grupā reģistrē personas, kuras noteiktas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. pantā. Personas iesniedz iesniegumu un dokumentus, kuri apliecina tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

10. Pirmās kārtas grupā reģistrē personas, kuras noteiktas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pantā, likumā noteiktos termiņos un kārtībā. Personas jāiesniedz šādus dokumentus:

10.1. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un, ja tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā: personas atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) kopiju, uzrādot orģinālu;

10.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināts invalīds: pensionāru, invalīdu apliecību kopijas, uzrādot orģinālu;

10.3. personas, kuras izliek no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem: tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

10.4. politiski represētas personas: politiski represēto personu apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

11. Vispārējās kārtas grupā reģistrē: maznodrošinātas personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā vai kuru pēdējā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, ja:

11.1. personu lietošanā nav dzīvojamās telpas;

11.2. ziemas sezonai sākoties, personas mitinās vasaras mītnē;

11.3. personas, kuru īrētā dzīvojamā telpa nav pastāvīgai lietošanai derīga;

11.4. personas, kuras nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo telpu, ja tā pienākas saskaņā ar ārsta atzinumu.

12. Vispārējās kārtas grupā reģistrē citas šajos noteikumos neminētas personas vai ģimenes, kuras deklarējušas dzīves vietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā vai kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, palīdzības saņemšanai, izskatot un izvērtējot konkrētos apstākļus pēc Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" vai Ķekavas novada bāriņtiesas ierosinājuma.

III. Reģistrācijas kārtība

13. Personu, kura atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, pārvalde reģistrē palīdzības reģistrā ar datumu, kad persona iesniegusi pašvaldībai iesniegumu un visus dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo palīdzības veidu.

14. Personas, kuras, pamatojoties uz dzīvojamo telpu īres līgumu, kā ģimenes locekļi lieto (lietoja) dzīvojamo telpu, reģistrē tikai vienā reģistra lietā.

15. Komiteja ir tiesīga pieprasīt un personas pienākums ir viena mēneša laikā pēc Sociālā dienesta izziņas termiņa beigām deklarēt Sociālajā dienestā ienākumus un materiālo stāvokli.

16. Pārvalde aktualizē palīdzības reģistros iekļauto personu kārtas numurus reizi mēnesī.

17. Komiteja apkopo informāciju par palīdzības reģistru datiem un sniegto palīdzību reizi gadā, gada beigās.

18. Dzīvojamo telpu valdītājs vienu reizi mēnesī sniedz komitejai un Ķekavas novada domes Īpašumu komitejai informāciju par dzīvojamām telpām, kas tiek vai tiks atbrīvotas.

IV. Līguma noslēgšanas un izbeigšanas procedūra

19. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz laiku līdz diviem gadiem, ar iespēju to pagarināt, ja no Ķekavas novada domes lēmuma pieņemšanas brīža faktiskie un tiesiskie apstākļi, pamatojoties uz kuriem pieņemts lēmums par pašvaldības dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu, nav mainījušies.

20. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu lauž, ja īrnieks neievēro iekšējās vai sabiedriskās kārtības noteikumus.

V. Personas izslēgšana no palīdzības reģistra un atteikums sniegt palīdzību

21. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10. pantā noteiktajos gadījumos lēmumu par izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem izpilddirektors.

22. Komiteja ir tiesīga atteikt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 3. panta 1. punktā minēto palīdzību, ja personai vienreiz ir sniegta palīdzība, bet personas rīcības un uzvedības dēļ palīdzības sniegšana pārtraukta.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

23.1. Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 19/2010 "Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā, reģistrācijas kārtību";

23.2. Baldones novada pašvaldības 2016. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 38/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas personas, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā tiek reģistrētas personas, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un kārtība, kādā izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par dzīvokļa izīrēšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetuPlānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu nemainās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldība.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ķekavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38/2021Pieņemts: 03.11.2021.Stājas spēkā: 08.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 07.01.2022. OP numurs: 2022/5.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328997
08.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"