Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Krāslavas novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus "Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā".
Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/17

Krāslavā 2021. gada 28. oktobrī
Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr. 9, 1. § 1.3. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt sasitošajos noteikumos minētos pabalstus.

2. Pabalstus ir tiesīgas saņemt personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pabalstus piešķir neizvērtējot personas (mājsaimniecības) ienākumus.

4. Lai saņemtu pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona vēršas Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" (turpmāks – Sociālais dienests) ar iesniegumu – klātienē, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu, vai elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu, vai izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

5. Sociālais dienests viena mēneša laikā no 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par attiecīgā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt attiecīgo pabalstu, ja noteikumos nav noteikts cits lēmuma pieņemšanas termiņš.

6. Pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidi:

6.1. pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;

6.2. aprūpes pabalsts;

6.3. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

6.4. apbedīšanas pabalsts;

6.5. pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem.

II. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods Latvijas Republikā, ja vismaz viens no bērna vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu Krāslavas novada administratīvā teritorijā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas vai pirms bērna attiecīgā vecuma sasniegšanas, kā arī bērna deklarēta dzīvesvieta ir Krāslavas novada administratīvā teritorijā.

8. Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā:

8.1. 200 euro – pēc bērna piedzimšanas;

8.2. 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu;

8.3. 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu;

8.4. 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu;

8.5. 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

9. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 (sešu) mēnešu vecumam, ja pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

10. Gadījumā ja pabalsta izmaksas periodā ar bāriņtiesas lēmumu tiek ierobežotas vai pārtrauktas vecāku aprūpes tiesības, pabalsta atlikusī daļa tiek izmaksāta personai, kas viņus aizstāj vai veic bērna ārpusģimenes aprūpi.

11. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas vai bērna attiecīgā vecuma sasniegšanas iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida, vai elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai mutvārdos iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis (ja šīs informācijas nav pašvaldības rīcībā). Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, tad iesniegumam pievieno ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, ar nosacījumu, ka persona ir ievērojusi normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegtā dokumenta īstuma apliecināšanai.

12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

13. Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā vai izmaksāts skaidrā naudā.

14. Sociālā dienesta darbiniekiem ir tiesības pirms pabalsta piešķiršanas apsekot ģimeni tās dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

III. Aprūpes pabalsts

15. Aprūpes pabalsts līdz 50 euro mēnesī tiek piešķirts vienas personas mājsaimniecībai - personas aprūpei, kas vecuma vai slimības dēļ nevar pati sevi aprūpēt, ja personas aprūpi neveic aprūpētājs un, ja persona nav noslēgusi uztura līgumu.

16. Lai saņemtu aprūpes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli.

17. Pirms lēmuma par pabalsta piešķiršanu Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pārbauda iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu, par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību.

18. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

19. Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta saņēmēja kontā vai izmaksāts skaidrā naudā.

IV. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

20. Tiesības saņemt pabalstu 90, 95, 100 gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā ir personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.

21. Pabalsts ir vienreizējs un tiek izmaksāts mēneša laikā pēc noteikumu 20. punktā norādītā vecuma sasniegšanas.

22. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir šādā apmērā:

22.1. 90 gadu jubilejā – 90 euro;

22.2. 95 gadu jubilejā – 100 euro;

22.3. 100 gadu jubilejā un turpmāk katra gada jubilejā – 150 euro.

23. Sociālais dienests ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta saņēmēja iesniegums, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

24. Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta saņēmējā (jubilāra) kontā vai izmaksāts skaidrā naudā.

V. Apbedīšanas pabalsts

25. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms nāves bija Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, un par kurām mirušā ģimenes loceklis, apgādnieks vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) apbedīšanas pabalstu, vai VSAA piešķirtā pabalsta apmērs nepārsniedz vienas minimālas mēnešalgas apmēru.

26. Apbedīšanas pabalsts tiek noteikts 1 (vienas) minimālas mēnešalgas apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, ģimenes loceklim, apgādniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu un nesaņem VSAA apbedīšanas pabalstu, bet gadījumā, ja VSAA piešķirtā pabalsta apmērs nesasniedz vienas minimālas mēnešalgas apmēru, tad pabalsts tiek noteikts starpības apmērā, izmaksājot to pakalpojuma sniedzējam, ģimenes loceklim, apgādniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

27. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

28. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, jāuzrāda miršanas apliecība. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, iestāde vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

VI. Pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem

29. Pabalstu 50 euro apmērā vienu reizi gadā piešķir:

29.1. politiski represētajām personām;

29.2. nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem;

29.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

29.4. Otrā Pasaules kara dalībniekiem;

29.5. Afganistānas kara dalībniekiem.

30. Pabalstu ir tiesīga saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms pabalsta pieprasīšanas ir Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

31. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā:

31.1. politiski represētajām personām – martā;

31.2. nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem – novembrī;

31.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – aprīlī;

31.4. Otrā Pasaules kara dalībniekiem – maijā.

32. Ja pabalsts no personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts šajā termiņā, persona to var pieprasīt līdz attiecīgā kalendārā gada beigām.

33. Lai saņemtu pabalstu, noteikumu 29. punktā minētā persona vai attiecīgās personas pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot attiecīgo dalībnieka apliecību vai citu 29. punktā minētā statusa apliecinošu dokumentu.

34. Sociālais dienests ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta saņēmēja iesniegums, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

35. Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta saņēmēja kontā vai izmaksāts skaidrā naudā.

VII. Noslēguma jautājumi

36. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

37. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē:

37.1. 2017. gada 26. janvāra (protokols Nr. 10 §, 10.4. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/4 "Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

37.2. 2017. gada 18. oktobra (protokols Nr. 17, 10. §) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/11 "Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Krāslavas novadā";

37.3. 2017.gada 23.novembra (protokols Nr. 16 2. §) Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/9 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā";

37.4. 2017. gada 21. decembra (protokols Nr. 17 1. §) Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/11 "Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā".

37.5. 2017.gada 28.decembra (protokols Nr. 20, 12. § 12.2. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/14 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā";

37.6. 2015. gada 26. novembra (protokols Nr. 15, 18. §, 18.2. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2015/14 "Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā".

37.7. 2017. gada 30. novembra (protokols Nr. 24, § 5) Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par materiāliem palīdzības pabalstiem Aglonas novadā" – zaudē spēku Krāslavas novada teritoriālajās vienībās Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastā.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2021/17 "Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi "Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā" nosaka Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt sasitošajos noteikumos minētos pabalstus. Noteikumos tiek paredzēti šādi brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidi: pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu; aprūpes pabalsts; pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā; apbedīšanas pabalsts un pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas pašvaldības trim pagastiem (Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasti) tika izveidota jauna Krāslavas novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus. Tika izvērtēti un apkopoti bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un izstrādāti jaunie, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts tika izstrādāts ņemot vērā pašvaldības budžetu. Par jauna regulējuma ietekmi uz pašvaldības budžetu varēs spriest apmēram pēc 6 mēnešiem pēc saistošo noteikumu stāšanas spēkā. Pēc nepieciešamības informācija tiks apkopota pašvaldības budžeta plānošanai.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajam procedūrāmNeietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Krāslavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/17Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 07.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 07.01.2022. OP numurs: 2022/5.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328995
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"