Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās statistikas pārvaldes vispārīgais administratīvais akts

Rīgā 2022. gada 5. janvārī

Par oficiālās statistikas veidlapu par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm iesniegšanu par 2022. gadu

1. Administratīvā akta adresāti (turpmāk - Respondenti):

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. pantā noteiktie nodokļa maksātāji (nodokļa maksātājs ir arī fiskālais pārstāvis un PVN grupa), kuri reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā un kuri atbilst abiem šādiem kritērijiem:

1.1. preču nosūtīšanai uz Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstīm vai preču saņemšanai no ES dalībvalstīm:

‒ ir noslēgti līgumi, izņemot pārvadājumu līgumus, saskaņā ar kuriem notiek preču nosūtīšana vai piegāde vai, ja nav noslēgti šādi līgumi,

‒ nosūta vai saņem preces vai liek tās nosūtīt vai saņemt vai, ja neveic šīs darbības,

‒ to valdījumā ir nosūtāmās vai piegādājamās preces.

1.2. ievesto un/vai izvesto preču tirdzniecības vērtība no vai uz ES dalībvalstīm 2021. gadā ir pārsniegusi Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) noteiktās robežvērtības 2022. gadam (noteiktas šī akta 2. punktā) vai kuri pārsniedz Pārvaldes noteiktās robežvērtības periodā no 2022. gada sākuma. Pārsniedzot Pārvaldes piemērotās robežvērtības periodā no 2022. gada sākuma, par respondentu kļūst tajā mēnesī, kad robežvērtība tiek pārsniegta.

2. Robežvērtības:

2.1. Robežvērtība ievedamo preču vērtībai: no ES dalībvalstīm ievesto preču tirdzniecības vērtība ir pārsniegusi 280 000 euro 2021. gadā vai, ja nav pārsniegusi, no ES dalībvalstīm ievesto preču uzkrātā tirdzniecības vērtība no 2022. gada sākuma pārsniedz 280 000 euro.

2.2. Robežvērtība izvedamo preču vērtībai: uz ES dalībvalstīm izvesto preču tirdzniecības vērtība ir pārsniegusi 150 000 euro 2021. gadā vai, ja nav pārsniegusi, uz ES dalībvalstīm izvesto preču uzkrātā tirdzniecības vērtība no 2022. gada sākuma pārsniedz 150 000 euro.

2.3. Īpašā robežvērtība ievedamo preču vērtībai: no ES dalībvalstīm ievesto preču tirdzniecības vērtība ir pārsniegusi 5 000 000 euro 2021. gadā vai, ja nav pārsniegusi, no ES dalībvalstīm ievesto preču uzkrātā tirdzniecības vērtība no 2022. gada sākuma pārsniedz 5 000 000 euro.

2.4. Īpašā robežvērtība izvedamo preču vērtībai: uz ES dalībvalstīm izvesto preču tirdzniecības vērtība ir pārsniegusi 7 000 000 euro 2021. gadā vai, ja nav pārsniegusi, uz ES dalībvalstīm izvesto preču uzkrātā tirdzniecības vērtība no 2022. gada sākuma pārsniedz 7 000 000 euro.

3. Respondentiem uzliktais tiesiskais pienākums:

Pamatojoties uz Statistikas likuma 14. panta pirmo daļu, kas nosaka respondenta pienākumu pēc Pārvaldes pieprasījuma noteiktajā termiņā, formā un apjomā sniegt patiesus datus, lai nodrošinātu Oficiālajā statistiskas programmā noteiktās informācijas sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumu Nr. 782 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.-2024. gadam" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 782) pielikuma 3.1. punktu un izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2152 (2019. gada 27. novembris) par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (turpmāk - Regula Nr. 2019/2152) noteikto, Pārvalde uzliek respondentiem pienākumu iesniegt par 2022. gadu šādas ikmēneša aizpildītas veidlapas šādos termiņos:

Nr. Veidlapas indekss un nosaukums Periodiskums Iesniegšanas termiņš Respondenti, kuriem jāiesniedz pārskats
1 "Ievedums- Intrastat - 1A" https://likumi.lv/ta/id/287576-oficialas-statistikas-veidlapu-paraugu-apstiprinasanas-un-veidlapu-aizpildisanas-un-iesniegsanas-noteikumi 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" 82. pielikumā noteiktais veidlapas paraugs "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" 2022. gada mēnesis 10. datums pēc pārskata mēneša Iesniedz respondenti, kuri pārsniedz 2.1. punktā noteikto robežvērtību
2 "Izvedums- Intrastat - 2A" 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" 84. pielikumā noteiktais veidlapas paraugs "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" 2022. gada mēnesis 10. datums pēc pārskata mēneša Iesniedz respondenti, kuri pārsniedz 2.2. punktā noteikto robežvērtību
3 "Ievedums- Intrastat - 1B" 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" 83. pielikumā noteiktais veidlapas paraugs "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" 2022. gada mēnesis 10. datums pēc pārskata mēneša Iesniedz respondenti, kuri pārsniedz 2.3. punktā noteikto īpašo robežvērtību
4 "Izvedums- Intrastat - 2B" 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" 85. pielikumā noteiktais veidlapas paraugs "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" 2022. gada mēnesis 10. datums pēc pārskata mēneša Iesniedz respondenti, kuri pārsniedz 2.4. punktā noteikto īpašo robežvērtību

4. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:

Respondentu viedoklis un argumenti nav noskaidroti, jo pienākums iesniegt aizpildītās veidlapas noteikts, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 782 pielikuma 3.1. punkta izpildi un Regulā Nr. 2019/2152 noteiktās minimālās prasības.

Līdz ar to Pārvalde atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62. panta otrās daļas 3. punktam uzskata, ka respondentu viedokļa noskaidrošana nav adekvāta, ņemot vērā vispārīgā administratīvā akta skarto plašo un nenoteikto personu loku, kā arī apstākli, ka iepriekšminētās regulas prasības Latvijas Republikai ir obligāti izpildāmas.

5. Pienākums iesniegt katru sarakstā minēto veidlapu ir pamatots ar šādiem apsvērumiem:

5.1. No respondentiem pieprasāmā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu Oficiālajā statistikas programmā 2022. - 2024. gadam noteiktās informācijas sagatavošanu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 782 pielikuma 3.1. punktu un izpildītu Regulā Nr. 2019/2152 noteikto.

5.2. Pārvalde daļu informācijas, kuru saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 782 3.1. punktu nepieciešams saņemt no respondentiem, saskaņā ar Statistikas likuma 15. panta otro daļu iegūst no administratīvo datu avotiem (reģistri, datubāzes, informācijas sistēmas un citi informācijas avoti). Tādējādi, izvairoties no vienas un tās pašas informācijas vairākkārtējas pieprasīšanas un, atbilstoši Eiropas statistikas prakses kodeksa 9. principam, respondentu noslodze tiek samazināta.

5.3. Respondentiem pieprasīto informāciju nav iespējams iegūt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo respondentu tiesības vai tiesiskās intereses, proti, nav iespējams pilnībā saņemt šādu informāciju no administratīvajiem datu avotiem, jo:

5.3.1. administratīvie datu avoti datu klasificēšanai izmanto klasifikācijas, kas nav saderīgas ar vispāratzītām vai tiesību aktos noteiktajām statistiskajām klasifikācijām;

5.3.2. datus no administratīvajiem datu avotiem nevar iegūt oficiālās statistikas nodrošināšanai noteiktajos apstrādes un publicēšanas termiņos.

5.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13. pantam labums, kuru sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti respondentiem, ir lielāks nekā respondentu tiesību vai tiesisko interešu ierobežojums. Izmantojot respondentiem pieprasītos datus, Pārvalde apkopos statistisko informāciju, ko Saeima, valdība, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi un starptautiskās organizācijas izmanto kā bāzi analīzei, lēmumu pieņemšanai, plānošanai, prognozei un vadīšanai; zinātniskās organizācijas - kā datu avotu pētījumu veikšanai; universitātes, koledžas un citas izglītības iestādes - mācību procesā; sabiedrība kopumā - domu apmaiņas veicināšanai un demokratizācijas procesā. Šāds datu apjoms nepieciešams arī tādēļ, lai šos datus varētu izmantot ekonomisko un sociālo jautājumu analīzē, stratēģiju izstrādē un izpildes uzraudzībā, ļautu izteikt zinātniski pamatotas prognozes par vairākām valstiski svarīgām nozarēm.

5.5. Respondentiem pieprasītā informācija, atbilstoši Eiropas Statistikas Prakses kodeksa 9. principam, dažādības un detalizācijas ziņā nepārsniedz minimālās prasības, kas nepieciešamas, lai saskaņā ar Statistikas likumu nodrošinātu oficiālo statistiku.

5.6. Respondentiem pieprasītās veidlapas iesniedz visi konkrētās izlases respondenti, tādējādi, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 6. pantam, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, Pārvalde pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem - atšķirīgus lēmumus).

6. Veidlapu iesniegšanas veids:

Respondenti aizpildītas veidlapas iesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniski, izmantojot Pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma" elektronisko datu vākšanas apakšsistēmu (https://e.csb.gov.lv);

- vai papīra formā, ja datu ierakstu skaits veidlapā vienā periodā nepārsniedz 15 rindas, nosūtot Pārvaldei pa pastu (Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301).

7. Datu aizsardzība:

Saskaņā ar Statistikas likuma 17. panta pirmo daļu no respondentiem iegūtos datus izmanto oficiālās statistikas nodrošināšanai, izņemot Statistikas likuma 25. un 26. pantā noteiktos gadījumus.

Statistikas iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem, to sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.

Pārvaldes nodarbinātajiem aizliegts izpaust datus un citu ierobežotas pieejamības informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus. Šajā daļā noteiktais attiecas arī uz personām, kuras uz laiku ir iesaistītas oficiālās statistikas nodrošināšanā vai ar kurām izbeigtas darba vai dienesta tiesiskās attiecības.

8. Administratīvā akta spēkā stāšanās un paziņošana:

Administratīvais akts tiek paziņots ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Administratīvais akts stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

9. Administratīvā akta apstrīdēšana:

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu un Statistikas likuma 4. panta ceturto daļu, šo administratīvo aktu var apstrīdēt Pārvaldes priekšniecei viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, iesniedzot iesniegumu Pārvaldei.

Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka vietnieks K. Misāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par oficiālās statistikas veidlapu par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm iesniegšanu .. Izdevējs: Centrālā statistikas pārvalde Veids: vispārīgais administratīvais akts Pieņemts: 05.01.2022.Stājas spēkā: 07.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 06.01.2022. OP numurs: 2022/4.4
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
328983
07.01.2022
4543
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)