Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Alūksnes novada domes 2023. gada 30. marta saistošos noteikumus "Alūksnes novada pašvaldības nolikums".
Alūksnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2013

Alūksnē 2013. gada 25. jūlijā
Alūksnes novada pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
25.07.2013. lēmumu Nr. 343 prot. Nr. 13, 36. p.

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu
1. Pašvaldības teritoriālais iedalījums

1. Alūksnes novadā ir viena vietējā pašvaldība, kas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir atvasināta publisko tiesību juridiska persona, bet saskaņā ar Civillikuma 1407.pantu – privāttiesību juridiska persona.

2. Alūksnes novada pašvaldība, turpmāk tekstā – pašvaldība, savas kompetences ietvaros pārvaldi realizē Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, kas izveidota 2009. gada 1. jūlijā, iekļaujot tajā teritoriālās vienības:

2.1. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.2. Alūksnes novada Alūksnes pilsētu;

2.3. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.4. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.5. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.6. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.7. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.8. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.9. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.10. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.11. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.12. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.13. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.14. (svītrots no 01.01.2022. ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu);

2.15. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.16. (svītrots no 01.01.2022. ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu);

2.17. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

2.18. Alūksnes novada pagastu apvienību, kuras sastāvā ir Alūksnes novada:

2.18.1. Alsviķu pagasts;

2.18.2. Annas pagasts;

2.18.3. Ilzenes pagasts;

2.18.4. Jaunalūksnes pagasts;

2.18.5. Jaunannas pagasts;

2.18.6. Jaunlaicenes pagasts;

2.18.7. Kalncempju pagasts;

2.18.8. Liepnas pagasts;

2.18.9. Malienas pagasts;

2.18.10. Mālupes pagasts;

2.18.11. Mārkalnes pagasts;

2.18.12. Pededzes pagasts;

2.18.13. Veclaicenes pagasts;

2.18.14. Zeltiņu pagasts;

2.18.15. Ziemera pagasts.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

3. Alūksnes novada administratīvais centrs ir Alūksne (pašvaldības adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301).

4. Alūksnes novada pašvaldība ir tajā iekļauto pašvaldību: Alsviķu pagasta padomes, Alūksnes pilsētas domes, Annas pagasta padomes, Ilzenes pagasta padomes, Jaunalūksnes pagasta padomes, Jaunannas pagasta padomes, Jaunlaicenes pagasta padomes, Kalncempju pagasta padomes, Liepnas pagasta padomes, Malienas pagasta padomes, Mālupes pagasta padomes, Mārkalnes pagasta padomes, Pededzes pagasta padomes, Veclaicenes pagasta padomes, Zeltiņu pagasta padomes un Ziemeru pagasta padomes institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

2. Pašvaldības institucionālā struktūra

5. Alūksnes novada pašvaldība sastāv no pilsoņu vēlētas lēmējinstitūcijas un tās izveidotas izpildinstitūcijas.

2.1. Pašvaldības lēmējinstitūcija

6. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Alūksnes novada dome, turpmāk tekstā – Dome, kas:

6.1. pieņem lēmumus;

6.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;

6.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

7. Dome, atbilstoši tās kompetencei, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

8. Domes algotie amati ir Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieks – attīstības un investīciju piesaistes jautājumos.

(Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 18/2021 redakcijā)

9. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs, kurš veic likumos, Ministru kabineta noteikumos un Domes lēmumos paredzētos pienākumus, kā arī:

9.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par Domes darbu;

9.2. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;

9.3. ir pašvaldības paraksta tiesīgā persona un pirmā paraksta tiesīgā persona uz finanšu dokumentiem;

9.4. (svītrots no 01.01.2020. ar Alūksnes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019; sk. 200. punktu);

9.5. pārrauga Domes vēlēto amatpersonu un komisiju darbu, izdod tām saistošus rīkojumus;

9.5.1 izskata iesniegumus un pieņem lēmumus jautājumos par Alūksnes novada pašvaldības valsts amatpersonu amatu savienošanu gadījumos, kad nav nepieciešams koleģiāls institūcijas (domes) lēmums;

9.6. (svītrots ar Alūksnes novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022);

9.7. ir tiesīgs dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem (amatpersonām);

9.8. Domes noteiktā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem;

9.9. izbeidzoties amata pilnvarām, nodrošina dokumentu un materiālo vērtību nodošanu izpilddirektoram;

9.10. (svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017);

9.11. lemj par pašvaldības īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā;

9.12. apstiprina atsavināšanai vai nomas izsolei nodotās pašvaldības kustamās mantas un nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izsoles vai pārdošanas rezultātus;

9.13. izskata pieteikumus un pieņem lēmumus par sapulču, piketu un gājienu rīkošanu;

9.14. ir amatpersona, kura iestādes vārdā administratīvajā procesā izdod starplēmumus (tostarp procesuālos), ja paredzēts, ka administratīvo aktu izdod Dome;

9.15. pašvaldības vārdā izdod ārējos normatīvajos aktos paredzētos saskaņojumus, ja to izskatīšana nav noteikta citai pašvaldības institūcijai;

9.16. atbild par normatīvajos aktos noteikto pašvaldības pienākumu izpildi civilās aizsardzības jomā;

9.17. pārstāv Domi attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem, popularizē Alūksnes novadu Latvijas Republikā un ārvalstīs;

9.18. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsts institūcijām, pašvaldībām Latvijā, citu valstu partneriem;

9.19. ir tiesīgs savas kompetences jautājumu risināšanai atsevišķos gadījumos ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas, iesaistot tajās deputātus, pašvaldības Centrālās administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013; 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022)

10. Domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki: vietnieks – attīstības un investīciju piesaistes jautājumos, vietnieks – tautsaimniecības jautājumos un vietnieks – teritoriālajos jautājumos.

(Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 18/2021 redakcijā)

11. Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos:

11.1. pilda priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja un vietnieka – attīstības un investīciju piesaistes jautājumos prombūtnes laikā;

11.2. ir pirmā paraksta tiesīgā persona uz finanšu dokumentiem nolikuma 11.1. punktā paredzētajos gadījumos;

11.3. koordinē un politiski atbild par pašvaldības darbību tautsaimniecības un tūrisma attīstības un investīciju piesaistes sfērā;

11.4. koordinē normatīvajos aktos noteikto pašvaldības pienākumu izpildi komercdarbības veicināšanas un bezdarba mazināšanas jomā;

11.4.1 koordinē ar nozares politiku saistītos jautājumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes enerģija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI", SIA "RŪPE" darbības jomās;

11.5. (svītrots ar Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021);

11.6. pilda citus Domes vai Domes priekšsēdētāja uzdotos pienākumus;

11.7. (svītrots ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021);

11.8. ir tiesīgs savas kompetences jautājumu risināšanai atsevišķos gadījumos ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas, iesaistot tajās deputātus, pašvaldības Centrālās administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2020; 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021; grozījums 11.8. apakšpunktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

12. Domes priekšsēdētāja vietnieks – attīstības un investīciju piesaistes jautājumos:

12.1. pilda priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

12.2. ir pirmā paraksta tiesīgā persona uz finanšu dokumentiem nolikuma 12.1.punktā paredzētajos gadījumos;

12.3. koordinē un politiski atbild par pašvaldības darbību sociālajā, kultūras, izglītības, sporta, jaunatnes lietu, sabiedriskā transporta un satiksmes infrastruktūras attīstības un investīciju piesaistes sfērā;

12.4. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības sadarbības attīstību un sadarbības partneriem;

12.5. koordinē veselības aprūpes pieejamības, veselīga dzīvesveida un sporta attīstības un popularizēšanas jautājumus;

12.6. pilda citus Domes un priekšsēdētāja uzdotos pienākumus;

12.7. (svītrots ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021);

12.8. ir tiesīgs savas kompetences jautājumu risināšanai atsevišķos gadījumos ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas, iesaistot tajās deputātus, pašvaldības Centrālās administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus.

12.9. koordinē ar nozares politiku saistītos jautājumos sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES SLIMNĪCA", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" darbības jomās;

12.10. koordinē normatīvajos aktos noteikto pašvaldības pienākumu izpildi civilās aizsardzības jomā;

12.11. koordinē sadarbību ar citu valstu partneriem, organizē viesu delegāciju uzņemšanu;

12.12. organizē pašvaldības piedalīšanos dažādās starppašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās, koordinē sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām";

12.13. darbojas pašvaldības pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā.

(Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 18/2021 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums 12.8. apakšpunktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

12.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks – teritoriālajos jautājumos:

12.1 1. koordinē un politiski atbild par pašvaldības darbību pakalpojumu sniegšanas teritoriālajās vienībās, teritoriālo vienību pārvaldi, sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, sfērā;

12.1 2. koordinē jautājumus par teritoriālo vienību attīstības jautājumiem;

12.1 3. pilda citus Domes un priekšsēdētāja uzdotos pienākumus;

12.1 4. (svītrots ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021);

12.1 5. ir tiesīgs savas kompetences jautājumu risināšanai atsevišķos gadījumos ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas, iesaistot tajās deputātus, pašvaldības Centrālās administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus.

(Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 18/2021 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums 12.1 5. apakšpunktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

13. Dome ir izveidojusi un no deputātiem ievēlē:

13.1. Finanšu komiteju 8 (astoņu) deputātu sastāvā;

13.2. Tautsaimniecības komiteju 8 (astoņu) deputātu sastāvā;

13.3. Sociālo, izglītības un kultūras komiteju 8 (astoņu) deputātu sastāvā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

14. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir izveidojusi:

14.1. (svītrots ar Alūksnes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019);

14.2. Administratīvo komisiju;

14.3. Zemes lietu komisiju;

14.4. Iepirkuma komisiju;

14.5. Īpašumu atsavināšanas komisiju;

14.6. Apstādījumu aizsardzības komisiju;

14.7. Licencēšanas komisiju;

14.8. (svītrots ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021);

14.9. (svītrots ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021);

14.10. Dzīvokļu komisiju;

14.11. (svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017);

14.12. Medību koordinācijas komisiju;

14.13. (svītrots ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021);

14.14. (svītrots ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021).

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

14.1 Komisijas personālsastāvu nosaka Dome 2 (divu) mēnešu laikā no jauna Domes deputātu sasaukuma pirmās sēdes.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

14.2 Saistošo noteikumu 14. punkta komisijas atrodas Domes padotībā un Domes priekšsēdētāja pārraudzībā. Komisijas paraksta tiesīgā persona ir tās priekšsēdētājs.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

2.2. Pašvaldības izpildinstitūcija

15. No pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu realizēšanu un Domes lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības izpildinstitūcija, kas sastāv no pašvaldības Centrālās administrācijas, turpmāk tekstā – Centrālā administrācija, un citām Domes dibinātām iestādēm.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021, grozījums par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

16. Izpildinstitūciju vada, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē izpilddirektors, īstenojot padotību pār institucionālās struktūras organizāciju un funkciju pildīšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Neviena pašvaldības institūcija vai amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

17. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021)

18. (Svītrots no 01.01.2022. ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021, sk. grozījumu 5. punktu)

19. Centrālās administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

20. Izpilddirektors pilda Domes lēmumus un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kā arī:

20.1. koordinē, kontrolē un atbild par visas pašvaldības izpildinstitūcijas darbu, nodrošinot Domes lēmumu, pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi;

20.2. ir pašvaldības paraksta tiesīgā persona, tajā skaitā pirmā paraksta tiesīgā persona uz finanšu dokumentiem;

20.3. ir pilnvarots realizēt Domes deleģēto uzdevumu izpildes uzraudzību un tās padotībā esošo iestāžu darbības pārraudzību;

20.4. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt izpildinstitūcijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

20.5. organizē un vada Centrālās administrācijas darbu;

20.6. realizē darba devēja funkcijas Centrālās administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem;

20.7. tā kompetencē esošu uzdevumu izpildes nodrošināšanai (organizēšanai), ir tiesīgs izdot (apstiprināt) iekšējos normatīvos aktus – instrukcijas, noteikumus, reglamentus u.c.;

20.8. atbild par dokumentu pārvaldību, darba aizsardzību, ugunsdrošību, sanitāro normu ievērošanu pašvaldības Centrālajā administrācijā, grāmatvedības uzskaiti un organizāciju, personas datu aizsardzību, civilās aizsardzības sistēmu darbību, informācijas pieejamību un bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu pašvaldības institūcijās;

20.9. organizē plānošanas un rīcības dokumentu izstrādi;

20.10. veic kontroli pār pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un racionālu izmantošanu;

20.11. dod piekrišanu un izsniedz noteikumus pašvaldības īpašumu apgrūtināšanai ar inženierkomunikācijām;

20.12. organizē Centrālajā administrācijā noslēgto un kontrolē iestādēs noslēgto līgumsaistību izpildi;

20.13. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Domes pastāvīgajās komitejās, piedalās komiteju sēdēs un sniedz informāciju un skaidrojumus par tajās izskatāmajiem jautājumiem;

20.14. organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības;

20.15. koordinē informācijas sistēmu, tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu pašvaldībā;

20.16. pārrauga pašvaldības un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, darbības komunālo pakalpojumu (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde) nodrošināšanā Alūksnes novada iedzīvotājiem, Alūksnes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

20.17. ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, veic to darbības tiesiskuma un lietderības kontroli;

20.18. pieņem lēmumus par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu;

20.19. koordinē vietējā ģeodēziskā tīkla izveidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā;

20.20. koordinē ar ģeotelpiskās informācijas iegūšanu, uzturēšanu un apriti saistītos jautājumus;

20.21. organizē informācijas apriti pašvaldībā;

20.22. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

20.23. organizē nepieciešamo ziņu savākšanu un sniegšanu statistikai;

20.24. ir tiesīgs savas kompetences jautājumu risināšanai atsevišķos gadījumos ar rīkojumu izveidot darba grupas un komisijas, iesaistot tajās deputātus, pašvaldības Centrālās administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

20.24.1 ne retāk kā reizi pusgadā informē deputātus par iepriekšējā periodā pieņemto Domes lēmumu izpildi;

20.25. veic citus normatīvajos aktos vai Domes lēmumos noteiktos pienākumus un pilda Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka (-u) un pastāvīgo komiteju dotos uzdevumus.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījumi punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

20.1 Izpilddirektora prombūtnes laikā viņa pienākumus saskaņā ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu, veic pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vai Kancelejas vadītājs.

(Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 27/2013 redakcijā, kas grozīta ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021.)

21. (Svītrots no 01.01.2022. ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021, sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

22. Domes padotībā atrodas tās izveidotas iestādes:

22.1. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.2. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.3. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.4. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.5. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.6. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.7. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.8. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.9. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.10. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.11.(svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.12. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.13. (svītrots no 01.01.2022. ar Alūksnes no vada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021, sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu);

22.14. (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.15. (svītrots no 01.01.2022. ar Alūksnes no vada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021, sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu);

22.15.1 (svītrots ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022);

22.16. Alūksnes Mākslas skola;

22.17. Alūksnes Mūzikas skola;

22.18. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola;

22.19. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs;

22.20. Alūksnes pilsētas sākumskola;

22.21. Strautiņu pamatskola;

22.22. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019.. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

22.23. Bejas pamatskola;

22.24. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019.. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

22.25. Malienas pamatskola;

22.26. (svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017);

22.27. (svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017);

22.28. (svītrots ar Alūksnes novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022);

22.29. Ziemeru pamatskola;

22.30. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019.. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

22.31. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija;

22.32. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola;

22.33. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

22.34. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte";

22.35. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Cālis";

22.36. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte";

22.37. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte";

22.38. Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš";

22.39. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019.. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

22.40. Izglītības pārvalde;

22.41. Alūksnes novada Kultūras centrs;

22.42. Alūksnes novada bibliotēka;

22.43. Alūksnes novada muzejs;

22.44. (svītrots no 01.07.2022. ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021; sk. grozījumu 6. punktu);

22.45. (svītrots no 01.07.2022. ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021; sk. grozījumu 6. punktu);

22.46. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa;

22.47. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019.. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

22.48. Alūksnes novada pašvaldības policija;

22.49. Alūksnes novada bāriņtiesa;

22.50. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019.. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

22.51. Būvvalde;

22.52. Alūksnes novada vidusskola;

22.53. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola;

22.53.1 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde;

22.53.2 Alūksnes Tūrisma informācijas centrs;

22.54. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA";

22.55. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA";

22.56. Alūksnes novada vēlēšanu komisija;

22.57. Centrālā administrācija;

22.58. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021; 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/ 2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

23. Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprina Dome. Iestādes paraksta tiesīgā persona ir tās vadītājs.

23.1 Iestādes vadītājs:

23.1 1. atbild par iestādes kompetencē nodoto uzdevumu realizēšanu;

23.1 2. atbild par efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, nodrošinot attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi;

23.1 3. atbild par iestādes darbības nodrošināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārvaldīšanu;

23.1 4. pagastu apvienības pārvaldes vadītājs (pagastu apvienības teritoriālajā vienībā) un izpilddirektors (Alūksnes pilsētā) atbild arī par pašvaldībai piekrītoša un piederoša nekustamā īpašuma un kustamās mantas, kas nav nodota citai pašvaldības iestādei, pārvaldīšanu;

23.1 5. izvērtējot, vai īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, organizē pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas procesu;

23.1 6. pašvaldības vārdā realizē būvniecības ierosinātāja funkciju iestādei lietošanā nodotajos nekustamajos īpašumos, paraksta un iesniedz institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas, būvniecības ieceres dokumentāciju;

23.1 7. izdod pilnvaras;

23.1 8. lemj par ziedojumu pieņemšanas lietderību.

(Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

24. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja:

24.1. pašvaldības kapitālsabiedrībās:

24.1.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes enerģija",

24.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI",

24.1.3. SIA "RŪPE",

24.1.4. (svītrots ar Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019);

24.2. publiski privātās kapitālsabiedrībās:

24.2.1. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES SLIMNĪCA",

24.2.2. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "AP KAUDZĪTES";

24.3. privātajās kapitālsabiedrībās:

24.3.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS",

24.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS".

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2020)

3. Domes darba organizācija

25. Domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Centrālā administrācija.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021, grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

26. Deputātiem, lēmumu projektu sagatavošanas un izskatīšanas ietvaros, ir tiesības:

26.1. iepazīties ar pašvaldības Centrālās administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību rīcībā esošajiem dokumentiem un saņemt to norakstus, izrakstus un kopijas;

26.2. saņemt no pašvaldības Centrālās administrācijas darbiniekiem, amatpersonām, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021, grozījumi punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

3.1. Domes pastāvīgo komiteju kompetence un to darba organizācija

27. Domes darbs lēmumu projektu sagatavošanā notiek komiteju sēdēs.

28. Domes deputātus komitejās ievēl atbilstoši likumam "Par pašvaldībām".

29. Finanšu komiteju vada Domes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos. Citu komiteju vadītājus un viņu vietniekus ievēl vai atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgās komitejas locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

30. Katras komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. To norises laiku un vietu nosaka attiecīgās komitejas priekšsēdētājs.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022)

31. Jauna Domes sasaukuma pirmo Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības, un kultūras komitejas sēdi sasauc un līdz komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada Domes priekšsēdētājs.

32. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdi, sastāda sēdes darba kārtību, kā arī raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā un kontrolē to izpildi. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

33. Par komitejas sēdi atbildīgais Centrālās administrācijas Domes sekretārs par sēdes laiku un darba kārtību informē visus deputātus ar elektroniskā pasta vēstuli. Sēdes materiāli deputātiem ir pieejami elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

34. Lēmumu projektus izskatīšanai komitejās sagatavo:

34.1. pašvaldības Centrālās administrācijas speciālisti, saskaņā ar Domes vai tās komitejas lēmumu, Domes priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora uzdevumā;

34.2. deputāti pēc savas iniciatīvas;

34.3. iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji un speciālisti pēc savas iniciatīvas, iesniedzot lēmuma projektu pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

35. Centrālās administrācijas Kancelejā saņemtos un Domei adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, ja to izskatīšanai nepieciešams Domes lēmums, izskata pašvaldības izpilddirektors un, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, rezolūcijā nosaka komisiju, komiteju vai iestādi, kurai jāizskata iesniegums un amatpersonu, kurai jāsagatavo lēmuma projekts šī jautājuma izskatīšanai komitejas vai Domes sēdē.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

36. Komitejās izskatāmo jautājumu lēmumu projekti, komitejas atzinumu saņemšanai, jāiesniedz rakstveidā un kārtībā, kāda šajā nolikumā noteikta Domes lēmumu projektu sagatavošanai. Pārējie jautājumi izskatīšanai komitejas sēdē tiek virzīti tikai, ja tie saņemti ne vēlāk kā trešajā darba dienā pirms komitejas kārtējās sēdes un 5 (piecas) stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes kopā ar nozares speciālista viedokli, norādi par tiesisko pamatojumu un finansējuma avotu, ja tā izpildei nepieciešams finansējums.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2013)

37. Komitejas priekšsēdētājs, sastādot komitejas sēdes darba kārtību, nosaka, kādas personas ir papildus uzaicināmas uz komitejas sēdi un kuriem speciālistiem tajā jāpiedalās ar padomdevēja tiesībām. Visās komitejās papildus informācijas sniegšanai par izskatāmajiem jautājumiem piedalās izpilddirektors. Komitejas darbā ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties pašvaldības Centrālās administrācijas jurists un ekonomists.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

38. Komitejas sēde tiek izsludināta ar brīdi, kad komitejas priekšsēdētāja sastādītā sēdes darba kārtība tiek publicēta elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Komitejas darba kārtību ievieto pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un izvieto apmeklētājiem pieejamā vietā uz informatīvā stenda Centrālās administrācijas un pagastu teritoriālajās vienībās esošo klientu apkalpošanas centru telpās.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

39. Komiteju sēdes ir atklātas. Klausītājiem, piedaloties komiteju sēdēs, jāievēro kārtība, kāda šajā nolikumā noteikta par piedalīšanos Domes sēdē.

40. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības, un komitejas sēdē var piedalīties tikai tās personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.

40.1 Komitejas locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem un juridisko personu komercnoslēpumiem, kas tiem kļuvusi zināma pildot komitejas locekļa pienākumus.

(Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 27/2013 redakcijā)

41. Par izskatāmo jautājumu komitejā ziņo komitejas priekšsēdētājs vai lēmuma projekta sagatavotājs, informējot par lēmuma projekta būtību un lietderību, veiktajām saskaņošanas procedūrām un iespējamajiem izskatāmā jautājuma alternatīvajiem risinājumiem. Ja nepieciešams, uz komitejas sēdi var uzaicināt citas personas sniegt papildu vai precizējošu informāciju. Komitejas jautājumu izskatīšanā piemērojama šajā nolikumā noteiktā kārtība lēmumu projektu izskatīšanai Domes sēdē.

42. Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un elektronisko dokumentu vadības sistēmu.

42.1 Komitejas vadītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ne vēlāk kā divas stundas iepriekš var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputātu rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties komitejas sēdes norisē ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) palīdzību, elektronisko balsošanu tiešsaistē un deputātiem ir iespēja reģistrēties sēdei elektronisko dokumentu vadības sistēmā NAMEJS.

(Alūksnes novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 24/2020 redakcijā)

43. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāziņo Domei.

44. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.

45. Finanšu komiteja:

45.1. vienlaikus ar pašvaldības budžeta pieņemšanu un saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem, nosaka budžeta gada pašvaldības līdzekļu sadalījuma prioritātes;

45.2. dod atzinumu par pašvaldības budžeta sastādīšanas un līdzekļu sadales principiem un kārtību;

45.3. vada pašvaldības budžeta projekta vai budžeta grozījumu izskatīšanu Domes sēdē;

45.4. veic kontroli pār pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanas likumību un lietderību;

45.5. sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz pašvaldības finanšu saistībām, kas nav apstiprinātas budžetā, kā arī par Domes lēmumu projektiem, kas paredz līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

45.6. izskata un lemj par jautājuma tālāku virzību par nodokļu, nodevu un citu maksājumu iekasēšanu, atvieglojumiem un samaksas termiņiem;

45.7. izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību saistībā ar pašvaldības iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams līdzfinansējums;

45.8. sniedz priekšlikumus par kārtību rīcībai ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām un tā apsaimniekošanu;

45.9. izskata pašvaldības saimniecisko gada pārskata projektu;

45.10. izskata pašvaldības iestāžu gada izdevumu tāmes;

45.11. pārrauga revīzijas darbu pašvaldībā;

45.12. (svītrots ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013);

45.13. izskata un akceptē Centrālās administrācijas un pašvaldības iestāžu koplīgumu projektus;

45.14. veic pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību;

45.15. dod atzinumu lēmumu projektiem par valsts amatpersonas iespējamo amata savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi;

45.16. sagatavo izskatīšanai Domes sēdē savā kompetencē esošos jautājumus un jautājumus, kas nepiekrīt nevienai citai komitejai, vai to izlemšana Domē ir steidzama, bet objektīvu iemeslu dēļ tie attiecīgajā komitejā nav izskatīti.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

46. Tautsaimniecības komiteja:

46.1. sagatavo izskatīšanai Domes sēdē, virza un koordinē jautājumus, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem (izņemot atsavināšanu), tautsaimniecības, tūrisma, vides aizsardzības, komunālo pakalpojumu, attīstības jautājumu risināšanu un sadarbības projektiem;

46.2. dod atzinumu par īstermiņa un ilgtermiņa plānu vadlīnijām pašvaldības infrastruktūrai, tautsaimniecībai un sadarbībai ar citām pašvaldībām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;

46.3. izskata jautājumus, kas saistīti ar Alūksnes novada attīstību un teritoriālo plānošanu;

46.4. izskata jautājumus, kas saistīti ar investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

46.5. izskata jautājumus, kas saistīti ar būvniecību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;

46.6. dod priekšlikumus Finanšu komitejai pašvaldības tautsaimniecības budžeta izstrādāšanā;

46.7. kontrolē attiecīgās sfēras līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam;

46.8. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošo uzņēmējdarbību (komercdarbību);

46.8.1 sniedz atzinumus jautājumos par tūrisma nozares attīstību, novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu uzturēšanu;

46.9. izskata pašvaldības publiskā gada pārskata projektu;

46.10. sniedz atzinumus Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz attiecīgās nozares pašvaldības iestādēm, tajā skaitā uz Alūksnes novada pašvaldības policijas, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" darbu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

47. Sociālā, izglītības un kultūras komiteja:

47.1. sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumiem, veselību, izglītību, kultūru, sportu, jaunatnes lietām un brīvā laika nodarbībām;

47.2. dod priekšlikumus Finanšu komitejai nozares budžeta izstrādāšanā;

47.3. izskata un sniedz atzinumu par sociālo jautājumu koncepcijas, plānu izstrādes un īstenošanas kārtības jautājumiem, nosaka īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus sociālo un veselības jautājumu risināšanai, nodarbinātības veicināšanai (bezdarba līmeņa samazināšanai) un dzīvokļa jautājumu risināšanai Alūksnes novadā, sociālā, veselības aprūpes un dzīvokļu jautājumu palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem;

47.4. izskata jautājumus par pašvaldības attīstības dokumentiem, kas skar veselības, izglītības, kultūras, sporta jomu, jaunatnes lietas, brīvā laika pavadīšanu un sabiedriskā transporta un satiksmes infrastruktūras jautājumiem;

47.5. risina ar pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm saistītos jautājumus, tajā skaitā, sniedz atzinumu par izglītības programmu realizēšanu, nozares iestāžu attīstības plānošanas dokumentiem un to budžeta līdzekļu sadalījumu;

47.6. izskata iestāžu izstrādātos kultūras, izglītības un sporta pasākumu gada plānus, kā arī apstiprina kopējo novada sporta un kultūras pasākumu plānu;

47.7. izskata jautājumus par izglītības nozares tālākas attīstības priekšlikumiem, par pirmsskolas izglītības iestādēm, skolas vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti, kā arī iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās izglītības iegūšanai;

47.8. risina ar pieaugušo neformālo izglītību saistītus jautājumus;

47.9. (svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017);

47.10. sagatavo priekšlikumus pašvaldības sadarbībai ar nozares nevalstiskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām konfesijām un draudzēm);

47.11. analizē un sniedz priekšlikumus par veselīga dzīves veida veicināšanu, tajā skaitā žūpības un netiklības apkarošanu;

47.12. sagatavo priekšlikumus Domei par azartspēļu ierobežojumiem vai aizliegumiem;

47.13. dod atzinumus Domei par smēķēšanas publiskās vietās ierobežojumiem vai aizliegumiem;

47.14. izskata jautājumus par ārvalstniekiem un bezvalstniekiem;

47.15. kontrolē attiecīgajai sfērai paredzēto līdzekļu izlietošanu;

47.16. sniedz atzinumus Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz attiecīgās nozares pašvaldības iestādēm, tajā skaitā uz Alūksnes novada bāriņtiesas un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013; 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

48. Ja izskatāmi jautājumi, kas attiecas uz divām vai vairākām komitejām, komitejas var noturēt kopīgas sēdes. Kopīgo sēdi vada tās komitejas priekšsēdētājs, kurš ir ierosinājis jautājuma izskatīšanu kopīgā sēdē. Kopīgā sēdē jautājumus var izskatīt, ja tajā piedalās vairāk kā puse no katras komitejas sastāva. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem deputātiem. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Kopīgās sēdes protokolam tiek piešķirts tās komitejas sēdes protokola secīgais numurs, kuras priekšsēdētājs ir tās ierosinātājs.

49. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt tās izskatīšanai iesniegtajam lēmuma projektam, komitejai, norādot pamatojumu, jāsniedz atzinums, kā konkrētais jautājums ir risināms.

50. Ja ar komitejas lēmumu tiek uzdots darba uzdevums Centrālajai administrācijai vai iestādes vadītājam un šajā komitejas sēdē piedalās Centrālās administrācijas vadītājs – izpilddirektors vai attiecīgās iestādes vadītājs, tiek uzskatīts, ka viņam šis komitejas lēmums ir paziņots un rakstiskā formā tas tiek izsniegts tikai pēc atsevišķa pieprasījuma saņemšanas pašvaldības Centrālās administrācijas kancelejā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

51. Domstarpības starp komitejām, deputātiem, pašvaldības amatpersonām, Centrālās administrācijas darbiniekiem, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs vai, viņa uzdevumā – Dome.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

3.2. Publiskās apspriešanas kārtība un iedzīvotāju aptaujas

52. Atsevišķos gadījumos, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs publicēt Domes lēmuma projektu vai pastāvīgās komitejas lēmumu pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, nosakot viedokļu un ierosinājumu iesniegšanas kārtību un termiņu. Saņemtajiem ierosinājumiem ir konsultatīvs raksturs.

53. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā var:

53.1. veikt iedzīvotāju aptauju, vai

53.2. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā – publisko apspriešanu;

53.3. izveidot teritoriālo vienību iedzīvotāju padomi.

(Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 23/2022 redakcijā)

54. Iedzīvotāju aptauju izsludina Domes priekšsēdētājs:

54.1. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

54.2. pēc Domes vai tās komitejas lēmuma;

54.3. pēc savas vai vietnieka (-u) iniciatīvas;

54.4. pēc ne mazāk kā 50 (piecdesmit) pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju iniciatīvas;

54.5. pēc iedzīvotāju padomes iniciatīvas.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

55. Iesniedzot ierosinājumu iedzīvotāju aptaujas izsludināšanai, norāda:

55.1. tās termiņu;

55.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

55.3. teritoriju (tās daļu) vai pašvaldības iedzīvotāju loku, kurā veicama aptauja;

55.4. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

55.5. rakstiskās aptaujas lapas formu.

56. Par aptaujas organizēšanu un rezultātu apkopošanu ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu un publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

57. Konsultatīvos nolūkos Dome ir izveidojusi:

57.1. Jauniešu konsultatīvo padomi;

57.2. Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" konsultatīvo padomi.

58. Publiskās apspriešanas un iedzīvotāju aptauju rezultātiem, kā arī konsultatīvo padomju lēmumiem ir konsultatīvs raksturs.

3.3. Domes lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas kārtība

59. Centrālās administrācijas nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, speciālisti, darba grupu, komisiju un komiteju priekšsēdētāji ir atbildīgi par viņu kompetencē esošo jautājumu sagatavošanu izskatīšanai Domes sēdē, noformējot tos lēmuma projekta veidā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

60. Domes lēmuma projekts jānosūta uz domes sekretāra e- pastu Word formātā (ja nepieciešams pievieno pielikumu citā formātā). Projektā jābūt:

60.1. lēmuma projekta nosaukumam, kas īsi, bet nepārprotami norāda uz lēmuma saturu;

60.2. tiesiskajam pamatojumam;

60.3. saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstam;

60.4. lēmuma tekstam (nepieciešamības gadījumā norādot lēmuma izpildes termiņu un atbildīgo par izpildi);

60.5. norādei, no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

60.6. priekšlikumiem par attiecīgajā jautājumā iepriekš pieņemto lēmumu vai rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem vai to grozīšanu;

60.7. priekšlikumiem par lēmuma spēkā stāšanās kārtību;

60.8. norādei par pielikumiem;

60.9. norādei par lēmuma sagatavotāju un sagatavošanas datumam;

60.10. informācijai, kādās institūcijās projekts izskatīts un kad projektu vēlams izskatīt Domes sēdē;

60.11. norādei par personām, kas uzaicināmas uz lēmuma izskatīšanu Domes sēdē;

60.12. norādei par personām, kam izsniedzams Domes lēmuma oriģināls, noraksts/izraksts un kam lēmums nosūtāms elektronisko dokumentu vadības sistēmā;

60.13. norādei par lēmuma projektā ietverto informāciju, kura, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav publiskojama;

60.14. citai informācijai un argumentiem, kurus lēmuma projekta sagatavotājs vai iesniedzējs uzskata par būtiskiem.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019)

61. Saņemto Domes lēmuma projektu domes sekretārs nodod saskaņošanai lēmuma projektā norādītajām personām, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu. Lēmuma projekts obligāti saskaņojams ar pašvaldības Centrālās administrācijas Juridisko nodaļu, izpilddirektoru un Finanšu nodaļu, ja lēmuma projekts ir saistīts ar pašvaldības finanšu jautājumiem.

(Alūksnes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 28/2019 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

62. Domes priekšsēdētājs nosaka atbildīgo komiteju, kurā lēmuma projekts izskatāms pirms tā virzīšanas izskatīšanai Domes sēdē.

63. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

64. Domes un pastāvīgo komiteju, kā arī komisiju lēmumu projekti, speciālistu viedokļi, ieteikumi un atzinumi, amatpersonu rīkojumu projekti, citi dokumentu projekti, līdz lēmuma vai iekšējā normatīvā akta izdošanai attiecīgajā jautājumā, amatpersonas rīkojuma izdošanai vai lēmuma pieņemšanai, izziņu vai uzziņu izdošanai, ir ierobežotas pieejamības informācija, kas nav publiskojama.

65. Saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajos gadījumos un termiņā publicē pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

66. Par iesniegtajā lēmuma projektā un tam pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, atbilstību valodas normām un normatīvajiem aktiem ir atbildīgs lēmuma projekta sagatavotājs. Lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu un izziņas materiālu pievienošanu lēmuma projektam, saskaņojumu saņemšanu.

67. Lēmuma projekta sagatavotājs nav atbildīgs par politisko lēmumu (politisko paziņojumu, deklarāciju, aicinājumu un lēmumu par amatpersonu ievēlēšanu vai atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas u.tml.) saturu.

68. Domes sēdē neizskata jautājumus un dokumentus, par kuriem nav sagatavots lēmuma projekts. Atsevišķos gadījumos Dome var pieņemt ar sagatavotā lēmuma projekta izskatīšanu saistītu papildlēmumu, kas tiek noformēts ar ierakstu Domes sēdes protokolā.

69. Domes sēdes darba kārtību (izņemot gadījumus, kad sēdi nesasauc Domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Domes priekšsēdētāja vietnieks) sēdes vadītājs izsludina ar rīkojumu. Darba kārtībā iekļauj lēmumu projektus, kuri sastādīti un saskaņoti atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kārtībai un iesniegti pašvaldības kancelejā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 4 (četras) stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.

70. Lēmuma projektus, kas iesniegti pēc Domes sēdes darba kārtības izsludināšanas, pēc sēdes vadītāja ierosinājuma, var iekļaut izskatīšanai Domes sēdē papildus sastādītajai darba kārtībai, ja tie izskatāmi steidzamības kārtībā. Par šo jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā lemj Dome.

71. Domes sēdes darba kārtība, lēmumu projekti, ar tiem saistītie materiāli, atzinumi un izziņas materiāli, Deputātiem ir pieejami elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms Domes kārtējās sēdes un 3 (trīs) stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

72. Jautājumi par izsludinātajā darba kārtībā iekļautajiem lēmumu projektiem, ja to nav bijis iespējams noskaidrot pie attiecīgā speciālista, un priekšlikumi, kas būtiski maina lēmuma projekta saturu, deputātam jāiesniedz pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk, kā līdz plkst. 12.00 iepriekšējā darba dienā pirms Domes kārtējās sēdes vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas sēdes.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

3.4. Domes sēžu darba reglaments

73. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes sēdēs. Ja deputāts nevar ierasties uz Domes sēdi, viņa pienākums ir līdz sēdes sākumam paziņot par to Centrālās administrācijas Kancelejā vai Domes sēdes vadītājam, kurš par to informē protokolistu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

73.1 Domes sēdes vadītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ne vēlāk kā divas stundas iepriekš var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputātu rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties domes sēdes norisē ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) palīdzību, elektronisko balsošanu tiešsaistē un deputātiem ir iespēja reģistrēties sēdei elektronisko dokumentu vadības sistēmā NAMEJS.

(Alūksnes novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 24/2020 redakcijā)

74. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

75. Domes kārtējās sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī, parasti – katra mēneša pēdējā ceturtdienā pulksten 10.00 un notiek pašvaldības juridiskajā adresē – Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, ja vien Domes priekšsēdētājs, izziņojot sēdi, ar rīkojumu nav norādījis citu sēdes norises laiku un vietu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

76. Paziņojums par novada domes kārtējo sēdi – norādot tās darba kārtību – tiek publicēts pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un izvietots uz informatīvā stenda Centrālās administrācijas un pagastu teritoriālajās vienībās esošo klientu apkalpošanas centru telpās apmeklētājiem pieejamā vietā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš, bet par ārkārtas sēdi – ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas iepriekš.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

77. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, sēdes vadītājs Domes sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku.

78. Domes sēdes ir atklātas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

79. Domes atklātās sēdes pašvaldības Centrālā administrācija fiksē audio ierakstā un, sabiedrības informēšanai par lēmumu pieņemšanas gaitu, var nodrošināt arī tiešraides translēšanu pašvaldības mājas lapā. Citas personas, kas piedalās Domes sēdē, ievērojot ētikas normas un personas datu apstrādes normatīvo regulējumu, drīkst filmēt, veikt audio ierakstu vai fotografēt, ja tas netraucē sēdes gaitu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

80. Domes sēdēs, ja tās nav slēgtas, piedalās pašvaldības izpilddirektors, sabiedrisko attiecību speciālists un to institūciju vadītāji, kuru sagatavotos lēmumu projektus izskata Domes sēdē. Citu darbinieku piedalīšanos konkrēta jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās struktūrvienības vadītājs. Sēdes vadītājs, sastādot tās darba kārtību, ir tiesīgs noteikt uz konkrēta lēmuma projekta izskatīšanu papildu uzaicināmās personas.

81. Personām, kuras ir uzaicinātas piedalīties Domes sēdē, pirms sēdes ir jāreģistrējas pie Domes sēdes protokolista.

82. Citas personas, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesīgas piedalīties debatēs, uzdot jautājumus vai citādi iejaukties un traucēt sēdes gaitu. Ja sēdes klausītājs, pēc sēdes vadītāja aizrādījuma, atkārtoti neievēro Domes sēdes kārtību, Domes sēdes vadītājs ir tiesīgs izraidīt viņu no sēdes telpas.

83. Domes sēdes norises telpā, deputātiem un citām sēdē klātesošām personām mobilo sakaru līdzekļiem jābūt uzstādītiem režīmā bez skaņas signāla vai izslēgtiem.

84. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013)

85. Dome lēmuma projektu izskata šādā kārtībā (secīgi):

85.1. ziņojums;

85.2. deputātu jautājumi;

85.3. debates;

85.4. ziņotāja galavārds;

85.5. sēdes vadītāja viedoklis;

85.6. balsošana;

85.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

86. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis sēdes vadītājs.

87. Par lēmuma projektu ziņo atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai Domes sēdes vadītājs. Ziņotājs informē Domi par lēmuma projekta saturu, atzinumiem un saskaņojumiem (ne ilgāk kā 5 (piecas) minūtes).

88. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, pēc sēdes vadītāja priekšlikuma tām tiek dots vārds (ne ilgāk kā 5 (piecas) minūtes), un tikai pēc tam notiek debates.

89. Debatēs uzstājas tikai deputāti, turklāt katrs deputāts var uzstāties tikai vienu reizi un līdz 5 (piecām) minūtēm. Ja deputāts vēlas, lai viņa teiktais tiktu ieprotokolēts, viņam šis lūgums ir jāizsaka pirms uzstāšanās, vai runa, pirms tās nolasīšanas, rakstiski jāiesniedz sēdes protokolistam. Deputāts nevar pieprasīt, lai tiktu ieprotokolēts citas personas teiktais.

90. Uzstājoties debatēs, deputātiem ir jāievēro konstruktīvas kritikas un diskusiju pamatprincipi:

90.1. nevienu priekšlikumu nevar noraidīt bez argumentācijas;

90.2. kritikas objektam ir jābūt idejai, koncepcijai, bet ne personai, kuras izteikto viedokli, nostāju kritizē vai pret to iebilst;

90.3. izsakot iebildumus pret iesniegto projektu vai tā daļu, jādod konkrēts priekšlikums grozījumiem, labojumiem.

91. Ja deputāts pārkāpj debašu norises kārtību, sēdes vadītājs ir tiesīgs pārtraukt viņu un debašu pārkāpējam vairs nedot vārdu konkrētā jautājuma izskatīšanā. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu.

92. Jebkurš deputāts debašu laikā var ierosināt jautājuma izskatīšanas atlikšanu, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija un par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem.

93. Visi Domes lēmuma projekta labojumi, izņemot redakcionālos, to ierosinātājam ir jāiesniedz rakstiski līdz balsošanas sākumam. Ja tas ir nepieciešams lietas ātrākai virzībai, sēdes vadītājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem, nodrošinot precīzi noformulēto labojumu ierakstīšanu sēdes protokolā.

94. Ja tiek iesniegti labojumi Domes lēmuma projektā, tad vispirms balso par labojumu pieņemšanu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms balso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma, bet, ja to nav iespējams noteikt, tad balso atbilstoši labojumu iesniegšanas secībai.

95. Balsošana notiek pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, izņemot gadījumus, kad balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm, vai tehnisku iemeslu pēc balsošana pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā nav iespējama. Balsojums deputātam jāizdara 10 (desmit) sekunžu laikā, pēc kā balsojums tiek slēgts.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

96. Gadījumos, kad balsošana notiek ar vēlēšanu zīmi, deputātam savā vēlēšanu zīmē jāizdara atzīme attiecībā uz katru no tajā iekļautajiem viena amata kandidātiem. Pretī tā kandidāta vārdam, uzvārdam, kura ievēlēšanu (iecelšanu) atbalsta, izdara atzīmi "+" kolonnā "par". Tie amata kandidātu vārdi, uzvārdi, kuru ievēlēšanu (iecelšanu) amatā neatbalsta – ir svītrojami. Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāts savu vēlēšanu zīmi ir nodevis sēdes vadītājam, vai sēdes vadītājs ir paziņojis, ka balsojums ir beidzies.

97. Sēdes vadītājs, nolasa katra deputāta balsojumu un paziņo pieņemto lēmumu. Vēlēšanu zīmes tiek pievienotas Domes sēdes protokolam.

98. Balsojumā par personas iecelšanu amatā, deputāts var atbalstīt tikai tik kandidātus, cik vakanču ir uz attiecīgo amatu. Ja vienam amatam izvirzīti vairāki kandidāti, tomēr neviens nesaņem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu vairākumu, rīko atkārtotu balsošanu par tiem diviem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkota balsošana par kandidātu, kurš iepriekš saņēmis visvairāk balsu.

98.1 Ja balsošanai tiek piedāvāti divi lēmuma projekta varianti un balsojot par pirmo tiek saņemts pietiekams balsu skaits, par otru lēmuma projekta variantu nebalso.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

99. Ja balsošanai tiek piedāvāti vairāk kā divi lēmuma projekta varianti un neviens no tiem nesaņem lēmuma pieņemšanai pietiekamu balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmajā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja šī balsojuma rezultātā nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

100. Ja nepietiekama balsu skaita dēļ Domes sēdē netiek pieņemts lēmums kādā jautājumā, deputātu lēmums par turpmāku šī jautājuma risināšanu tiek ierakstīts sēdes protokolā.

101. Ja domes deputāts balsojot ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo sēdes vadītājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma labojumu protokolā nefiksē un balsojuma izmaiņas neņem vērā.

102. Deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu, vai balsojis pret priekšlikumu, ir tiesīgs lūgt fiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami sēdes protokolam.

103. Domes sēdē pieņemtā lēmuma tekstā pirms tā parakstīšanas var izdarīt tikai tos grozījumus, par kuriem ir norādīts Domes sēdes protokolā, kā arī redakcionālus labojumus, kuri nemaina pieņemtā lēmuma būtību.

104. Domes sēdes protokols un tajā pieņemtie lēmumi tiek noformēti uz Alūksnes novada pašvaldības veidlapas. Domes lēmumus un to pielikumus paraksta sēdes vadītājs.

105. Centrālās administrācijas Kanceleja nodrošina Domes sēžu protokolu noformēšanu un uzglabāšanu. Domes sēdes protokoli, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību un informācijas pieejamības ierobežojumus, ir publiski pieejami Alūksnes pilsētas bibliotēkā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

106. Domes lēmumus Centrālās administrācijas Kanceleja, saskaņā ar lēmuma projektā norādīto saņēmēju sarakstu, nosūta adresātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas. Centrālās administrācijas, iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbiniekiem (ja vien lēmuma projektā nav norādes par oriģināla izsniegšanu) Domes lēmumi tiek nosūtīti pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.

(Grozīts ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

107. Domes pieņemtie lēmumi ir publiski pieejami un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola parakstīšanas tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību un informācijas pieejamības ierobežojumus.

108. Saistošie noteikumi tiek publicēti Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Alūksnes Novada Vēstis", Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, kā arī tiek izlikti redzamā vietā Centrālās administrācijas telpās un pagastu teritoriālajās vienībās esošajos klientu apkalpošanas centros.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2020; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

109. Ja pašvaldības Dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu Domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Alūksnes Novada Vēstis" vai pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2020)

110. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

4. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

111. Pašvaldības izpildinstitūcija var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, vai, ja šādas tiesības, atbilstoši augstāka spēka normatīvajiem aktiem, ir noteiktas Domes izdotajos saistošajos noteikumos.

111.1 Alūksnes novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības amatpersona – nodokļu administrators. Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas jautājumos administratīvos aktus izdod pašvaldības amatpersona – pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības nodokļu administrators.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

111.2 Nodokļu administrēšanas jautājumos administratīvos aktus izdod pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības amatpersonas – nodokļu administratori.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

112. Dome, ja speciālajā likumā nav noteikts citādi, izskata apstrīdēšanas iesniegumus par tās padotībā esošo institūciju un amatpersonu faktisko rīcību un administratīvajiem aktiem, kurus ir izdevis:

112.1. Domes priekšsēdētājs;

112.2. izpilddirektors;

112.3. pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības amatpersona (nodokļu administrēšanas un dzīvesvietas deklarēšanas vai anulēšanas jautājumos);

112.4. pašvaldības iestāde.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

112.1 Pašvaldības aģentūras direktora lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, kura lēmumu šajā jautājumā var pārsūdzēt tiesā.

(Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 48/2013 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2. punktu)

112.2 Pārējos gadījumos un ja normatīvajos aktos nav noteikta institūcija (amatpersona), kas izdod administratīvos aktus, administratīvos aktus izdod iestādes vadītājs vai tā pilnvarota iestādes amatpersona.

(Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

113. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu vai faktisko rīcību jāiesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

114. Pašvaldības iestādes vadītājs, ja speciālajā likumā nav noteikts citādi, izskata apstrīdēšanas iesniegumus par šīs iestādes institūciju un amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību.

115. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad šo lietu apstrīdēšanas kārtībā izskata pašvaldības Dome.

116. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos administratīvos aktus var apstrīdēt tajā tiešās pārvaldes iestādē, kuras padotībā ir Alūksnes novada pašvaldība, pildot attiecīgo deleģēto valsts pārvaldes funkciju vai pārvaldes uzdevumu, vai citā normatīvajos aktos noteiktā institūcijā.

117. Domes izdotos administratīvos aktus (tajā skaitā tos, kas pieņemti apstrīdēšanas kārtībā) var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Līgumu slēgšanas procedūra
5.1. Līgumu slēgšanas kompetence

118. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors, kā arī Domes izveidotās iestādes vadītājs vai cita amatpersona uz Domes lēmuma, Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pilnvarojuma pamata.

119. Personas, kuras, papildus 118. punktā uzskaitītajām, pašvaldības vārdā ir tiesīgas parakstīt preču pavadzīmes/rēķinus, tiek noteiktas ar iekšēju normatīvu aktu pašvaldības Centrālajā administrācijā un katrā iestādē atsevišķi.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

120. Tikai Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs parakstīt sadarbības līgumus ar citu valstu un citu novadu institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru, kreditēšanas līgumus, līgumus par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, līgumus ar pašvaldību kapitālsabiedrību izpildinstitūcijām, nodomu protokolus, konceptuālos līgumus par projektu realizāciju.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

121. Izpilddirektors pašvaldības vārdā paraksta privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Centrālās administrācijas darbību, darba līgumus ar Centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem, saimnieciskos līgumus (piemēram, pirkuma, būvdarbu, pakalpojumu, piegādes, nomas, patapinājuma, iepirkuma līgumi) pašvaldības budžeta ietvaros.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

122. Pašvaldības iestādes vadītājs slēdz darba līgumus ar attiecīgās iestādes darbiniekiem un privāttiesiskos (saimnieciskos) līgumus (piemēram, pirkuma, būvdarbu, pakalpojumu, piegādes, nomas, patapinājuma, iepirkuma līgumi), kas nepieciešami, lai nodrošinātu šīs iestādes darbību.

123. Līgumus par pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšanu, pamatojoties uz Domes noteiktās institūcijas pieņemto lēmumu, slēdz un glabā pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldītājs.

124. Neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līgumus pašvaldības vārdā slēdz pagastu apvienības pārvalde un paraksta tās vadītājs.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

125. Līgumus par pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma lietošanu slēdz iestādes vadītājs. Pagastu apvienības pārvaldes vadītājs (pagastu apvienības teritoriālajā vienībā) un izpilddirektors (Alūksnes pilsētā) slēdz arī līgumus par pašvaldībai piekrītoša un piederoša nekustamā un kustamā īpašuma, kas nav nodots citai pašvaldības iestādei, lietošanu.

(Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

126. Līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības vārdā slēdz pašvaldības iestāde "Izglītības pārvalde" un paraksta tās vadītājs.

127. Līgumus par pakalpojuma maksu ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas Alūksnes novada pašvaldības iestādes "Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde" klientiem, viņu apgādniekiem vai citiem maksātājiem slēdz iestāde "Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde" un paraksta tās vadītājs.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

127.1 Līgumus par pakalpojuma maksu ar apgādniekiem vai citiem maksātājiem par ārpus Alūksnes novada sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personai, kura saņem pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātu pakalpojumu, slēdz pašvaldības iestāde "Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde" un paraksta tās vadītājs.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

127.2 Savstarpējo norēķinu līgumus ar citām pašvaldībām, līgumus ar komersantiem, kooperatīvām sabiedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām par ārpus Alūksnes novada sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personai, kura pati un/vai kuras apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, slēdz pašvaldības iestāde "Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde" un paraksta tās vadītājs.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā, kas grozīta ar 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

128. Līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par bērnu, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, kā arī līgumus par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņemšanu pašvaldības vārdā slēdz pašvaldības iestāde "Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde" un paraksta tās vadītājs.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

129. Administratīvo līgumu slēdz priekšsēdētājs, kurš to saskaņo ar Domi.

130. Par deleģējuma līguma slēgšanu lemj Dome.

5.2. Līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība

131. Līgumu projektus sagatavo:

131.1. pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki to kompetencē esošajos jautājumos;

131.2. pašvaldības iestādes vadītājs vai viņa nozīmēts struktūrvienības vadītājs un darbinieks;

131.3. fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas noslēgt līgumu ar pašvaldību.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

132. Visi pašvaldības Centrālajā administrācijā saņemtie vai sagatavotie līgumu projekti, izņemot valsts institūcijās izstrādātos un pašvaldībai parakstīšanai piedāvātos līgumus, pirms parakstīšanas jānodod saskaņošanai pašvaldības Centrālās administrācijas ekonomistam, grāmatvedim, kancelejas vadītājam, juristam, izpilddirektoram un Domes priekšsēdētājam, kā arī citiem speciālistiem vai institūcijām, kuru kompetencē ir līguma projektā ietvertie jautājumi.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

133. Pašvaldības iestāžu vadītāji patstāvīgi nosaka iestādē slēdzamo līgumu projektu sagatavošanas un saskaņošanas kārtību.

134. Pēc līguma projekta izvērtēšanas un saskaņošanas, tas:

134.1. tiek parakstīts, vai

134.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek virzīts saskaņošanai domes sēdē, kura lemj par attiecīga darījuma slēgšanu un pilnvaro kādu no amatpersonām parakstīt šo līgumu.

135. Gadījumos, kad saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", ētisku apsvērumu pēc, vai atrodoties prombūtnē Domes priekšsēdētājs nevar parakstīt tikai viņa kompetencē esošus līgumus, tos paraksta Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos. Ja šādu pat apsvērumu pēc tikai viņa kompetencē nodotu līgumu nevar parakstīt izpilddirektors, to paraksta Domes priekšsēdētājs, bet iestādes vadītāja gadījumā – pašvaldības izpilddirektors.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021)

136. Neatbilstoši noformētu, labojamu vai papildināmu līguma projektu atdod vai nosūta atpakaļ līguma sastādītājam, motivējot trūkumus. Līguma projekts var tikt atgriezts iesniedzējam arī tādēļ, ka darījuma noslēgšana atteikta, sniedzot rakstisku paskaidrojumu par šī atteikuma iemesliem.

137. Pašvaldībā noslēgtie līgumi tiek reģistrēti ar iekšēju normatīvo aktu apstiprinātā dokumentu aprites kārtībā un glabājas pašvaldības Centrālajā administrācijā, ja tos parakstījis Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai izpilddirektors vai pašvaldības iestādē, ja to parakstījis attiecīgās iestādes vadītājs.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

138. Pašvaldības noslēgto līgumu izpildi kontrolē pašvaldības iestādes, kurā līgums glabājas, vadītājs. Līgumā noteikto norēķinu kārtības ievērošanu nodrošina un kontroli veic pašvaldības centralizētā grāmatvedība – Centrālās administrācijas Grāmatvedības atbildīgā darbinieka personā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

139. Publiski pieejamo informāciju par noslēgtajiem līgumiem pēc pieprasījuma sagatavo Centrālās administrācijas Kanceleja vai attiecīgā pašvaldības iestāde, norādot līguma slēdzējus, darījuma priekšmetu un līgumcenu. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos publiski pieejamā informācija par noslēgtajiem līgumiem tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv.

(Alūksnes novada domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā, kas grozīta ar 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

5.3. Īpašie pilnvarojumi Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājam

(Apakšnodaļas nosaukums Alūksnes novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 23/2022 redakcijā)

140. Parakstīt un iesniegt projektu pieteikumus, neatkarīgi no paredzētā finansējuma apjoma, slēgt līgumus ar Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm par pagastu apvienības pārvaldes dalību projektos, rīkoties ar apstiprinātajos projektos paredzētajiem finanšu līdzekļiem – parakstīt un iesniegt projektu maksājumu pieprasījumus un citu ar attiecīgo projektu realizēšanu saistīto dokumentāciju, nodrošināt projektu realizācijas grāmatvedības uzskaiti, sagatavot un iesniegt projektu atskaites, nodrošināt kontroles pasākumus projektu realizēšanas vietā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

141. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

142. Realizēt pašvaldības pienākumus pagastu apvienības teritorijā esošo zemju kadastrālās uzmērīšanas dabā (robežu noteikšana, apsekošana, atjaunošana un tml.) kā ierosinātājiem vai pierobežniekiem, zemes robežu apsekošanā, noteikšanā, atjaunošanā un parakstīt visus ar to saistītos dokumentus (aktus, zemes robežu plānus un tml.).

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

143. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

144. Veikt pagastu apvienības pārvaldes lietošanā nodoto pašvaldības transportlīdzekļu reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

145. Pieņemt lēmumus par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu uz pašvaldības autoceļiem pagastu apvienības pārvaldes teritorijā gadījumos, kad tas nepieciešams, lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos autoceļu bojājumus un gadījumos, ja autoceļu bojājumu dēļ tiek apdraudēta transportlīdzekļu satiksmes drošība.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

6. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem

146. Visa nekustamā un kustamā manta, kas nodota pašvaldības iestāžu vai aģentūru valdījumā, tās izveidojot, kā arī iestāžu un aģentūru darbības laikā iegūtā manta, ir pašvaldības īpašums (izņemot ārējos normatīvajos aktos īpaši paredzētos izņēmumus, piemēram, par muzeja krājumu).

147. Jebkurai amatpersonas rīcībai ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai un atbilstošai apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

148. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem ir amatpersonas lēmuma (rīkojuma) sagatavošana vai pieņemšana par pašvaldības mantas iegūšanu, nodošanu īpašumā, lietošanā, vai atsavināšanu citām personām, kā arī par finanšu līdzekļu pārdali.

149. Dome ar iekšēju normatīvu aktu nosaka kārtību, kādā Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks (-i), izpilddirektors, citas amatpersonas un darbinieki lieto to rīcībā nodoto pašvaldības mantu. Jautājumus, kurus neregulē šis normatīvais akts, attiecībā uz katras iestādes darbiniekiem nosaka tās vadītājs, bet uz Centrālās administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem – pašvaldības izpilddirektors.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

150. Jebkurai pašvaldības amatpersonai un darbiniekam ir pienākums rūpīgi izturēties pret tās rīcībā nodoto pašvaldības mantu un izmantot to tikai amata pienākumu pildīšanai, kā arī – izbeidzoties amata vai darba pilnvarām, tās pienākums ir saņemto mantu atdot iestādei pēdējā pilnvaru dienā, vai konkrētās institūcijas vadītāja noteiktajā kārtībā.

151. Dome ar iekšēju normatīvu aktu nosaka pašvaldības budžeta līdzekļu sadales principus un budžeta sastādīšanas kārtību.

152. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības Dome. Apstiprinot pašvaldības budžetu, Dome nosaka finanšu līdzekļu apmēru pašvaldības iestādēm, novada teritoriālajām vienībām (novada pagastu apvienībai, novada pilsētai) un novada pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu līdzekļiem (investīcijas, projektu līdzfinansējums, pašvaldības Centrālās administrācijas finansējums utt.).

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

153. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības Domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet, tiklīdz tas iespējams, šāda atļauja jāsaņem.

154. Pašvaldības izpilddirektors un pašvaldības iestāžu vadītāji rīkojas ar to atbildībā nodoto pašvaldības mantu un savas kompetences robežās ar pašvaldības finanšu līdzekļiem apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

155. Atļauju atsavināt un norakstīt pašvaldības kustamo mantu, kuras atlikusī vērtība nepārsniedz EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro), dod pašvaldības izpilddirektors, bet kustamo mantu, kuras atlikusī bilances vērtība pārsniedz EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) – Dome.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2. punktu)

156. Tiesības lemt par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos slēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumus, ir Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu vadītājiem un pašvaldību aģentūru direktoriem. Gadījumos, kad pašvaldībai tiek dāvināts nekustamais īpašums, nepieciešams Domes lēmums dāvinājuma pieņemšanai.

157. Pašvaldības lēmējinstitūcijas un izpildinstitūcijas grāmatvedības uzskaite notiek centralizēti un to veic Centrālās administrācijas Grāmatvedība. Grāmatvedības vadītājs un viņa vietnieks ir otrā paraksta tiesīgās personas uz pašvaldības finanšu dokumentiem.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013, 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

158. Izskatot pašvaldības iestādes motivētu iesniegumu, par iestādei vai pasākumam budžetā apstiprināto līdzekļu pārdalīšanu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem Finanšu nodaļa dod atļauju summā līdz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro) apmēram, bet virs EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro) – Finanšu komiteja.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013; 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

159. Galvojumu sniegšanai un aizņēmumiem, kā arī pašvaldības mantas vai finanšu līdzekļu ieķīlāšanai (ieguldīšanai uz procentiem) vienmēr ir nepieciešama Domes atļauja.

160. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā, izpilddirektors organizē dokumentu un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības Domes priekšsēdētājam. Jaunais Domes priekšsēdētājs pārņem lietas, kā tās ir – atbilstoši grāmatvedības uzskaitei un dokumentu reģistram.

161. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinumu sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu pašvaldība, ne retāk kā reizi gadā, uzaicina auditorfirmas vai zvērinātus revidentus.

7. Pašvaldības amatpersonu, Centrālās administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju tiesiskās attiecības

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums nodaļas nosaukumā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

162. Centrālās administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji ir tieši pakļauti pašvaldības izpilddirektoram, kurš patstāvīgi organizē to darbu izdodot rīkojumus, norādījumus, noteikumus, instrukcijas un citus iekšējos normatīvos aktus un kontrolējot to izpildi.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

163. Izpilddirektors ir pakļauts Domei. Domes priekšsēdētājs un vietnieks (-i) ir tiesīgs (-i) izdot izpilddirektoram saistošus rīkojumus un darba uzdevumus.

164. Komitejas, atbilstoši nozaru kompetencei, koordinē un ir tiesīgas kontrolēt attiecīgo kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, pašvaldības iestāžu un komisiju darbu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

165. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos, deputāti un citas vēlētās amatpersonas, kā arī izpilddirektors, pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki atlīdzību saņem atbilstoši pašvaldības darbinieku atlīdzību reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgiem domes lēmumiem, ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022)

8. Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšana

166. Domes priekšsēdētājs un vietnieks (-i) pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.

167. Izpilddirektors pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.

168. Domes deputāti, ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī rīko apmeklētāju pieņemšanu telpās pašvaldības juridiskajā adresē. Informācija par deputātu pieņemšanas laikiem tiek izziņota Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Alūksnes Novada Vēstis", pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un ar paziņojumu uz informācijas stenda apmeklētājiem pieejamā vietā Centrālajā administrācijā un pagastu teritoriālajās vienībās esošajos klientu apkalpošanas centros.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2020; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

169. Pašvaldības institūciju vadītāji un atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas laiku sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda Centrālajā administrācijā un pagastu teritoriālajās vienībās esošajos klientu apkalpošanas centros apmeklētājiem pieejamā vietā, kā arī publicējams pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

170. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Centrālās administrācijas Kancelejas vadītājs. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības institūcijās, nosaka izpilddirektors ar iekšēju normatīvo aktu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

171. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, reģistrē rakstveidā (norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un to izskatīšanā ievēro tos pašus noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

172. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to nodot pašvaldības izpilddirektoram tālākas virzības izvērtēšanai. Gadījumā, ja pašvaldībai nav pienākums reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, iesniegums paliek bez tālākas virzības.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013)

173. Izskatot iesniegumu, pašvaldības amatpersonas vai darbinieka pienākums ir iegūt nepieciešamo papildu informāciju, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

174. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības savu iesniegumu papildināt un precizēt.

175. Centrālajai administrācijai iesniegto priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšanu kontrolē Kanceleja. Par pašvaldības iestādē saņemto iesniegumu un sūdzību izskatīšanu atbildīgs ir attiecīgās iestādes vadītājs.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

176. Iesniegumus, kurus Centrālās administrācijas Kanceleja nosūta citām institūcijām, pašvaldības iestādēm bez norādījuma dot atbildi Centrālajai administrācijai, Kanceleja nekontrolē, bet iesniedzējam paziņo, kam atbildes sniegšanai pārsūtīts viņa iesniegums.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

177. Pašvaldības amatpersonas un Centrālās administrācijas darbinieki saskaņā ar rezolūciju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu apstākļus un novērstu cēloņus, kas izsaukuši sūdzību vai ierosinājumu. Šajā nolūkā attiecīgā persona ir tiesīga pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju vai dokumentus no citām pašvaldības amatpersonām, darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem. Pēc jautājuma noskaidrošanas, atbildīgais darbinieks, atbilstoši rezolūcijai, raksta atbildi vai atbildes vēstules projektu iesniedzējam.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

178. Pašvaldības amatpersona vai darbinieks, kurš sagatavo dokumenta (vēstules) projektu parakstīšanai, dokumentā norāda sagatavotāja uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Dokumenta sagatavotājs ir atbildīgs par sagatavotā dokumenta kvalitāti un saturu.

179. Atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem ar viņu piekrišanu var dot mutisku atbildi pa tālruni vai atbildi nosūtīt pa elektronisko pastu.

180. Visu korespondenci, ko Dome vai Centrālā administrācija sūta Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam un ministrijām, paraksta Domes priekšsēdētājs.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

181. Visas pārējās vēstules, kā arī atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem savas kompetences robežās paraksta:

181.1. Domes priekšsēdētājs;

181.2. (svītrots ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013);

181.3. izpilddirektors;

181.4. aģentūru direktori;

181.5. iestāžu vadītāji.

182. Domes deputāts, pastāvīgās komitejas un komisijas priekšsēdētājs paraksta to tiešā kompetencē esošo saraksti uz šai institūcijai izveidotas veidlapas, kuru reģistrē Centrālās administrācijas Kancelejā vienotā reģistrā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

9. Pašvaldības sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem

(Nodaļa svītrota ar Alūksnes no vada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021)

183. (Svītrots ar Alūksnes no vada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021)

184. (Svītrots ar Alūksnes no vada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021)

185. (Svītrots ar Alūksnes no vada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2021)

10. Ģerboņzīmoga lietošana

186. Gadījumos, kad ārējais normatīvais akts neparedz Latvijas valsts ģerboņa lietošanu, pašvaldība lieto zīmogu ar Alūksnes novada ģerboni un pašvaldības pilnu nosaukumu valsts valodā, turpmāk tekstā – pašvaldības ģerboņzīmogs.

187. Pašvaldības ģerboņzīmogu lieto dokumentiem, kuriem ģerboņzīmoga nospiedumu paredz normatīvie akti, kā arī uz nozīmīgiem dokumentiem, kurus paraksta Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks (-i) vai izpilddirektors.

188. Centrālās administrācijas Kancelejas atbildīgajam darbiniekam ir tiesības lietot pašvaldības ģerboņzīmogu, izsniedzot Domes dokumentu norakstus, kopijas un izrakstus, kā arī Grāmatvedības atbildīgajiem darbiniekiem, uz maksājumu uzdevumiem, čekiem skaidras naudas saņemšanai un bezskaidras naudas norēķinu čekiem un citiem finanšu atskaites dokumentiem.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2013; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

189. Pašvaldības ģerboņzīmogs ir izgatavots divos eksemplāros, kuru lietošanu un glabāšanu nodrošina Centrālās administrācijas Kanceleja.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

11. Noslēguma jautājumi

190. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1/2009 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums".

191. Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2009 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums" izdotie iekšējie normatīvie akti paliek spēkā arī pēc šī nolikuma spēkā stāšanās.

192. Nolikuma 18.6. punkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

193. Līdz 2014. gada 1. janvārim nolikuma 22.54. un 46.10. punktā lietotais Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" nosaukums ir pašvaldības aģentūra "SPODRA".

194. Nolikuma 72. punkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

195. Līdz 2014. gada 1. janvārim nolikuma 79. punktā paredzēto Domes sēdes audio ierakstu Centrālā administrācija veic ar mērķi nodrošināt Domes sēdes protokola precīzu noformēšanu un tas glabājas pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejā līdz attiecīgās sēdes protokola parakstīšanai. Sabiedrības informēšanai par pašvaldības Domes lēmumu pieņemšanas gaitu, no 2014. gada 1. janvāra Centrālās administrācijas izdarītais Domes sēdes audio ieraksts tiek ievietots pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021; grozījums punktā par vārda "administrācija" aizstāšanu ar vārdiem "Centrālā administrācija" stājas spēkā 01.01.2022., sk. 25.11.2021. grozījuma 13. punktu)

196. Līdz balsošanas sistēmas izveides elektronisko dokumentu vadības sistēmā, nolikuma 95. punktā paredzētā balsošana Domes sēdē notiek deputātam paceļot roku.

197. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013)

198. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2013)

199. Grozījumi nolikuma 111.1 un 111.2 punktā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(Alūksnes novada domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

200. Nolikuma 9.4., 20.17., 22.1.–22.15. apakšpunkti stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(Alūksnes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 28/2019 redakcijā)

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Dukulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Alūksnes novada pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/2013Pieņemts: 25.07.2013.Stājas spēkā: 27.07.2013.Zaudē spēku: 05.04.2023.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328958
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-04.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-04.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2022","iso_value":"2022\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-29.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2022","iso_value":"2022\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-27.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"