Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Tukumā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 21, 4. §)
Par Tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
27.10.2021. lēmumu (prot. Nr.21, 4. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām nodrošina privātajai izglītības iestādei (turpmāk – izglītības iestāde), kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsts ir paredzēts par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja izglītojamā (turpmāk – bērns) un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam pašvaldības Finanšu nodaļa (turpmāk – Finanšu nodaļa) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē Tukuma novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) vietnē www.tip.edu.lv sadaļā "Pakalpojumi".

4. Ar atsevišķu Tukuma novada domes lēmumu var noteikt atbalstu līdz piecdesmit procentu apmērā no attiecīgajā gadā noteiktā atbalsta summas izglītības iestādēm, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu darbdienās no 6 līdz 12 stundām dienā.

5. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna vecāka vai likumīgais pārstāvja (turpmāk – vecāks) pārvaldē iesniegtu iesniegumu (1. pielikums), kuram pievienota līguma, kas noslēgts starp izglītības iestādi un vecāku, kopija.

Precizēts ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 14. §)

6. Atbalsts tiek nodrošinās, noslēdzot līgumu (2. pielikums) starp pārvaldi un izglītības iestādi.

Precizēts ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 14. §)

6.1 Izglītības iestāde trīs darba dienu laikā informē pārvaldi par līguma izbeigšanu starp izglītības iestādi un vecāku.

Precizēts ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 14. §)

7. Atbalsta saņemšanai izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai iesniedz Finanšu nodaļā pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi. Izglītības iestāde pieprasījumam pievieno bērnu sarakstu, norādot dienu skaitu, kad bērns apmeklējis izglītības iestādi, un rēķinu, kas izrakstīts par iepriekšējo mēnesi.

8. Finanšu nodaļa aprēķinu veic proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē Ministru kabineta noteikumu izpratnē.

9. Finanšu nodaļa pārtrauc atbalsta izmaksu:

9.1. ar datumu, kad bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

9.2. ar datumu, kad bērns tiek reģistrēts valsts izglītības informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

9.3. ar datumu, kad tiek izbeigts līgums starp izglītības iestādi un vecāku.

10. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un izglītības iestādi.

11. Pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101).

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 27.10.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 29

Tukuma novada Izglītības pārvaldei

   
 Bērna vecāka vārds uzvārds 
   
 Bērna vecāka personas kods 
   
 Bērna vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese 
   
 e-pasta adrese, tālrunis 

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei
 
(nosaukums)
 
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

 
(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienots:

 
 

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Tukuma novada Izglītības pārvalde var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

_______.gada ______.___________________________  
  (paraksts, paraksta atšifrējums)
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 27.10.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 29
LĪGUMS

Tukumā

202_. gada __._____Nr.______________
Tukuma novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000050975, tās vadītāja/as ________________________________ personā (turpmāk – Pārvalde), no vienas puses,
 reģistrācijas Nr./personas kods ____________________ dibinātā
(SIA/biedrība/privātpersona)  
privātā pirmsskolas izglītības iestāde _____________, reģistrācijas Nr.__________, tās vadītāja _____________________ personā (turpmāk – Iestāde), no otras puses, abi kopā saukti Puses,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709) un Tukuma novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Par Tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes" (turpmāk – Saistošie noteikumi), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iestāde apņemas nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi un īstenot licencētu vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, bet Pārvalde apņemas piešķirt un sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļu (turpmāk – Finanšu nodaļa) samaksāt normatīvajos aktos noteiktajā apmērā aprēķināto pašvaldības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai ______________.

1.2. Atbalsts par vienu bērnu mēnesī atbilst Tukuma novada pašvaldības noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā.

1.3. Atbalsts 202_. gadā vienam izglītojamajam (turpmāk – bērns) mēnesī ir ___,__ euro (__________ euro __ centi).

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Atbalsta samaksu Iestādei nodrošina Finanšu nodaļa.

2.2. Atbalstu bērnam piešķir ar dienu, kad bērns iestājies Iestādē.

2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi, atbilstoši MK noteikumos Nr. 709 noteiktajam.

2.4. Atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.

2.5. Atbalsta saņemšanai Iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam Finanšu nodaļai iesniedz pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi. Pieprasījumam pievieno bērnu sarakstu, norādot dienu skaitu, kad bērns apmeklējis izglītības iestādi un rēķinu, kas izrakstīts par iepriekšējo mēnesi.

2.6. Atbalstu Finanšu nodaļa samaksā Iestādei 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Finanšu nodaļa veic pārskaitījumu uz Iestādes norādīto bankas norēķinu kontu.

2.7. Iestāde, slēdzot līgumu ar Pārvaldi pievieno Iestādes apstiprinātu izmaksu tāmi pēc, iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Tāme tiek sagatavota atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709.

2.8. Iestāde apņemas samazināt vecāka maksu par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam atbalsta apmēram.

2.9. Ja Iestādes vainas dēļ (sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz atbalstu) izveidojusies atbalsta pārmaksa, Iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts Izglītības pārvaldes rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita Tukuma novada pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm vienojoties un noslēdzot par to rakstveida vienošanos.

3.2. Strīdi, kas izriet no Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3. Par šā Līguma izpildi, Puses apņemas ievērot otras Puses finanšu, komerciālās un jebkuras citas informācijas konfidencialitāti un veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu šādas informācijas izpaušanu.

3.4. Katra Puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses reputācijai un interesēm.

3.5. Līgums stājas spēkā 202_. gada _.____ un tiek noslēgts uz laiku līdz 202_. gada __.___ vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

3.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros uz divām lapām. Katrai Pusei ir viens Līguma eksemplārs. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

4. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PĀRVALDE

Tukuma novada pašvaldība

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Talsu ielā 4, Tukumā, LV–3101

Reģ.Nr. 90000050975

AS "Swedbank"

Kods HABALV22

Konts LV17HABA0001402040731

____________________________________
(___________________)

IESTĀDE

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 29 "Par Tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Ņemot vērā, ka bijušā Tukuma novada teritorijā spēkā ir Tukuma novada Domes 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei", nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus, kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība nodrošina Izglītības likuma 17. panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto izmaksu segšanu, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNetiek plānots būtisks budžeta pieaugums. Tukuma novada pašvaldībā jau tiek segtas izmaksas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

2020. gadā finansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm bija EUR 20 4264 un plānotais finansējums 2021. gadā ir 223 200 EUR.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāProjekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav organizētas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328954
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"