Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Bauskas novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošos noteikumus Nr. 12 "Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7, 15. p.)
Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem
Precizēti 23.12.2021. (prot. Nr. 9, 160. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu
 
(23.12.2021. precizējumu redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personai, kurai dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saistošos noteikumus.

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti.

5. Pabalstus pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

6. Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus pabalstus:

6.1. pamata sociālās palīdzības pabalstu:

6.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu;

6.1.2. mājokļa pabalstu;

6.2. papildu sociālās palīdzības pabalstu:

6.2.1. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs;

6.2.2. pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;

6.2.3. pabalstu krīzes situācijā.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

II. Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķas personas mājsaimniecība iegūst tiesības pretendēt uz pabalstiem

7. Lai izvērtētu mājsaimniecības materiālo situāciju, noteiktu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un/vai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus, iesniedzējs iesniedz iesniegumu un citus apliecinošus dokumentus un izziņas. Nosakot mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības ienākumu līmeni, Sociālais dienests ievēro normatīvajos aktos noteikto.

(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

8. Trūcīgas mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā statusu izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrajā daļā noteiktajam trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnim.

9. Maznodrošinātas mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības statusu izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pie ienākuma līmeņa: mājsaimniecībās, kurās ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327 euro un 229 euro pārējām personām.

10. Pabalstu krīzes situācijā mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

11. Pabalsti tiek izmaksāti divas reizes mēnesī – pirmo reizi laikā no 10. līdz 15. mēneša datumam, bet otro reizi laikā no 20. līdz 25. mēneša datumam.

III. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

12. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumu slieksnim.

13. Pabalsts tiek izmaksāts par kārtējo mēnesi: pirmo reizi pēc pabalsta piešķiršanas 10 darba dienu laikā, pēc tam – līdz kārtējā mēneša 20. datumam.

IV. Mājokļa pabalsts

14. Mājokļa pabalsts ir uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu utt.).

15. Mājokļa pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

16. Mājokļa pabalsta aprēķinam izmanto Ministra kabineta noteikumos noteikto pozīciju minimālās normas.

17. Lai saņemtu mājokļa pabalstu kopā ar iesniegumu Sociālajā dienestā iesniedz ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piemēram, dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma u.c., ja tāds ir noslēgts, kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā.

18. Mājokļa pabalstu izmaksā 1 reizi mēnesi, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei kuru izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

19. Ja mājokļa pabalsta apmērs ir mazāks par 5 euro mēnesī, klientam vienojoties ar sociālā darba speciālistu, pabalsts tiek izmaksāts ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

20. Vienā mājoklī dzīvojošiem tiek piešķirts viens mājokļa pabalsts. Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.

V. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs

(Nodaļas nosaukums Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

21. Tiesības saņemt pabalstu pusdienām ir:

21.1. profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai, ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss;

21.2. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem, kuru mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai, ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss.

(Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

22. Tiesības saņemt pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam ir Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un, kuru mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai, ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss.

(Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

22.1 Tiesības saņemt pabalstu brokastīm un launagam ir Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu un, kuru mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai, ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss.

(Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

23. 21., 22., un 22.1 punktā noteiktais pabalsts tiek piešķirts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums.

(Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

24. Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju (bērnu) saraksts.

25. 21.1. apakšpunktā minētā pabalsta izmaksu apmērs nevar pārsniegt 4 euro dienā.

(Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

VI. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

26. Pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir līdz 100 euro kalendārajā gadā personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības šādiem mērķiem:

26.1. ārstniecības līdzekļu (zāles un medicīniskās ierīces) daļēju izdevumu apmaksai;

26.2. redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai;

26.3. ambulatorās ārstēšanas, stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai;

26.4. zobārstniecības, zobu protezēšanas un ortodontijas pakalpojumu daļējai izdevumu apmaksai.

27. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu jāiesniedz medicīnisko izdevumu apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas vai rēķinu, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs).

28. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no medicīnisko izdevumu saņemšanas dienas.

VII. Pabalsts krīzes situācijā

29. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

30. Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kurai objektīvu iemeslu dēļ nav deklarētas dzīvesvietas un kura izvēlējusies dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

31. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz 800 euro.

32. Pabalstu krīzes situācijā pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas izmaksā naudā vienreizēja maksājuma veidā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

33. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas, kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā. Iesniegumā par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu norāda nepieciešamo pabalsta apmēru.

(Papildināts ar 23.12.2021. precizējumiem)

VIII. Noslēguma jautājumi

34. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

36.1. Bauskas novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem";

36.2. Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā";

36.3. Iecavas novada domes 2021. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālajiem pabalstiem";

36.4. Rundāles novada domes 2015. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālajiem palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā";

36.5. Rundāles novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni Rundāles novadā".

(Papildināts ar 23.12.2021. precizējumiem)

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 12.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328950
{"selected":{"value":"13.08.2022","content":"<font class='s-1'>13.08.2022.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2022","iso_value":"2022\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2022.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-12.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"