Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Augšdaugavas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 89 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā".
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Daugavpilī 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 13, 5. &)
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā
Precizēti ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 340
(prot. Nr. 19, 53. &)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus Augšdaugavas novadā, pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos pabalstus.

2. Pabalstu piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

3. Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

4. Augšdaugavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

II. Pabalstu veidi

5. Pašvaldībā tiek izmaksāti šādi pabalsti:

5.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;

5.2. pabalsts apbedīšanai;

5.3. dzimšanas dienas pabalsts;

5.4. atceres dienu pabalsts;

5.5. pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem;

5.6. vienreizējs pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības;

5.7. pabalsts hemodialīzes pacientiem;

5.8. pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm;

5.9. pabalsts cietā kurināmā iegādei vientuļiem pensionāriem un personām ar I, II grupas invaliditāti;

5.10. atbalsts Ziemassvētkos.

III. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām

6. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

7. Pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

8. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

9. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma.

IV. Pabalsts apbedīšanai

10. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu.

11. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts vai citu apbedīšanas pabalstu.

12. Pabalsta apmērs ir 350,00 euro.

13. Ja mirušās personas valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350,00 euro, tad Sociālais dienests izmaksā starpību starp valsts un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu.

14. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

V. Dzimšanas dienas pabalsts

15. Pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk dzīves gadus.

16. Pabalsts tiek izmaksāts, nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem:

16.1. 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā;

16.2. 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;

16.3. 100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā.

VI. Atceres dienu pabalsts

17. Pabalstu ir tiesības saņemt 1991. gada barikāžu dalībniekiem, Afganistānas kara veterāniem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem un Otrā Pasaules kara dalībniekiem.

18. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā.

19. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā, nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem:

19.1. 1991. gada barikāžu dalībniekiem 20. janvārī.

19.2. Afganistānas kara veterāniem 15. februārī;

19.3. politiski represētām personām 25. martā;

19.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem 26. aprīlī;

19.5. Otrā Pasaules kara dalībniekiem 8. maijā.

VII. Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem

20. Pabalstu ir tiesības saņemt onkoloģisko saslimšanu pacientiem.

21. Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā.

22. Pabalsta piešķiršanai persona Sociālajā dienestā iesniedz:

22.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;

22.2. ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y).

VIII. Pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības

23. Pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības ir tiesības saņemt personām, kuru ienākumi personām ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 260,80 euro mēnesī, personām ar II grupas invaliditāti nepārsniedz 228,20 euro mēnesī, personām ar III grupas invaliditāti – 163,00 euro mēnesī.

24. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā.

25. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

IX. Pabalsts hemodialīzes pacientiem

26. Pabalsts paredzēts hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai.

27. Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā.

28. Pabalsta saņemšanai hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

28.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;

28.2. pamatojumu par nepieciešamo hemodialīzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists vai izrakstu no ambulatorās kartes.

X. Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm

29. Pabalsts paredzēts:

29.1. mācību līdzekļu iegādei un to ir tiesības saņemt ģimenei, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un, kuri mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs, pabalsts tiek izmaksāts 25,00 euro apmērā katram bērnam vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu no piecu gadu vecuma;

29.2. ēdināšanas apmaksai bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem (ieskaitot) un to ir tiesības saņemt ģimenei, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un, kuri apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādi, pabalsts 1,00 euro dienā tiek piešķirts vienu reizi mēnesī, ņemot vērā bērna faktisko izglītības iestādes apmeklējumu.

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 11.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 58)

30. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

30.1. iesniegums;

30.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;

30.3. dokumenti, kas apliecina atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam.

XI. Pabalsts cietā kurināmā iegādei vientuļiem pensionāriem un personām ar I, II grupas invaliditāti

31. Tiesības saņemt pabalstu cietā kurināmā iegādei ir vientuļām personām pēc 80 gadiem, vientuļām personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Augšdaugavas novadā.

32. Vienreizējs pabalsts 150,00 euro apmērā uz iesnieguma pamata tiek izmaksāts vienu reizi kalendārajā gadā neizvērtējot ienākumus.

XII. Atbalsts Ziemassvētkos

33. Atbalsts Ziemassvētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1. decembra līdz 31. decembrim bez personas iesnieguma šādām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām:

33.1. bērniem no 0 līdz 6 gadiem (ieskaitot) saldumu paka vērtībā līdz 7,00 euro, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā vai apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādes;

33.2. 1.–9. klašu skolēniem – saldumu paka vērtībā līdz 7,00 euro:

33.2.1. kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā un mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs,

33.2.2. kuri nav deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, bet mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs;

33.3. bērniem – bāreņiem līdz 17 gadiem (ieskaitot) saldumu paka vērtībā līdz 7,00 euro, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā;

33.4. personām ar invaliditāti līdz 17 gadiem (ieskaitot) saldumu paka vērtībā līdz 7,00 euro, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā;

33.5. Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējiem saldumu pakas vērtībā līdz 7,00 euro šādās pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs:

33.5.1. Sociālā atbalsta un aprūpes centra "Avots",

33.5.2. Višķu sociālās aprūpes centra,

33.5.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības centra "Ilūkste" ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas Ilūkstes un Subates nodaļām un "Mūsmājas Dižkoks",

33.5.4. Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādes "Miera nams",

33.5.5. Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis";

33.6. audžuģimenēm – dāvanu karte 30,00 euro apmērā, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā;

33.7. daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir pieci un vairāk bērni līdz 17 gadiem (ieskaitot) – dāvanu karte vienai ģimenei 30,00 euro apmērā, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

XIII. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

34. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

35. Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājumi

36. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

37.1. Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 20 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novadā";

37.2. Ilūkstes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2013 "Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 06.01.2022.Zaudē spēku: 24.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328945
{"selected":{"value":"19.08.2022","content":"<font class='s-1'>19.08.2022.-23.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2022","iso_value":"2022\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2022.-23.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2022","iso_value":"2022\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2022.-18.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"