Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Daugavpilī 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 13, 3. &)
Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā
Precizēti ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 338 (prot. Nr. 19, 51. &)


Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu un 36. panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības piešķiramo sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām un to personām, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

3. Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru pamata deklarētā dzīvesvieta ir Augšdaugavas novada administratīvā teritorija.

II. Pabalstu veidi

4. Pamata sociālās palīdzības pabalsti ir:

4.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

4.2. mājokļa pabalsts.

5. Papildu sociālās palīdzības pabalsti ir:

5.1. pabalsts krīzes situācijā;

5.2. pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai:

5.2.1. pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai;

5.2.2. veselības aprūpes pabalsts.

6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi vēršas Augšdaugavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) un iesniedz iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu.

7. Lēmumu piešķirt un atteikt piešķirt pabalstu pieņem Sociālā dienesta vadītājs vai Sociālā dienesta vadītāja prombūtnes laikā – Sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs.

8. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē klientu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

9. Sociālās palīdzības pabalstu pieprasītājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī ir atbildīgs par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.

III. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

10. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

11. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

IV. Mājokļa pabalsts

13. Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

14. Pabalstam izdevumu pozīciju normas piemēro un mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Pabalsta aprēķināšanai garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summai tiek piemēroti koeficienti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu.

(Augšdaugavas novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 90 redakcijā)

16. Saistošo noteikumu 17. punktā noteikto koeficientu nepiemēro mājsaimniecībai, kuras ienākumi ir zemāki vai vienādi ar normatīvajos aktos noteikto garantētā minimālā ienākuma slieksni.

17. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

17.1. iesniegums;

17.2. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu/čeku/maksājumu uzdevumu oriģināli;

17.3. dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas līgums t.i. dokuments, kas apliecina klienta tiesības uzturēšanos iesniegumā minētajā adresē.

18. Pabalstu piešķir uz normatīvajos aktos noteikto termiņu, izmaksā vienu reizi mēnesī vai vienu reizi trijos mēnešos (pēc klienta vēlēšanās).

19. Mājokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam, kurš dzīvoklī nedzīvo vai nodevis dzīvokli apakšīrē, vai citas personas lietošanā.

V. Pabalsts krīzes situācijā

20. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, kad katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

21. Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot atbilstošus dokumentus, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

22. Pabalstu piešķir bez mājsaimniecības vai tās personas ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un sociālajā dienestā izstrādāto metodiku.

23. Pabalsta apmērs nepārsniedz vienu valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.

VI. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai

24. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai:

24.1. vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei:

24.1.1. pabalstu piešķir kancelejas preču, darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei;

24.1.2. pabalsts tiek piešķirts trūcīgas mājsaimniecības bērnam, kurš uzsāk vai turpina mācības Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma;

24.1.3. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību gadu;

24.1.4. pabalsta apmērs vienam bērnam 25,00 euro;

24.1.5. pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā;

24.1.6. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

24.1.6.1. iesniegums,

24.1.6.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;

24.2. pabalsts ēdināšanas apmaksai:

24.2.1. pabalsts tiek piešķirts Augšdaugavas novada trūcīgas mājsaimniecības bērnam, kurš uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi no piecu gadu vecuma;

24.2.2. pabalsta apmērs ir atbilstošs izglītības iestādes noteiktai ēdināšanas maksai, ņemot vērā faktisko apmeklējumu;

24.2.3. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

24.2.3.1. iesniegums;

24.2.3.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;

24.2.4. pabalsts tiek maksāts katru mēnesi mācību gada laikā saskaņā ar atbilstošās vispārizglītojošās iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja piestādīto rēķinu un/vai pakalpojuma saņēmēju sarakstu vai saņem skaidrā naudā.

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 11.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 57; 28.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 90)

25. Veselības aprūpes pabalsts:

25.1. pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mājas apstākļos:

25.1.1. pabalstu var pieprasīt personas ar trūcīgas mājsaimniecības statusu vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40,00 euro apmēru;

25.1.2. pabalsta saņemšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

25.1.2.1. iesniegumu;

25.1.2.2. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists (nosūtījuma kopija pie speciālista vai stacionāru vai izrakstu no ambulatorās kartes),

25.1.2.3. izdevumus apliecinoša dokumenta no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepieciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu;

25.2. pabalsts paredzēts briļļu iegādei trūcīgas mājsaimniecības bērnam ar redzes traucējumiem:

25.2.1. pabalstu briļļu iegādei var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40,00 euro,

25.2.2. pabalsta saņemšanai briļļu iegādei pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

25.2.2.1. iesniegumu,

25.2.2.2. izdevumus apliecinoša dokumenta par iegādātajām brillēm kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepieciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu.

VII. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

27. Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

28.1 Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti, aprēķinot mājokļa pabalstu garantētā minimālā sliekšņa summai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam, tiek piemērots koeficients atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77. panta pirmās daļas nosacījumiem.

(Augšdaugavas novada domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Daugavpils novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 66 "Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā";

29.2. Ilūkstes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2013 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 06.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328942
{"selected":{"value":"27.01.2024","content":"<font class='s-1'>27.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.01.2024","iso_value":"2024\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2022","iso_value":"2022\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2022.-26.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2022","iso_value":"2022\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2022.-18.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2022","iso_value":"2022\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2022.-04.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.01.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"