Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Limbažu novada domes 2023. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā".
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Limbažos 2021. gada 28. oktobrī
Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 28.10.2021.
sēdes lēmumu Nr. 405 (prot. Nr. 8, 51. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 23.12.2021.
sēdes lēmumu Nr. 647 (prot. Nr. 13, 15. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas sociālos pabalstus (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir mājsaimniecībām vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kuru deklarētā dzīvesvieta un tās faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem, kā arī pabalsta izmaksu organizē pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

4.1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

4.2. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās daudzbērnu ģimenēm;

4.3. pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm;

4.4. pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

4.5. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

4.6. pabalsts vientuļiem pensionāriem ar mājokli saistīto izdevumu segšanai;

4.7. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;

4.8. pabalsts politiski represētām personām;

4.8.1 pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

4.9. pabalsts veselības aprūpei;

4.10. pabalsts mājas aprūpes nodrošināšanai;

4.11. pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

II. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

5. Tiesības saņemt pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir vienam no bērna vecākiem, ja Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta.

6. Pabalstu var saņemt arī audžuvecāks, persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

7. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

8. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

8.1. 150 euro viena bērna piedzimšanas gadījumā, ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorijā vai gadījumā, ja dzimšanas apliecībā ir norādīts tikai viens no vecākiem;

8.2. 200 euro dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā, par katru bērnu, ja viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvā teritorijā;

8.3. 150 euro par bērnu, kuram ar Pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizbildnis, vai jaundzimušais nodots adopcijai, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

9. Pabalsts pieprasāms sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.

10. Lai saņemtu pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, persona Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai Limbažu novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona. Bērna aizbildnības un adopcijas gadījumā persona papildus uzrāda Pašvaldības bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai adopcijā. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

11. Pabalstu izmaksā viena mēneša laikā pēc pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

12. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

13. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā nepiešķir, ja pabalsts ar šādu mērķi ir saņemts citā pašvaldībā.

III. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās daudzbērnu ģimenēm

14. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm, ja bērna likumiskais pārstāvis un bērns ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja izglītojamais klātienē:

14.1. apgūst pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādē;

14.2. iegūst valstī noteikto obligāto, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

15. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai netiek piešķirts, ja Noteikumu 14. punktā minēto izglītojamo ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

16. Pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā un nepieciešamības gadījumā pievienojot atbalsta pieprasīšanas pamatojuma dokumentus.

17. pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu un izglītojamo sarakstu, sekojošā apmērā:

17.1. līdz 1,75 euro dienā vienam izglītojamam, kas apmeklē pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības iestādi;

17.2. līdz 1,50 euro dienā vienam izglītojamam, kas apmeklē vidējās profesionālās izglītības iestādi;

17.3. 2,00 euro dienā par daudzbērnu ģimenes bērnu, kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 42, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18. Atbalstu piešķir līdz laikam, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi laika periodā no septembra līdz maijam, izņemot pirmsskolas izglītības iestādi, kurā atbalsts tiek saņemts no septembra līdz augustam ieskaitot.

19. Atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek pārtraukts, ja Sociālajā dienestā līdz 30. septembrim netiek iesniegtas izglītības iestādes izsniegta izziņa par izglītojamiem, kuri turpina apgūst 14. punktā minēto izglītību pēc pilngadības sasniegšanas.

IV. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm

20. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, piešķir daudzbērnu ģimenei, ja bērna likumiskais pārstāvis un bērns ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā 25 euro vērtībā par katru bērnu, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un vispārējās vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu.

21. Pabalsts tiek piešķirts uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, kas Sociālajā dienestā iesniegts no 1. jūlija līdz 31. augustam.

22. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai skaidrā naudā.

V. Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai

23. Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā (dokumentu kārtošanai, ceļa izdevumu segšanai, personām pēc soda izciešanas u.c.) piešķir līdz 50 euro apmērā, uzrādot izziņas, kvītis, čekus u.c. dokumentus, kuri ir atbilstoši pieprasītajam pabalstam, vienu reizi gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.

24. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam vai pabalsta pieprasītāja norādītajā norēķinu kontā vai arī skaidrā naudā.

VI. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

25. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir personai individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

26. Sociālā darba speciālists pēc personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālās sociālās rehabilitācijas plānu.

27. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai līdz 150 euro gadā piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka sastādītu personas individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, ņemot vērā klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.

28. Pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma sniedzēja piestādītā rēķina vai klienta norēķinu kontā pēc izdevumu apliecinošu dokumentu piestādīšanas.

VII. Pabalsts vientuļam vecuma pensionāram ar mājokli saistīto izdevumu segšanai

(Nodaļas nosaukums Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

29. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai 50 euro gadā ir vientuļam vecuma pensionāram, kurš deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku un kura pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša algu.

(Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

30. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu klienta norēķinu kontā vai skaidrā naudā. To var ieskaitīt arī apkures un komunālo pakalpojuma sniedzēja kontā, ko pabalsta saņēmējs norāda savā iesniegumā.

31. Pabalsts ar mājokli saistīto izdevumu segšanai netiek izmaksāts personai, kura saņem mājokļa pabalstu kā trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība.

VIII. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

32. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta vismaz pēdējos 6 mēnešus ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorijā.

(Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

33. Pabalstu, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir sekojošā apmērā:

33.1. 75, 80, 85, 90, 95 gadu jubilejā – 20 euro naudā vai dāvanas veidā līdz 20 euro vērtībā;

33.2. 100 gadu un katra nākamā gada jubilejā – 150 euro naudā.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

34. Pabalstu izsniedz Sociālais dienests izmaksājot to skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu klienta norēķinu kontā.

35. Pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās ir tiesīgas izsniegt Limbažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētās biedrības, ar Limbažu novada domes pieņemtu lēmumu.

IX. Pabalsts politiski represētām personām

36. Pabalsts tiek piešķirts politiski represētām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos 6 mēnešus ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorijā, 60 euro apmērā vienu reizi gadā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu novembrī.

(Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

37. Pabalsta saņemšanai persona no 15. oktobra līdz 17. novembrim iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pabalstu pārskaitīt, vai izteikts lūgums pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.

(Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

IX1 Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

(Nodaļa Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

36.1 Pabalsts tiek piešķirts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos 6 mēnešus ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorijā, 50 euro apmērā vienu reizi gadā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu novembrī.

(Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

37.1 Pabalsta saņemšanai persona no 15. oktobra līdz 17. novembrim iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pabalstu pārskaitīt, vai izteikts lūgums pabalstu izmaksāt skaidrā naudā.

(Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

X. Pabalsts veselības aprūpei

38. Vienreizējs pabalsts veselības aprūpei 50 euro apmērā vienu reizi gadā tiek piešķirts mājsaimniecībai pēc pamatota iesnieguma izvērtējuma vai medicīnas darbinieku sniegtās informācijas, mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

39. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts:

39.1. slimnīcas izdevumu segšanai;

39.2. valsts nekompensētu recepšu medikamentu iegādei.

40. Lai saņemtu 38. punktā minēto pabalstu veselības aprūpei, sociālajā dienestā jāiesniedz:

40.1. izraksts no medicīniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kuru izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists;

40.2. rēķinu vai maksājuma čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) no ārstniecības iestādes, kuri izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

rēķinus vai maksājuma čekus no aptiekas, kuri izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas (ja izsniegtas).

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

XI. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

(Nodaļas nosaukums Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

41. Tiesības saņemt Pabalstu ir pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām ar invaliditāti pēc ārsta atzinuma vai sociālā darbinieka izvērtējuma par aprūpes nepieciešamību:

41.1. kurām nav likumīgo apgādnieku un kuras saskaņā ar noslēgto uzturlīgumu nesaņem palīdzību, ko nodrošina Pabalsts;

41.2. kuras dzīvo vienatnē un kuru likumīgie apgādnieki saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir atzīti par trūcīgām personām un dzīvo ārpus Limbažu novada administratīvās teritorijas;

41.3. dzīvo vienatnē vai kopā ar personu ar invaliditāti vai ar pensijas vecuma personu, un kuru likumīgie apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nevar veikt aprūpi;

41.4. kuras nesaņem valsts sociālo pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

41.5. kuru vidējie ienākumi uz ģimenes locekli pēdējos trīs mēnešus nepārsniedz valstī noteikto minimālās algas apmēru.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

42. Par objektīviem apstākļiem Pabalsta piešķiršanai uzskatāmi:

42.1. apgādnieka atrašanās ārstniecības vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, soda izciešanas institūcijās;

42.2. apgādnieks ir pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kura dzīvesvietas attāluma un citu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi;

42.3. apgādnieks ir persona, kura dzīvesvietas attāluma vai citu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

43. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, sociālajā dienestā jāiesniedz:

43.1. iesniegumu, norādot uzticības personu, kura nodrošinās aprūpi;

43.2. ģimenes ārsta izziņu par medicīnisko kontrindikāciju neesamību un veselības stāvokli.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

44. Sociālais darbinieks veic aprūpes Pabalsta nepieciešamības izvērtējumu par aprūpes apjomu personai un pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

45. Pabalsta apmērs mēnesī:

45.1. 30,00 euro – pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sadzīvi, pārtikas un citu preču pirkšana un piegāde mājās, ūdens iznešana un ienešana, malkas ienešana; maksājumu kārtošana, mājokļa uzkopšana, mediķu izsaukšana, veļas nodošana mazgāšanai vai izmazgāšana automātiskajā veļas mašīnā;

45.2. 60,00 euro – pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sadzīvi, pārtikas un citu preču pirkšana un piegāde mājās, ūdens iznešana un ienešana, malkas ienešana, maksājumu kārtošana, mājokļa uzkopšana, krāsns kurināšana, mediķu izsaukšana, veļas nodošana mazgāšanai vai izmazgāšana automātiskajā veļas mašīnā, palīdzība ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšana, personīgās higiēnas nodrošināšana, pavadīšana pie ārsta, pavadīšana pastaigā, palīdzība apģērbties, noģērbties.

46. Pabalstu piešķir uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot Pabalsta pieprasītāja norēķinu kontā. Pabalstu var izmaksāt pieprasītāja iesniegumā norādītajai uzticības personai skaidrā naudā vai pārskaitot uzticības personas norēķinu kontā.

47. Aprūpes pabalstu mājās nepiešķir vai izbeidz, ja:

47.1. pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts valsts sociālais pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

47.2. pabalsta pieprasītājs atgūst pašaprūpes spējas;

47.3. pabalsta pieprasītājs tiek ievietots sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā;

47.4. ja pabalsta pieprasītājs maina dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

47.5. ja pabalsta pieprasītājs ir noslēdzis uztura līgumu vai citu līgumu par savu nekustamā īpašuma atsavināšanu, no kura izriet īpašuma ieguvēja pienākums nodrošināt klienta aprūpi;

47.6. ja netiek kvalitatīvi nodrošināts klienta aprūpe;

47.7. ja tiek noslēgts līgums par aprūpes pakalpojumu;

47.8. pabalsta pieprasītājs miris.

XII. Apbedīšanas pabalsts

48. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā, un, kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu vai valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu.

49. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu vai pēc savstarpējas vienošanās apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība (uzrādot oriģinālu).

50. Ja valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālo algu un valsts piešķirtā apbedīšanas pabalsta izmaksāto summu.

51. Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.

52. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pieprasītāja kontā pēc iesnieguma situācijas apliecinošu dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.

53. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu var pieprasīt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc miršanas apliecības saņemšanas.

XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

54. Sociālais dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu, ja nav ievērotas ar sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu vai Noteikumu prasības.

55. Sociālā dienesta atbildīgais darbinieks pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

56. Šajos noteikumos minētos pabalstus izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

XIV. Noslēguma jautājumi

57. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas".

58. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

58.1. Limbažu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem";

58.2. Limbažu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 "Par pašvaldības pabalstu aprūpei";

58.3. Limbažu novada domes 2012. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par svētku pabalstiem";

58.4. Limbažu novada domes 2011. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

58.5. Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. oktobra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā";

58.6. Alojas novada domes 2018. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Alojas novada pašvaldības pabalstiem".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 06.01.2022.Zaudē spēku: 06.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328937
{"selected":{"value":"11.10.2022","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-05.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-05.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2022","iso_value":"2022\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2022.-10.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2022","iso_value":"2022\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2022.-18.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"