Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19

Valmierā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 16, 27. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu

Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes
30.12.2021. lēmumu Nr. 657 (prot. Nr. 18, 100. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (turpmāk – nodokļa maksātājs) kategorijām par Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Nodokļa maksātāju kategorijas, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz atvieglojumu, aizpilda de minimis atbalsta uzskaites veidlapu elektroniskajā sistēmā un veic veidlapas apstiprināšanu. Piesakoties atvieglojumam, iesniegumā norāda veidlapas identifikācijas numuru.

3. Deklarētā dzīvesvieta šo noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.

4. Vientuļš pensionārs šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav laulātā un pilngadīgu bērnu.

5. Piekritīgā zeme šo noteikumu izpratnē lauku teritorijā ir zemes daļa, kuras zemes lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme zem ēkām un pagalmiem.

6. Atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administrācijas struktūrvienības "Finanšu un ekonomikas nodaļas" (turpmāk – Finanšu un ekonomikas nodaļa) atbildīgais darbinieks.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātāju kategorijām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

7. Maznodrošinātai personai (ģimenei), kurai saskaņā ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

8. Personai ar I vai II grupas invaliditāti, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

9. Personai (ģimenei), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir šo personu deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

10. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

11. Vientuļam pensionāram, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

12. Pensionāram, kurš ir vecāks par 70 gadiem, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām vai dzīvokli, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts, personas pensija ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 90 % no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātāju kategorijām par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība

13. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā vai lietojumā ir ēka – vasaras terase vai vasaras kafejnīca, kurai ir sezonas rakstura pielietojums – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par vasaras terasi vai vasaras kafejnīcu.

14. Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības izglītības iestāžu telpās veicot izglītojamo komplekso ēdināšanu vai pansionāta telpās, veicot pansionāta iemītnieku komplekso ēdināšanu – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām vai pansionāta telpām un zemi.

15. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, par ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251) – 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja tajā notiek pamatražošana un taksācijas gada 30. jūnijā ir:

15.1. saglabāta ražošana;

15.2. investēti līdzekļi ražošanā laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1. jūlija līdz kārtējā taksācijas gada 30. jūnijam;

15.3. saglabātas darbavietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā.

16. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīca, viesu izmitināšanas vai tūristu izmitināšanas ēka, par ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja:

16.1. tiek sniegts viesu izmitināšanas pakalpojums;

16.2. saglabātas darbavietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā.

17. Nodokļa maksātājam par jaunuzceltu ēku vai būves pārbūvi, kas paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, var saņemt atvieglojumus trīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā: pirmajā gadā, kad saņemts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu – 90 %, otrajā gadā – 50 % un trešajā gadā 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

18. Nodokļa maksātājam par atjaunotu ēku (izņemot dzīvojamās mājas ar galveno lietošanas veidu ar kodu 1110, 1121 un 1122), kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēkas energoefektivitāte, vienu gadu pēc būvdarbu pabeigšanas var saņemt atvieglojumus 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

19. Nodokļa maksātājam par telpu grupām un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

20. Nodokļa maksātājam par ēku, telpu grupām un tām piekritīgo zemi, ja ēka vai telpu grupas ir iekļautas vietējās, reģiona vai valsts nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, un komersants ir veicis to pārbūvi atbilstoši Būvniecības likumam, un pārbūves rezultātā tiek saglabāts ēkas vēsturiskais veidols un arhitektoniskās vērtības, kā arī šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta multifunkcionāla kultūras un mākslas centra darbība, veicināta kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamība – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

21. Nodokļa maksātājam – jaunizveidotam komersantam, saimnieciskās darbības veicēja par īpašumā esošu ēku – 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja:

21.1. komersants reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;

21.2. kopš komersanta reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā radītas ne mazāk kā piecas jaunas darbavietas;

21.3. darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

22. Nodokļa maksātājam (nomniekam) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

23. Nodokļa maksātājam par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

24. Nodokļa maksātājam par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kurai tiek veikta pārbūve un tās laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas – 70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

25. Pašvaldības kapitālsabiedrībām par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

26. Nodokļa maksātājam (nomniekam) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots atbilstoši ERAF Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros īstenojamam projektam Nr. 5.6.2.0/19/I/015 "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā- 1. kārta" – 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

27. Nodokļa maksātājam par sporta ēkām (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1265), sporta un rekreācijai aprīkotajām teritorijām, ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām un ir publiski pieejams – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III.1 Īpašā kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai
par 2022. gadu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, saistībā ar ārkārtējo situāciju
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

(Nodaļa Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.1 Nodokļa maksātājam par ēku ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs", ar nosacījumu, ka ēka iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.2 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīca, viesu izmitināšanas vai tūristu izmitināšanas ēka, par ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.3 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kuras tiek izmantotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.4 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kuras tiek izmantotas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.5 Nodokļa maksātājam, kura komercdarbības veids ir pasažieru pārvadājumi, par īpašumā esošajām ēkām, kas tiek izmantotas darbības nodrošināšanai – 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.6 Noteikumu 27.1–27.5 punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu no taksācijas gada 1.maija līdz taksācijas gada 30. septembrim.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.7 Ja Noteikumu 27.3–27.4 punktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, papildu iesniegumam iesniedzamas dokumentu kopijas (nomas/patapinājuma u.c. līgumi), kas apliecina nekustamā īpašuma izmantošanu saistošo noteikumu 27.3–27.4 punktos noteiktās saimnieciskās darbības veikšanai.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.8 Šajā nodaļā minēto atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 1000 euro.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

27.9 Šajā nodaļā minētie nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

(Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

28. Pašvaldība piešķir atvieglojumu, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Pašvaldības administrācijas struktūrvienībā "Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs", elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).

29. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods un nosacījumi nodokļu maksātāju kategorijām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība:

29.1. atvieglojumu piemēro par visu taksācijas gadu, ja persona, kurai ir tiesības uz šo noteikumu 8.–12. punktā noteiktajiem atvieglojumiem, pirmreizēju iesniegumu Pašvaldībā iesniedz līdz taksācijas gada 31. martam;

29.2. atvieglojumu piemēro ar taksācijas gada nākamo mēnesi, ja persona, kurai ir tiesības uz šo noteikumu 8.–12. punktā noteiktajiem atvieglojumiem, iesniegumu Pašvaldībā iesniedz no taksācijas gada 1. aprīļa līdz taksācijas gada 30. novembrim;

29.3. noteikumu 7. punktā minētajai nodokļa maksātāju kategorijai atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss. Atvieglojums tiek piešķirts pamatojoties uz Pašvaldības informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību 7. punktā minētajam statusam;

29.4. noteikumu 8. un 9. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai piešķirts noteikumu 8. un 9. punktā minētais statuss un persona Pašvaldībā ir uzrādījusi attiecīgo statusu apliecinošo dokumentu. Atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā nodokļa maksātājs jaunu iesniegumu iesniedz trīs mēnešu laikā;

29.5. noteikumu 10. punktā minētajai nodokļa maksātāju kategorijai ir tiesības uz atvieglojumu, ja personai ir piešķirts noteikumu 10. punktā minētais statuss un persona Pašvaldībā ir uzrādījusi attiecīgo statusu apliecinošo dokumentu;

29.6. ja noteikumu 10. un 11. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām iepriekšējā taksācijas gadā ir piemērots nodokļa atvieglojums, tad atkārtots iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.

30. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai nepieciešami dokumenti, kuri jāiesniedz par īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība:

30.1. noteikumu 13.–14., 17.–18., 20. un 23.–25. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot ēku kadastra apzīmējumus, par kurām pieprasīts atvieglojums;

30.2. noteikumu 15. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot ražošanas ēku kadastra apzīmējumus, apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un saglabātas darbavietas, iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā;

30.3. noteikumu 16. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot ēkas kadastra apzīmējumu, apliecinājumu, ka ēkā tiek sniegts viesu izmitināšanas pakalpojums un saglabātas darbavietas;

30.4. noteikumu 19., 22. un 26. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot īpašuma kadastra numuru, ēkas kadastra apzīmējumu;

30.5. noteikumu 21. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par komersanta (saimnieciskās darbības veicēja) vidējo nodarbināto skaitu, uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu izziņu par nodarbināto vidējo darba samaksu;

30.6. noteikumu 27. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorija iesniedz motivētu iesniegumu, norādot īpašuma kadastra numuru, ēkas kadastra apzīmējumu, apliecinājumu, ka nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām un ir publiski pieejams.

31. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu noteikumu 17. punktā minētājām nodokļa maksātāju kategorijām, Finanšu un ekonomikas nodaļa informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būvinspektora sagatavotu atzinumu, ka objekts pārbūves laikā nav ekspluatējams) iegūst Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).

32. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu noteikumu 18. punktā minētājām nodokļa maksātāju kategorijām, Finanšu un ekonomikas nodaļa informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu) iegūst Būvvaldē.

33. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu noteikumu 23.–24. punktā minētājām nodokļa maksātāju kategorijām, Finanšu un ekonomikas nodaļa informāciju (būvatļauju, būvinspektora sagatavotu atzinumu par būvi) iegūst Būvvaldē.

34. Iesniegumu iesniegšanas kārtība un periods saimnieciskās darbības veicējiem:

34.1. noteikumu 13.–14., 19.–22., 25.–27. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu iesniedz no taksācijas gada 2. janvāra līdz taksācijas gada 30. novembrim;

34.2. noteikumu 15.–16. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu iesniedz no taksācijas gada 1. jūlija līdz taksācijas gada 30. novembrim;

34.3. noteikumu 17.–18. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu atvieglojumu saņemšanai var iesniegt nākamajos divos taksācijas gados pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanas;

34.4. noteikumu 23.–24. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu atvieglojumu saņemšanai var iesniegt būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

35. Atvieglojumus nepiešķir:

35.1. ja nodokļa maksātājam – fiziskai personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas ir lielāks par 7 euro, izņemot noteikumu 7. punktā minēto nodokļa maksātāju kategoriju;

35.2. ja nodokļa maksātājam – saimnieciskās darbības veicējam jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas ir lielāks par 15 euro, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 150 euro;

35.3. par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par laika posmu no nākamā mēneša pēc nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās par šādu būvi (lēmuma pieņemšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu) līdz nākamajam mēnesim pēc nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās (lēmuma atcelšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu).

36. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu šo noteikumu 13.–27. punktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām pieņem Pašvaldības izpilddirektors.

37. Par atvieglojumu piešķiršanu šo noteikumu 7.–12. punktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām Finanšu un ekonomikas nodaļa paziņo nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

38. Nodokļu maksātāja pasludināšana par maksātnespējīgu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

39. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, pamatojoties uz vairākiem normatīvajiem aktiem vai vairākiem šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam, ja tas nav pretrunā ar augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem.

V. Noslēguma jautājumi

40. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

40.1. Beverīnas novada pašvaldības 2016. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 7/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada pašvaldībā" (protokols Nr. 12, 5. §);

40.2. Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā" (protokols Nr. 1, 10. §);

40.3. Kocēnu novada domes 2014. gada 20. marta saistošie noteikumi Nr. 7/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 6, 18. §);

40.4. Rūjienas novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rūjienas novadā" (protokols Nr. 15, 25. §);

40.5. Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā" (protokols Nr. 17, 15. §).

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 04.01.2022. OP numurs: 2022/2.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328931
{"selected":{"value":"20.05.2022","content":"<font class='s-1'>20.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.05.2022","iso_value":"2022\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-19.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"