Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 53/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. decembrī
Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr. 52
(prot. Nr. 24/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

II. Nodevas aprēķināšanas kārtība

3. Nodevu likmes noteiktas saskaņā ar pielikumu.

4. Objektam, kuru veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

5. Iesniedzot būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti būvniecības ierosinātājs norāda šādus nodevas maksātāja rekvizītus:

5.1. juridiska persona:

5.1.1. juridisko un faktisko adresi;

5.1.2. reģistrācijas numuru;

5.1.3. tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

5.2. fiziska persona:

5.2.1. vārdu, uzvārdu;

5.2.2. personas kodu;

5.2.3. deklarēto un faktisko adresi;

5.2.4. tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

6. Maksāšanas paziņojumu nodevai par būvatļaujas saņemšanu Būvvalde būvniecības pasūtītājam izsniedz reizē ar būvatļauju.

7. Nodeva par būvniecības ieceres akceptu maksājama pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē, maksājuma dokumentu pievienojot Būvniecības informatīvajā sistēmā (BIS), lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (būvvaldes lēmumu). Maksāšanas paziņojumu būvvalde nosūta uz būvniecības ieceres ierosinātāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta.

8. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas vai trūcīgas personas un politiski represētas personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai). Minētās personas no nodevas netiek atbrīvotas, ja veikta patvaļīga būvniecība.

9. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvobjekti, kuru pasūtītājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

10. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvobjekti, kuros tiek veikti restaurācijas darbi ēkām, kuras ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi.

11. Nodevu ieskaita Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

12. Galīgo kontroli par nodevas samaksu veic Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Centrālā administrācija" Finanšu daļa, metodisko kontroli veic būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī, veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

13. Savlaicīgi nesamaksātās nodevas piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

14.1. Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada 27.  jūlija saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē";

14.2. Baldones novada pašvaldības 2009. gada 3. jūnija saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Baldones pašvaldības nodevām" nodaļa "V. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 
2021. gada 22. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 53/2021
Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceru akceptu

1. Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, nosaka šādas nodevas likmes:

Nr.p.kNodevas objektsNodevas likme EUR
1.Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā25,00
2.Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē20,00

2. Nodevas apmēru par būvatļaujas izdošanu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N = L x K1 x K2, kur:

2.1. N – nodeva;

2.2. L – likme euro, kas atkarīga no būvapjoma – kopējās platības (ēkām) vai garuma (līnijbūvēm) (1. tabula);

2.3. K1 – koeficients, kas atkarīgs no būves grupas vai klases atbilstoši būvju klasifikācijai (2. tabula);

2.4. K2 – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (3. tabula).

1. tabula

Likme L – kopējā platība (ēkām) vai garums (līnijbūvēm)

Nr.p.k.Likme – L (EUR)Kopējā platība (m2) – ēkām;Garums (m) – līnijbūvēm
  nolīdz (ieskaitot)
1.20050
2.3051100
3.40101200
4.50201300
5.60301500
6.805011000
7.10010012000
8.150virs 2001 

2. tabula

Koeficients K1 – būves grupa vai klase

Nr.p.kBūvju klasifikācijas kodsBūves veidsKoeficients K1
1.1211Viesnīcas ēkas3,0
2.1220Biroju ēkas3,0
3.1230Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas3,0
4.1261Pašizklaides pasākumu ēkas3,0
5.1252Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas3,0
6.1241Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītas ēkas2,5
7.211Autostāvvietas komerciāliem nolūkiem2,0
8.1122Triju vai vairāku dzīvokļu ēka2,0
9.1110Viendzīvokļa māja komercnolūkiem2,0
10.1121Divu dzīvokļu ēka komerciāliem nolūkiem2,0
11.1251Rūpnieciskās ražošanas ēkas2,0
12.23Rūpnieciskās kompleksās būves2,0
13.1242Garāžu ēkas2,0
14.241Sporta un atpūtas būves1,0
15.1212Citas īslaicīgas apmešanās vietas1,0
16.2420Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves1,5
17.1274Citas iepriekš nekvalificētas, nedzīvojamās ēkas1,5
18.1130Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas1,0
19.1262Muzeji un bibliotēkas1,0
20.1263Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas1,0
21.1264Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas1,0
22.1265Sporta ēkas1,0
23.1272Kulta ēkas1,0
24.1273Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi0,5
25.1110Viendzīvokļa māja fiziskas personas individuālai lietošanai0,5
26.1121Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālai lietošanai0,5
27.1271Lauku saimniecību nedzīvojamās mājas0,5
28. Infrastruktūru veidojošie lineārie objekti: šosejas, ielas un ceļi, dzelzceļi, tilti un estakādes, tuneļi un pazemes ceļi, ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves, cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas1,0

3. tabula

Koeficients K2 – būvniecības veids

Nr.p.k.Būvniecības veidsKoeficients K2
1Restaurācija1,0
2.Jauna būvniecība1,2
3.Pārbūve0,8
4.Nojaukšana0,3
5.Novietošana0,5
6.Atjaunošana0,5
7.Konservācija0,5
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 53/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi par ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no būvvaldes būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz būvniecības ierosinātājiem Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kuras saņem būvvaldes izsniegtu būvatļauju vai lēmumu par savas būvniecības ieceres akceptu, būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. Nosakot nodevu likmes, ir ņemta vērā attiecīgā būvniecības procesa sarežģītība – vienkāršākiem procesiem nosakot zemākas nodevas likmes, sarežģītākiem attiecīgi likmi kāpinot. Ņemta vērā arī atšķirība starp būvniecības veidiem (jaunbūve, pārbūve, nojaukšana, restaurācija) likmes aprēķinā ietverot attiecīgu procentuāli samazinošu vērtību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 53/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 05.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 04.01.2022. OP numurs: 2022/2.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328928
05.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"