Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/21

Aizkrauklē 2021. gada 17. novembrī
Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 17. novembra sēdes lēmumu Nr. 454
(prot. Nr. 18, 11. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 29. decembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 733
(prot. Nr. 23., 2. p.)

Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Atbalstu piešķir par bērnu:

2.1. no pusotra gada vecuma līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

2.2. kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vienu no bērna vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – Likumiskie pārstāvji) ir Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā;

2.3. kurš ir reģistrēts Pašvaldības rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;

2.4. kurš nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

3. Līdzfinansējumu izmaksā reģistrētajai privātai izglītības iestādei ar kuru Likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu.

II. PAŠVALDĪBAS ATBALSTA APMĒRS

4. Pašvaldības atbalsta apmērs par vienu bērnu mēnesī atbilst vidējiem izdevumiem vienam bērnam Pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Izmaksas aprēķinā iekļauj izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".

5. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

6. Atbalsta apmēru nosaka Aizkraukles novada dome ar atsevišķu lēmumu. Lēmums par atbalsta apmēru tiek pieņemts līdz kārtējā gada 1. februārim un publicēts Pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv.

III. PAŠVALDĪBAS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS, IZMAKSAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA

7. Likumiskais pārstāvis pašvaldības atbalsta saņemšanai, Aizkraukles novada Izglītības pārvaldē iesniedz:

7.1. iesniegumu, kurā norāda atbalsta pieprasīšanas pamatojumu saskaņā ar šiem noteikumiem;

7.2. līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

8. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai to atteikumu pieņem Aizkraukles novada Izglītības pārvalde. Par pieņemto lēmumu informē privāto izglītības iestādi, Likumisko pārstāvi un Pašvaldības grāmatvedību.

9. Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

10. Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu starp Pašvaldību un privāto izglītības iestādi tiek noslēgts rakstisks līgums. Līgumā nosaka pašvaldības atbalsta saņemšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtību. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.

11. Privātā izglītības iestāde, ar kuru noslēgts līgums saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10. punktu, katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Pašvaldībā pieprasījumu vai rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai.

12. Pašvaldības grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā veic pašvaldības atbalsta maksājumu attiecīgajai privātajai izglītības iestādei 10 (desmit) darba dienu laikā par konkrēto bērnu atbilstoši faktiskajam apmeklējumam un saskaņā ar pieprasījumu vai rēķinu.

13. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem Likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

14. Pašvaldības atbalsta izmaksa tiek pārtraukta:

14.1. ja bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

14.2. ja bērna neviena Likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā;

14.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un Likumisko pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu;

14.4. ja bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi Pašvaldības izglītības iestādē.

15. Saistošo noteikumu 14. punktā noteiktajos gadījumos, pašvaldības atbalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē.

16. Gadījumā, ja bērnam rakstveidā tiek piedāvāta vieta pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet Likumiskais pārstāvis rakstiski no piedāvātās vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

18.1. Kokneses novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2016 "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs";

18.2. Pļaviņu novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Aizkraukles novada domes 2021. gada 17. novembra saistošo noteikumu Nr. 2021/21 "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikumi izstrādāti atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.2 , 2.3 un 2.4 daļām, kas nosaka ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldībā tiek pieprasīti un piešķirti finanšu līdzekļi par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem no pašvaldības budžeta par vienu bērnu no pusotra gada vecuma, kas apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Pašvaldības atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā. Kārtību un metodiku pašvaldības atbalstam nosaka Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi, lai Pašvaldība atbilstoši Izglītības likuma 17. pantam segtu pirmsskolas izglītības programmas nepieciešamas izmaksas bērna izglītošanai licencētajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Netiešā veidā tas atstāj pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo tas dod iespēju bērnu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Aizkraukles novada Izglītības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/21Pieņemts: 17.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 04.01.2022. OP numurs: 2022/2.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328918
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"