Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23

Siguldā 2021. gada 14. oktobrī
Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā
Apstiprināti ar
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 14. oktobra lēmumu (prot. Nr. 10, 7. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra lēmumu (prot. Nr. 11, 26. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31.
un 31.1 punktu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) materiālā atbalsta (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību:

1.1. pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās;

1.2. aizbildņiem, adoptētajam, audžuģimenēm (specializētajām audžuģimenēm), bērnu atbalstam, par kuriem Siguldas novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

2. Pabalstu veidi:

2.1. pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:

2.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības;

2.2. mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

2.3. pabalsts aizbildņa atbalstam;

2.4. pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam;

2.5. pabalsti audžuģimenei (specializētai audžuģimenei):

2.5.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

2.5.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2.5.3. atlīdzība par audžuģimenes, (specializētās) audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

2.6. pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam;

2.7. pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

2. Iesnieguma iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

3. Lai saņemtu pabalstu ir jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu. Iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā pabalsta nepieciešamību Sociālajā dienestā iesniedz palīdzības pieprasītājs, līdziesniedzējs vai likumiskais pārstāvis.

4. Parakstot iesniegumu, persona Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

5. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns, kurš palicis bez vecāku gādības atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījuma vietā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā).

6. Sociālais dienests lēmumu par materiālā pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā no personas iesnieguma un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

7. Pabalsta izmaksu nodrošina pašvaldības kasē vai pārskaita to uz personas iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai pakalpojumu sniedzējam, vai arī izsniedz tos natūrā (apģērba vai mīkstā inventāra) veidā.

8. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai atbalsta apmēra grozīšanai.

9. Sociālais dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts klienta vainas dēļ, kad tas sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojis par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Administratīvā procesa likumu un citus saistošus tiesību aktus.

10. Sociālais dienests pabalstus piešķir pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Pabalstu veidi
3.1. Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
3.1.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

11. Vienreizēju pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

12. Pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa:

12.1. pilngadību sasniegušam bērnam – 250 euro apmērā;

12.2. pilngadību sasniegušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 350 euro apmērā.

3.1.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

13. Vienreizēju pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu – 850 euro apmērā.

14. Pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

3.1.3. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

15. Pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir pilngadību sasniegušam bērnam (personai), par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš sekmīgi apgūst izglītības programmu vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai sekmīgi apgūst studiju programmu augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus par izglītības iegūšanu.

16. Pašvaldība pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai piešķir līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:

16.1. bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 109 euro apmērā;

16.2. bērnam ar invaliditāti kopš bērnības pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 163 euro apmērā.

17. Lai saņemtu pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai, personai jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un izglītības iestādes izsniegta izziņa, ja to Sociālais dienests nevar iegūt objektīvu iemeslu dēļ.

3.2. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

18. Mājokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona privāti īrē dzīvokli savā vai citā pašvaldībā, ja Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

19. Mājokļa pabalstu piešķir likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 25.2 panta otrajā daļā norādīto izdevumu segšanai.

20. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas pilngadīgas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt mājokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms, sadalot noteikumos noteikto mājokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā faktiski dzīvojošo pilngadīgo personu skaitu.

21. Mājokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta, grozīts īres maksas apmērs vai lauzts īres līgums.

22. Pašvaldība neapmaksā izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu.

23. Ja mājokļa pabalsta saņēmējs saņem pašvaldības dzīvokli, tad tas zaudē tiesības saņemt mājokļa pabalstu.

24. Aprēķinot mājokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīti izdevumu apmaksas normatīvi:

24.1. mājokļa apmaksājamā platība ir noteikta – līdz 40 m2;

24.2. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – līdz 5 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

24.3. apkures nodrošināšanai – līdz 2,50 euro par 1m2 mēnesī apkures sezonas laikā;

24.4. ar malkas apkuri – 7 m3 malkas izmaksas kalendārajā gadā dzīvoklim, bet ne vairāk kā 30 euro par 1 m3;

24.5.ūdens un kanalizācija – līdz 6 m3, bet ne vairāk kā 2,50 euro par 1 m3 mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

24.6. elektroenerģijai – līdz 40 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

24.7. dabasgāzei vai balonu gāzes patēriņam – līdz 5 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

24.8. atkritumu apsaimniekošanai – līdz 4 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

24.9. telekomunikāciju un interneta pieslēguma pakalpojuma apmaksai – līdz 20 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu.

25. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, personai jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums, īres līgums un rēķini par izdevumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu ikmēneša lietošanu.

26. Maksājuma dokumentiem pabalsta saņemšanai ir jābūt ne vecākiem kā 6 (seši) mēneši no to izsniegšanas dienas.

27. Ja noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums paredz nosacījumu par īres maksas priekšapmaksas samaksu, tad Sociālais dienests var piešķirt mājokļa pabalstu, veicot avansa maksājumu par mājokļa vai citas dzīvojamās platības īri par diviem mēnešiem.

28. Dokumenti mājokļa pabalsta piešķiršanai, iesniedzami ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

29. Mājokļa pabalstu izmaksā 1 (vienu) reizi mēnesī uz periodu, kas nav ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, atbilstoši īres līgumam un papildu izdevumiem par dzīvojamo telpu.

3.3. Pabalsts aizbildņa atbalstam

30. Pabalsts aizbildņa atbalstam ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizbildņa pienākumus par bērnu, kuram iecelts aizbildnis.

31. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Siguldas novada Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bērnam un aizbildnībā esošā bērna deklarētā pamata dzīvesvieta līdz nonākšanai aizbildnībā ir Siguldas novada administratīvā teritorija.

32. Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu par otro un katru nākamo aizbildniecībā esošo bērnu ir 55,00 euro mēnesī.

33. Pabalsta pieprasīšanai personai 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

34. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

34.1. bērns sasniedzis pilngadību;

34.2. Siguldas novada Bāriņtiesa atceļ bērna aizbildni no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

3.4. Pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam

35. Pabalstu bērna uzturam piešķir adoptētājam pirmsadopcijas periodā, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par adoptējamā bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā, ja bērns pirms tam dzīvojis audžuģimenē.

36. Pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam piešķirams valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu.

37. Pabalstu bērna uzturam piešķir adoptētājam pirmsadopcijas periodā – līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

38. Pabalstu bērna uzturam izmaksā adoptētājam pirmsadopcijas periodā, pārskaitot to uz adoptētāja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

39. Sociālais dienests ir tiesīgs prasīt pārskatu par pašvaldības piešķirtā pabalsta izlietojumu.

3.5. Pabalsti audžuģimenei (specializētai audžuģimenei)
3.5.1. Ikmēneša pabalsts bērna uzturam

41. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam piešķirams valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu.

42. Par pirmo mēnesi pabalsts tiek aprēķināts un izmaksāts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns faktiski atrodas audžuģimenes aprūpē.

43. Sociālais dienests ir tiesīgs prasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par pašvaldības piešķirtā pabalsta izlietojumu.

3.5.2. Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

44. Vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir audžuģimenei vai specializētai audžuģimenei, kurā ar Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu, ir ievietots bērns, un ar pašvaldību noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

45. Vienreizēja pabalsta audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei katram bērnam līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir trīs valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

46. Pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

3.5.3. Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes (specializētās audžuģimenes) pienākumu pildīšanu

47. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes (specializētās audžuģimenes) (turpmāk šajā nodaļā – audžuģimene) pienākumu pildīšanu, neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, piešķir ģimenei (personai), kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi.

48. Atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests nosaka proporcionāli dienu skaitam, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē un pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

49. Sociālais dienests lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību, pieņem šādos gadījumos:

49.1. bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir garāks par mēnesi;

49.2. sniegtas nepatiesas ziņas, kas ietekmē personas tiesības saņemt šo atlīdzību;

49.3. zudis tiesiskais pamats atlīdzības piešķiršanai.

50. Atlīdzības izmaksu izbeidz, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.

3.6. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam

51. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu mācību līdzekļu iegādei.

52. Pabalstu piešķir personai, kuru Siguldas novada Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bērnam un kura aizbildnībā esošā bērna deklarētā pamata dzīvesvieta līdz tā nodošanai aizbildnībā ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.

53. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs.

54. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

54.1. bērns sasniedzis pilngadību;

54.2. Siguldas novada Bāriņtiesa atceļ bērna aizbildni no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

3.7. Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

55. Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un ar Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu ievietots aizbildņa ģimenē, ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi atbalstīt bērnu un bērna aizbildņa ģimeni.

56. Pabalstu piešķir ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un ēdināšanai vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs aizbildņa ģimenei, kurā ievietots bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.

57. Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir 100 % apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē.

58. Pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs par bērna ēdināšanas pakalpojumiem piešķir 100 % apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē.

59. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs tiek maksāts uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu, ņemot vērā bērna faktisko apmeklējumu, ko apliecina apmeklējumu attaisnojoši dokumenti.

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

60. Pabalstu pieprasītājam ir tiesības apstrīdēt Sociālā dienesta pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Siguldas novada pašvaldības domē.

61. Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.

5. Noslēguma jautājums

62. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

62.1. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 14/2019 "Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā";

62.2. Mālpils novada domes 2017. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:

‒ Inčukalna novada dome 2019. gada 20. novembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 14/2019 "Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā";

‒ Mālpils novada dome 2017. gada 22. februārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi), lai paredzētu visā jaunveidotā Siguldas novada teritorijā vienotu materiālu atbalsta saņemšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērnu audžuģimenēm (specializētajām audžuģimenēm), aizbildņiem, adoptētājiem.

Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta (pašvaldības pabalstu) veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kā arī atbalstu audžuģimenēm, (specializētajām) audžuģimenēm un aizbildņiem un adoptētājiem.

Siguldas novada pašvaldība, saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, nodrošina šādus materiālā atbalsta veidus:

1. pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:

1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

1.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības;

2. mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

3. pabalsts aizbildņa atbalstam;

4. pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam;

5. pabalsti audžuģimenei (specializētai audžuģimenei):

5.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

5.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

5.3. atlīdzība par audžuģimenes, (specializētās) audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

6. pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam;

7. pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

Saistošo noteikumu 24. punktā mājokļa pabalsta aprēķināšanai ir noteikti labvēlīgāki nosacījumi, izmantojamās izdevumu pozīcijās par Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", 3. pielikumā noteiktajām.

Ietekme uz budžetuŅemot vērā, ka jauizveidotajā Siguldas novadā šobrīd ir 34 bērni, kuri varētu pretendēt uz saistošajos noteikumos noteiktiem pabalstiem, ir paredzams pašvaldības budžeta pieaugums līdz 14 800 euro.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par administratīvajām procedūrāmSiguldas novada pašvaldības Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā ņemtas vērā Sociālā dienesta klientu vajadzības pēc materiālās palīdzības.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 14.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328902
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"