Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

Siguldā 2021. gada 14. oktobrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 14. oktobra lēmumu
(prot. Nr. 10, 6. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra lēmumu
(prot. Nr. 11, 25. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu, 36. panta piekto
un sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atsevišķa (dalīta) mājsaimniecība – vienā mājoklī dzīvojoša viena vai vairākas personas (ģimenes), kuras atsevišķi saimnieko un atsevišķi sedz izdevumus, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu;

2.2. ģimene – laulātie, bērni, vecāki un personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.3. izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, maksājuma uzdevums, kurā norādīts pašvaldības sociālo pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;

2.4. līdzdarbības pienākums – personas darbība ar mērķi atjaunot un attīstīt sociālo problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;

2.5. līdziesniedzējs – palīdzības pieprasītāja viens no ģimenes locekļiem;

2.6. maznodrošināta mājsaimniecība – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Siguldas novada pašvaldības domes noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, saskaņā ar šiem noteikumiem;

2.7. pašvaldības sociālie pabalsti – pabalsti, kas tiek piešķirti no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;

2.8. trūcīga mājsaimniecība – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.

3. Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām, lai veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī citu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pašvaldībā.

4. Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un/vai atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē pēc saņemtā iesnieguma, kuram atbilstoši šiem noteikumiem un pieprasījuma mērķim, pievienoti citi nepieciešamie dokumenti un, atbilstoši nepieciešamībai, veikta ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā.

5. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā, kā arī ģimenēm (personām) krīzes situācijā, kuras uzturas Siguldas novada administratīvajā teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

2. Iesnieguma iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājs, līdziesniedzējs vai likumiskais pārstāvis vēršas Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kas pamato attiecīgā pabalsta nepieciešamību.

7. Parakstot iesniegumu, persona Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

8. Sociālais dienests, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas un mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības piešķiršanu.

9. Sociālais dienests lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā no personas iesnieguma un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

10. Sociālais dienests pabalstus piešķir pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Nosacījumi trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības sliekšņa noteikšanai

11. Par trūcīgu mājsaimniecību atzīstama/-s tāda ģimene (persona), kuras ienākumi noteiktā laika periodā nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.

12. Par maznodrošinātu mājsaimniecību atzīstama/-s ģimene (persona), kuru ienākumu slieksnis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 238 euro pārējām personām mājsaimniecībā mēnesī.

4. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

13. Siguldas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalstu veidi:

13.1. izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli:

13.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

13.1.2. mājokļa pabalsts;

13.1.3. pabalsts bērnu ēdināšanai;

13.1.4. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

13.1.5. pabalsts veselības aprūpei.

13.2. neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli – pabalsts krīzes situācijā.

5. Pabalsti, kuri piešķirami izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli
5.1. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

14. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI) piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

15. Pašvaldība GMI pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī trūcīgas mājsaimniecības statusa periodā.

5.2. Mājokļa pabalsts

16. Mājokļa pabalstu aprēķina, izmantojot Ministru kabineta noteikumos noteikto formulu un pašvaldības noteiktu "Koeficientu" garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x "Koeficients 1,5" + K – I, kur:

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot Ministra kabineta noteikumu norādīto noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru);

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

"Koeficients 1,5" – Siguldas novadā noteikts koeficients garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai.

17. Pabalsta pieprasītājam, kopā ar iesniegumu par pabalstu izdevumiem par mājokli Sociālajā dienestā jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līguma kopija, uzrādot līguma oriģinālu, kā arī dokumenti, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana, apsaimniekošana u.c., par trim iepriekšējiem mēnešiem, atbilstoši sezonai.

18. Pašvaldība pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī.

5.3. Pabalsts bērnu ēdināšanai

19. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā piešķir pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs vai mācību gadā pilna laika pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības iestādēs – 100 % apmērā no ēdināšanas maksas.

20. Norēķini par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs tiek veikti pēc faktiskā apmeklējuma, ko apliecina ēdināšanas izdevumus attaisnojuši dokumenti no iestādes, kas organizē bērnu ēdināšanu.

5.4. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

21. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē:

21.1. no maznodrošinātas mājsaimniecības – 35 euro;

21.2. no trūcīgas mājsaimniecības – 45 euro.

22. Pašvaldība pabalstu izmaksā vienu reizi gadā.

5.5. Pabalsts veselības aprūpei

23. Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā:

23.1. katrai pilngadīgai personai medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – līdz 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas;

23.2. katrai pilngadīgai personai veselības uzturēšanai operācijas un pēcoperācijas ārstēšanās izdevumu apmaksai kalendārajā gadā – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām;

23.3. bērniem līdz 18 gadu vecumam medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām;

23.4. bērniem līdz 18 gadu vecumam briļļu iegādei, medicīnisko palīglīdzekļu iegādei kalendārajā gadā – līdz 100 euro.

24. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda attaisnojoši dokumenti par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iesniedzot primārās aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegto izrakstu par nepieciešamību saņemt veselības aprūpi, uzrādot iepriekšminēto dokumentu oriģinālus. Pabalsta pieprasītājam iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojošu dokumentu kopijas: kases čeki vai stingrās uzskaites maksājuma kvītis, medikamentu recepšu un/vai izrakstu kopijas no ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta.

25. Maksājuma dokumentiem pabalsta saņemšanai ir jābūt ne vecākiem kā 6 (seši) mēneši no to izsniegšanas dienas.

6. Pabalsti, kuri piešķirami neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli
6.1. Pabalsts krīzes situācijā

26. Pabalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), neizvērtējot ienākumus, piešķir, ja ģimene (persona) saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.

27. Pabalsta apjoms:

27.1. katastrofas gadījumā (piemēram, dabas katastrofa vai cilvēku izraisīta katastrofa) piešķir – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no krīzes situācijas rašanās, iesniegumā norādot nepieciešamā pabalsta apjomu;

27.2. citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, zādzība, ēdināšana krīzes situācijā, saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, u.tml.) piešķir – līdz vienai valstī noteiktajai minimālajai darba algai. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās, iesniegumā norādot nepieciešamā pabalsta apjomu.

28. Sociālā dienesta sociālais darbinieks veic personas krīzes situācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā, piesaistot citus speciālistus.

29. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, izņēmuma gadījumā, Sociālā dienesta vadītājs.

7. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Sociālās palīdzības pieprasītājam ir tiesības apstrīdēt Sociālā dienesta pieņemto lēmumu Siguldas novada pašvaldības domē, vēršoties ar iesniegumu Sociālajā dienestā par administratīvā akta apstrīdēšanu.

31. Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.

8. Noslēguma jautājums

32. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

32.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā";

32.2. Krimuldas novada domes 2015. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā";

32.3. Krimuldas novada domes 2012. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Krimulda";

32.4. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 12/2019 "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām";

32.5. Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā";

32.6. Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:

– Siguldas novada pašvaldības dome 2017. gada 30. novembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 32 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā";

– Krimuldas novada dome 2015. gada 30. janvārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā";

– Krimuldas novada dome 2012. gada 25. maijā izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Krimulda";

– Inčukalna novada dome 2019. gada 20. novembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 12/2019 "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām";

– Mālpils novada dome 2013. gada 23. janvārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā";

– Mālpils novada dome 2013. gada 23. janvārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 4 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt vienotus saistošos noteikumus sociālās palīdzības pabalstu jomā, kas attiektos uz visu jaunveidoto Siguldas novada teritoriju.

2. Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības veidus Siguldas novadā, sociālās palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos materiālās palīdzības pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

Saistošo noteikumu ietvaros Siguldas novadā paredzēts nodrošināt šādus sociālās palīdzības pabalstus:

1.1. izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli:

1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

1.2. mājokļa pabalsts;

1.3. pabalsts bērnu ēdināšanai;

1.4. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

1.5. pabalsts veselības aprūpei.

2. neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli – pabalsts krīzes situācijā.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

3. Ietekme uz budžetuJaunu Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā" apstiprināšana (spēkā stāšanās) neietekmēs Siguldas novada pašvaldības budžetu līdz 2021. gada 31. decembrim, jo saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalsti, pabalstu apmēri, ir paredzēti tekošā gada Siguldas novada pašvaldības budžeta ietvaros.

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot mājokļa pabalstu, kas ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai. Mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai noteic Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk tekstā – MK noteikumi).

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piektā daļa paredz, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju normām, kā arī noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

Siguldas novada pašvaldība, ievērojot apstiprināto pašvaldības budžetu 2021. gadam saistošajos noteikumos ir paredzējusi labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai, paredzot "Koeficientu 1,5" garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai.

Minētā koeficienta piemērošana mājokļa pabalsta aprēķināšanai ļaus plašākam personu lokam Siguldas novadā pretendēt uz mājokļa pabalsta saņemšanu.

Plānots, ka līdz 2021. gada 31. decembrim mājokļa pabalsta (agrāk – dzīvokļa pabalsta) piešķiršanas rādītāji jaunajā Siguldas novadā nepārsniegs dzīvokļa pabalsta piešķiršanas rādītājus kādi tie bija Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils pašvaldībās 2020. gadā.

2020. gadā Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils pašvaldībā dzīvokļa pabalstu kopumā saņēma 833 personas, tostarp 503 ģimenes par summu 79 3332 euro.

Dzīvokļa pabalsts 2020. gadā iedzīvotājiem piešķirts un izmaksāts gan naudā (kopā 41 515,- euro), gan, veicot piešķirtā pabalsta izmaksu, ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam, piešķirot pabalstu natūrā (kopā 37 817,- euro), veidojot izmaksātā dzīvokļa pabalsta kopsummu 79 3332 euro.

2020.gadā dzīvokļa pabalsts iedzīvotājiem:

1) Siguldas novadā izmaksāts naudā – 16 108 euro, ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam, piešķirot pabalstu natūrā 20 678 euro – (230 ģimenēm, 377 personām);

2) Inčukalnā izmaksāts naudā – 12 205 euro, ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam, piešķirot pabalstu natūrā – 14 960 euro – (163 ģimenēm, 264 personām);

3) Krimuldas novadā izmaksāts naudā – 8 022 euro, ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam, piešķirot pabalstu natūrā – 1 346 euro – (80 ģimenēm, 137 personām);

4) Mālpils novadā izmaksāts naudā – 5 180 euro, ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam, piešķirot pabalstu natūrā – 833 euro – (35 ģimenēm, 55 personām). Pašvaldībai saistošajos noteikumos, piemērojot "Koeficientu 1,5" mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai, prognozējams Siguldas novada pašvaldības budžeta palielinājums līdz 50 000,00 euro.

Pašvaldības budžeta palielinājumu rada arī pabalsta bērnu ēdināšanai paredzēšana saistošajos noteikumos (trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā pirmsskolas izglītības iestādēs vai mācību gadā pilna laika pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības iestādēs – 100 % apmērā no ēdināšanas maksas), kā arī pabalsta mācību līdzekļu iegādei noteikšana saistošajos noteikumos.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi tiešā veidā šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPar sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Siguldas novada iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības, izvērtējot Sociālā dienesta ikdienas saskarsmi ar klientiem.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts pirms apstiprināšanas ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 14.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328900
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)