Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

Siguldā 2021. gada 14. oktobrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 14. oktobra lēmumu
(prot. Nr. 10, 6. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra lēmumu
(prot. Nr. 11, 25. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta ceturto un piekto daļu,
36. panta piekto un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu
(Siguldas novada domes 15.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atsevišķa (dalīta) mājsaimniecība – vienā mājoklī dzīvojoša viena vai vairākas personas (ģimenes), kuras atsevišķi saimnieko un atsevišķi sedz izdevumus, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu;

2.2. ģimene – laulātie, bērni, vecāki un personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.3. izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, maksājuma uzdevums, kurā norādīts pašvaldības sociālo pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;

2.4. līdzdarbības pienākums – personas darbība ar mērķi atjaunot un attīstīt sociālo problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;

2.5. līdziesniedzējs – palīdzības pieprasītāja viens no ģimenes locekļiem;

2.6. maznodrošināta mājsaimniecība – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Siguldas novada pašvaldības domes noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, saskaņā ar šiem noteikumiem;

2.7. pašvaldības sociālie pabalsti – pabalsti, kas tiek piešķirti no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;

2.8. trūcīga mājsaimniecība – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.

3. Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām, lai veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī citu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pašvaldībā.

4. Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un/vai atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē pēc saņemtā iesnieguma, kuram atbilstoši šiem noteikumiem un pieprasījuma mērķim, pievienoti citi nepieciešamie dokumenti un, atbilstoši nepieciešamībai, veikta ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā.

5. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā, kā arī ģimenēm (personām) krīzes situācijā, kuras uzturas Siguldas novada administratīvajā teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

2. Iesnieguma iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājs, līdziesniedzējs vai likumiskais pārstāvis vēršas Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kas pamato attiecīgā pabalsta nepieciešamību.

7. Parakstot iesniegumu, persona Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

8. Sociālais dienests, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas un mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības piešķiršanu.

9. Sociālais dienests lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā no personas iesnieguma un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

10. Sociālais dienests pabalstus piešķir pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Nosacījumi trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības sliekšņa noteikšanai

11. Par trūcīgu mājsaimniecību atzīstama/-s tāda ģimene (persona), kuras ienākumi noteiktā laika periodā nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.

12. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 70 % no minimālo ienākumu mediānas. Minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficentus: pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficentu 1; pārējām personām mājsaimniecībā – koeficentu 0,7.

(Siguldas novada domes 15.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

4. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

13. Siguldas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalstu veidi:

13.1. izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli:

13.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

13.1.2. mājokļa pabalsts;

13.1.3. pabalsts bērnu ēdināšanai;

13.1.4. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

13.1.5. pabalsts veselības aprūpei.

13.2. neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli – pabalsts krīzes situācijā.

5. Pabalsti, kuri piešķirami izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli
5.1. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

14. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI) piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

15. Pašvaldība GMI pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī trūcīgas mājsaimniecības statusa periodā.

5.2. Mājokļa pabalsts

16. Mājokļa pabalstu piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

(Siguldas novada domes 15.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2023.)

17. Pabalsta pieprasītājam, kopā ar iesniegumu par pabalstu izdevumiem par mājokli Sociālajā dienestā jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līguma kopija, uzrādot līguma oriģinālu, kā arī dokumenti, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana, apsaimniekošana u.c., par trim iepriekšējiem mēnešiem, atbilstoši sezonai.

18. Pašvaldība pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī.

5.3. Pabalsts bērnu ēdināšanai

19. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā piešķir pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs vai mācību gadā pilna laika pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības iestādēs – 100 % apmērā no ēdināšanas maksas.

20. Norēķini par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs tiek veikti pēc faktiskā apmeklējuma, ko apliecina ēdināšanas izdevumus attaisnojuši dokumenti no iestādes, kas organizē bērnu ēdināšanu.

5.4. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

21. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē – 50 euro apmērā.

(Siguldas novada domes 16.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

22. Pašvaldība pabalstu izmaksā vienu reizi gadā.

5.5. Pabalsts veselības aprūpei

23. Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā:

23.1. katrai pilngadīgai personai medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – līdz 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas;

23.2. katrai pilngadīgai personai veselības uzturēšanai operācijas un pēcoperācijas ārstēšanās izdevumu apmaksai kalendārajā gadā – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām;

23.3. bērniem līdz 18 gadu vecumam medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām;

23.4. bērniem līdz 18 gadu vecumam speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu vai lēcu) iegādei, medicīnisko palīglīdzekļu iegādei kalendārajā gadā – līdz 150 euro.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 16.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

24. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda attaisnojoši dokumenti par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iesniedzot primārās aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegto izrakstu par nepieciešamību saņemt veselības aprūpi, uzrādot iepriekšminēto dokumentu oriģinālus. Pabalsta pieprasītājam iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojošu dokumentu kopijas: kases čeki vai stingrās uzskaites maksājuma kvītis, medikamentu recepšu un/vai izrakstu kopijas no ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta.

25. Maksājuma dokumentiem pabalsta saņemšanai ir jābūt ne vecākiem kā 6 (seši) mēneši no to izsniegšanas dienas, kas radušies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā.

(Siguldas novada domes 16.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

6. Pabalsti, kuri piešķirami neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli
6.1. Pabalsts krīzes situācijā

26. Pabalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), neizvērtējot ienākumus, piešķir, ja ģimene (persona) saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.

27. Pabalsta apjoms:

27.1. katastrofas gadījumā (piemēram, dabas katastrofa vai cilvēku izraisīta katastrofa) piešķir – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no krīzes situācijas rašanās, iesniegumā norādot nepieciešamā pabalsta apjomu;

27.2. citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, zādzība, ēdināšana krīzes situācijā, saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, u.tml.) piešķir – līdz vienai valstī noteiktajai minimālajai darba algai. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās, iesniegumā norādot nepieciešamā pabalsta apjomu.

28. Sociālā dienesta sociālais darbinieks veic personas krīzes situācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā, piesaistot citus speciālistus.

29. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, izņēmuma gadījumā, Sociālā dienesta vadītājs.

7. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Sociālās palīdzības pieprasītājam ir tiesības apstrīdēt Sociālā dienesta pieņemto lēmumu Siguldas novada pašvaldības domē, vēršoties ar iesniegumu Sociālajā dienestā par administratīvā akta apstrīdēšanu.

31. Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.

8. Noslēguma jautājums

32. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

32.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā";

32.2. Krimuldas novada domes 2015. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā";

32.3. Krimuldas novada domes 2012. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Krimulda";

32.4. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 12/2019 "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām";

32.5. Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā";

32.6. Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 14.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328900
{"selected":{"value":"02.08.2023","content":"<font class='s-1'>02.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.08.2023","iso_value":"2023\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2023","iso_value":"2023\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2023.-01.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-27.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.08.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"