Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2023. gada 15. jūnija saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā".
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/16

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra
sēdes lēmumu Nr. 307 (prot. Nr. 14, 40. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 9. decembra
ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 569 (prot. Nr. 21, 5. p.)

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma"
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu un 36. panta piekto un sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Aizkraukles novada pašvaldībā, sociālo pabalstu veidus un apmēru, maznodrošinātas mājsaimniecības statusa un sociālo pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai rēķina oriģināls vai internetbankas izdruka, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums;

2.2. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

2.3. pabalsta pieprasītājs – persona, kas tieši vai ar likumiskā pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālo palīdzību.

3. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālos pabalstus ir tiesības saņemt Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām.

4. Aizkraukles novada pašvaldība piešķir:

4.1. pamata sociālās palīdzības pabalstus:

4.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts kā materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai;

4.1.2. mājokļa pabalstu.

4.2. papildus sociālās palīdzības pabalstus:

4.2.1. pabalstus atsevišķu izdevumu segšanai:

4.2.1.1. veselības aprūpei;

4.2.1.2. ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;

4.2.1.3. izglītībai;

4.2.2. pabalstu krīzes situācijā.

5. Pabalstu izmaksu organizē Aizkraukles novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

6. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

7. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtībai.

III. Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

8. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniski ar elektronisko parakstu apstiprinātu Sociālajā dienestā iesniedz:

8.1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

8.2. ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaimniecības locekļiem, citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas noteikti noteikumos pie attiecīgā pabalsta veida un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību;

8.3. pieprasot 4.2.2. apakšpunktā minēto pabalstu, mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis netiek vērtēts.

9. Iesniedzot Sociālajā dienestā noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto iesniegumu, pabalsta pieprasītājs dod atļauju par visiem mājsaimniecības locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

10. Pabalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.

11. Sociālais dienests mēneša laikā pēc pabalsta pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas normatīvo aktu un šo noteikumu prasības, un informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

12. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldības domē.

13. Aizkraukles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts kā materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai

14. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir paredzēts kā materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

14.1 Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, GMI pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas, izmaksas kārtībai.

V. Mājokļa pabalsts

15. Mājokļa pabalsts ir paredzēts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/ vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

16. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kārtībai, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtībai un aprēķinā izmantojamām izdevumu pozīciju normām.

17. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai GMI sliekšņu summai tiek piemēroti šādi koeficienti:

17.1. mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 1,5;

17.2. mājsaimniecībai, kurā ir nepilngadīgi bērni – koeficients 1,5.

18. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu rēķinu kopijas (uzrādot orģinālu) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, rēķina kopiju vai apmaksas kvīti par kurināmā iegādi, dokumenta kopiju (uzrādot orģinālu), kas apliecina dzīvojamās telpas lietošanas un īres tiesības.

19. Mājokļa pabalstu piešķir uz trīs vai sešiem mēnešiem, pabalstu par kurināmā iegādi var piešķirt uz kalendāra gadu. Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

VI. Pabalsti atsevišķu izdevumu segšanai

20. Pabalsts veselības aprūpei ir paredzēts personām, kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai par veselības aprūpes pakalpojumiem, par zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu, un medicīnas ierīču un preču iegādi. Pabalsta apmērs kalendāra gada laikā ir līdz 120 euro vienai personai, nepārsniedzot 480 euro četru un vairāk cilvēku mājsaimniecībai. Pabalsta izmaksas pamats ir izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā. Pabalstu var pieprasīt vienu reizi trīs mēnešu periodā.

21. Pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs ir paredzēts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādes, un tajās netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodu. Pabalsta apmērs ir faktiskie izdevumi par saņemto ēdināšanas pakalpojumu, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

22. Pabalsts izglītībai ir paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un skolēniem izglītības iestādē pamatizglītības ieguvei līdz 18 gadu vecumam no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzsākot mācību gadu. Pabalsta apmērs ir 50 euro katram bērnam. Pabalstu var pieprasīt laika posmā no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

VII. Pabalsts krīzes situācijā

23. Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, un krīzes situācijas faktu pamatojošus dokumentu kopijas (uzrādot orģinālus) trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās.

24. Pabalsta apmērs vienas personas mājsaimniecībai ir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram, vairāku personu mājsaimniecībai – līdz divu valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.

25. Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ir 80 euro mēnesī personai un papildus 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam:

25.1. pabalstu piešķir mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldību informācijas sistēmās;

25.2. pabalstu nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par atsevišķu personu mājsaimniecībā, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts.

26. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus un saņemto valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai.

VIII. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

28.1. Aizkraukles novada domes 25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/3 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Aizkraukles novadā";

28.2. Aizkraukles novada pašvaldības domes 31.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 2019/31 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem";

28.3. Aizkraukles novada domes 26.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 2015/11 "Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā";

28.4. Aizkraukles novada pašvaldības domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 2019/30 "Par pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Aizkraukles novadā";

28.5. Kokneses novada domes 21.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 12/2020 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Kokneses novadā";

28.6. Kokneses novada domes 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 12/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā";

28.7. Neretas novada pašvaldības 28.09.2017. saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā";

28.8. Neretas novada pašvaldības 26.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 7/2020 "Neretas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid 19 izplatību";

28.9. Pļaviņu novada domes 27.12.2018. saistošie noteikumi Nr. 23 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas kārtība Pļaviņu novada pašvaldībā";

28.10. Pļaviņu novada domes 24.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 8 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā";

28.11. Pļaviņu novada domes 30.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 4 "Pļaviņu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību";

28.12. Skrīveru novada domes 28.01.2021. saistošie noteikumi Nr. 2 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrīveru novadā";

28.13. Skrīveru novada domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 7 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā";

28.14. Jaunjelgavas novada domes 22.03.2018. saistošie noteikumi Nr. 2/2018 "Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā";

28.15. Jaunjelgavas novada domes 30.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 8/2020 "Jaunjelgavas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Saistošo noteikumu Nr. 2021/16 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā" ir nepieciešami, lai, izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus, jaunizveidotajā novadā būtu vienoti saistošie noteikumi, kuri nosaka vienotu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi ir izstrādāti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā, kas stājušās spēkā 2021. gada 1. janvārī un 1. jūlijā. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā ir noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šī panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni (272 euro pirmajai vai vienīgajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā). Līdz administratīvi teritoriālajai reformai, četrās novadu veidojošajās pašvaldībās bija noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, 229 euro – katrai nākamajai personai, savukārt divās novada pašvaldībās – attiecīgi 350 euro pirmajai vai vienīgajai personai, 245 euro – katrai nākamajai personai. Lai nesamazinātu pašvaldības nodrošināto sociālo atbalstu maznodrošinātām mājsaimniecībām, nepieciešams pārņemt plašāk izmantoto mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot 327 euro līmeni pirmajai vai vienīgajai personai, 229 euro – katrai nākamajai personai. Saistošie noteikumi nosaka pamata sociālās palīdzības pabalstu – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsta piešķiršanu, atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" un papildu sociālās palīdzības pabalstiem- pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai un pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos minētie sociālās palīdzības pabalsti tiks nodrošināti pieejamo budžeta resursu ietvaros. Par ietekmi uz pašvaldības budžetu varēs spriest pēc trim mēnešiem pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā. Ja pieaugs pabalstu izmaksas nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms, būs nepieciešami budžeta grozījumi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu projekts paredz administratīvās procedūras, privātpersonām veicama iesnieguma iesniegšana, kam seko sociālā dienesta lēmuma pieņemšana. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Aizkraukles novada domē, iesniedzot attiecīgu iesniegumu domes priekšsēdētājam.

Aizkraukles novada domes lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu un 189. panta pirmo daļu, var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/16Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 06.07.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328897
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"