Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Cēsīs 2021. gada 2. decembrī
Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 409

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsunovada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (turpmāk – māja) piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas māja un kas ir attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, lietošanā vai valdījumā, kā arī piegulošā labiekārtošanai paredzētā teritorija;

2.2. projekts – pasākumu kopums, kas saistīts ar mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbībām;

2.3. līdzfinansējums – pašvaldības finanšu līdzekļu daļa mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;

2.4. atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai pašvaldība saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.5. pretendents – mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai māju dzīvokļu īpašnieku kopības, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pilnvarotas personas.

3. Līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam no Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

4. Prasības, kas ir saistītas ar projekta izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, ciktāl tos nereglamentē šie noteikumi, nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas un izvērtēšanas nolikumā (turpmāk – Nolikums).

5. Nolikumu apstiprina un projekta pieteikumus izvērtē pašvaldības domes vai tās deleģētas amatpersonas izveidota komisija (turpmāk – Komisija) projektu pieteikumu izvērtēšanai.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

6. Līdzfinansējumu piešķir, ja māja atbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

6.1. māja atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

6.2. māja ir privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", kā arī namīpašums ir atgūts saskaņā ar likumu "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā;

6.3. saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, mājas tehnisko pasi, zemesgrāmatu nodalījuma norakstu vai Valsts zemes dienesta izziņu par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem mājā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, t.i., četras dzīvojamo telpu grupas;

6.4. mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 100 kvadrātmetriem;

6.5. mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 20 procentus no kopējās mājas platības;

6.6. mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 procenti no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir pašvaldības īpašumā;

6.7. mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

6.8. ja mājas pārvaldīšanas līgumā nav noteikta cita lēmumu pieņemšanas kārtība, "par" balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, pieņemot lēmums veikt mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī trešo personu finanšu līdzekļus;

6.9. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā mājā esošajām telpu grupām, mājai piesaistītajām palīgēkām un mājai piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 procentus no kārtējā taksācijas gadā aprēķinātā.

(Grozīts ar Cēsu novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 53)

7. Divu vai vairāku māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

III. Līdzfinansējuma apjoms, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

8. Kopējo līdzfinansējuma apmēru katrā budžeta gadā nosaka pašvaldības dome, apstiprinot pašvaldības budžetu.

9. Līdzfinansējumu vienas mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt viena kalendārā gada laikā tikai viena projekta pieteikuma ietvaros.

10. Mājai piesaistītā zemesgabala atbalstāmās izmaksas ir labiekārtošanas būvdarbu izmaksas, labiekārtojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

11. Mājai piesaistītā zemesgabala neatbalstāmās izmaksas ir šādas: 

11.1. būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

11.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi, darba algas, ar tām saistītie nodokļu maksājumi u.c.;

11.3. projekta administrēšanas izmaksas; 

11.4. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

11.5. izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 21. punktā minētā līdzfinansējuma līguma noslēgšanas.

12. Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm sekojošā apmērā: 

12.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai mājai piesaistītajā zemesgabalā – 50 procentu apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti eiro) ar PVN;

12.2. iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 50 procentu apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro) ar PVN;

12.3. citam mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētāju, vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 50 procentu apmērā no mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro) ar PVN;

12.4. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 50 procentu apmērā brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro) ar PVN.

13. Līdzfinansējuma apmēru palielina par 10 procentiem, ja projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku māju dzīvokļu īpašnieku kopības.

14. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 10. punktā minētie atbalstāmo izmaksu pasākumi ir pieteikti vai ir līdzfinansēti no pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

IV. Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

15. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents ne vēlāk kā līdz Nolikumā par projekta iesnieguma iesniegšanu un vērtēšanu norādītajam beigu termiņam iesniedz pašvaldībā pieteikumu (elektroniski vai papīra formātā), pievienojot šādus dokumentus:

15.1. noteikumu 6.8. punktā noteiktā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu;

15.2. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas pilnvarojumu apliecinošu dokumentu;

15.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojektu vai tam pielīdzināmu dokumentu (Būvvaldē saskaņota labiekārtojuma skice uz aktuālas topogrāfiskas pamatnes, tehniskā shēma u.tml.), ja attiecināms;

15.4. kadastrālās uzmērīšanas lietu, mājas tehnisko pasi, zemesgrāmatu nodalījuma norakstu vai Valsts zemes dienesta izziņu par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem mājā;

15.5. mājas pārvaldīšanas līgumu;

15.6. plānoto izmaksu aprēķinu (tāmes), kuru sastādījis mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs, kurš apzināts tirgus izpētes rezultātā, izvēloties no vismaz 3 pretendentu piedāvājumiem;

15.7. ja projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku māju dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta iesniegumam pievieno līgumu vai citu dokumentu, kurā māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu.

16. Visi dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" noteiktajām prasībām (dokumentu noformēšana, dokumentu atvasinājumu apliecināšana). Elektroniskā veidā iesniegtie projekta iesniegumi sagatavojami atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs, kā to noteic Elektronisko dokumentu likums un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".

17. Ja projekta iesniegums iesniegts pirms izsludinātā projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa vai pēc paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam, projekta iesniegums netiek vērtēts un projekta pieteikums, ja tas iesniegts papīra formātā, tiek atgriezts atpakaļ pretendentam.

V. Projektu pieteikumu vērtēšana

18. Komisija izvērtē projektu pieteikumu atbilstību noteikumos un Nolikumā noteiktajām prasībām.

19. Nolikums nosaka:

19.1. projekta saturu, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

19.2. projekta iesniegšanas Komisijai termiņu kārtējā kalendārajā gadā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem no Nolikuma publicēšanas dienas;

19.3. projekta pieteikumu vērtēšanas kārtību un secību;

19.4. citus noteikumus, kas sekmē projekta īstenošanu.

20. Nolikumu publicē tīmekļvietnē www.cesis.lv un katras Cēsu novada apvienības pārvaldes tīmekļvietnē ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

21. Komisijas lēmumu var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Apstiprinātā projekta ieviešanas nosacījumi un līdzfinansējuma samaksas noteikumi

22. Apstiprināto projektu īsteno un līdzfinansējumu izmaksā saskaņā ar līgumu un tā noteikumiem.

23. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

23.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu;

23.2. līguma izpildi apliecinošos dokumentus, to iesniegšanas kārtību un termiņu;

23.3. līguma izpildes kontroles kārtību;

23.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjomu un to veikšanas kārtību;

23.5. Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās maksimālās līdzfinansējuma summas neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumus un nosacījumus līguma daļējas izpildes gadījumā;

23.6. iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu un projekta ietvaros radīto materiālo vērtību saglabāšanu pēc projekta īstenošanas;

23.7. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumus;

23.8. pašvaldības tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.

24. Pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu pēc apstiprinātā projekta īstenošanas, t.i., pēc apstiprinātajā projektā paredzēto darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanas ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas pašvaldībai līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

25. Pašvaldība neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās līdzfinansējuma maksimālās summas daļu šādu izdevumu segšanai:

25.1. izdevumi, kas attiecināmo izmaksu segšanai projekta īstenošanas ietvaros ir radušies ārpus Nolikumā un līgumā noteiktā izdevumu veikšanas termiņa;

25.2. izdevumi, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros ir radušies tādu izmaksu, kuras netika atzītas par attiecināmām izmaksām, segšanai;

25.3. apstiprinātā projekta īstenošanas faktiskie izdevumi, kas ir lielāki, nekā tas bija paredzēts Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu un līgumā;

25.4. izdevumi, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros radušies, neievērojot līgumā noteikto izdevumu veikšanas kārtību un nosacījumus.

26. Pašvaldība neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteikto līdzfinansējumu, ja:

26.1. apstiprinātais projekts nav īstenots līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

26.2. līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis pašvaldībā visus līgumā noteiktos līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

26.3. līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie dokumenti līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai neatbilst līguma prasībām;

26.4. visi līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi saskaņā ar līguma noteikumiem atzīti par neatbilstoši veiktiem;

26.5. līdzfinansējuma saņēmējs nav novērsis pašvaldības norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un līguma saistību pārkāpumus.

27. Lēmumu par līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem vai par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomos, pieņem Komisija.

VI.1 Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem

(Nodaļa Cēsu novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

27.1 Ja energoefektivitātes pasākumus veic mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un, ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos izmaksu segšanai izvērtē saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) nosacījumiem, līdz tās darbības termiņa beigām, un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(Cēsu novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

27.2 Saimnieciskās darbības veicēji, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā aizpilda un apstiprina veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai kā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktā. Pretendents iesniedz Pašvaldībai minētajā tiesību normā noteiktās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

(Cēsu novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

28. Tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" ir spēkā līdz to izpildei.

29. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada domes 18.02.2016. saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 04.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 03.01.2022. OP numurs: 2022/1.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328884
{"selected":{"value":"17.01.2023","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.01.2023","iso_value":"2023\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2022","iso_value":"2022\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2022.-16.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"