Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 1. janvārī.
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 69

Saldū 2021. gada 30. novembrī
Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra lēmumu (prot. Nr. 20, 25. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 21, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu un
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība
" 15. punktu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Saldus novada Lutriņu pagasta un Zirņu pagasta teritorijās esošā Pakuļu ūdenskrātuvē, kuros noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts Nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē" (nolikums pielikumā).

3. Saistošo noteikumu darbības laiks no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 69
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
I. Vispārīgie jautājumi

1. Pakuļu ūdenskrātuve atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Cieceres, Bukupes un Krimeldes upēm un uz pašvaldībai piederošās zemes. Tās platība 159 ha.

2. Saskaņā ar Civillikumu Pakuļu ūdenskrātuve ir privāti ūdeņi.

3. Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē tiek ieviesta saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi ūdenskrātuvē un tās apkārtnē un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un zivju krājumu pavairošanai. Ieviešot licencēto makšķerēšanu tiek ņemti vērā Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr. 790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos" 25. un 28. punktā noteiktais un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība".

4. Licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē pamatojoties uz Saldus novada 2021. gada 28. jūnijā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr. 486 (pielikums Saldus novada pašvaldības 2021. gada 22. jūnija sēdes lēmumam (protokols Nr. 8 108. §) organizē biedrība "Saldus makšķernieku klubs", reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese Vienības iela 39, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862, tālrunis nr.+ 371 22006407, e-pasts: saldusmk@inbox.lv. 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.

Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Pakuļu ūdenskrātuves teritorijā (pielikums Nr. 1). Koordinātas LKS92/TM:

X
Y
399219.92
282392.37
399223.30
282378.49
398131.02
281856.83
395993.50
285804.81
395945.55
285761.92
395670.55
284915.31
395702.80
285009.10

Dabā ir uzstādītas norādes par licencētās makšķerēšanas vietas robežām.

6. Licencētā makšķerēšana atļauta no laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, no krasta un no ledus.

7. Makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un tam ir līdz šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti un politiski represētās personas) arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. Makšķerēšanas licences tiek izsniegtas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

8. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 800), ievērojot šādas izmaiņas:

8.1. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk, kā trīs līdakas.

8.2. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā trīs zandartus, izņemot makšķerniekus, kuru ūdens transportlīdzekļi aprīkoti ar Lowrance LiveSight, Garmin Panoptix LiveScope vai līdzvērtīgām zivju meklēšanas tehnoloģijām, kuriem vienas dienas lomā atļauts paturēt 1 zandartu.

8.3. Makšķerēt nav atļauts 50 m zonā lejpus Bukupes aizsprosta.

8.4. no 1. marta līdz 31. maijam aizliegts makšķerējot izmantot dabīgās ēsmas zivis vai to daļas.

8.5. Diennakts tumšajā laikā visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns).

Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta.

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

9. Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē atļauta tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:

9.1. Dienas licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 3.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).

9.2. 30 dienu licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 10.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).

9.3. Vasaras sezonas (no 1. maija līdz 31. oktobrim) licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem – 25.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).

9.4. Gada licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 30.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).

9.5. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus (licenču skaits nav ierobežots).

IV. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana

10. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Pakuļu ūdenskrātuvē ir tiesīgi saņemt:

10.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot atbilstošas apliecības).

10.2. Pakuļu ūdenskrātuves krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu).

10.3. Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

10.4. Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

10.5. Biedrības "Saldus makšķernieku klubs" biedri, kas piedalās organizētāja rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos, pašvaldību pilnvarotām personām, kas kontrolē zivju un vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos saskaņā ar biedrības valdes apstiprinātu sarakstu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

10.6. Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji.

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

11. Gada bezmaksas licences, kuras minētas šī nolikuma punktos 10.2. un 10.5. un 10.6. punktos, izsniedz aģentūrā "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" Striķu iela 3, Saldus, LV-3801.

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

V. Licenču noformēšana un realizācija

12. Licenču noformēšana.

Katra licence satur sekojošus rekvizītus: licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas organizētāja rekvizīti, licences saņēmēja vārds uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un/vai saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums. Vienas dienas un 30 dienu licencē tās izmantošanas datumu vai laika periodu ieraksta licences izsniedzējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām. Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E).

13. Licenču pārdošana un izsniegšana:

13.1. Pašvaldības aģentūrā "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, tālrunis: 63807443, e-pasts: tiksc@saldus.lv, https://turisms.saldus.lv/ darba dienās no pl. 9:00–18:00, sestdienās no pl.10:00- 14:00 (informācija par izmaiņām darba laikos pieejama mājaslapā).

13.2. Makšķerēšanas licences, izņemot gada bezmaksas licences, kuras minētas šī nolikuma punktos 10.2. un 10.5. var iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv sadaļā "Copes kartes un licences".

13.3. Licenču pārdošana un izsniegšana var tikt organizēta arī uz vietas ūdenskrātuves krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos un interneta vietnēs.

VI. Lomu uzskaite

14. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.

15. Makšķernieku pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, licenci, izņemot interneta vietnē www.manacope.lv iegādāto licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu. Interneta vietnē www.manacope.lv iegādātās licences īpašnieks piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām savu lomu reģistrē šajās vietnēs paredzētā kārtībā. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs lomu uzskaites anketas, vai nebūs reģistrējuši lomu interneta vietnēs, kur licences iegādātas, šī nolikuma minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

16. Licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

VII. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

17. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:

17.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 10 %.

17.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam – 90 %.

18. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Pakuļu ūdenskrātuves zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētas makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

VIII. Vides aizsardzība

19. Pakuļu ūdenskrātuvē un tās tuvumā aizliegts izmest atkritumus.

20. Zvejniecības likuma 9. panta sestā daļa nosaka gadījumus, kuros paredzēta tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku, savukārt šī likuma 9. panta septītā daļa nosaka darbības, kas tauvas joslā ir atļautas tikai pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku. Makšķerniekiem, makšķerējot no krasta, atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.

21. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole un uzraudzība

22. Kontroli par licencētās makšķerēšanas nolikuma ievērošanu veic Saldus novada pašvaldības pilnvarotās personas kā arī Valsts vides dienests un Valsts vides dienesta pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori.

23. Savas kompetences ietvaros zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā piedalās biedrības "Saldus makšķernieku klubs" noteiktā atbildīgā persona, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un ir deleģēta piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

24. Šajā Nolikumā un noteikumos Nr. 799 paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Saldus novada pašvaldība.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

25. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Pakuļu ūdenskrātuvē un izvietot norādes, zīmes ūdenstilpnes tuvumā.

26. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

27. Nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 17. un 18. punktam.

28. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.

29. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās.

30. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu.

31. Noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā un pašvaldībā, informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpnes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

32. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VI daļai un 3. pielikumam.

33. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu.

34. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā. Interneta vietnē www.manacope.lv iegādātās licences tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.

35. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā ar šī nolikuma 4. pielikumu.

36. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

37. Informēt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpēs, kurās ir organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības.

38. Nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

XI. Atbildība

39. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto kaitējumu.

40. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai.

XII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums

41. Licencētās makšķerēšanas nolikums publicējams Saldus novada pašvaldības informatīvā izdevumā, un tas ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

XIII. Nolikuma pielikumi

42. Pakuļu ūdenskrātuves robežu shēma – pielikums 1.

43. Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikumi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E.

44. Makšķernieku lomu uzskaites anketa – 3. pielikums.

45. Pakuļu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2022.–2026. gadam – 4. pielikums.

46. Makšķerēšanas nolikuma saskaņojuma lapa – 5. pielikums.

Pielikums Nr. 1
Pakuļu ūdenskrātuves robežu shēma

 

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Vienas dienas licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(tālruņa numurs un/vai saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa

20__. g."___".__________.

Licences cena 3,00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos 

  
 (paraksts)
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

Tālr.: 22006407

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Vienas dienas licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa

20__.g."___".__________.

Licences cena 3,00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Licences saņēmējs 
 (paraksts)
Licences izsniedzējs 
 (paraksts)
 

20___. g."____"._____________

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

30 dienu licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(tālruņa numurs un/vai saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta, ledus un laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g."____".___________

līdz 20__. g."____".__________

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

  
 (paraksts)
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

Tālr.: 22006407

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

30 dienu licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un ledus un laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

20__. g."___".__________

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Licences saņēmējs 
 (paraksts)
Licences izsniedzējs 
 (paraksts)
 

20___. g."____"._____________

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Vasaras sezonas licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(tālruņa numurs un/vai saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g. 1. maija

līdz 20__. g. 31. oktobrim

Licences cena 25,00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

  
 (paraksts)
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

Tālr.: 22006407

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Vasaras sezonas licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta.

No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g. 1. maija

līdz 20__. g. 31. oktobrim

Licences cena 25,00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Licences saņēmējs 
 (paraksts)
Licences izsniedzējs 
 (paraksts)
 

20___. g."____"._____________

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Gada licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(tālruņa numurs un/vai saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta, ledus no laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g. 1. janvāra

līdz 20__. g. 31. decembrim

Licences cena 30.00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

  
 (paraksts)
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

Tālr.: 22006407

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Gada licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta ledus, no laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g. 1. janvāra

līdz 20__. g. 31. decembrim

Licences cena 30.00 euro

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Licences saņēmējs 
 (paraksts)
Licences izsniedzējs 
 (paraksts)
 

20___. g."____"._____________

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Gada bezmaksas licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(tālruņa numurs un/vai saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g. 1. janvāra

līdz 20__. g. 31. decembrim

Licences cena bezmaksas

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

  
 (paraksts)
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese

Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,

Saldus nov., LV-3862,

Tālr.: 22006407

e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Gada bezmaksas licence Nr.____

Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota 
 
 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa.

no 20__. g. 1. janvāra

līdz 20__. g. 31. decembrim

Licences cena bezmaksas

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Licences saņēmējs 
 (paraksts)
Licences izsniedzējs 
 (paraksts)
 

20___. g."____"._____________

3. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Pakuļu ūdenskrātuvē
Makšķernieku lomu uzskaites anketa Pakuļu ūdenskrātuvē
DatumsMakšķerēšanas ilgums (stundas)Zivju sugaZivju skaits
(gab.)
Zivju svars
(kg)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Licences nr.____________

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam (ja iegāde veikta interneta vietnē, tad attiecīgi nodot šajā vietnē) vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu. Organizētājs par konstatēto šo noteikumu pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Paraksts___________________

4. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Pakuļu ūdenskrātuvē
Pakuļu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2022.–2026. gadam

Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju resursu un vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai

Nr.p.k.Darbu veids2022. gads2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
1.Ūdenskrātuvē ielaist zivju mazuļus:     
zandartu mazuļus pie vidējā svara 1–4 g (gab.),
vai

-

10000

-

10000

-

līdaku mazuļus pie vidējā svara 30 g (gab.), vai
citu zivju mazuļus saskaņā ar "Zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei" 2021 (ja izstrādāti jaunāki noteikumi, tad zivju ielaišanā vadīties pēc tiem)
vai institūta "BIOR" rekomendācijām.
3000-3000-3000
2.Makšķerēšanas vietu sagatavošana un uzturēšana izpļaujot ūdensaugus piekrastes joslā.55555
3.Ūdenskrātuves krastu sakopšana.PastāvīgiPastāvīgiPastāvīgiPastāvīgiPastāvīgi
4.Mehāniski izpļaujot – samazināt ūdenskrātuves akvatorija aizaugšanu.Atbilstoši pieejamajiem līdzekļiemAtbilstoši pieejamajiem līdzekļiemAtbilstoši pieejamajiem līdzekļiemAtbilstoši pieejamajiem līdzekļiemAtbilstoši pieejamajiem līdzekļiem
5.Izveidot un uzturēt atpūtas un ugunskura vietas.11111
6.Zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumi.PastāvīgiPastāvīgiPastāvīgiPastāvīgiPastāvīgi
7.Ūdens kvalitātes kontrole.Vismaz 9 paraugi gadāVismaz 9 paraugi gadāVismaz 9 paraugi gadāVismaz 9 paraugi gadāVismaz 9 paraugi gadā
5. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Pakuļu ūdenskrātuvē
Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

1. Zemkopības ministrija:
2021. gada 3. septembrī Zivsaimniecības departamenta direktors N. RIEKSTIŅŠ

2. Valsts zinātniskais institūts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR":
2021. gada 30. septembrī "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs D. USTUPS

3. Valsts vides dienests:
2021. gada 4. oktobrī Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktore E. MAHTA

4. Saldus novada pašvaldība:
2021. gada 30. novembrī Saldus novada domes priekšsēdētājs M. ZUSTS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 69Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 30.12.2021. OP numurs: 2021/252.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328861
{"selected":{"value":"01.03.2023","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2023","iso_value":"2023\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-28.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"